Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem

Vydáno: 31 minut čtení

Zaměstnavatel má povinnost objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu a přijímat opatření proti jejich opakování. Pro účinné předcházení opakování pracovních úrazů jsou klíčové dva faktory, první je nalezení skutečné, „kořenové“, příčiny pracovního úrazu a druhý je poučení se z tohoto úrazu.

1. Úvod

V zahraničí, v rámci „poučení se z pracovního úrazu“ je používán termín „Learning From Incidents“ (LFI). Pokud v organizacích není zaveden efektivní LFI systém, tak pravděpodobnost zabránění opakování pracovních úrazů výrazně klesá. Samozřejmě, je zde přímá závislost mezi nalezením kořenové příčiny a systémem LFI, nenalezneme-li skutečnou příčinu pracovního úrazu, nemůže být ani systém LFI účinný.

2. Incident, nehoda a skoronehoda

V normě ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití je definován incident jako událost v důsledku práce nebo během práce, která by mohla nebo má za následek úraz a poškození zdraví. V poznámkách se uvádí, že incident, při němž dochází k úrazu a poškození zdraví, se někdy označuje jako „nehoda“ a dále, že incident, při němž nedochází k úrazu a poškození zdraví, ale má k tomu potenciál, se smí v angličtině označovat jako „near-miss“, „near-hit“ nebo „close-call“ (formou národní poznámky je zde dále uvedeno, že v českých podmínkách se pro všechna uvedená synonyma používá označení „skoronehoda“).

Incident:

  • „nehoda“ (incident, při němž dochází k úrazu a poškození zdraví),
  • „skoronehoda“ v českých podmínkách, v angličtině „near-miss“, „near-hit“ nebo „close-call“ (incident, při němž nedochází k úrazu a poškození zdraví, ale má k tomu potenciál).

Úraz a poškození zdraví je v této normě definován jako nepříznivý účinek na fyzický, duševní nebo kognitivní stav osoby (vnímání, zpracování informací).

Setření úrazu a přijímání opatření proti jejich opakování

Zaměstnavatel má právními předpisy stanovené povinnosti v případě pracovního úrazu na pracovišti, jako je jeho šetření, evidování, hlášení a zasílání záznamu úrazu. Mezi základní právní předpisy řešící úrazy na pracovišti patří zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to především povinnosti uvedené v § 105 a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní úrazy a přijímání opatření proti jejich opakování

V odst. 1 a odst. 5 § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se mimo jiné uvádí:

  • zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu,
  • o pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.
  • zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.

Při šetření pracovních úrazů je zapotřebí zjistit všechny faktory, které přispěly k jejich vzniku, a dále odhalit podmínky nebo činnosti, které je zapříčinili, a to vše s cílem předejít jejich opakování.

Šetření pracovních úrazů může být dobrým nástrojem pro vyhledávání rizik v organizaci, které byly dříve přehlédnuty nebo nástroje pro jejich kontrolu nebyly dostatečné. Samozřejmě

Související dokumenty

Související články

Analýza a změna nebezpečného chování zaměstnanců
Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
Řízení rizik podle nové normy ČSN ISO 31000:2018
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Ochrana zaměstnanců před účinky obloukového výboje
Důsledky zanedbávání prevence rizik
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Ověřování provozní spolehlivosti analyzátorů a detektorů plynů a par
Bezpečné provozování vnitropodnikové dopravy
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Chemická bezpečnost na pracovišti
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Předcházení zdravotním rizikům u pracovníků úklidu
Organizační faktor v prevenci rizik na pracovištích
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Pes na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnanec u lékaře
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Související komentovaná judikatura

Předcházení rizikům a náhrada škody