Bezpečnost a ochrana zdraví ve zdravotnictví

Vydáno: 19 minut čtení

Poskytovatelé zdravotní péče patří k jednomu z největších zaměstnavatelů v České republice. Jednotliví poskytovatelé zdravotné péče poskytují velice širokou paletu služeb v oblastech prevence, ošetřování a zvládání chorob a ochrany duševního a fyzického zdraví s využitím služeb zdravotního, ošetřujícího a pomocného personálu. Zdravotníci jsou tedy při své práci vystaveni velice pestré směsi faktorů, které mohou dosahovat i vysokých úrovní.

První náhled může pojem „zdravotnické zařízení“ vyvolat dojem, že se jedná o místnost plnou nejrůznějších nástrojů a přístrojů, které potřebuje lékař k výkonu lékařské praxe, včetně nábytku a psacích potřeb. Podíváme-li se však na zdravotnické zařízení ze širšího úhlu pohledu, nenalezneme pouze prostor o rozloze několika metrů čtverečních, ale především celek, který je určený a způsobilý k výkonu zdravotní péče. Vedle movitých věcí typu lehátka, stolu, židle, obrázků na stěně, květin na okně a zdravotnického personálu se jedná také o pacienty. Pod pojmem zdravotnické zařízení se tedy rozumí prostory určené k poskytování zdravotních služeb (např. ambulance soukromého lékaře, nemocnice, lékárny atd.).

Poskytovatelé zdravotní péče

Poskytovatel zdravotní péče je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a dalších oprávněných osob, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků při poskytování zdravotních služeb. Personální zabezpečení zdravotních služeb u poskytovatelů zdravotní péče musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám.

Vlastní zdravotní služby mohou být poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních v místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno a musí plnit požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, týkající se stavebně technického, funkčního a dispozičního uspořádání prostor a vybavení vybranými zdravotnickými prostředky, jinými přístroji a zařízením, na vybavení kontaktního pracoviště, a v případě lékárenské péče poskytované v odloučeném oddělení výdeje léčiv i na místo poskytování péče. Poskytovatel zdravotnické záchranné služby, poskytovatel zdravotnické dopravní služby a poskytovatel přepravy pacientů neodkladné péče musí být pro poskytovanou zdravotní službu vybaven odpovídajícími dopravními prostředky, technickými prostředky a věcným vybavením těchto dopravních prostředků.

Zdravotnická zařízení

Z pohledu založení zdravotnického zařízení lze rozeznávat zdravotnická zařízení státu, obcí a zařízení zřizovaná a provozovaná soukromými subjekty, tj. fyzickými či právnickými osobami a dle formy zdravotní péče se jedná o:

  • ambulantní péče,
  • jednodenní péče,
  • lůžková péče, a
  • zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

Ambulantní péče je zdravotní péčí, při níž se nevyžaduje hospitalizace pacienta nebo přijetí pac

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Manipulace s pacienty - prevence muskuloskeletárních poruch
Problémy s kategorizací prací
Bezpečnost práce platí i pro malé firmy
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Problematika monotonie v pracovním procesu
Svářeči a předcházení ohrožení jejich zdraví
Přístup k hodnocení podmínek vidění v pracovní činnosti
Katalog prací
Proces normalizace a užití ergonomických norem v praxi
Svařování
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků
Azbest a zdraví
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Digitální technologie, stres a muskuloskeletální poruchy
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Smluvní pokuta za porušení BOZP
OSVČ a bezpečnost práce
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)