Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví

Vydáno: 31 minut čtení

V současnosti se často diskutuje o tom, že ekonomiku a trh práce v Evropě i mimo ni ovlivňují megatrendy, jako jsou změny klimatu, digitalizace a demografické změny. I když se zdaleka nejedná o nové jevy, lze pozorovat, že se tyto trendy nyní zrychlují a mají větší dopad na společnost, ekonomiku a trh práce. Změna klimatu je jednou z největších hrozeb pro lidské zdraví v 21. století. Vzhledem ke zvyšování teplot a vlnám veder po celém světě v důsledku změny klimatu vzrostly i obavy o zdraví a bezpečnost pracovníků. Pracovní podmínky a kvalita práce se však mohou mezi jednotlivými odvětvími a povoláními výrazně lišit. [1 až 3]

Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Ing.
Jiří
Vala
Ph.D.
1. Projevy klimatických změn a její dopady na BOZP
Mnoho říší, ale i měst a osad v minulosti bylo opuštěno z důvodů, u kterých se ukazuje, že souvisely s klimatem. Nejčastější příčinou pádu říší bylo sucho (a jeho sekundární následky), často také střídání sucha a extrémních dešťů.
[4]
Projevy klimatické změny a její dopady jsou popisovány mimo jiné jako zvýšení intenzity a frekvence teplotních extrémů, změna rozložení srážek v průběhu roku nebo celkově jako zvýšení intenzity a vyhrocenosti extrémních meteorologických jevů. Podniky, v rámci jejich resilience, by měly uvažovat nad možnými scénáři, které negativně mohou ovlivňovat jejich činnost. [5]
Změna klimatu a její různé dopady budou v blízké budoucnosti představovat hlavní výzvy pro mezinárodní společenství. Klimatické změny jsou komplexní a ovlivňují nejen soukromý, ale i pracovní život. Změna klimatu bude mít významný dopad na pracovní podmínky a pracovní prostředí. V důsledku globálního oteplování tak budeme pracovat a vyrábět za změněných klimatických podmínek.
To s sebou nese nejen pokles produktivity, ale především značná rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
[6]
Tepelný stres, ultrafialové záření a zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění v důsledku vyšších průměrných teplot již představují skutečné hrozby. Změna klimatu zároveň zvyšuje pravděpodobnost extrémních jevů počasí, jako jsou povodně, bouře, sucha a vlny veder. Je rovněž zapotřebí vzít v úvahu i vliv chemických látek (zejména nebezpečných látek), například v rostoucím recyklačním průmyslu, těžbě nových surovin a v oblasti obnovitelných zdrojů energie. [6]
Dopady změny klimatu na zdraví
Vlivy klimatu na lidské zdraví jsou významné a rozmanité. Hrozby spojené se změnou klimatu se mohou rovněž časem nahromadit, což povede k dlouhodobějším změnám v odolnosti a zdraví lidí. I bezpečnost a ochrana zdraví pracujících může být změnou klimatu výrazně ovlivněna, a to prostřednictvím vyšších okolních teplot, znečištění vnitřního a venkovního ovzduší, vystavení ultrafialovému záření, extrémním povětrnostním vlivům atd.
Pochopení hrozeb, které pro BOZP představuje změna klimatu, je tak nezbytné pro posouzení a řízení rizik v podnicích.
[7]
Změna klimatu představuje vážná rizika pro lidské zdraví, způsobuje zranění a zvyšuje riziko přenosných i nepřenosných nemocí tím, že ovlivňuje různé systémy v lidském těle, včetně dýchacího, kardiovaskulárního a centrálního nervového systému. Několik studií zdůraznilo dopady změny klimatu na pracovníky a pracoviště, přičemž nejvíce jsou ohroženy osoby pracující ve venkovním prostředí. Z toho vyplývá, že se bude jednat především o odvětví stavebnictví, zemědělství a lesnictví. [7]
Teplo představuje výrazné ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci. Mnoho pracovníků tráví celou svou pracovní směnu v různých venkovních a vnitřních horkých prostředích, která se mohou oteplovat v důsledku rostoucích okolních teplot, nárůstu extrémních teplot nebo změn a rozšiřování teplých období.
Pracovní podmínky, jako je vykonávání fyzicky náročných úkolů nebo nošení ochranných prostředků dýchacích cest, mohou rizika dále zvyšovat.
[7]
Teplotní extrémy nejvíce přímo ovlivňují zdraví tím, že omezují schopnost těla regulovat svou vnitřní teplotu. Teplotní extrémy mohou také zhoršit chronické stavy, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, respirační onemocnění, cerebrovaskulární onemocnění a stavy související s diabetem. Několik epidemiologických studií opakovaně prokázalo, že horké počasí (a zejména vlny veder) přispívá k nadměrné nemocnosti a úmrtnosti. [7]
Vystavení teplu může zvýšit riziko úrazů na pracovišti, jako jsou úrazy způsobené zpocenými dlaněmi, zamlženými bezpečnostními brýlemi, závratěmi a sníženou funkcí mozku.
Nadměrné teplo snižuje pracovní kapacitu a produktivitu v zaměstnáních vystavených teplu a může vést k většímu počtu nehod. [7]
Důležité: Zejména snížení kognitivních schopností (bdělost) a prodloužení výsledků reakčních dob ovlivňují bezpečnost práce v případě vysoce rizikových úkolů (např. řidiči). [7]
U některých pracovníků je pravděpodobnější, že nebudou používat OOPP nebo je nebudou používat správně, a to z důvodu nepohodlí spojeným s horkem.
Například pracovníci v zemědělství jsou pak potenciálně vystaveni pesticidům, když čelí tepelnému stresu. Několik studií rovněž ukázalo souvislost mezi vysokou teplotou a chemickou intolerancí, např. otravy pesticidy u pracovníků v zemědělst

Související dokumenty

Související články

Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Předcházení zdravotním rizikům u pracovníků úklidu
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení
Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Ochrana zdraví a souladu rodinného a pracovního života
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Údržba je vysoce rizikovou činností
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Elektronická cigareta na pracovišti
Poznámka ke školním úrazům
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Aktualizace směrnic BOZP
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Délka pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru