Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví

Vydáno: 31 minut čtení

V současnosti se často diskutuje o tom, že ekonomiku a trh práce v Evropě i mimo ni ovlivňují megatrendy, jako jsou změny klimatu, digitalizace a demografické změny. I když se zdaleka nejedná o nové jevy, lze pozorovat, že se tyto trendy nyní zrychlují a mají větší dopad na společnost, ekonomiku a trh práce. Změna klimatu je jednou z největších hrozeb pro lidské zdraví v 21. století. Vzhledem ke zvyšování teplot a vlnám veder po celém světě v důsledku změny klimatu vzrostly i obavy o zdraví a bezpečnost pracovníků. Pracovní podmínky a kvalita práce se však mohou mezi jednotlivými odvětvími a povoláními výrazně lišit. [1 až 3]

Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Ing.
Jiří
Vala
Ph.D.
1. Projevy klimatických změn a její dopady na BOZP
Mnoho říší, ale i měst a osad v minulosti bylo opuštěno z důvodů, u kterých se ukazuje, že souvisely s klimatem. Nejčastější příčinou pádu říší bylo sucho (a jeho sekundární následky), často také střídání sucha a extrémních dešťů.
[4]
Projevy klimatické změny a její dopady jsou popisovány mimo jiné jako zvýšení intenzity a frekvence teplotních extrémů, změna rozložení srážek v průběhu roku nebo celkově jako zvýšení intenzity a vyhrocenosti extrémních meteorologických jevů. Podniky, v rámci jejich resilience, by měly uvažovat nad možnými scénáři, které negativně mohou ovlivňovat jejich činnost. [5]
Změna klimatu a její různé dopady budou v blízké budoucnosti představovat hlavní výzvy pro mezinárodní společenství. Klimatické změny jsou komplexní a ovlivňují nejen soukromý, ale i pracovní život. Změna klimatu bude mít významný dopad na pracovní podmínky a pracovní prostředí. V důsledku globálního oteplování tak budeme pracovat a vyrábět za změněných klimatických podmínek.
To s sebou nese nejen pokles produktivity, ale především značná rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
[6]
Tepelný stres, ultrafialové záření a zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění v důsledku vyšších průměrných teplot již představují skutečné hrozby. Změna klimatu zároveň zvyšuje pravděpodobnost extrémních jevů počasí, jako jsou povodně, bouře, sucha a vlny veder. Je rovněž zapotřebí vzít v úvahu i vliv chemických látek (zejména nebezpečných látek), například v rostoucím recyklačním průmyslu, těžbě nových surovin a v oblasti obnovitelných zdrojů energie. [6]
Dopady změny klimatu na zdraví
Vlivy klimatu na lidské zdraví jsou významné a rozmanité. Hrozby spojené se změnou klimatu se mohou rovněž časem nahromadit, což povede k dlouhodobějším změnám v odolnosti a zdraví lidí. I bezpečnost a ochrana zdraví pracujících může být změnou klimatu výrazně ovlivněna, a to prostřednictvím vyšších okolních teplot, znečištění vnitřního a venkovního ovzduší, vystavení ultrafialovému záření, extrémním povětrnostním vlivům atd.
Pochopení hrozeb, které pro BOZP představuje změna klimatu, je tak nezbytné pro posouzení a řízení rizik v podnicích.
[7]
Změna klimatu představuje vážná rizika pro lidské zdraví, způsobuje zranění a zvyšuje riziko přenosných i nepřenosných nemocí tím, že ovlivňuje různé systémy v lidském těle, včetně dýchacího, kardiovaskulárního a centrálního nervového systému. Několik studií zdůraznilo dopady změny klimatu na pracovníky a pracoviště, přičemž nejvíce jsou ohroženy osoby pracující ve venkovním prostředí. Z toho vyplývá, že se bude jednat především o odvětví stavebnictví, zemědělství a lesnictví. [7]
Teplo představuje výrazné ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci. Mnoho pracovníků tráví celou svou pracovní směnu v různých venkovních a vnitřních horkých prostředích, která se mohou oteplovat v důsledku rostoucích okolních teplot, nárůstu extrémních teplot nebo změn a rozšiřování teplých období.
Pracovní podmínky, jako je vykonávání fyzicky náročných úkolů nebo nošení ochranných prostředků dýchacích cest, mohou rizika dále zvyšovat.
[7]
Teplotní extrémy nejvíce přímo ovlivňují zdraví tím, že omezují schopnost těla regulovat svou vnitřní teplotu. Teplotní extrémy mohou také zhoršit chronické stavy, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, respirační onemocnění, cerebrovaskulární onemocnění a stavy související s diabetem. Několik epidemiologických studií opakovaně prokázalo, že horké počasí (a zejména vlny veder) přispívá k nadměrné nemocnosti a úmrtnosti. [7]
Vystavení teplu může zvýšit riziko úrazů na pracovišti, jako jsou úrazy způsobené zpocenými dlaněmi, zamlženými bezpečnostními brýlemi, závratěmi a sníženou funkcí mozku.
Nadměrné teplo snižuje pracovní kapacitu a produktivitu v zaměstnáních vystavených teplu a může vést k většímu počtu nehod. [7]
Důležité: Zejména snížení kognitivních schopností (bdělost) a prodloužení výsledků reakčních dob ovlivňují bezpečnost práce v případě vysoce rizikových úkolů (např. řidiči). [7]
U některých pracovníků je pravděpodobnější, že nebudou používat OOPP nebo je nebudou používat správně, a to z důvodu nepohodlí spojeným s horkem.
Například pracovníci v zemědělství jsou pak potenciálně vystaveni pesticidům, když čelí tepelnému stresu. Několik studií rovněž ukázalo souvislost mezi vysokou teplotou a chemickou intolerancí, např. otravy pesticidy u pracovníků v zemědělst

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Související články

Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Předcházení zdravotním rizikům u pracovníků úklidu
Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Elektronická cigareta na pracovišti
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Ochrana zdraví a souladu rodinného a pracovního života
Poznámka ke školním úrazům
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"

Související otázky a odpovědi

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Pes na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Délka pracovní doby
Zaměstnanec u lékaře