Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018

Vydáno: 11 minut čtení

Dne 29. 10. 2018 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády je účinné od 29. 10. 2018.

Změny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Hlavním důvodem novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je povinnost členských států harmonizovat český právní předpis s právem Evropské unie, konkrétně transponovat čtvrtý směrný seznam limitních hodnot expozice na pracovišti v souladu se směrnicí Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU.

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. zohledňuje požadavky směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), podle které má Komise formou směrných limitních hodnot expozice na pracovišti navrhnout unijní cíle ochrany zaměstnanců před riziky vyplývajícími z expozice nebezpečných chemických činitelů, které mají být stanoveny na úrovni EU.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 směrnice 98/24/ES zmocňuje Komisi k tomu, aby uvedené limitní hodnoty zavedla nebo změnila prostřednictvím opatření přijatých postupem podle čl. 17 směrnice Rady 89/391/ EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s přihlédnutím k dostupným metodám měření.

Směrnice Komise (EU) 2017/164 zavádí nebo upravuje stávající limitní hodnoty zejména pro mangan, nitroglycerin, chlorid uhličitý, amitrol, kyselinu octovou, kyanovodík (jako kyanid), kyanid draselný a sodný, oxid vápenatý, hydroxid vápenatý, butanedion, oxid uhelnatý, vápenatý, siřičitý a dusnatý, hydroxid lithný methylenchlorid, dichlormethan, vinylidenchlorid, bisfenol A, 1,1 dichlorethylen.

Uvedené směrnice EU je možné si stáhnout na stránkách: https://eur-lex.europa.eu/

Tato směrnice dále umožňuje při hlubinné těžbě a ražení tunelů využít přechodného období pro účinnost limitních hodnot oxidu dusnatého, oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého, která končí nejpozději dne 21. srpna 2023. Členský stát může pro oxid dusnatý využít stávající limitní hodnotu stanovenou přílohou směrnice Komise ze dne 29. května 1991 o stanovení směrných limitních hodnot prováděním směrnice Rady 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci. Pro oxid dusičitý a oxid uhelnatý mohou členské státy nastavit do 21. srpna 2023 národní limitní hodnoty platné ke dni 1. února 2017.

V nařízení vlády č. 246/2018 Sb. Čl. II Přechodné ustanovení, se konkrétně uvádí: "Při hlubinné těžbě a ražení tunelů se mohou používat limitní hodnoty pro oxid dusnatý, oxid dusičitý a oxid uhelnatý stanovené nařízením vlády č. 361/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a to do 21. srpna 2023."

Tato novela je v souladu se zákonným zmocněním podle ustanovení § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., který provádí a vydává se v souladu se zákoníkem práce k provedení jeho § 102 odst. 3.

§ 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zní:

"Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu."

Nejdůležitější změnou, kterou přináší novela č. 246/2018 Sb. je změna v příloze č. 2 části A "Seznamu chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace".

  • Nově zavedené limitní hodnoty:terfenyl, hydrogenovaný, nitroethan, methylformiát, kyselina akrylová, kyanid draselný, jako CN, 2-ethylhexanol, but-2-yn-1,4-diol, butandion, amitrol.
  • Upravená limitní hodnota v souladu se směrnicí:tetrachlorethen, oxid vápenatý, 2-propenal, oxid uhelnatý, oxid dusnatý, oxid dusičitý, mangan a jeho anorganické sloučeniny, jako Mn, kyanovodík, kyanid sodný, jako CN, hydroxid vápenatý, hydrid lithný, glyceroltrinitrát, 1,4-dichlorbenzen.
  • Chemické látky, které nejsou směrnicí dotčeny a kde je zachována národní úprava: oxid siřičitý, tetrachlormethan, tetraethylsilikát, kyselina octová, ethylacetát, dichlormethan, 1,1-dichlorethen, difenylether, 2,2-bis (4-hydroxyfenyl)propan.
Poznámka:

Vzhledem k rozsahu, přes výše uvedené, doporučuji těm, kterých se změny týkají, podívat se na konkrétní limity uvedených látek před a po uvedené novele.

Podle informačního systému Kategorizace práce se navržené úpravy dotknou cca 14 000 zaměstnanců. Zejména cca 2 500 zaměstnanců při práci s manganem, cca 6 000 při práci s oxidem uhelnatým, cca 1 000 zaměstnanců při práci s kyselinovou octovou a cca 900 zaměstnanců při práci s tetrachlorethenem a dále s hydroxidem vápenatým.

PEL a NPK-P pro mangan a jeho anorganické sloučeniny, jako Mn

Limit PEL NPK-P Poznámka
Před novelou 1 2 -
Po novele 0,2
0,05
0,4
0,1
V
R
Vysvětlivky:
PEL = přípustný expoziční limit v mg.m-3
NPK-P = nejvyšší přípustná koncentrace v mg.m-3
V = vdechovatelná frakce aerosolu
R = respirabilní frakce aerosolu

PEL a NPK-P pro oxid uhelnatý

Limit PEL NPK-P Poznámka
Před novelou 30 150 P
Po novele 23 117 P, B
Vysvětlivky:
P = u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky
B = u látky je stanoven biologický expoziční limit (BET moč + krev)

PEL a NPK-P pro kyselinu octovou

Limit PEL NPK-P Poznámka
Před novelou 25 35 I
Po novele 25 50 I
Vysvětlivky:
I = dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

PEL a NPK-P pro tetrachlorethen

Limit PEL NPK-P Poznámka
Před novelou 250 750 D
Po novele 138 275 D
Vysvětlivky:
D = při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží

PEL a NPK-P pro hydroxid vápenatý

Limit PEL NPK-P Poznámka
Před novelou 2 4 -
Po novele 1 4 R
Vysvětlivky:
R = respirabilní frakce aerosolu

V příloze č. 2, část A "Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním prostředí (NPK-P)" jsou doplněny některé vysvětlivky ke sloupci tabulky "poznámky", jako je například V - vdechovatelná frakce aerosolu a R - respirabilní frakce aerosolu.

Dále byla příloha č. 2, část A doplněna ve sloupci "poznámka" o značku B, tedy možnost provedení BET Biologického expozičního testu v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb. a přílohou č. 2 vyhlášky (vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů), kde je uveden výčet chemických látek, u nichž se BET provádí (poznámka: potřeba, aby seznam přílohy č. 2 vyhlášky byl ve vztahu s přílohou č. 2, části A nařízení vlády).

V souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb. bylo tedy do poznámky doplněno B u těchto chemických látek:

Anilin, arsen a arsenovodík, benzen, cyklohexanon, dimethyl­formamid, ethylbenzen, ethylenglykolmonobutylether, ethylenglykolmonobutyletheracetát, ethylenglykolmonoethylether, ethylenglykolmonoethyletheracetát, fenol, fluo­ridy, fural, chrom, kadmium, methanol, nikl, nitrobenzen, olovo, pentachlorfenol, rtuť a její sloučeniny anorganické a fenylrtuťnaté, sirouhlík, styren, toluen, trichloethylen, xyleny, oxid uhelnatý a polychlorované bisfenyly.

Oblast lokální svalové zátěže

Lokální svalová zátěž je jeden z nejčetnějších rizikových faktorů pracovních podmínek. Podle § 38 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s přílohou č. 5 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. pro účely zařazení prací i do druhé kategorie musí být provedeno měření tohoto faktoru, a to akreditovanou nebo autorizovanou osobou. Problémem měření lokální svalové zátěže je velká různorodost prací a jejich častá změna. V souvislosti s tím je měření lokální svalové zátěže nejen finančně náročné, ale v termínech stanovených § 37 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. do 30 dnů ode dne zahájení výkonu práce nebo změny jejich podmínek i obtížně proveditelné.

V praxi se osvědčil odborný odhad provedený osobou autorizovanou nebo akreditovanou. Ten však nelze použít, má-li jít o práce rizikové, nebo práce, při jejichž výkonu se vyskytly nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání. Novela z tohoto důvodu upravuje § 25 takovým způsobem, že tento postup se nebude týkat ostatních postupů zaměstnavatele, např. při zjišťování úrovně rizikového faktoru podle § 102 odst. 3 zákoníku práce.

V § 25 se tak na konci odstavce 9 doplňují následující věty:

"Pro účely zařazení práce do druhé kategorie se postup podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nepoužije, pokud podle odborného hodnocení provedeného podle zákona o ochraně veřejného zdraví držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace (§ 38 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) míra výskytu faktoru lokální svalové zátěže a jeho rizikovost pro zdraví nenaplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví kritéria pro zařazení práce jako rizikové (§ 37 a 39 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickýmičiniteli, ve znění pozdějších předpisů) a u zaměstnavatele při výkonu zařazované práce nebyly zjištěny nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání. Odborné hodnocení musí obsahovat údaje o charakteru práce, místu výkonu práce, době výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, režimu práce a odpočinku v průběhu konání práce, používaném nářadí, pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích a fotodokumentaci vztahující se k pracovnímu prostředí, pokud byla pořízena."

Důležitá je i úprava ustanovení § 9, v kterém se doplňuje nový odstavec 9, který zní:

"Limitní hodnoty pro plyny a páry se udávají buď jako objemová koncentrace v ppm nezávislá na okamžité teplotě a tlaku, nebo jako koncentrace hmotnosti v mg.m-3 při teplotě 20 °C a tlaku 101,3 kPa na těchto veličinách závislá. Limitní hodnoty pro aerosoly se udávají v mg.m-3 pro skutečné podmínky prostředí, pokud jde o teplotu a tlak. Limitní hodnoty pro vlákna se udávají v počtu vláken/cm3 nebo v počtu vláken/cm3 pro skutečné podmínky prostředí, pokud jde o teplotu a tlak na pracovišti."

[1], [2], [3], [4], [5]

Závěr

Tato novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. byla provedena z důvodu harmonizace českého právního předpisu s právem Evropské unie.

POUŽITÁ LITERATURA

  1. Směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU.
  2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Důvodová zpráva, https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAZAEX4GG.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016

Související otázky a odpovědi

Školení první pomoci
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA

Související předpisy

246/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
262/2006 Sb., zákoník práce
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů