Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016

Vydáno: 5 minut čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v prosinci 2015 a lednu 2016 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku):

ČSN EN 1808 (27 5003) Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny – Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce – Prohlídky a zkoušky. Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace, které mají být zajištěny výrobcem/dodavatelem pro závěsné plošiny (SAE). Zapracovává technické změny a obsahuje nové přílohy E, F, G. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1808+A1 (27 5003) z října 2010.

ČSN EN 81-72 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy. Tato norma stanoví další nebo odchylné požadavky od EN 81-20 pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů, které se mohou použít pro hašení požáru a evakuaci řízené hasiči. Norma je celkovou revizí normy, která reflektuje vývoj od doby uveřejnění EN 81-72:2003 a získané zkušenosti používáním normy. S účinností od 31.8.2017 se nahrazuje ČSN EN 81-72 (27 4003) z listopadu 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 1501-1+A1 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu – Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost – Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním. Tato norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které se týkají AOO se zadním nakládáním, pokud je správně používán a za podmínek, nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem, po celou dobu jeho předpokládané životnosti. Norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z ledna 2015. Touto normou spolu se nahrazuje ČSN EN 1501-1 (30 0350) z dubna 2012.

ČSN EN 62493 ed. 2 (36 0091) Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím. Tato norma stanoví vhodné metody hodnocení elektromagnetických polí v prostoru kolem zařízení uvedených v rozsahu platnosti a definuje normalizované provozní podmínky a měřicí vzdáleností. Nové vydání je úplnou revizí předchozího vydání normy. S účinností od 14.4.2018 se nahrazuje ČSN EN 62493 (36 0091) ze září 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 1263-1 (73 8114) Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě – Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy. Tato evropská norma se vztahuje na záchytné sítě a jejich příslušenství pro použití při stavebních a montážních pracích na ochranu při pádu do větší hloubky. Stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební postupy a vychází z vlastností polypropylenových a polyamidových vláken. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1263-1 (73 8114) ze srpna 2015. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1263-1:2014 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1263-1 (73 8114) ze srpna 2015 převzala EN 1263-1:2014 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 11612 (83 2749) Ochranné oděvy – Oděvy na ochranu proti teplu a plameni – Minimální technické požadavky. Cílem této mezinárodní normy je poskytnout minimální požadavky na užitné vlastnosti pro oděvy na ochranu proti teplu a plameni, které by mohly být nošeny pro široký rozsah použití. Všechny další normy uvedené v tomto úvodu pojednávají také o oděvech na ochranu proti teplu a plameni, avšak týkají se spíše zcela specifických výrobků nebo specifického konečného použití. Proti normě ze září 2009 bylo toto vydání doplněno o nové odkazy, do kapitoly 3 byly zařazeny nové termíny, téměř u všech článků normy došlo k doplnění textu a jeho úpravám. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11612 (83 2749) ze září 2009.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1459-3 (26 8804) Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3: Dodatečné požadavky pro vozíky s proměnným vyložením vybavené zdvihací pracovní plošinou.

ČSN EN 12674-4 (26 9008) Rozvážkové vozíky – Část 4: Požadavky na provedení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12674-4 (26 9008) z listopadu 2008.

ČSN EN 12930 (27 3017) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Výpočty. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12930 (27 3017) z května 2005.

ČSN EN 62570 (36 4845) Normalizovaný způsob značení zdravotnických prostředků a jiných předmětů v prostředí magnetické rezonance z hlediska bezpečnosti.

ČSN EN 1870-17+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily). Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1870-17 (49 6130) z května 2013.

ČSN EN 764-5 (69 0004) Tlaková zařízení – Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 764-5 (60 0005) z července 3003.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
Přehled nových technických norem - srpen a září 2016
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Aktualizace směrnic BOZP
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Bezpečnostní listy na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní postup
Hasicí přístroj v budově
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP