Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016

Vydáno: 5 minut čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v prosinci 2015 a lednu 2016 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku):

ČSN EN 1808 (27 5003) Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny – Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce – Prohlídky a zkoušky. Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace, které mají být zajištěny výrobcem/dodavatelem pro závěsné plošiny (SAE). Zapracovává technické změny a obsahuje nové přílohy E, F, G. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1808+A1 (27 5003) z října 2010.

ČSN EN 81-72 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy. Tato norma stanoví další nebo odchylné požadavky od EN 81-20 pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů, které se mohou použít pro hašení požáru a evakuaci řízené hasiči. Norma je celkovou revizí normy, která reflektuje vývoj od doby uveřejnění EN 81-72:2003 a získané zkušenosti používáním normy. S účinností od 31.8.2017 se nahrazuje ČSN EN 81-72 (27 4003) z listopadu 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 1501-1+A1 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu – Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost – Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním. Tato norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které se týkají AOO se zadním nakládáním, pokud je správně používán a za podmínek, nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem, po celou dobu jeho předpokládané životnosti. Norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z ledna 2015. Touto normou spolu se nahrazuje ČSN EN 1501-1 (30 0350) z dubna 2012.

ČSN EN 62493 ed. 2 (36 0091) Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím. Tato norma stanoví vhodné metody hodnocení elektromagnetických polí v prostoru kolem zařízení uvedených v rozsahu platnosti a definuje normalizované provozní podmínky a měřicí vzdáleností. Nové vydání je úplnou revizí předchozího vydání normy. S účinností od 14.4.2018 se nahrazuje ČSN EN 62493 (36 0091) ze září 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 1263-1 (73 8114) Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě – Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy. Tato evropská norma se vztahuje na záchytné sítě a jejich příslušenství pro použití při stavebních a montážních pracích na ochranu při pádu do větší hloubky. Stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební postupy a vychází z vlastností polypropylenových a polyamidových vláken. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1263-1 (73 8114) ze srpna 2015. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1263-1:2014 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1263-1 (73 8114) ze srpna 2015 převzala EN 1263-1:2014 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 11612 (83 2749) Ochranné oděvy – Oděvy na ochranu proti teplu a plameni – Minimální technické požadavky. Cílem této mezinárodní normy je poskytnout minimální požadavky na užitné vlastnosti pro oděvy na ochranu proti teplu a plameni, které by mohly být nošeny pro široký rozsah použití. Všechny další normy uvedené v tomto úvodu pojednávají také o oděvech na ochranu proti teplu a plameni, avšak týkají se spíše zcela specifických výrobků nebo specifického konečného použití. Proti normě ze září 2009 bylo toto vydání doplněno o nové odkazy, do kapitoly 3 byly zařazeny nové termíny, téměř u všech článků normy došlo k doplnění textu a jeho úpravám. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11612 (83 2749) ze září 2009.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1459-3 (26 8804) Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3: Dodatečné požadavky pro vozíky s proměnným vyložením vybavené zdvihací pracovní plošinou.

ČSN EN 12674-4 (26 9008) Rozvážkové vozíky – Část 4: Požadavky na provedení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12674-4 (26 9008) z listopadu 2008.

ČSN EN 12930 (27 3017) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Výpočty. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12930 (27 3017) z května 2005.

ČSN EN 62570 (36 4845) Normalizovaný způsob značení zdravotnických prostředků a jiných předmětů v prostředí magnetické rezonance z hlediska bezpečnosti.

ČSN EN 1870-17+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily). Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1870-17 (49 6130) z května 2013.

ČSN EN 764-5 (69 0004) Tlaková zařízení – Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 764-5 (60 0005) z července 3003.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017

Související otázky a odpovědi

Školení první pomoci
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA