Chráněný účet pohledem nových povinností plátců mzdy

Vydáno: 20 minut čtení

Zákon č. 38/2021 Sb. rozšířil právní materii občanského soudního řádu (OSŘ) v části výkonu rozhodnutí o nový institut, kterým je chráněný účet. Původní účinnost od 1. 4. 2021 byla prostřednictvím zákona č. 155/2021 Sb. (tzv. lex COVID justice III) odložena až na 1. 7. 2021.

Právní úprava výkonu rozhodnutí nově obsahuje ucelený institut, který umožňuje shromažďování prostředků povinného z pohledávek, které nepodléhají výkonu rozhodnutí (určených k uspokojování životních potřeb povinného a jeho rodiny). Sledovaným záměrem chráněného účtu je snížení rizika sociálního vyloučení povinného s pozitivním dopadem do prevence kriminální činnosti. Povinný nebude vytlačován do šedé ekonomiky. Přes výše uvedené musím úvodem konstatovat, že nová právní úprava zakládá mimo jiné množství nových administrativních povinností vybraným dlužníkům povinného a peněžnímu ústavu. Hlavním smyslem článku je komplexní právní pojednání o chráněném účtu se zaměřením na nově založené administrativní povinnosti vybraných dlužníků povinného. Obsahovou strukturu výkladu jsem rozdělil na čtyři části. Každá z nich je zaměřena na vybranou problematiku právní úpravy chráněného účtu: potvrzení a oznámení o čísle účtů; zřízení a vedení chráněného účtu; zánik účinků chráněného účtu. V závěru se zaměřím na hodnocení využití chráněného účtu v aplikační praxi.

Právní úprava chráněného účtu je vystavěna na několika základních atributech. Institut chráněného účtu se vztahuje toliko k účtu, na který je nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) přikázáním pohledávky z účtu povinného, který je fyzickou osobou. Lze jej zřídit pouze na žádost povinného. Peněžní ústav jej zřídí do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Zřízení a vedení chráněného účtu je bezplatné. Na pohledávky povinného z chráněného účtu výkon rozhodnutí (exekuci) přikázáním pohledávky z účtu nelze nařídit.

Z hlediska výčtu uvedených znaků chráněného účtu lze přijmout jednoduchou definici: chráněný účet je platebním účtem, na který se vztahují vybraná ustanovení občanského soudního řádu.

1. Potvrzení a oznámení o číslech účtů

1.1 Dlužník povinného a tzv. chráněný příjem

Okruh pohledávek povinného, které mohou být za splnění dalších zákonných předpokladů převáděny na chráněný účet, je vymezen v § 304d odst. 1 OSŘ. Lze konstatovat, že vymezen&yacu

Související dokumenty

Související články

Exekuce a odstupné
Zaměstnanec v exekuci
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017
Exekuce a odstupné
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zaměstnanec v exekuci
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda

Související předpisy

38/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
155/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související otázky a odpovědi

Potvrzení k chráněnému účtu
Vyživovaná osoba pro exekuční srážky
Dohoda o provedení práce a insolvence
Exekuční srážky u nového zaměstnance
Srážka na žádost zaměstnance z nezabavitelného minima
Exekuční srážky – neprovdaná matka jako vyživovaná osoba
Rozdělení nezabavitelné částky a dvě různé exekuce
Insolvence
Exekuce na smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele
Exekuce - vyživované osoby
Výživné a exekuce
Exekuce
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Exekuční srážky
Paušálně stanovená náhrada pro zaměstnavatele - exekuce
Exekuce
Náhrada ušlého výdělku a exekuce
Výživné a exekuce
Exekuce
Výpočet splátky pro insolvenci