Chráněný účet pohledem nových povinností plátců mzdy

Vydáno: 20 minut čtení

Zákon č. 38/2021 Sb. rozšířil právní materii občanského soudního řádu (OSŘ) v části výkonu rozhodnutí o nový institut, kterým je chráněný účet. Původní účinnost od 1. 4. 2021 byla prostřednictvím zákona č. 155/2021 Sb. (tzv. lex COVID justice III) odložena až na 1. 7. 2021.

Právní úprava výkonu rozhodnutí nově obsahuje ucelený institut, který umožňuje shromažďování prostředků povinného z pohledávek, které nepodléhají výkonu rozhodnutí (určených k uspokojování životních potřeb povinného a jeho rodiny). Sledovaným záměrem chráněného účtu je snížení rizika sociálního vyloučení povinného s pozitivním dopadem do prevence kriminální činnosti. Povinný nebude vytlačován do šedé ekonomiky. Přes výše uvedené musím úvodem konstatovat, že nová právní úprava zakládá mimo jiné množství nových administrativních povinností vybraným dlužníkům povinného a peněžnímu ústavu. Hlavním smyslem článku je komplexní právní pojednání o chráněném účtu se zaměřením na nově založené administrativní povinnosti vybraných dlužníků povinného. Obsahovou strukturu výkladu jsem rozdělil na čtyři části. Každá z nich je zaměřena na vybranou problematiku právní úpravy chráněného účtu: potvrzení a oznámení o čísle účtů; zřízení a vedení chráněného účtu; zánik účinků chráněného účtu. V závěru se zaměřím na hodnocení využití chráněného účtu v aplikační praxi.

Právní úprava chráněného účtu je vystavěna na několika základních atributech. Institut chráněného účtu se vztahuje toliko k účtu, na který je nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) přikázáním pohledávky z účtu povinného, který je fyzickou osobou. Lze jej zřídit pouze na žádost povinného. Peněžní ústav jej zřídí do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Zřízení a vedení chráněného účtu je bezplatné. Na pohledávky povinného z chráněného účtu výkon rozhodnutí (exekuci) přikázáním pohledávky z účtu nelze nařídit.

Z hlediska výčtu uvedených znaků chráněného účtu lze přijmout jednoduchou definici: chráněný účet je platebním účtem, na který se vztahují vybraná ustanovení občanského soudního řádu.

1. Potvrzení a oznámení o číslech účtů

1.1 Dlužník povinného a tzv. chráněný příjem

Okruh pohledávek povinného, které mohou být za splnění dalších zákonných předpokladů převáděny na chráněný účet, je vymezen v § 304d odst. 1 OSŘ. Lze konstatovat, že vymezen&yacu

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Exekuce a odstupné
Zaměstnanec v exekuci
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda

Související otázky a odpovědi

Potvrzení k chráněnému účtu
Pořadí exekucí
Pořadí exekucí
Srážka ze mzdy na stravenky
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Výpočet srážky ze mzdy po 1. 6. 2019
Exekuční srážky po ukončení insolvenčního řízení
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Exekuce
Výživné a exekuce
Postup zaměstnavatele při výkonu rozhodnutí
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Vyživovaná osoba pro exekuční srážky
Exekuční srážky u nového zaměstnance
Srážka na žádost zaměstnance z nezabavitelného minima
Exekuční srážky – neprovdaná matka jako vyživovaná osoba
Rozdělení nezabavitelné částky a dvě různé exekuce
Doplňující otázka k - Rozdělení nezabavitelné částky a dvě různé exekuce
Srážky ze mzdy - exekuce
Dohoda o provedení práce a insolvence

Související předpisy

38/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
155/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)