167/2016 Sb. o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou černého uhlí

Schválený:
167/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2016
o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou černého uhlí
Změna: 415/2020 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb. a zákona č. 128/2016 Sb.:
 
§ 1
(1) Toto nařízení stanoví příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou černého uhlí (dále jen „příspěvek“) a podmínky a způsob jeho poskytování.
(2) Příspěvek poskytuje z prostředků státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“).
(3) Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) určenou těžební společností právnická osoba zabývající se těžbou černého uhlí uvedená v příloze č. 1 bodě 1 k tomuto nařízení, nebo odštěpný závod státního podniku, na něhož přešla práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů zaměstnanců určené těžební společnosti, který je uveden v příloze č. 1 bodě 2 k tomuto nařízení,
b) restrukturalizací částečné uzavření provozu nebo ukončení části činnosti určené těžební společnosti.
 
§ 2
(1) Příspěvek se poskytne zaměstnanci určené těžební společnosti, u které dochází ke snižování počtu zaměstnanců v důsledku restrukturalizace a útlumu její činnosti, jehož pracovní poměr u této určené těžební společnosti byl rozvázán výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 zákoníku práce z týchž důvodů a ke dni skončení pracovního poměru jeho pracovní poměr trval nepřetržitě nejméně 2 roky (dále jen „oprávněná osoba“).
(2) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že v kraji, v němž měla oprávněná osoba místo výkonu práce u určené těžební společnosti, byl v kalendářním pololetí předcházejícím dni skončení jejího pracovního poměru průměrný podíl nezaměstnaných osob podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí vyšší nebo roven průměrnému podílu nezaměstnaných osob v České republice.
(3) Příspěvek se poskytuje měsíčně ve výši
a) 8 000 Kč, pokud se jedná o zaměstnance určené těžební společnosti s převažujícím výkonem práce v podzemí hlubinného dolu, nebo
b) 5 300 Kč, pokud se jedná o zaměstnance určené těžební společnosti s převažujícím výkonem práce mimo podzemí hlubinného dolu.
 
§ 3
(1) Nestanoví-li toto nařízení jinak, příspěvek se poskytuje po dobu
a) 3 měsíců, jestliže pracovní poměr oprávněné osoby k určené těžební společnosti trval méně než 5 let,
b) 6 měsíců, jestliže pracovní poměr oprávněné osoby k určené těžební společnosti trval alespoň 5 let; za každý další rok nepřetržitého trvání pracovního poměru k určené těžební společnosti se poskytování příspěvku prodlužuje o 3 měsíce, nejvýše však o 30 měsíců.
(2) Příspěvek se poskytuje po dobu 60 měsíců, jedná-li se o oprávněnou osobu, která byla zaměstnancem u určené těžební společnosti s převažujícím výkonem práce v podzemí hlubinného dolu a ke dni skončení pracovního poměru u určené těžební společnosti dosáhla věku alespoň 50 let a její pracovní poměr u určené těžební společnosti trval nepřetržitě alespoň 25 let a odpracovala alespoň 3 300 směn s místem výkonu práce v podzemí hlubinného uhelného dolu.
(3) Příspěvek se poskytuje po dobu 60 měsíců, jedná-li se o oprávněnou osobu, která byla zaměstnancem u určené těžební společnosti s převažujícím výkonem práce mimo podzemí hlubinného dolu a ke dni skončení pracovního poměru u určené těžební společnosti dosáhla věku alespoň 55 let a její pracovní poměr u určené těžební společnosti trval nepřetržitě alespoň 25 let
(4) Do doby nepřetržitého trvání pracovního poměru u určené těžební společnosti se oprávněné osobě započítává též doba pracovního poměru u jiné právnické osoby zabývající se
a) těžbou uhlí, pokud došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů u této právnické osoby na určenou těžební společnost, nebo
b) hornickou činností1), pokud bezprostředně po skončení tohoto pracovního poměru vznikl oprávněné osobě pracovní poměr k určené těžební společnosti.
(5) Má-li oprávněná osoba nárok na poskytování zvláštního příspěvku horníkům podle zákona upravujícího zvláštní příspěvek horníkům2), poskytuje se příspěvek ve výši rozdílu mezi příspěvkem stanoveným podle § 2 odst. 3 a zvláštním příspěvkem horníkům.
(6) Má-li oprávněná osoba nárok na náhradu za ztrátu na výdělku podle zákoníku práce3), poskytuje se příspěvek ve výši rozdílu mezi příspěvkem stanoveným podle § 2 odst. 3 a náhradou za ztrátu na výdělku.
 
§ 4
(1) Nárok na příspěvek vzniká dnem následujícím po dni skončení pracovního poměru oprávněné osoby u určené těžební společnosti.
(2) Nárok na příspěvek může oprávněná osoba uplatnit ve lhůtě 6 měsíců od ukončení pracovního poměru u určené těžební společnosti. Po uplynutí této lhůty nárok na příspěvek zaniká.
(3) Žádost o příspěvek může oprávněná osoba podat na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení, prostřednictvím státního podniku, který je v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanoven pro určenou těžební společnost jako příslušný státní podnik (dále jen „příslušný státní podnik“).
(4) Je-li žádost o příspěvek podána prostřednictvím příslušného státního podniku, příslušný státní podnik ji do 10 dnů ode dne jejího obdržení předá ministerstvu s doporučením přiznání nebo nepřiznání příspěvku.
(5) Ministerstvo žádost do 10 dnů ode dne jejího obdržení posoudí a rozhodne o přiznání nebo nepřiznání příspěvku.
(6) Ministerstvo oznámí své rozhodnutí, kterým oprávněné osobě příspěvek přiznalo, příslušnému státnímu podniku, který do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí písemně sdělí oprávněné osobě zahájení vyplácení příspěvku. V písemném oznámení o zahájení vyplácení příspěvku příslušný státní podnik uvede výši příspěvku, který bude měsíčně vyplácen, počet měsíců, po které bude příspěvek vyplácen, a podmínky zániku nároku na příspěvek.
(7) Příspěvek se vyplácí měsíčně pozadu počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž byl příspěvek oprávněné osobě přiznán.
(8) Příspěvek se vyplácí prostřednictvím příslušného státního podniku na účet oprávněné osoby nebo formou poštovní poukázky na doručovací adresu, pokud ji oprávněná osoba sdělí, nebo na adresu trvalého pobytu nebo místa bydliště.
 
§ 5
(1) Nárok na příspěvek zaniká, jestliže oprávněná osoba
a) byla jako uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30 odst. 1 písm. b), d) a e) nebo odst. 2 zákona o zaměstnanosti4),
b) vstoupila do pracovního poměru u právnické osoby zabývající se těžbou černého uhlí,
c) začala pobírat starobní důchod,
d) byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
e) nastoupila k výkonu trestu odnětí svobody nebo k výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence,
f) byla vzata do vazby a od jejího vzetí do vazby uplynulo 6 měsíců, nebo
g) zemřela.
(2) Oprávněná osoba podá u příslušného státního podniku nejpozději k dvacátému dni každého měsíce čestné prohlášení, že u ní nenastaly skutečnosti vedoucí k zániku příspěvku podle odstavce 1 písm. a) až f).
(3) V případě, že nastala skutečnost uvedená v odstavci 1, nárok na příspěvek zaniká prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž k takové skutečnosti došlo.
 
§ 6
(1) Příslušný státní podnik sestaví k osmému dni každého měsíce přehled nároků oprávněných osob podle tohoto nařízení za předchozí měsíc a odhad předpokládaných nároků za následující měsíc a předloží je ministerstvu.
(2) Na základě přehledu o nárocích oprávněných osob podle odstavce 1 ministerstvo do 15 dnů ode dne obdržení přehledu posoudí požadovanou výši finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na výplatu příspěvku a zašle je na zvláštní vázaný účet příslušného státního podniku, ze kterého příslušný státní podnik vyplácí příspěvky oprávněným osobám.
(3) Příslušný státní podnik eviduje stav a pohyb finančních prostředků vedených na zvláštním vázaném účtu podle odstavce 2 ve svém účetnictví na samostatném podrozvahovém účtu a po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí prokazuje ministerstvu správnost vyplacených částek z tohoto účtu způsobem, který stanoví ministerstvo.
(4) V případě neoprávněného použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu určených na výplatu příspěvku oprávněným osobám se postupuje podle jiného právního předpisu upravujícího porušení rozpočtové kázně5).
 
§ 7
(1) Určená těžební společnost, u níž má dojít k restrukturalizaci a útlumu její činnosti, oznámí ministerstvu nejméně 3 měsíce před předpokládaným dnem zahájení snižování počtu zaměstnanců plán postupu při snižování počtu zaměstnanců.
(2) V plánu postupu při snižování počtu zaměstnanců určená těžební společnost uvede:
a) počet zaměstnanců, jejichž pracovní poměr má být ukončen v důsledku restrukturalizace a útlumu činnosti z důvodů uvedených v § 49 nebo § 52 písm. a) až c) zákoníku práce,
b) termíny ukončování jejich pracovního poměru,
c) údaje o průměrné délce jejich pracovního poměru k určené těžební společnosti a
d) jejich rozdělení podle převažujícího charakteru jejich pracovní činnosti u určené těžební společnosti na
1. zaměstnance s převažujícím výkonem práce v podzemí hlubinného dolu a
2. zaměstnance s převažujícím výkonem práce mimo podzemí hlubinného dolu.
 
§ 8
Přechodná ustanovení
(1) Určená těžební společnost, která zahájila restrukturalizaci a útlum činnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve svém plánu postupu při snižování počtu zaměstnanců uvede vedle skutečností vymezených v § 7 odst. 2, seznam zaměstnanců, se kterými v souvislosti s restrukturalizací a útlumem své činnosti skončila pracovní poměr podle § 49 nebo § 52 písm. a) až c) zákoníku práce od 1. ledna 2016 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(2) Zaměstnanec určené těžební společnosti, jehož pracovní poměr u určené těžební společnosti trval nepřetržitě nejméně 2 roky a v důsledku její restrukturalizace a útlumu její činnosti byl z důvodů uvedených v § 49 nebo § 52 písm. a) až c) zákoníku práce ukončen v období od 1. ledna 2016 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, může podat žádost o příspěvek do 30. listopadu 2016.
 
§ 9
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví.
2. Nařízení vlády č. 397/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví.
 
§ 10
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2016.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
 
Příl.1
Seznam určených těžebních společností a příslušných státních podniků
Určená těžební společnost         Příslušný státní podnik
1. OKD, a.s.               DIAMO, státní podnik
2. Odštěpný závod DIAMO, státní podnik,  DIAMO, státní podnik
  na který přejdou práva a povinnosti
  vyplývající z pracovněprávních
  vztahů zaměstnanců OKD, a.s.
 
Příl.2
Žádost
o přiznání příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou černého uhlí
                     ŽADATEL
 
I---------------------------------------------------I-------------------------------------I
I Jméno a příjmení                 I                   I
I---------------------------------------------------I-------------------------------------I
I Datum narození                  I                   I
I---------------------------------------------------I-------------------------------------I
I Adresa trvalého pobytu nebo adresa místa bydliště I                   I
I---------------------------------------------------I-------------------------------------I
I Doručovací adresa                 I                   I
I---------------------------------------------------I-------------------------------------I

Žádám o přiznání příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací
a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou černého uhlí podle nařízení 
vlády č. .../2016 Sb.
 
Ke své žádosti uvádím, že:
 
I---------------------------------------------------I-------------------------------------I
I Jsem státním občanem
x)
I České republiky I I I Slovenské republiky I I I Polské republiky I I---------------------------------------------------I-------------------------------------I I U určené těžební společnosti jsem nepřetržitě I Od ............. I I pracoval v období I Do ............. I I---------------------------------------------------I-------------------------------------I I Pracovní poměr s určenou těžební společností byl I ANO NE I I ukončen dohodou o rozvázání pracovního poměru I I I podle § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, I I I ve znění pozdějších předpisů, nebo výpovědí podle I I I § 52 písm. a) až c) zákona č. 262/2006 Sb., I I I zákoník práce, ve znění pozdějších předpisu
x)
I I I---------------------------------------------------I-------------------------------------I I Jsem veden na Úřadu práce České republiky jako I ANO NE I I uchazeč o zaměstnání
x)
I I I---------------------------------------------------I-------------------------------------I I Jsem zaměstnán u jiné právnické osoby zabývající I ANO NE I I se těžbou černého uhlí
x)
I I I---------------------------------------------------I-------------------------------------I I Jsem zaměstnán u jiného zaměstnavatele
x)
I ANO NE I I---------------------------------------------------I-------------------------------------I I Jsem příjemcem náhrady za ztrátu na výdělku podle I ANO NE I I § 271b zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve I I I znění pozdějších předpisů
x)
I I I---------------------------------------------------I-------------------------------------I I Jsem poživatelem starobního důchodu
x)
I ANO NE I I---------------------------------------------------I-------------------------------------I I Jsem osobou samostatně výdělečně činnou
x)
I ANO NE I I---------------------------------------------------I-------------------------------------I I Jsem příjemcem zvláštního příspěvku horníkům I ANO NE I I podle zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním I I I příspěvku horníkům, ve znění pozdějších I I I předpisů
x)
I I I---------------------------------------------------I-------------------------------------I _______________________________
x)
Nehodící se škrtne Žadatel o příspěvek potvrzuje, že za účelem posouzení nároku na příspěvek je povinen zejména předložit níže uvedené doklady: - Doklad o občanství a věku - Občanský průkaz nebo cestovní doklad - Doklad o ukončení pracovního poměru - Výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohoda o rozvázání pracovního poměru u určené těžební společnosti podle § 49 zákoníku práce - Doklad o nepřetržitém trvání pracovního poměru, o průběhu a délce zaměstnání - Potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru vystavené určenou těžební společností podle § 313 zákoníku práce, včetně potvrzení o počtu směn odpracovaných v podzemí a o odpracované době v povrchových profesích - Potvrzení příslušného plátce o výplatě a výši zvláštního příspěvku horníkům
1
a o výplatě náhrady za ztrátu na výdělku
2
- Případně další Žadatel dále bere na vědomí, že trvání skutečností rozhodných pro poskytování příspěvku bude k dvacátému dni každého kalendářního měsíce prokazovat - Potvrzením úřadu práce o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, - Potvrzením zaměstnavatele o pracovním poměru, - Potvrzením okresní správy sociálního zabezpečení (platí pro osoby samostatně výdělečně činné) - Čestným prohlášením, že: - nebyl jako uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30 odst. 1 písm. b), d) a e) nebo odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, - mu nevznikl pracovní poměr k právnické osobě zabývající se těžbou černého uhlí, - nezačal pobírat starobní důchod, nebo - nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, - nebyl vzat do vazby, a pokud ano, že od jeho vzetí do vazby neuplynulo 6 měsíců. Žadatel prohlašuje, že všechny skutečnosti rozhodné pro přiznání příspěvku uvedl pravdivě a úplně, a že předložené doklady jsou pravé. Je si vědom veškerých následků v případě uvedení nepravdivých, zkreslených nebo neúplných údajů nebo předložených dokladů, které mají vliv výplatu příspěvku, jakožto zejména toho, že neprávem nebo v nesprávné výši vyplacené příspěvky, je povinen vrátit ode dne, od něhož nenáležel příspěvek vůbec nebo od něhož náležel v nižší výši. Žadatel potvrzuje, že pokud ministerstvo rozhodne o přiznání příspěvku, má povinnost oznamovat příslušnému státními podniku všechny skutečnosti, které mají vliv na zánik nároku. Neoprávněně vyplacené příspěvky se zavazuje vrátit.
 
Podpisem žádosti v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
žadatel stvrzuje, že souhlasí, aby příslušný státní podnik pro účely
posouzení nároku na příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících
s restrukturalizací a útlumem činnosti určených těžebních společností a dále pak pro účely
provádění personální agendy, zpracování a výplatu tohoto příspěvku zpracovávala žadatelem
poskytnuté osobní údaje, jakož i to, že byl poskytující organizací náležité informován
o svých právech vyplývajících ze zákona o zpracování osobních údajů 
a obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 

Dne: ....................         podpis žadatele: .................... 
_______________________________
1
Platí pro poživatele zvláštního příspěvku horníkům podle zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů.
2
Platí pro poživatele náhrady za ztrátu na výdělku podle § 271b zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení č. 415/2020 Sb.
Přechodné ustanovení
Příspěvek přiznaný ve výši podle § 2 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 167/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytuje i po nabytí účinnosti tohoto nařízení ve výši podle § 2 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 167/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
1) § 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 271b zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 44 a 44a rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Související články

Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění