Zdravotní pojištění - porovnání právního stavu v roce 2017 a 2018

Vydáno: 7 minut čtení

V následujícím textu je v těch oblastech zdravotního pojištění, ve kterých dochází s účinností od 1. ledna 2018 ke změně, provedeno porovnání právního stavu platného do konce roku 2017 s právním stavem platným od 1. 1. 2018.

Minimální mzda

V roce 2017 Od 1. 1. 2018
11 000 Kč 12 200 Kč

Výše minimální mzdy ovlivňuje ve zdravotním pojištění placení pojistného zaměstnavateli, kdy při zaměstnání trvajícím po celý kalendářní měsíc musí být za zaměstnance odvedeno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Toto minimum:

  • se snižuje na poměrnou část podle § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, například tehdy, když zaměstnání trvá pouze část kalendářního měsíce nebo když je zaměstnanec nemocen,
  • nemusí být dodrženo u osob vyjmenovaných v § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb.

Placení pojistného osobami bez zdanitelných příjmů

V roce 2017 Od 1. 1. 2018
1 485 Kč 1 647 Kč

Za osobu bez zdanitelných příjmů se ve zdravotním pojištění považuje pojištěnec, který není v rámci příslušného kalendářního měsíce ani jeden den zaměstnancem nebo OSVČ nebo osobou, za kterou platí pojistné stát. Platba pojistného osobami bez zdanitelných příjmů je stanovena sazbou 13,5 % z aktuální výše minimální mzdy. Posledním dnem splatnosti nové výše pojistného osobou bez zdanitelných příjmů za leden 2018 je 8. únor 2018, a to již připsáním platby na účet zdravotní pojišťovny určený pro individuální plátce pojistného.

Minimální záloha OSVČ

V roce 2017 Od 1. 1. 2018
1 906 Kč 2 024 Kč

Minimální zálohu platí ve zdravotním pojištění ty OSVČ, pro které je jejich samostatná výdělečná činnost jediným zdrojem příjmů nebo i tehdy, pokud je podnikání při souběhu se zaměstnáním hlavním zdrojem příjmů - v obou případech v situaci, kdy pro OSVČ platí ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ. Ze statistik zdravotních pojišťoven vyplývá, že minimální zálohu platí většina OSVČ, takže její zvýšení se dotýká velkého počtu podnikatelů.

Pokud musí OSVČ dodržet ve zdravotním pojištění zákonné minimum, pak alespoň minimální:

  • zálohu za prosinec 2017 ve výši 1 906 Kč zaplatí nejpozději dne 8. 1. 2018 (i tato platba se při podání Přehledu započte do úhrnu záloh zaplacených OSVČ za rok 2017),
  • zálohu za leden 2018 ve výši 2 024 Kč uhradí nejpozději dne 8. 2. 2018.

Tzv. nekolidující zaměstnání

Od 1. 1. 2018 se mění rovněž maximálně přípustná hranice příjmu zaměstnaného uchazeče o zaměstnání.

V roce 2017 Od 1. 1. 2018
5 500 Kč 6 100 Kč

Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, může ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, současně vykonávat závislou činnost (pracovní poměr, služební poměr, dohoda o pracovní činnosti), pokud příjem za kalendářní měsíc nepřevýší polovinu minimální mzdy, tj. od 1. 1. 2018 částku 6 100 Kč.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnat osobu evidovanou na úřadě práce jako uchazeče o zaměstnání, oznamuje na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele zdravotní pojišťovně kódem „P“, že se přihlašuje k platbě pojistného za tohoto zaměstnance. Současně zaměstnavatel sděluje zdravotní pojišťovně skutečnost rozhodnou pro vznik povinnosti státu platit za tohoto zaměstnance pojistné, a to kódem „I“. K ukončení evidence uchazeče o zaměstnání na úřadě práce se pak používá kód „J“.

Naproti tomu není ve zdravotním pojištění přípustný souběh výkonu samostatné výdělečné činnosti a registrace uchazeče o zaměstnání.

Vyměřovací základ u osoby, za kterou platí pojistné stát

V roce 2017 Od 1. 1. 2018
6 814 Kč 7 177 Kč

Měsíční platba pojistného za osobu, za kterou stát pojistné platí, se zvyšuje od 1. 1. 2018 z do té doby platné částky 920 Kč na 969 Kč (13,5 % z částky 7 177 Kč po zaokrouhlení). To znamená, že za každou osobu, za kterou platí pojistné stát ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., obdrží příslušná zdravotní pojišťovna od ledna 2018 měsíčně navíc 49 Kč.

Od 1. ledna 2018 se tak částka odpočtu zvyšuje na 7 177 Kč. Tento nárok může podle ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb. použít pouze zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců, avšak pouze u zaměstnané osoby, které byl přiznán invalidní důchod. Nárok na odpočet nemají žádní jiní „státní pojištěnci“ ani osoby samostatně výdělečně činné.

Sledování minima u dohod o provedení práce

Do konce roku 2016 se zaměstnavatelé nezabývali problematikou minimálního vyměřovacího základu u dohody o provedení práce (u více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele). Pokud příjem přesáhl 10 000 Kč, byl automaticky dodržen minimální vyměřovací základ. Naopak, při příjmu maximálně 10 000 Kč zaměstnání ve zdravotním pojištění nevzniklo a svůj pojistný vztah (pojištění u zdravotní pojišťovny) si řešil pojištěnec jiným způsobem.

Zvýšením minimální mzdy k 1. 1. 2017 na částku 11 000 Kč se tato situace změnila. Jestliže příjem na dohodu o provedení práce (resp. více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele) činí více než 10 000 Kč a méně než minimální mzda, provádí zaměstnavatel příslušný dopočet do minima s výjimkou osob nebo situací vyjmenovaných v ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., kdy toto minimum nemusí být dodrženo, anebo s ohledem na poměrnou část minima dle § 3 odst. 9 téže právní normy. Z uvedeného vyplývá, že již od ledna 2017 sledují zaměstnavatelé minimální vyměřovací základ i u dohod o provedení práce.

Termíny pro podání Přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně za rok 2017

Pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2017 platí ve zdravotním pojištění následující termíny:

  • do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za rok 2017 - jedná se o základní termín, platný pro OSVČ, tedy nejpozději dne 2. 5. 2018,
  • pokud má OSVČ povinný audit nebo zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, je OSVČ povinna doložit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně do 30. 4. 2018 a Přehled tak může podat až do 2. 8. 2018.

Do 9. 4. 2018 jsou povinny předložit Přehled ty OSVČ, které daňové přiznání nepodávají (např. nízké příjmy).

Přehled odevzdává i OSVČ, která má daň stanovenou paušální částkou nebo OSVČ v úpadku, na kterou byl prohlášen konkurs. Pokud OSVČ změnila v průběhu roku 2017 zdravotní pojišťovnu (standardně k 1. 7. 2017), podává Přehled za rok 2017 oběma zdravotním pojišťovnám.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
  • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2018
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016
Důležité rozhodné částky zdravotního pojištění v roce 2017
Nepřípustný souběh ve zdravotním pojištění
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Sčítání příjmů a minimální vyměřovací základ zaměstnance ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Nemoc, podpora v nezaměstnanosti a zdravotní pojištění
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

hrubá mzda a zdravotní pojištění
Minimální vyměřovací základ zdravotní pojištění
Přehled OSSZ a ZP
OSVČ a přehled ZP za rok 2021 v prodlouženém termínu
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění - poživatel invalidního důchodu
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let věku
Neplacené volno
Neomluvená absence a krácení dovolené
Minimální zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Zaměstnání malého rozsahu

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění