498/2001 Sb. , kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Schválený:
498/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 14. prosince 2001,
kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb. a zákona č. 474/1992 Sb.:
 
§ 1
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení.
2. Vyhláška č. 274/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení.
3. Vyhláška č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
4.Vyhláška č. 279/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Ministr:
PhDr. Špidla v. r.

Související dokumenty

Související články

Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou