204/1994 Sb. , kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Schválený:
204/1994 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. října 1994,
kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Změna: 279/1998 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 133 odst. 8 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 74/1994 Sb., v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví:
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 
§ 1
(1) Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen "ochranné prostředky") jsou pro účely této vyhlášky prostředky určené k tomu, aby se jejich používáním zaměstnanci chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. Za ochranné prostředky se považují též pracovní oděv nebo obuv poskytované zaměstnancům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění1).
(2) Ochrannými prostředky pro účely této vyhlášky nejsou:
a) oděvy, obuv, které neslouží k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci;
b) zařízení záchranných a havarijních služeb, vykonávající činnost podle zvláštních předpisů2);
c) sportovní vybavení;
d) prostředky určené pro sebeobranu.
(3) Poskytovat lze pouze ty ochranné prostředky, které splňují podmínky stanovené zvláštním právním předpisem3).
 
§ 2
(1) Ochranné prostředky poskytuje zaměstnavatel podle vlastního seznamu zpracovaného na základě zhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovištích.
(2) Zhodnocení rizik a úpravu seznamu pro poskytování ochranných prostředků provede zaměstnavatel znovu, jakmile dojde ke změnám, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v důsledku zavedení nové technologie, vzniku nových pracovních podmínek nebo změny dosavadních pracovních podmínek.
 
§ 3
(1) Zaměstnavatel poskytuje ochranné prostředky tehdy, nelze-li rizika práce vyloučit nebo dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo jinými opatřeními.
(2) Ochranné prostředky musí:
a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko;
b) odpovídat existujícím podmínkám na pracovišti;
c) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců;
d) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům zaměstnanců.
(3) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.
(4) Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Jejich použití pro více zaměstnanců je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.
(5) Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteristiky práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.
 
§ 4
Poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
(1) Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti.
(2) Nestanoví-li zvláštní předpis jinak,4) poskytuje zaměstnavatel mycí, čisticí a dezinfekční prostředky podle seznamu zpracovaného zaměstnavatelem na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami.
(3) Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění kůže (kyseliny, louhy, organická rozpouštědla apod.) nebo u nichž může dojít k potřísnění dráždícími látkami (dehtové látky, topné oleje, epoxidové pryskyřice apod.), se poskytují dezinfekční prostředky podle druhu škodliviny.
Společná a závěrečná ustanovení
 
§ 5
(1) Ustanovení této vyhlášky platí přiměřeně pro zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, pro fyzickou osobu, která podniká podle zvláštního předpisu a nikoho nezaměstnává, a pro jejich spolupracujícího manžela nebo dítě5).
(2) Ustanovení této vyhlášky platí přiměřeně pro všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích6).
 
§ 6
Zrušovací ustanovení
(1) Zrušují se:
1. směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 11. dubna 1973 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (reg. částka 28/1973 Sb.),
2. výnos Ministerstva průmyslu ČSR č. 1/1973 o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v organizacích resortu (reg. částka 14/1973 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva průmyslu ČSR č. 3/1979 (reg. částka 14/1980 Sb.),
3. výnos Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 8/1982 k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (reg. částka 28/1982 Sb.),
4. směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 2. listopadu 1982 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (reg. částka 15/1983 Sb.),
5. směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. j. 33 032/SO/83 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (reg. částka 25/1983 Sb.),
6. směrnice Federálního ministerstva financí č. j. XI/2-15 440/84 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu Federálního ministerstva financí a seznam povolání v resortu Federálního ministerstva financí, jímž se poskytují osobní ochranné pracovní prostředky (reg. částka 22/1984 Sb.),
7. výnos Federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 3/1984, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu všeobecného strojírenství (reg. částka 7/1985 Sb.),
8. směrnice Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 7/1983 - Poskytování osobních ochranných prostředků, vzorový seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu paliv a energetiky (reg. částka 34/1985 Sb.),
9. směrnice Ministerstva stavebnictví ČSR č. 1/1985 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (reg. částka 7/1986 Sb.),
10. směrnice Ministerstva školství ČSR č. j. 26 956/86-42 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (reg. částka 1/1987 Sb.),
11. výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR č. 227/1990 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.
(2) Zrušují se též všechna dosud platná opatření vydaná podle dosavadních předpisů v oblasti poskytování ochranných prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
 
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.
Ministr:
Ing. Vodička v. r.
1) § 133 odst. 2 zákoníku práce.
2) Např. vyhláška Českého báňského úřadu č. 341/1992 Sb., o báňské záchranné službě.
3) Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
4) Např. směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č. j. HEM-351.6-22.12.86 o hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného stravování (reg. částka 9/1987 Sb.).
5) § 137 zákoníku práce.
6) § 133 odst. 5 zákoníku práce.

Související dokumenty

Související články

Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky