Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky

Vydáno: 17 minut čtení

V roce 2018 vyšel v časopisu Bezpečnost a hygiena práce článek dr. Miroslava Valty týkající se odborných periodických prohlídek OOP proti pádu 1). Nedávno jsem se setkal se zaměstnavatelem, který v dobré víře, řídě se informacemi z předmětného článku, neplnil své povinnosti 2). Je tedy nezbytné uvést některé skutečnosti na pravou míru.

Autor předmětného článku, coby výsledek znaleckého zkoumání, uvádí: „Na základě sběru vyjádření všech relevantních výrobců jsme zaslali výsledek šetření naší znalecké kanceláře poskytovateli služeb periodických prohlídek OOPP s výsledkem, že z celkového počtu 123 kontrolovaných OOPP disponoval osvědčením od výrobce pouze k 44 z nich. Dalších 26 druhů OOPP jsou podle prohlášení od výrobce neprovozuschopné, 40 druhů nebylo možné ověřit a 13 druhů OOPP (přileb) kontroloval poskytovatel služby, i když kontrole dle ČSN EN 365 nepodléhají. Poskytovateli jsme dále doporučili, že z našeho hlediska je v tuto chvíli čas na vstřícný krok z jeho strany, tedy na vrácení platby za neoprávněně provedené (26 kusů) nebo neověřené úkony (40 kusů OOPP, kde po doložení jeho tvrzení, že postačuje jen osvědčení tzv. odborně způsobilé osoby dle článku 4.7 ČSN EN 365 je možné tyto úkony uznat). Ke zvážení jsme také dali vrácení platby za provedené úkony u 13 kusů přileb, které jsou OOPP kategorie II. a poskytovatel služeb se v hromadném evidenčním listě OOPP odkazoval na ČSN EN 365, která platí pouze pro osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky III. kategorie.“ [1; s. 29]

Nechť laskavý čtenář, stejně jako já, ponechá stranou, že autor článku, dr. Valta v článku vystupuje jako „soudní znalec“ a své počínání v dané věci označuje jako „znalecký přezkum problému“ a „znalecké zkoumání3)“, sice znalcem z oboru bezpečnost práce je, avšak bez specializace práce ve výškách a nad volnou hloubkou4). Nechť rovněž pomine i autorovo hodnocení důkazů a řešení právních záležitostí, které znalci nepřísluší.

Prohlídky přileb

Povinnost provádět odborné periodické prohlídky OOP proti pádu vychází z č. II. bodu 1 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kde s

Související dokumenty

Související články

Nová právní úprava poskytování OOPP
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu
VTZ - Nová úprava problematiky
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Bezpečnost páskovacích strojů
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Balící stoje pohledem pracovní úrazovosti

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Práce ve výškách
Praní pracovních oděvů
Stohování krabic
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Náhrada za pracovní úraz
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnanec u lékaře