481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Schválený:
481/2012 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. prosince 2012
o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Změna: 391/2016 Sb.
Změna: 391/2016 Sb. (část)
Změna: 101/2018 Sb.
Změna: 101/2018 Sb. (část)
Změna: 101/2018 Sb. (část)
Změna: 146/2019 Sb.
Změna: 391/2016 Sb. (část), 146/2019 Sb. (část)
Změna: 146/2019 Sb. (část)
Změna: 121/2020 Sb.
Změna: 344/2020 Sb. (část)
Změna: 344/2020 Sb.
Změna: 334/2021 Sb.
Změna: 120/2022 Sb.
Změna: 334/2021 Sb. (část)
Změna: 120/2022 Sb. (část)
Změna: 45/2023 Sb.
Změna: 241/2023 Sb.
Změna: 10/2024 Sb.
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. d), § 12 a 13 zákona:
 
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a další podmínky pro uvádění elektrozařízení na trh.
 
§ 2
(1) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona elektrozařízení. Pro účely tohoto nařízení se elektrozařízením rozumí zařízení, které vyžaduje k plnění alespoň jedné ze zamýšlených funkcí elektrickou energii nebo elektromagnetické pole, a zařízení k výrobě, přenosu a měření této energie a pole, které je určeno pro použití se střídavým napětím nepřesahujícím 1 000 V a stejnosměrným napětím nepřesahujícím 1 500 V.
(2) Toto nařízení se vztahuje na elektrozařízení, která se člení do následujících kategorií
a) velké a malé spotřebiče pro domácnost,
b) zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení,
c) spotřební elektronika,
d) osvětlovací zařízení,
e) elektrické a elektronické nástroje,
f) hračky, vybavení pro volný čas a sporty,
g) zdravotnické prostředky,
h) monitorovací a řídicí přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
i) výdejní automaty a
j) jiná elektrozařízení, která nespadají do žádné z uvedených kategorií v písmenech a) až i).
(3) Toto nařízení se nevztahuje na
a) zařízení nezbytná pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů státu, včetně zbraní, střeliva a válečného materiálu určených výlučně k vojenským účelům,
b) zařízení určená pro vyslání do vesmíru,
c) zařízení specificky navržená a určená jako součást jiného zařízení, na které se toto nařízení nevztahuje, pokud mohou fungovat pouze jako součást daného zařízení a mohou být nahrazena pouze stejnými specificky navrženými zařízeními,
d) velké stacionární průmyslové soustrojí,
e) velké pevné instalace,
f) dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel, pro která nebylo uděleno schválení typu,
g) nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití,
h) aktivní implantabilní zdravotnické prostředky2),
i) fotovoltaické panely určené k použití v systému, který je navržen, sestaven a odborně instalován za účelem trvalého používání v určeném místě k výrobě energie ze slunečního světla pro veřejná, obchodní, průmyslová a obytná zařízení,
j) zařízení specificky navržená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která jsou k dispozici pouze mezi podniky, a
k) píšťalové varhany.
 
§ 3
Základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) velkým stacionárním průmyslovým soustrojím sestava velkých rozměrů složená ze strojů, zařízení nebo součástí, které fungují společně k určitému účelu, jsou trvale instalovány a demontovány odbornými pracovníky na určitém místě a jejich použití a údržba jsou vyhrazeny odborným pracovníkům v prostorách pro průmyslovou výrobu nebo výzkum a vývoj,
b) velkou pevnou instalací systém velkých rozměrů složený z několika typů přístrojů a případně dalších zařízení, které jsou montovány a instalovány odbornými pracovníky, jsou určeny ke stálému použití na předem určeném místě vyhrazeném k tomuto účelu a jsou demontovány odbornými pracovníky,
c) náhradním dílem samostatná část elektrozařízení, která může nahradit část elektrozařízení a bez které elektrozařízení nemůže fungovat k zamýšlenému účelu. Nahrazením některé části náhradním dílem se funkčnost elektrozařízení obnoví nebo zlepší,
d) kabely veškeré připojovací nebo prodlužovací kabely se jmenovitým napětím nižším než 250 V určené pro zapojení elektrozařízení k elektrické napájecí síti nebo k vzájemnému propojení dvou či více elektrozařízení,
e) homogenním materiálem materiál buď jednotného složení, nebo materiál, který je tvořen kombinací materiálů a nelze jej rozložit ani rozdělit na jiné materiály mechanickými úkony, jako jsou šroubování, řezání, drcení, mletí a broušení,
f) výrobcem fyzická nebo právnická osoba, která elektrozařízení vyrábí nebo která si je nechává navrhnout nebo vyrobit a uvádí je na trh pod vlastním jménem nebo ochrannou známkou,
g) technickou specifikací dokument, který předepisuje technické požadavky, které má výrobek, postup nebo služba splňovat,
h) průmyslovými monitorovacími a řídicími přístroji monitorovací a řídicí přístroje určené výlučně k průmyslovému nebo profesionálnímu použití,
i) nesilničním pojízdným strojem určeným výlučně k profesionálnímu použití stroj s vlastním zdrojem energie nebo stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje, jehož provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst a který je určen výlučně k profesionálnímu použití.
 
§ 4
Omezení používání některých nebezpečných látek
(1) Elektrozařízení uváděná na trh nesmí obsahovat nebezpečné látky, jež stanoví příloha č. 1 k tomuto nařízení, pokud není dále stanoveno jinak. Zákaz obsahu nebezpečných látek v elektrozařízeních podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení se týká též obsahu těchto látek v kabelech a náhradních dílech pro jejich opravy nebo opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity.
(2) Maximální hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech v elektrozařízeních stanoví příloha č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Nebezpečné látky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení lze používat za stanovených podmínek uvedených v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení nebo za podmínek stanovených Evropskou komisí podle příslušného předpisu Evropské unie3).
4) Odstavec 1 se použije na zdravotnické prostředky4) a na monitorovací a řídicí přístroje uvedené na trh od 22. července 2014, na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro5) uvedené na trh od 22. července 2016, na průmyslové monitorovací a řídicí přístroje uvedené na trh od 22. července 2017 a na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedená na trh od 22. července 2019. Omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP se vztahuje na zdravotnické prostředky4), včetně diagnostických zdravotnických prostředků in vitro5) a na monitorovací a řídicí přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uvedené na trh od 22. července 2021.
(5) Odstavec 1 se nepoužije na kabely nebo náhradní díly pro opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity u:
a) elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006,
b) zdravotnických prostředků uvedených na trh před 22. červencem 2014,
c) diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016,
d) monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014,
e) průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2017,
f) elektrozařízení, na která se vztahuje výjimka a která byla uvedena na trh před koncem její platnosti, a
g) elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019.
(6) Odstavec 1 se nepoužije na opětovně použité náhradní díly, pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a spotřebitel je o opětovném použití dílů informován a tyto opětovně použité náhradní díly jsou získané
a) z elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 1. červencem 2016,
b) ze zdravotnických prostředků nebo monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2024,
c) z diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2026,
d) z průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2017 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2027 a
e) z elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2029.
(7) Omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP se nevztahuje na kabely nebo náhradní díly pro opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity u
a) elektrozařízení uvedených na trh před 22. červencem 2019,
b) zdravotnických prostředků4), včetně diagnostických zdravotnických prostředků in vitro5), uvedených na trh před 22. červencem 2021, a
c) monitorovacích a řídicích přístrojů včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů, uvedených na trh před 22. červencem 2021.
(8) Omezení látek DEHP, BBP a DBP se nevztahuje na hračky, na které se již vztahuje omezení těchto látek prostřednictvím záznamu 51 v příloze XVII přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek7).
Výrobce
 
§ 5
(1) Výrobce zajistí, aby bylo elektrozařízení, které uvádí na trh, navrženo a vyrobeno v souladu s požadavky stanovenými v § 4.
(2) Výrobce před uvedením elektrozařízení na trh vyhotoví technickou dokumentaci a provede nebo zajistí zavedení interní řízení výroby podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení. Pokud jiný právní předpis vyžaduje, aby byl u elektrozařízení uplatněn postup posuzování shody, který je přinejmenším stejně přísný jako postup podle věty první, lze splnění požadavků stanovených v § 4 prokázat v rámci tohoto postupu. V tomto případě může výrobce vypracovat jednotnou technickou dokumentaci.
(3) Výrobce před uvedením elektrozařízení na trh vypracuje EU prohlášení o shodě podle § 12 a připojí označení CE v souladu s § 14 v případě prokázání shody elektrozařízení s požadavky stanovenými v § 4 postupem podle odstavce 2 věty první.
(4) Výrobce zajistí použití postupů pro zachování shody sériové výroby a přihlédne ke změnám konstrukce nebo parametrů výrobku a změnám harmonizovaných norem nebo technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda elektrozařízení.
(5) Výrobce uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let po uvedení elektrozařízení na trh.
(6) Výrobce zajistí, aby byl na elektrozařízení, které uvádí na trh, uveden typ, série, sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jeho identifikaci, nebo v případech, kdy to rozměr nebo povaha elektrozařízení neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrozařízení.
 
§ 6
(1) Výrobce uvede na elektrozařízení, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrozařízení své jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu, název nebo ochrannou známku, pokud ho lze na jejím základě jednoznačně identifikovat, a dále adresu jediného místa, na kterém ho lze kontaktovat.
(2) Výrobce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že elektrozařízení, které uvedl na trh, není v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením, přijme okamžitě nápravná opatření nezbytná k uvedení elektrozařízení do souladu s těmito požadavky nebo je případně stáhne z trhu nebo učiní opatření, jejichž cílem je navrácení elektrozařízení, které již bylo dodáno konečnému uživateli. O nesouladu elektrozařízení s požadavky tohoto nařízení a o přijatých nápravných opatřeních zároveň výrobce neprodleně informuje příslušný orgán dozoru a obdobné orgány členských států Evropské unie (dále jen „členský stát“), ve kterých elektrozařízení dodal na trh.
(3) Výrobce vede evidenci elektrozařízení, u nichž bylo zjištěno, že nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením, a přijatých opatřeních, jejichž cílem je navracení elektrozařízení, která již byla dodána konečnému uživateli. O těchto skutečnostech zároveň informuje distributory.
(4) Výrobce předloží příslušnému orgánu dozoru nebo obdobnému orgánu členského státu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytnou k prokázání shody elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto nařízením v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Výrobce spolupracuje s orgány uvedenými ve větě první na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž cílem je zajistit shodu elektrozařízení, které uvedl na trh, s požadavky stanovenými tímto nařízením.
 
§ 7
Zplnomocněný zástupce
(1) Výrobce je oprávněn písemně pověřit zplnomocněného zástupce k plnění svých povinností, s výjimkou těch, které jsou stanoveny v § 5 odst. 1, a povinnosti vyhotovit technickou dokumentaci podle § 5 odst. 2.
(2) Zplnomocněný zástupce musí být oprávněn alespoň k
a) uchování EU prohlášení o shodě a technické dokumentace pro potřeby orgánů dozoru po dobu 10 let po uvedení elektrozařízení na trh,
b) podávání všech informací a předávání veškerých dokumentů, které jsou nezbytné k prokázání shody elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto nařízením, příslušným orgánům dozoru na základě jejich odůvodněné žádosti,
c) spolupráci s příslušnými orgány dozoru, pokud o ni požádají, na činnostech, jejichž cílem je zajistit shodu elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto nařízením, na které se vztahuje jeho plná moc.
 
§ 8
Dovozce
(1) Dovozce může uvést na trh pouze takové elektrozařízení, které je v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením, a u něhož výrobce
a) vyhotovil technickou dokumentaci,
b) provedl příslušný postup posouzení shody,
c) přiložil požadované doklady,
d) připojil označení CE v souladu s § 14,
e) zajistil, aby na něm byl uveden typ, série, sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jeho identifikaci nebo v případech, kdy to rozměr nebo povaha elektrozařízení neumožňuje, zajistit, aby požadovaná informace byla uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrozařízení,
f) uvedl na elektrozařízení, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrozařízení své jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu, název nebo ochrannou známku, pokud ho lze na jejím základě jednoznačně identifikovat, a dále adresu jediného místa, na kterém ho lze kontaktovat.
(2) Dovozce uvede na elektrozařízení nebo, neumožňuje-li to jeho rozměr nebo povaha, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrozařízení, své jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu, název nebo ochrannou známku, pokud ho lze na jejím základě jednoznačně identifikovat, a dále adresu místa, na kterém ho lze kontaktovat.
(3) Dovozce po dobu 10 let po uvedení elektrozařízení na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby příslušných orgánů dozoru a zajistí, že technická dokumentace bude těmto orgánům na žádost předložena.
(4) Dovozce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že elektrozařízení není v souladu s požadavky stanovenými v § 4, nesmí takové elektrozařízení uvést na trh, dokud nebude uvedeno do souladu s těmito požadavky; neprodleně o tom informuje výrobce a příslušný orgán dozoru.
(5) Dovozce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že elektrozařízení, které uvedl na trh, není v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením, přijme neprodleně nápravná opatření nezbytná k uvedení elektrozařízení do souladu s těmito požadavky, nebo je případně stáhne z trhu nebo učiní opatření, jejichž cílem je navrácení elektrozařízení, které již byl dodáno uživateli. O nesouladu elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto nařízením a o přijatých nápravných opatřeních zároveň dovozce neprodleně informuje příslušný orgán dozoru a obdobné orgány členských států, ve kterých elektrozařízení uvedl na trh.
(6) Dovozce vede evidenci elektrozařízení, u nichž bylo zjištěno, že nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením, a přijatých opatřeních, jejichž cílem je navracení elektrozařízení, která již byla dodána konečnému uživateli. O těchto skutečnostech zároveň informuje distributory.
(7) Dovozce předloží příslušnému orgánu dozoru nebo obdobnému orgánu členského státu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto nařízením v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Dovozce spolupracuje s orgány uvedenými ve větě první na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž cílem je zajistit shodu elektrozařízení, které uvedl na trh, s pravidly tohoto nařízení.
 
§ 9
Distributor
(1) Distributor před dodáním elektrozařízení na trh ověří, zda
a) je opatřeno označením CE v souladu s § 14,
b) jsou k němu přiloženy požadované doklady v českém jazyce,
c) výrobce a dovozce splnili své povinnosti podle § 5 odst. 6, § 6 odst. 1 a § 8 odst. 2.
(2) Distributor, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že elektrozařízení není v souladu s požadavky stanovenými v § 4, nesmí takové elektrozařízení dodat na trh, dokud nebude uvedeno do souladu s těmito požadavky; neprodleně o tom informuje výrobce nebo dovozce a příslušný orgán dozoru.
(3) Distributor, který se domnívá nebo má-li důvod se domnívat, že elektrozařízení, které dodal na trh, není v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením, zajistí, že budou přijata nápravná opatření nezbytná k uvedení elektrozařízení do souladu s těmito požadavky, nebo ho případně stáhne z trhu nebo učiní opatření, jejichž cílem je navrácení elektrozařízení, které již bylo dodáno, konečnému uživateli. O nesouladu elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto nařízením a o přijatých nápravných opatřeních zároveň distributor neprodleně informuje příslušný orgán dozoru a příslušné orgány členských států, ve kterých elektrozařízení dodal na trh.
(4) Distributor předloží příslušnému orgánu dozoru na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytnou k prokázání shody elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto nařízením. Distributor spolupracuje s orgány uvedenými ve větě první na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž cílem je zajistit shodu elektrozařízení, které dodal na trh, s požadavky stanovenými tímto nařízením.
 
§ 10
Společné ustanovení pro dovozce a distributora
Dovozce a distributor jsou považováni za výrobce a vztahují se na ně všechny povinnosti výrobce, jestliže na trh uvedou elektrozařízení pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví elektrozařízení, které již bylo na trh uvedeno, způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s požadavky stanovenými tímto nařízením.
 
§ 11
Identifikace hospodářských subjektů
(1) Hospodářské subjekty na žádost příslušných orgánů dozoru nad trhem identifikují všechny hospodářské subjekty,
a) které jim elektrozařízení dodaly,
b) kterým dodaly elektrozařízení.
(2) Výrobci, zplnomocnění zástupci a dovozci poskytují tyto informace po dobu 10 let od uvedení elektrozařízení na trh a distributoři po dobu 10 let poté, co jim bylo elektrozařízení dodáno.
 
§ 12
EU prohlášení o shodě
EU prohlášení o shodě potvrzuje, že došlo ke splnění požadavků na omezení používání některých nebezpečných látek podle § 4. EU prohlášení o shodě musí být vypracováno podle vzoru stanoveného v příloze č. 5 k tomuto nařízení v českém jazyce nebo do tohoto jazyka přeloženo a musí být průběžně aktualizováno.
 
§ 13
Předpoklad shody elektrozařízení
(1) Není-li prokázán opak, má se za to, že elektrozařízení opatřená označením CE jsou ve shodě s požadavky stanovenými tímto nařízením.
(2) O materiálech, součástech a elektrozařízeních, u kterých byly provedeny zkoušky a měření potvrzující splnění požadavků stanovených v § 4 nebo které jsou ve shodě
a) s harmonizovanými evropskými normami, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie,
b) s harmonizovanými českými technickými normami, které přejímají normy podle písmene a), nebo
c) se zahraničními technickými normami v členském státě Evropské unie, které přejímají normy podle písmene a),
se má za to, že splňují požadavky stanovené tímto nařízením.
 
§ 14
Pravidla a podmínky pro připojování označení CE
(1) Elektrozařízení uváděné nebo dodávané na trh musí být opatřeno označením CE, jehož grafickou podobu a obecné zásady jeho používání stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie6).
(2) Označení CE musí být viditelně, čitelně a neodstranitelně připojeno k hotovému elektrozařízení nebo k jeho výrobnímu štítku. Pokud to vzhledem k povaze elektrozařízení není možné nebo to nelze zaručit, musí být připojeno k obalu a průvodním dokumentům.
 
§ 15
zrušen
 
§ 16
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 2. ledna 2013.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
MUDr. Kuba v. r.
 
Příloha 1
Omezené látky a maximální hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech
Olovo (0,1 %)
Rtuť (0,1 %)
Kadmium (0,01 %)
Šestimocný chrom (0,1 %)
Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)
Polybromované difenylethery (PBDE) (0,1 %)
Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) (0,1 %)
Butylbenzylftalát (BBP) (0,1 %)
Dibutylftalát (DBP) (0,1 %)
Diisobutylftalát (DIBP) (0,1 %).
 
Příloha 2
Seznam použití některých nebezpečných látek, které lze používat za stanovených podmínek
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
 Číslo            Použití                Doba platnosti a rozsah použití
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
1    Rtuť v jednopaticových (kompaktních) zářivkách,                          
     jejíž obsah nepřevyšuje (na jeden hořák):                             

1 a)   Pro všeobecné osvětlování < 30 W: 2,5 mg        Platí do 24. února 2023            

1 b)   Pro všeobecné osvětlování < 30 W: 2,5 mg        Platí do 24. února 2023            

1 c)   Pro všeobecné osvětlování >= 50 W a < 150 W: 5 mg    Platí do 24. února 2023            

1 d)   Pro všeobecné osvětlování >= 150 W: 15 mg        Platí do 24. února 2023            

1 e)   Pro zářivky kruhového nebo čtvercového tvaru s     Platí do 24. února 2023            
     průměrem trubice <= 17 mm pro všeobecné                             
     osvětlování: 5 mg                                         

1 f)   Rtuť v jednopaticových (kompaktních) zářivkách,                         
     jejíž obsah nepřevyšuje (na jeden hořák):                            

1 f)-I  Pro zářivky navržené tak, aby vyzařovaly zejména    Platí do 24. února 2027            
     světlo v ultrafialovém spektru: 5 mg                               

1 f)-II Pro zvláštní účely: 5 mg                Platí do 24. února 2025            

1 g)   Pro všeobecné osvětlování < 30 W s životností      Platí do 24. srpna 2023             
     20 000 h nebo delší: 3,5 mg                                     
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                               
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
2 a)   Rtuť v dvoupaticových lineárních zářivkách pro                           
     všeobecné osvětlování, jejíž obsah nepřevyšuje                          
     (na jednu zářivku):                                           
 
2 a) 1) Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální    Platí do 24. února 2023             
     dobou životnosti a průměrem trubice < 9 mm                            
     (například T2): 4 mg                                        
 
2 a) 2) Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální    Platí do 24. srpna 2023             
     dobou životnosti a průměrem trubice >= 9 mm                           
     a <= 17 mm (například T5): 3 mg                                   
 
2 a) 3) Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální    Platí do 24. srpna 2023             
     dobou životnosti a průměrem trubice > 17 mm a                          
     <= 28 mm (například T8): 3,5 mg                                  
 
2 a) 4) Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální    Platí do 24. února 2023             
     dobou životnosti a průměrem trubice > 28 mm                           
     (například T12): 3,5 mg                                       
 
2 a) 5) Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s         Platí do 24. února 2023             
     prodlouženou životností (>= 25 000 h): 5 mg                            
 
2 b)   Rtuť v jiných zářivkách, jejíž obsah nepřevyšuje
     (na jednu zářivku):
 
2 b) 1) Pro lineární zářivky s halofosfátovými luminofory    Platnost do 13. dubna 2012
     s průměrem trubice > 28 mm (například T10 a T12):
     10 mg
 
2 b) 2) Pro nelineární zářivky s halofosfátovými luminofory   Platnost do 13. dubna 2016
     (všech průměrů): 15 mg
 
2 b) 3) Pro nelineární zářivky s třípásmovým luminoforem    Platí do 24. února 2023; od 25. února 2023  
     s průměrem trubice > 17 mm (například T9): 15 mg    do 24. února 2025 může být použito 10 mg na
                                 jednu zářivku               
 
2 b)   Pro zářivky pro jiné všeobecné osvětlování a jiné    Platí do 24. února 2025          
4)-I   zvláštní účely (například indukční výbojky): 15 mg                      

2 b)   Zářivky vyzařující především světlo v          Platí do 24. února 2027          
4)-II  ultrafialovém spektru: 15 mg                                 
 
2 b)   Nouzové zářivky: 15 mg                 Platí do 24. února 2027          
4)-III                                                   
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
3    Rtuť v zářivkách se studenou katodou (CCFL) a                            
     zářivkách s externí elektrodou (EEFL) pro                          
     zvláštní účely používaná v EEZ uvedených na trh                           
     před 24. únorem 2022, jejíž obsah nepřevyšuje                            
     (na jednu zářivku):                                          
 
3 a)   Pro krátké (<= 500 mm): 3,5 mg             Platí do 24. února 2025             
 
3 b)   Pro středně dlouhé (> 500 mm a <= 1 500 mm): 5 mg    Platí do 24. února 2025             
 
3 c)   Pro dlouhé (> 1 500 mm): 13 mg             Platí do 24. února 2025
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
4 a)   Rtuť v jiných nízkotlakých výbojkách (na jednu     Platí do 24. února 2023             
     výbojku): 15 mg                                           
 
4 a)-I  Rtuť v nízkotlakých výbojkách nepotažených       Platí do 24. února 2027             
     luminoforem, jejichž použití vyžaduje, aby hlavní                          
     rozsah spektrálního výkonu výbojky byl v                              
     ultrafialovém spektru: na jednu výbojku může být                          
     použito až 15 mg rtuti                                       
 
4 b)   Rtuť ve vysokotlakých sodíkových výbojkách se      Platí do 24. února 2027             
     zlepšeným podáním barev Ra > 80 pro všeobecné                          
     osvětlování, jejíž obsah nepřevyšuje (na jeden                           
     hořák): P <= 105 W: na jeden hořák lze použít 
     16 mg                                                 
 
4 b)-I  Rtuť ve vysokotlakých sodíkových výbojkách se      Platí do 24. února 2023             
     zlepšeným podáním barev Ra > 60 pro všeobecné                          
     osvětlování, jejíž obsah nepřevyšuje (na jeden                           
     hořák): P <= 155 W: na jeden hořák lze použít                          
     30 mg                                                 
 
4 b)-II Rtuť ve vysokotlakých sodíkových výbojkách se      Platí do 24. února 2023             
     zlepšeným podáním barev Ra > 60 pro všeobecné                          
     osvětlování, jejíž obsah nepřevyšuje (na jeden                           
     hořák): 155 W < P <= 405 W: na jeden hořák                           
     lze použít 40 mg                                          
 
4 b)-III Rtuť ve vysokotlakých sodíkových výbojkách se      Platí do 24. února 2023             
     zlepšeným podáním barev Ra > 60 pro všeobecné                          
     osvětlování, jejíž obsah nepřevyšuje (na jeden                           
     hořák): P > 405 W: na jeden hořák lze použít                          
     40 mg                                                 
 
4 c)   Rtuť v jiných vysokotlakých sodíkových výbojkách                         
     pro všeobecné osvětlování, jejíž obsah                              
     nepřevyšuje (na jeden hořák):                                   

4 c)-I  P <= 155 W: 20 mg                    Platí do 24. února 2027             

4 c)-II 155 W < P <= 405 W: 25 mg                Platí do 24. února 2027             

4 c)-III P > 405 W: 25 mg                    Platí do 24. února 2027           
 
4 d)   Rtuť ve vysokotlakých rtuťových výbojkách      Platnost do 13. dubna 2015
 
4 e)   Rtuť v halogenidových výbojkách             Platí do 24. února 2027 
 
4 f)-I  Rtuť v jiných výbojkách pro zvláštní použití      Platí do 24. února 2027           
     konkrétně neuvedených v této příloze                               

4 f)-II Rtuť ve vysokotlakých rtuťových výbojkách        Platí do 24. února 2027           
     používaných v projektorech, u nichž je vyžadován                         
     výkon >= 2000 ANSI lumenů                                   

4 f)-III Rtuť ve vysokotlakých sodíkových výbojkách       Platí do 24. února 2027           
     používaných pro osvětlení v zahradnictví                             

4 f)-IV Rtuť ve výbojkách vyzařujících světlo v         Platí do 24. února 2027           
     ultrafialovém spektru                                      
 
4 g)   Rtuť v řemeslně vyráběných svíticích trubicích    Platí do 31. prosince 2018.
     používaných pro značení, dekorativní či
     architektonické a speciální osvětlení a světelná
     umělecká díla, přičemž obsah rtuti je omezen na:
     a) 20 mg na pár elektrod + 0,3 mg na cm délky
     trubice, avšak nejvýše 80 mg, při použitích ve
     venkovních prostorech a ve vnitřních prostorech
     vystavených teplotám pod 20 °C;
     b) 15 mg na pár elektrod + 0,24 mg na cm délky
     trubice, avšak nejvýše 80 mg, při všech ostatních
     použitích ve vnitřních prostorech.
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
5 a)   Olovo ve skle obrazovek s katodovou trubicí
 
5 b)   Olovo ve skle zářivek, jehož obsah nepřevyšuje
     0,2 % hmotnostních
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
6 a)   Olovo jako legující prvek v oceli pro účely     Platnost do:
     strojního obrábění a pozinkované oceli, obsahující  a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
     až 0,35 % hmotnostních olova              § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               b) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               c) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).

6 a)-I  Olovo jako legující prvek v oceli pro účely     Platnost do 21. července 2021 pro
     strojního obrábění, obsahující až 0,35 %       elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až
     hmotnostních olova, a v součástech z oceli kusově  f) a i).
     žárově pozinkované, obsahujících až 0,2 %
     hmotnostní olova
 
6 b)   Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku,   Platnost do:
     obsahujících až 0,4 % hmotnostních olova       a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 §     2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou 
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               b) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               c) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).

6 b)-I  Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku,   Platnost do 21. července 2021 pro
     obsahujících až 0,4 % hmotnostních olova, za     elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až
     předpokladu, že pochází z recyklace olovnatého    f) a i).
     hliníkového šrotu

6 b)-II Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku pro  Platnost do 18. května 2021 pro elektrozařízení
     účely strojního obrábění obsahujících až 0,4 %    podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).
     hmotnostních olova
 
6 c)   Slitina mědi obsahující až 4 % hmotnostní olova   Platnost do:
                               a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
7 a)   Olovo v pájkách s vysokým bodem tavení, například  Platnost do:
     slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova   a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
     nebo více                        § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou
                                 použití, na něž se vztahuje položka 24 této
                                 přílohy,
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).
 
7 b)   Olovo v pájkách pro servery, paměti a systémy pro
     ukládání dat a pro zařízení síťové infrastruktury
     pro přepínání, signalizaci, přenos a správu sítě
     pro telekomunikace
 
7 c)-I  Olovo, obsažené ve skleněných nebo keramických    Platnost do:
     částech elektrických a elektronických dílů, kromě  a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
     dielektrických keramických částí kondenzátorů,     § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou
     například v piezoelektrických přístrojích, nebo ve   použití, na něž se vztahuje položka 34 této
     skleněné nebo keramické pojivové směsi         přílohy,
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické a
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).
 
7 c)-II Olovo v dielektrických keramických částech      Nevztahuje se na použití spadající pod položky
     kondenzátorů pro jmenovité střídavé napětí 125 V   7 c)-I a 7 c)-IV této přílohy.
         nebo stejnosměrné napětí 250 V nebo vyšší      Platnost do:
                               a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).
 
7 c)-III Olovo v dielektrických keramických částech      Platnost do 1. ledna 2013 a po tomto datu může být
     kondenzátorů pro jmenovité střídavé napětí menší   použito v dílech elektrozařízení, která byla
     než 125 V nebo stejnosměrné napětí 250 V       uvedena na trh před 1. lednem 2013
 
7 c)-IV Olovo v dielektrických keramických materiálech na  Platnost do:
     bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a   a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
     titanu) pro kondenzátory, které jsou součástí      § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
     integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů   b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
8 a)   Kadmium a jeho sloučeniny v bezpečnostních      Platnost do 1. ledna 2012 a po tomto datu může být
     tepelných pojistkách                 použito v dílech elektrozařízení, která byla
                               uvedena na trh před 1. lednem 2012
 
8 b)   Kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech Vztahuje se na elektrozařízení podle
                               § 2 odst. 2 písm. g), h) a j).
                               Platnost do:
                               a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               b) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               c) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).

8 b)-I  Kadmium a jeho sloučeniny              Vztahuje se na elektrozařízení podle
     v elektrických kontaktech používaných:        § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).
     a) v jističích,                   Platnost do 21. července 2021.
     b) v řídicích zařízeních pro snímání teploty,
     c) v tepelných chráničích motorů, s výjimkou
      hermetických tepelných chráničů motorů,
     d) ve spínačích střídavého proudu
      1. pro jmenovitý střídavý proud 6 A a vyšší při
        jmenovitém střídavém napětí 250 V a vyšším,
        nebo
      2. pro jmenovitý střídavý proud 12 A a vyšší při
        jmenovitém střídavém napětí 125 V a vyšším,
     e) ve spínačích stejnosměrného proudu pro jmenovitý
      stejnosměrný proud 20 A a vyšší při jmenovitém
      stejnosměrném napětí 18 V a vyšším a
     f) ve spínačích pro použití při frekvenci
      napájecího napětí >= 200 Hz.
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
9    Šestimocný chrom jako antikorozní činidlo      Vztahuje se na elektrozařízení podle 
     v chladicích systémech z uhlíkové oceli       § 2 odst. 2 písm. g), h) a j).              
     v absorpčních ledničkách do 0,75 % hmotnostních                           
     v chladicí kapalině                 Platnost do:                  
                               a) 21. července 2021 pro zdravotnické     
                               prostředky podle § 2 odst. 2 písm. g) a pro  
                               monitorovací a řídicí přístroje podle    
                               § 2 odst. 2 písm. h), s výjimkou          
                               diagnostických zdravotnických prostředků in  
                               vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích 
                               přístrojů,                   
                               b) 21. července 2023 pro diagnostické     
                               zdravotnické prostředky in vitro podle   
                               § 2 odst. 2 písm. g),                   
                               c) 21. července 2024 pro průmyslové      
                               monitorovací a řídicí přístroje podle    
                               § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle 
                               § 2 odst. 2 písm. j).              

9 a)-I  Šestimocný chrom do 0,75 % hmotnostních       Vztahuje se na elektrozařízení podle 
     používaný jako antikorozní činidlo v chladicím    § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).             
     roztoku chladicích systémů z uhlíkové oceli v                            
     absorpčních ledničkách (včetně minibarů)       Platnost do 5. března 2021.          
     navržených tak, aby plně nebo částečně                               
     fungovaly s elektrickým ohřívačem s průměrným                            
     využívaným elektrickým příkonem nižším než 75 W                           
     za konstantních provozních podmínek

9 a)-II Šestimocný chrom do 0,75 % hmotnostních       Vztahuje se na elektrozařízení podle 
     používaný jako antikorozní činidlo v chladicím    § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).             
     roztoku chladicích systémů z uhlíkové oceli v                            
     absorpčních ledničkách:               Platnost do 21. července 2021.         
     a) navržených tak, aby plně nebo částečně                              
     fungovaly s elektrickým ohřívačem s průměrným                            
     využívaným elektrickým příkonem 75 W nebo                              
     vyšším za konstantních provozních podmínek,                             
     nebo                                                
     b) navržených tak, aby plně fungovaly s                               
     neelektrickým ohřívačem
 
9 a)-III Šestimocný chrom do 0,7 % hmotnostních        Platnost pro velké spotřebiče
     používaný jako antikorozní činidlo v pracovní    pro domácnost podle 
     kapalině uzavřeného okruhu plynových absorpčních   § 2 odst. 2 písm. a) do 
     tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev vody     31. prosince 2026.
     vyrobeného z uhlíkové oceli
 
9 b)   Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech  Vztahuje se na elektrozařízení podle
     v kompresorech obsahujících chladící látku      § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
     v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a    a) 21. července 2023 pro diagnostické
     chlazení                        zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací
                                 a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a
                                 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
                               c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie
                                 elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)

9 b)-I  Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech  Vztahuje se na velké spotřebiče pro domácnost.
     v hermetických spirálových kompresorech       Platnost do 21. července 2019
     obsahujících chladící látku s deklarovaným
     elektrickým příkonem 9 kW nebo nižším v systémech
     vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVACR)
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
11 a)  Olovo používané v pružných konektorových systémech  Může být použito v dílech elektrozařízení, která
     se zalisovanými kolíky typu C-press         byla uvedena na trh před 24. zářím 2010
 
11 b)  Olovo používané v pružných konektorových systémech  Platnost do 1. ledna 2013 a po tomto datu může být
     jiných než se zalisovanými kolíky typu C-press    použito v dílech elektrozařízení, která byla
                               uvedena na trh před 1. lednem 2013
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
12    Olovo používané jako povrchový materiál u modulu   Může být použito v dílech elektrozařízení, která
     typu C- ring pro vedení tepla            byla uvedena na trh před 24. zářím 2010
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
13 a)  Olovo ve skle pro optické účely           Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle
                               § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do:
                               a) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací
                                 a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a
                                 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
                               c) 21. července 2021 pro všechna ostatní
                                 elektrozařízení včetně podkategorií
 
13 b)  Kadmium a olovo ve filtračním skle a skle      Vztahuje se na elektrozařízení podle
     používaném pro etalony odrazivosti          § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
                               a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické
                                 prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
                               b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací
                                 a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a
                                 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
                               c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie
                                 elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)
            
13 b)-I Olovo ve filtračním skle barveném ionty        
 
13 b)-II Kadmium v koloidně barvených filtračních sklech,   Vztahuje se     na elektrozařízení podle    
     kromě použití, která spadají do bodů 39 a 39 a)    § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i). Platnost do
     této přílohy                     21. července 2021              

13 b)-III Kadmium a olovo v glazurách používaných pro
     etalony odrazivosti
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
14    Olovo v pájkách obsahující více než dva prvky pro  Platnost do 1. ledna 2011 a po tomto datu může být
     spojení mezi kolíky a sadou mikroprocesorů o obsahu použito v dílech elektrozařízení, která byla
     olova vyšším než 80 % a nižším než 85 %       uvedena na trh před 1. lednem 2011
     hmotnostních
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
15    Olovo v pájkách pro sestavení stabilního       Vztahuje se na elektrozařízení podle
     elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a   § 2 odst. 2 písm. g), h) a j).
     nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů       Platnost do:
     využívajících technologii "Flip Chip"        a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               b) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               c) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).

15 a)  Olovo v pájkách pro sestavení stabilního       Vztahuje se na elektrozařízení podle
     elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a   § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).
     nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů       Platnost do 21. července 2021.
     využívajících technologii "Flip Chip", - jedná-li
     se o:                                                
     a) výrobní technologie 90 nm nebo více,
     b) jediný čip s plochou 300 mm
2
nebo větší při použití jakékoli výrobní technologie (nm), nebo c) pouzdra s vrstvenými čipy, v nichž čip má plochu 300 mm
2
nebo větší anebo křemíkové vložky mají plochu 300 mm
2
nebo větší.
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
16    Olovo v lineárních žárovkách s trubicemi potaženými Platnost do 1. září 2013
     silikátem
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
17    Halogenidy olova jako zdroj záření ve výbojkách
     s vysokou intenzitou výboje (HID) používaných
     v profesionálních reprografických aplikacích
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
18 a)  Olovo jako aktivátor ve fluorescenčním prášku    Platnost do 1. ledna 2011
     (nejvýše 1 % hmotnostních olova) výbojek, jsou-li
     používány jako speciální zdroje světla
     v diazografické reprografii, litografii, lapačích
     hmyzu, fotochemických a konzervovacích postupech
     a obsahující luminofory jako například SMS
     ((Sr,Ba)
2
MgSi
2
O
7
:Pb)
 
18 b)  Olovo jakožto aktivátor ve fluorescenčním prášku   Platnost do:
     (nejvýše 1 % hmotnostní olova) výbojek, jsou-li   a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
     používány jako zářiče v soláriích obsahující      § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
     luminofory, jako je například BSP (BaSi
2
O
5
:Pb) b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů, c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g), d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j). 18 b)-I Olovo jakožto aktivátor ve fluorescenčním prášku Platnost do 21. července 2021 pro (nejvýše 1 % hmotnostní olova) výbojek, elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. d) a obsahujících luminofory, jako je například BSP g), s výjimkou použití, na něž se vztahuje (BaSi
2
O
5
: Pb), jsou-li používány ve zdravotnickém položka 34 přílohy č. 3. fototerapeutickém vybavení
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
19    Olovo obsahující PbBiSn-Hg a PbInSn-Hg v určitých  Platnost do 1. června 2011
     směsích jako hlavní amalgám a PbSn-Hg jako vedlejší
     amalgám v kompaktních, energeticky velmi úsporných
     výbojkách
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
20    Oxid olova ve skle používaném ke spojení předních  Platnost do 1. června 2011
     a zadních podkladů v plochých zářivkách používaných
     v displejích na bázi tekutých krystalů (LCD)
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
21    Olovo a kadmium v tiskových barvách pro aplikaci   Vztahuje se na elektrozařízení podle
     smaltu na sklo, jako je borosilikátové sklo nebo   § 2 odst. 2 písm. g), h) a j).
     sodnovápenaté sklo                  Platnost do:
                               a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 §     2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               b) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               c) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).

21 a)  Kadmium používané k zajištění filtračních funkcí v  Vztahuje se na elektrozařízení podle
     barevně potištěném skle, které tvoří součást     § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou
     systémů vizualizace v displejích a ovládacích    použití spadajících do položek 21 b) nebo 39
     panelech EEZ                     této přílohy.
                               Platnost do 21. července 2021.

21 b)  Kadmium v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na  Vztahuje se na elektrozařízení podle
     sklo, jako je borosilikátové sklo nebo        § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou
     sodnovápenaté sklo                  použití spadajících do položek 21 a) nebo 39
                               této přílohy.
                               Platnost do 21. července 2021.

21 c)  Olovo v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na   Vztahuje se na elektrozařízení podle
     jiné než borosilikátové sklo             § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).
                               Platnost do 21. července 2021.
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
23    Olovo v ukončeních součástek s malou roztečí,    Může být použito v dílech elektrozařízení, která
     jiných než konektorů s roztečí 0,65 mm nebo menší  byla uvedena na trh před 24. zářím 2010
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
24    Olovo v letovacích pájkách pro pájení otvorem v   Platnost do:
     diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných   a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
     keramických kondenzátorech               § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
25    Oxid olova v displejích s povrchovým vedením
     emitorů elektronů (SED) používaných zejména ve
     stavebních komponentech, zejména těsnicí fritě a
     fritovém kroužku
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
26    Oxid olova ve skleněné baňce UVB zářivek s černým  Platnost do 1. června 2011
     sklem
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
27    Slitiny olova jako pájky pro měniče používané ve   Platnost do 24. září 2010
     vysokovýkonových reproduktorech (určených pro
     několikahodinový provoz při hladině akustického
     výkonu 125 dB SPL a vyšších)
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
29    Olovo v křišťálovém skle podle přílohy I (kategorie Platnost do:
     1, 2, 3 a 4) směrnice Rady 69/493/EHS ze dne 15.   a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
     prosince 1969 o sbližování právních předpisů      § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
     členských států týkajících se křišťálového skla   b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
30    Kadmiové slitiny jako elektrické/mechanické pájené
     spoje elektrických vodičů umístěných přímo na
     kmitacích cívkách měničů používaných ve
     vysokovýkonových reproduktorech s hladinou
     zvukového tlaku ve výši 100 dB (A) a vyšší
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
31    Olovo v pájecích materiálech v plochých zářivkách
     bez obsahu rtuti (které se používají například v
     displejích na bázi tekutých krystalů, v designovém
     či průmyslovém osvětlení)
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
32    Oxid olova v těsnicí fritě používané ve výrobě    Platnost do:
     okenních     montážních celků pro argonové a kryptonové a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
     laserové trubice                    § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
33    Olovo v pájkách na pájení tenkých měděných drátů
     o průměru rovnajícím se nebo menším než 100 µm ve
     výkonových transformátorech
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
34    Olovo v prvcích ladicích potenciometrů z       Vztahuje se na všechny kategorie.
     kovovo-keramických materiálů             Platnost do:
                               a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
36    Rtuť používaná jako inhibitor rozprašování katody  Platnost do 1. července 2010
     ve stejnosměrných plazmových obrazovkách s obsahem
     do 30 mg na obrazovku
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
37    Olovo v pokovené vrstvě vysokonapěťových diod s   Platnost do:
     pouzdrem ze skla na bázi borátu zinečnatého     a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
38    Kadmium a oxid kademnatý v pastách pro tlusté
     vrstvy používaných na oxid berylnatý spojený
     s hliníkem
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
39 a)  Selenid kademnatý v polovodičových nanokrystalových Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle
     kvantových obrazových bodech na bázi kadmia pro   § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do 31.
     konverzi vlnové délky ("downshifting") pro použití  října 2019
     v systémech vizualizace (< 0,2 µg Cd na mm
2
plochy obrazovky)
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
40    Kadmium ve fotoresistorech pro analogové optické   Platnost do 31. prosince 2013
     vazební členy používané v profesionálním zvukovém
     zařízení
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
41    Olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů      Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle 
     elektrických     a elektronických součástí a v      § 2 odst. 2 písm. a) až j).           
     povrchové úpravě desek plošných spojů                                
     používaných v modulech zapalování a jiných      Platnost do:                  
     elektrických a elektronických řídicích        a) 21. července 2021 pro zdravotnické           
     systémech motorů, které z technických důvodů     prostředky podle § 2 odst. 2 písm. g) a pro  
     musí být namontovány přímo na nebo v klikové     monitorovací a řídicí přístroje podle    
     skříni nebo válci ručně držených spalovacích     § 2 odst. 2 písm. h), s výjimkou diagnostických  
     motorů (třídy SH:1, SH:2 a SH:3 podle směrnice    zdravotnických prostředků in vitro a      
     Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne     průmyslových monitorovacích a řídicích     
     16. prosince 1997 o sbližování právních       přístrojů,                   
     předpisů členských států týkajících se        b) 31. března 2022 pro elektrozařízení podle        
     opatření proti emisím plynných znečišťujících    § 2 odst. 2 písm. a) až f), i) a j),       
     látek a znečišťujících částic ze spalovacích     c) 21. července 2023 pro diagnostické           
     motorů určených pro nesilniční pojízdné       zdravotnické prostředky in vitro podle   
     stroje)                       § 2 odst. 2 písm. g),               
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové      
                               monitorovací a řídicí přístroje podle    
                               § 2 odst. 2 písm. h).               
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
42    Olovo v ložiscích a pouzdrech motorů s vnitřním   Vztahuje se na elektrozařízení podle
     spalováním poháněných naftou nebo plynným palivem,  § 2 odst. 2 písm. j), s výjimkou žádostí, na něž
     které jsou používány v nesilničních zařízeních    se vztahuje položka 6 c) této přílohy.
     určených k profesionálnímu využití:         Platnost do 21. července 2024.
     a) s celkovým zdvihovým objemem motoru >= 15
      litrů, nebo 
     b) s celkovým zdvihovým objemem motoru < 15
      litrů, přičemž motor je určen pro provoz v
      aplikacích, kde doba mezi signálem k zahájení a
      plným zatížením musí být kratší než 10 sekund;
      nebo se pravidelná údržba obvykle provádí v
      nepříznivém venkovním prostředí, jako je
      hornictví, stavebnictví a zemědělství.
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
43    Bis(2-ethylhexyl)-ftalát v pryžových dílech v    Platnost do 21. července 2024 pro      
     motorech pro použití v zařízeních, jež nejsou    elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j). 
     určena výhradně pro použití spotřebitelem, pokud                         
     žádné měkčené plastové materiály nepřicházejí do                         
     styku s lidskou sliznicí nebo do dlouhodobého styku                       
     s lidskou kůží a hodnota koncentrace                               
     bis(2-ethylhexyl)-ftalátu nepřesahuje:                              
     a) 30 % hmotnostních kaučuku v případě                              
      1. povrchové úpravy těsnících kroužků,                              
      2. celopryžových těsnících kroužků, nebo                             
      3. pryžových dílů, které jsou součástí sestav                          
        složených z alespoň 3 součástí připojených
        k motoru a využívajících elektrický,
        mechanický nebo hydraulický pohon, nebo                               
     b) 10 % hmotnostních kaučuku v případě dílů s                          
      obsahem kaučuku, které nejsou uvedeny v
      písmenu a).                       
     Pro účely této položky se "dlouhodobým stykem s                         
     lidskou kůží" rozumí nepřetržitý styk o délce více                        
     než 10 minut nebo přerušovaný styk o délce více než                       
     30 minut denně.                                         
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
44    Olovo v pájkách pro čidla, ovládací prvky a řídicí  Platnost do 21. července 2024 pro      
     jednotky motoru ve spalovacích motorech v oblasti  elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j). 
     působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady                         
     (EU) ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní                         
     hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících                          
     látek a schválení typu spalovacích motorů v                           
     nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení                        
     (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a                         
     zrušení směrnice 97/68/ES, jež jsou instalovány v                        
     zařízeních provozovaných ve stabilní poloze a                          
     určených pro profesionální použití, ale používaných                       
     rovněž jinými uživateli.                                     
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
45    Diazid olova, styfnát olova, plumbum-dipikramát,   Vztahuje se na elektrozařízení podle
     orthoolovičitan olovnatý a oxid olovičitý      § 2 odst. 2 písm. j).
     v elektrických a elektronických iniciátorech     Platnost do 20. dubna 2026.
     výbušnin pro civilní (profesionální) použití a
     chroman barnatý v pyrotechnických zpožďovacích
     složích s dlouhým intervalem zpoždění, jež jsou
     obsaženy v elektrických iniciátorech výbušnin
     pro civilní (profesionální) použití
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
 
Příloha 3
Seznam použití některých nebezpečných látek ve zdravotnických prostředcích a monitorovacích a řídících přístrojích
Zařízení používající nebo zjišťující ionizující záření
1. Olovo, kadmium a rtuť v detektorech ionizujícího záření.
2. Olověná ložiska v rentgenových trubicích.
3. Olovo v zařízeních zesilujících elektromagnetické záření: mikrokanálové desky a kapilární desky.
4. Olovo ve skleněné fritě rentgenových trubic a optických zesilovačích a olovo v pojivu skleněné frity pro skládání plynových laserů a vakuové trubice, které přeměňují elektromagnetické záření na elektrony.
5. Olovo ve stínění ionizujícího záření.
6. Olovo ve zkušebních rentgenových testovacích předmětech.
7. Stearát olova rentgenových difrakčních krystalů.
8. Zdroj radioaktivních izotopů kadmia pro přenosné rentgenové fluorescenční spektrometry.
Snímače, detektory a elektrody
1a. Olovo a kadmium v iontových výběrových elektrodách včetně skla pH elektrod.
1b. Olověné anody v elektrochemických kyslíkových sondách.
1c. Olovo, kadmium a rtuť v detektorech infračerveného záření.
1d. Rtuť v referenčních elektrodách: chlorid rtuťný s nízkým obsahem chloridu, síran rtuťnatý a oxid rtuťnatý.
Ostatní
9. Kadmium v helium-kadmiových laserech.
10. Olovo a kadmium v atomických absorpčních spektrálních výbojkách.
11. Olovo ve slitinách jako supravodič a tepelný vodič v přístrojích magnetické rezonance.
12. Olovo a kadmium v kovovém pojivu supravodivých materiálů v přístrojích magnetické rezonance (MRI), detektorech supravodivého kvantového interferenčního zařízení (SQUID), nukleární magnetické resonance (NMR) nebo hmotnostních spektrometrů s Fourierovou transformací (FTMS). Platnost do 30. června 2021.
13. Olovo v protizávaží.
14. Olovo v monokrystalových piezoelektrických materiálech pro ultrazvukové měniče
15. Olovo v pájkách pro spojování s ultrazvukovými měniči.
16. Rtuť ve vysoce přesných můstcích pro kapacitní a ztrátové měření, ve vysokofrekvenčních přepínačích RF a v relé v monitorovacích a řídících přístrojích, nepřekračující 20 mg rtuti na přepínač, popřípadě relé.
17. Olovo v pájkách v přenosných pohotovostních defibrilátorech.
18. Olovo v pájkách vysokovýkonných infračervených zobrazovacích modulů k detekci pásma 8-14 µm.
19. Olovo v displejích z tekutých krystalů na křemíkové vrstvě (LCoS).
20. Kadmium v rentgenových měřících filtrech.
21. Kadmium v luminoforových povlacích zesilovačů obrazu pro rentgenové snímky do 31. prosince 2019 a náhradní díly pro rentgenové systémy uvedené na trh EU před 1. lednem 2020.
22. Markér z octanu olovnatého používaný do stereotaktických rámů pro fixaci hlavy používaných v počítačové tomografii (CT) a magnetické rezonanci (MRI) a v lokalizačních systémech ozařovačů pro gamaterapii a vybavení pro nukleární medicínu. Platí do 30. června 2021.
23. Olovo jako legující prvek v ložiskách a třecích plochách zdravotnického vybavení vystaveného ionizujícímu záření. Platí do 30. června 2021.
24. Olovo umožňující vakuově těsné spoje hliníku a oceli v rentgenových zesilovačích obrazu. Platí do 31. prosince 2019.
25. Olovo v povrchových povlacích systémů kolíkových konektorů vyžadujících nemagnetické konektory, které jsou za normálních a skladovacích podmínek trvale používány při teplotách nižších než -20 °C. Platí do 30. června 2021.
26. Olovo v následujících aplikacích, které se za normálních provozních a skladovacích podmínek trvale používají při teplotě nižší než - 20 °C:
a) v pájkách na deskách tištěných spojů,
b) v potahové vrstvě koncovek elektrických a elektronických součástí a potahů desek tištěných spojů,
c) v pájkách ke spojování vodičů a kabelů,
d) v pájkách ke spojování snímačů a čidel. Olovo v pájkách pro elektrické připojování teplotních čidel v zařízeních určených k pravidelnému používání při teplotách nižších než - 150°C.
Platí do 30. června 2021.
27. Olovo
- v pájkách,
- v potahové vrstvě koncovek elektrických a elektronických součástí a potahů desek tištěných spojů,
- ve spojích elektrických vodičů, konektorech stínění a chráněných konektorech používaných
a) v magnetickém poli v okruhu 1 m kolem isocentra magnetu, který je součástí vybavení pro snímkování pomocí magnetické resonance pro lékařské účely, včetně monitorů pacienta navržených tak, aby mohly být v tomto okruhu používány, nebo
b) v magnetickém poli v okruhu 1 m od vnějšího povrchu cyklotronových magnetů a magnetů pro používaných v nukleární medicíně k přenosu a směrování svazku paprsků,
c) v neintegrovaných cívkách pro MRI, pro něž bylo prohlášení o shodě daného modelu poprvé vydáno před 23. zářím 2022, nebo
d) v zařízeních pro MRI včetně integrovaných cívek používaných v magnetickém poli v okruhu 1 m kolem isocentra magnetu, který je součástí vybavení pro snímkování pomocí magnetické rezonance pro lékařské účely, pro něž bylo prohlášení o shodě poprvé vydáno před 30. červnem 2024.
Výjimky podle písmen a) a b) platí do 30. června 2020.
Výjimky podle písmen c) a d) platí do 30. června 2027.
28. Olovo v pájkách používaných k montáži digitálních detektorů z teluridu kadmia a z teluridu kadmia-zinku na desky tištěných spojů. Platí do 31. prosince 2017.
29. Olovo jako supravodič a tepelný vodič ve slitinách používaných v mrazících hlavách kryogenního chladiče a/nebo kryogenně chlazených mrazících sondách a/nebo kryogenně chlazených systémech ekvipotenciálního pospojování, ve zdravotnických prostředcích (kategorie 8) a/nebo v průmyslových přístrojích pro monitorování a kontrolu. Platí do 30. června 2021.
30. Šestimocný chrom v alkalických dávkovačích používaných k výrobě fotokatod zesilovačů obrazu pro rentgenové snímkování do 31. prosince 2019 a v náhradních dílech pro rentgenové systémy uvedené na trh EU před 1. lednem 2020.
31a. Olovo, kadmium, šestimocný chrom a polybromované difenylethery (PBDE) obsažené v náhradních dílech získaných ze zdravotnických prostředků, včetně diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, nebo elektronových mikroskopů a jejich příslušenství a používaných k jejich opravě či renovaci, za podmínky, že se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a že spotřebitel je o každém opětovném použití dílů informován.
Platí do:
a) 21. července 2021, jde-li o použití v jiných zdravotnických prostředcích, než jsou diagnostické zdravotnické prostředky in vitro;
b) 21. července 2023, jde-li o použití v diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro;
c) 21. července 2024, jde-li o použití v elektronových mikroskopech a jejich příslušenství.
32. Olovo v pájkách na deskách tištěných spojů řídících jednotek a jednotek pro získávání dat pozitronové emisní tomografie (PET), které jsou začleněné do vybavení pro magnetickou rezonanci (MRI). Platí do 31. prosince 2019.
33. Olovo v pájkách na osazených deskách plošných spojů používaných do jiných mobilních zdravotnických prostředků třídy IIa a IIb podle směrnice 93/42/EHS než přenosných pohotovostních defibrilátorů. Pro třídu Ha platí do 30. června 2016 a pro třídu IIb do 31. prosince 2020.
34. Olovo je používáno jako aktivátor ve fluorescenčním prášku do výbojek, jsou-li používány jako zářiče v soláriích obsahující luminofory BSP (BaSi
2
O
5
:Pb). Platí do 22. července 2021.
35. Rtuť v zářivkách se studenou katodou pro podsvícení displejů na bázi tekutých krystalů, v množství nepřevyšujícím 5 mg na zářivku, používaných v průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojích uvedených na trh před 22. červencem 2017. Platí do 21. července 2024.
36. Olovo používané v pružných konektorových systémech jiných než se zalisovanými kolíky typu C-press pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje. Platí do 31. prosince 2020. Po tomto datu se smí používat v náhradních dílech pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje uvedené na trh před 1. lednem 2021.
37. Olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k měření vodivosti, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
a) měření v širokém rozsahu hodnot, přičemž rozsah hodnot vodivosti přesahuje 1 řád (například rozsah od 0,1 mS/m do 5 mS/m), při laboratorním použití pro neznámé koncentrace,
b) měření roztoků, kdy je nutná přesnost +/- 1 % rozsahu vzorků a vysoká odolnost elektrody vůči korozi, a to v kterémkoli z těchto případů:
i) roztoky s kyselostí < pH 1,
ii) roztoky se zásaditostí > pH 13,
iii) korozivní roztoky obsahující halogenový plyn,
c) měření vodivostí vyšších než 100 mS/m, která je třeba provádět pomocí přenosných přístrojů.
Platí do 31. prosince 2025.
38. Olovo v pájce v jednom rozhraní velkoplošných prvků z vrstvených čipů s více než 500 propojeními na jedno rozhraní, které se používají v detektorech rentgenového záření pro počítačovou tomografii a rentgenové systémy. Platí do 31. prosince 2019. Po tomto datu se smí používat v náhradních dílech pro systémy počítačové tomografie a rentgenové systémy uvedené na trh před 1. lednem 2020.
39. Olovo v mikrokanálových deskách používaných v zařízeních, která se vyznačují alespoň jednou z těchto vlastností:
a) kompaktní velikost detektoru elektronů nebo iontů, přičemž prostor pro detektor je omezen na maximálně 3 mm/mikrokanálovou desku (tloušťka detektoru + prostor pro instalaci mikrokanálové desky), celkem maximálně na 6 mm, a alternativní konstrukce, která by pro detektor nabídla více prostoru, je vědecky a technicky neproveditelná,
b) dvourozměrné prostorové rozlišení pro detekci elektronů nebo iontů, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
i) časová odezva je kratší než 25 ns,
ii) oblast detekce vzorků je větší než 149 mm
2
,
iii) multiplikační činitel je větší než 1,3 x 103,
c) časová odezva kratší než 5 ns pro detekci elektronů nebo iontů;
d) oblast detekce vzorků větší než 314 mm2 pro detekci elektronů nebo iontů,
e) multiplikační činitel větší než 4,0 x 107.
Platí do:
a) 21. července 2021 pro zdravotnické prostředky a monitorovací a řídicí přístroje,
b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro,
c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje.
40. Olovo v dielektrických keramických částech kondenzátem na jmenovité napětí menší než 125 V střídavých nebo 250 V stejnosměrných pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje. Platí do 31. prosince 2020. Po tomto datu se smí používat v náhradních dílech pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje uvedené na trh před 1. lednem 2021.
41. Olovo jako tepelný stabilizátor v polyvinylchloridu (PVC) použitém jako výchozí materiál v amperometrických, potenciometrických a konduktometrických elektrochemických čidlech, která se používají v případě diagnostických zdravotnických přístrojů in vitro pro rozbor krve a jiných tělních tekutin a tělních plynů. Platí do 31. března 2022.
41a. Olovo jako tepelný stabilizátor v polyvinylchloridu (PVC) použitém jako výchozí materiál v amperometrických, potenciometrických a konduktometrických elektrochemických čidlech, která se používají v diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro pro analýzu kreatininu a dusíku močoviny v krvi (BUN) v plné krvi. Vztahuje se na zdravotnické prostředky podle § 2 odst. 2 písm. g). Platí do 31. prosince 2023.
42. Rtuť v otáčecích elektrických konektorech používaných v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání schopných pracovních režimů s vysokou provozní frekvencí (> 50MHz). Platí do 30. června 2026.
43. Kadmiové anody v Herschových článcích u kyslíkových sond používaných v průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojích, u kterých je vyžadována citlivost na úrovni nižší než 10 miliontin. Platí do 15. července 2023.
44. Kadmium ve snímačích odolných vůči záření určených pro videokamery se středovým rozlišením vyšším než 450 televizních řádků, které se používají v prostředích s ionizujícím zářením přesahujícím 100 Gy/h a celkovou dávkou vyšší než 100 kGy. Vztahuje se na monitorovací a řídicí přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů podle § 2 odst. 2 písm. h). Platí do 31. března 2027.
45. Bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v iontově selektivních elektrodách používaných v místě péče o pacienta při analýze přítomnosti iontů v tělních tekutinách a/nebo v dialyzátu. Platí do 21. července 2028.
46. Bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v plastových součástech cívek pro detektory magnetické rezonance (MRI). Platí do 1. ledna 2024.
47. Látky bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), butylbenzylftalát (BBP), dibutylftalát (DBP) a diisobutylftalát (DIBP) obsažené v náhradních dílech získaných ze zdravotnických prostředků, včetně diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a jejich příslušenství, a používaných k jejich opravě či renovaci, za podmínky, že se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a že spotřebitel je o každém opětovném použití dílů informován. Platí do 21. července 2028.
48. Olovo v supravodivých kabelech a vodičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-oxidu (BSCCO) a olovo v elektrických spojích s těmito vodiči. Platí do 30. června 2027.
49. Rtuť v převodnících tlaku taveniny určených pro kapilární reometry při teplotě vyšší než 300 °C a tlaku vyšším než 1 000 barů. Vztahuje se na monitorovací a řídicí přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů podle § 2 odst. 2 písm. h). Platí do 31. prosince 2025.
 
Příloha 4
Postupy posuzování shody
Interní řízení výroby
1. Interní řízení výroby je postupem posouzení shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3 a 4 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že dané výrobky splňují požadavky právních předpisů, které se na ně vztahují.
2. Technická dokumentace
Výrobce vypracuje technickou dokumentaci. Tato dokumentace musí umožňovat posouzení shody výrobku s příslušnými požadavky a obsahuje odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická dokumentace upřesňuje použité požadavky a v míře nutné pro posouzení je vztáhne na konstrukci, výrobu a provoz výrobku. Technická dokumentace obsahuje, je-li to vhodné, alespoň tyto prvky:
2.1 celkový popis výrobku,
2.2 koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd.,
2.3 popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů, schémat a fungování výrobku,
2.4 seznam harmonizovaných norem nebo jiných odpovídajících technických specifikací, na které byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení zvolených ke splnění základních požadavků právního předpisu, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly; v případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,
2.5 výsledky konstrukčních výpočtů, provedených kontrol atd.,
2.6 protokoly o zkouškách.
3. Výroba
Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho řízení zajišťovaly shodu vyráběných výrobků s technickou dokumentací podle bodu 2 a s požadavky právních předpisů, které se na ně vztahují.
4. Označení shody a prohlášení o shodě
4.1 Výrobce připojí požadované označení shody uvedené v právním nástroji na každý jednotlivý výrobek, který je v souladu s použitelnými požadavky právního nástroje.
4.2 Výrobce vypracuje pro daný model výrobku písemné prohlášení o shodě a po dobu deseti let poté, co byl výrobek uveden na trh, je společně s technickou dokumentací uchovává, aby byly k dispozici vnitrostátním orgánům. V prohlášení o shodě je uveden výrobek, pro nějž bylo vypracováno.
Kopie prohlášení o shodě se na požádání předloží příslušným orgánům.
5. Zplnomocněný zástupce
Povinnosti výrobce uvedené v bodě 4 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou stanoveny v plné moci.
 
Příloha 5
EU prohlášení o shodě
    


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2012/50/EU ze dne 10. října 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2012/51/EU ze dne 10. října 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/1/EU ze dne 18. října 2013, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v ložiskách a třecích plochách zdravotnického vybavení vystaveného ionizujícímu záření.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/2/EU ze dne 18. října 2013, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmium v luminoforových povlacích zesilovačů obrazu pro rentgenové snímkování do 31. prosince 2019 a náhradní díly pro rentgenové systémy uvedené na trh EU před 1. lednem 2020.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/3/EU ze dne 18. října 2013, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro marker z octanu olovnatého používaný do stereotaktických rámů pro fixaci hlavy používaných v počítačové tomografii (CT) a magnetické rezonanci (MRI) a v lokalizačních systémech ozařovačů pro gamaterapii a vybavení pro nukleární medicínu.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/4/EU ze dne 18. října 2013, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova umožňujícího vakuově těsné spoje hliníku a oceli v rentgenových zesilovačích obrazu.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/5/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách na deskách tištěných spojů, v potahové vrstvě koncovek elektrických a elektronických součástí a potahů desek tištěných spojů, v pájkách ke spojování vodičů a kabelů, v pájkách ke spojování snímačů a čidel, které se za normálních a skladovacích podmínek trvale používají při teplotách nižších než -20 °C.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/6/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v povrchových povlacích systémů kolíkových konektorů vyžadujících nemagnetické konektory, které jsou za normálních a skladovacích podmínek trvale používány při teplotách nižších než -20 °C.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/7/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách, v potahové vrstvě koncovek elektrických a elektronických součástek a desek tištěných spojů, spojích elektrických vodičů, konektorech stínění a chráněných konektorech používaných a) v magnetickém poli v okruhu 1 m od isocentra magnetu, který je součástí vybavení pro snímkování pomocí magnetické resonance pro lékařské účely, včetně monitorů pacienta navržených tak, aby mohly být v tomto okruhu používány, nebo b) v magnetickém poli v okruhu 1 m od vnějšího povrchu cyklotronových magnetů a magnetů používaných v nukleární medicíně k přenosu a směrování svazku paprsků.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/8/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných k montáži digitálních detektorů z teluridu kadmia a z teluridu kadmia-zinku na desky tištěných spojů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/9/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo a kadmium v kovovém pojivu supravodivých materiálů v přístrojích magnetické rezonance (MRI), detektorech supravodivého kvantového interferenčního zařízení (SQUID), nukleární magnetické resonance (NMR) nebo hmotnostních spektrometrů s Fourierovou transformací (FTMS).
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/10/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo jako supravodič a tepelný vodič ve slitinách používaných v mrazících hlavách kryogenního chladiče a/nebo kryogenně chlazených mrazících sondách a/nebo kryogenně chlazených systémech ekvipotenciálního pospojování ve zdravotnických prostředcích (kategorie 8) a/nebo v průmyslových přístrojích pro monitorování a kontrolu.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/11/EU ze dne 18. října 2013, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro šestimocný chrom v alkalických dávkovačích používaných k výrobě fotokatod zesilovačů obrazu pro rentgenové snímkování do 31. prosince 2019 a v náhradních dílech pro rentgenové systémy uvedené na trh EU před 1. lednem 2020.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/12/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách na deskách tištěných spojů řídících jednotek a jednotek pro získávání dat pozitronové emisní tomografie (PET), které jsou začleněné do vybavení pro magnetickou rezonanci (MRI).
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/13/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách na osazených deskách plošných spojů používaných do jiných mobilních zdravotnických prostředků třídy IIa a IIb podle směrnice 93/42/EHS než přenosných pohotovostních defibrilátorů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/14/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v množství 3,5 mg na jednu zářivku v jednopaticových kompaktních zářivkách pro všeobecné osvětlování < 30 W s životností 20 000 h nebo vyšší.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/15/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo, kadmium a šestimocný chrom obsažený v opětovně používaných náhradních dílech, získaných ze zdravotnických prostředků uvedených na trh před 22. červencem 2014 a používaných v kategorii 8 zařízení uvedeného na trh před 22. červencem 2021 za podmínky, že se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a že spotřebitel je o opětovném použití dílů informován.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/16/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo jako aktivátor ve fluorescenčním prášku do výbojek, jsou-li používány jako zářiče v soláriích obsahující luminofory BSP (BaSi
2
O
5
:Pb).
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/69/EU ze dne 13. března 2014, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v dielektrických keramických částech kondenzátorů na jmenovité napětí nižší než 125 V střídavých nebo 250 V stejnosměrných pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/70/EU ze dne 13. března 2014, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v mikrokanálových deskách.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/71/EU ze dne 13. března 2014, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájce v jednom rozhraní velkoplošných prvků z vrstvených čipů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/72/EU ze dne 13. března 2014, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů elektrických a elektronických součástí a v povrchové úpravě desek plošných spojů používaných v modulech zapalování a jiných elektrických a elektronických řídicích systémech motorů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/73/EU ze dne 13. března 2014, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k měření vodivosti.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/74/EU ze dne 13. března 2014, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo používané v pružných konektorových systémech jiných než se zalisovanými kolíky typu C-press pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/75/EU ze dne 13. března 2014, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v zářivkách se studenou katodou (CCFL) pro podsvícení displejů na bázi tekutých krystalů, v množství nepřevyšujícím 5 mg na zářivku, používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích uvedených na trh před 22. červencem 2017.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/76/EU ze dne 13. března 2014, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v řemeslně vyráběných svíticích trubicích (HLDT) používaných pro značení, dekorativní či architektonické a speciální osvětlení a světelná umělecká díla.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2015/573/EU ze dne 30. ledna 2015, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v polyvinylchloridových čidlech diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2015/574/EU ze dne 30. ledna 2015, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2015/863/EU ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2016/585/EU ze dne 12. února 2016, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo, kadmium, šestimocný chrom a polybromované difenylethery (PBDE) obsažené v náhradních dílech získaných ze zdravotnických prostředků nebo elektronových mikroskopů a používaných k jejich opravě či renovaci.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2016/1028/EU ze dne 19. dubna 2016, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách pro elektrické připojování teplotních čidel v určitých zařízeních.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2016/1029/EU ze dne 19. dubna 2016, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmiové anody v Herschových článcích u některých kyslíkových sond používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/736 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/737 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/738 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/739 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/740 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/741 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/742 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/178 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/169 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/170 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/171 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/172 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/173 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/174 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/175 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účelypřizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/176 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pokovené vrstvě některých diod.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/177 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1845 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v některých pryžových dílech používaných v motorech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1846 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/364 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v některých snímačích videokamer odolných vůči záření.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/360 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k některým měřením vodivosti.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/361 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v chladicích systémech z uhlíkové oceli.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/365 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů používaných v některých ručně držených spalovacích motorech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/366 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu používaném v některých diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro pro rozbor krve a jiných tělních tekutin a tělních plynů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/647 ze dne 15. ledna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití některých sloučenin olova a šestimocného chromu v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/884 ze dne 8. března 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o dobu platnosti výjimky pro použití rtuti v otáčecích elektrických konektorech používaných v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1978 ze dne 11. srpna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP), butylbenzylftalátu (BBP), dibutylftalátu (DBP) a diisobutylftalátu (DIBP) v náhradních dílech získaných ze zdravotnických prostředků a používaných k jejich opravě či renovaci.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1979 ze dne 11. srpna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) v plastových součástech v cívkách pro detektory magnetické rezonance (MRI).
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1980 ze dne 11. srpna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) v iontově selektivních elektrodách pro analýzu tělních tekutin a/nebo dialyzátu.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/274 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v zářivkách se studenou katodou a v zářivkách s externí elektrodou pro zvláštní účely.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/275 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných vysokotlakých sodíkových výbojkách pro všeobecné osvětlování.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/276 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jednopaticových (kompaktních) zářivkách pro všeobecné osvětlování.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/277 ze dne 13. prosince 2021, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro používání rtuti v jednopaticových (kompaktních) zářivkách pro všeobecné osvětlování < 30 W s životností 20 000 h nebo vyšší.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/278 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v halogenidových výbojkách.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/279 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných výbojkách pro zvláštní účely.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/280 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných nízkotlakých výbojkách.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/281 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jednopaticových (kompaktních) zářivkách pro zvláštní účely.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/282 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v nelineárních zářivkách s třípásmovým luminoforem.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/283 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných vysokotlakých sodíkových výbojkách se zlepšeným podáním barev pro všeobecné osvětlení.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/284 ze dne 16. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v dvoupaticových lineárních zářivkách pro všeobecné osvětlování.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/287 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v zářivkách pro jiné všeobecné osvětlování a jiné zvláštní účely.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1631 ze dne 12. května 2022, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v supravodivých kabelech a vodičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-oxidu a olova v jejich elektrických spojích.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1632 ze dne 12. května 2022, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v některých zařízeních pro snímkování pomocí magnetické rezonance.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/171 ze dne 28. října 2022, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v plynových absorpčních tepelných čerpadlech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1437 ze dne 4. května 2023, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v převodnících tlaku taveniny určených pro kapilární reometry za určitých podmínek.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1526 ze dne 16. května 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu použitém jako výchozí materiál v čidlech používaných v diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.
2) Nařízení vlády č. 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.
3) Čl. 5 a příloha č. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU.
Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky.
5) Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.
7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění.

Související dokumenty

Související články

Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko