Atest biologického odpadu ze školní jídelny

Plné znění otázky

Prosím o radu týkající se biologického odpadu ze školní jídelny. Firma, které odpad předáváme, nás obeslala e-mailem, ve kterém upozorňuje, že v případě pravidelné likvidace odpadu ze stravování (200108) je nutné předkládat 4x ročně atest dokládající , že obsah těžkých kovů v odpadu nepřesahuje limit pro průmyslové komposty a mikrobiologický rozbor dle Nařízení 1774/2002 (ES). Bez atestů není možno tento odpad na kompostárně likvidovat. Pokud mám správné informace, je dokládání atestu 4x ročně odvislé od množství odevzdávaného odpadu. Proto Vás žádám o upřesnění, za jakých podmínek a kolikrát ročně jsme povinni atest provádět. V roce 2015 jsme odevzdali 1,670 tuny odpadu. D

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Náhrada odměny u DPČ
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Praktická výuka u těhotných studentek
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Učitel na lyžařském kurzu
Stávka a její vliv na dovolenou
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Pracovní úraz
Práce přesčas
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA

Související články

Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Několik poznámek ke školním úrazům
Odškodňování školních úrazů
Zdroje zábavy i poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti a mládež v prostředí internetu
(Ne)bezpečný svět chemie
Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství
Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"
Odpovědnost školy za úraz žáka
Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Poznámka ke školním úrazům
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Posouzení spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Zdravotní a bezpečnostní rizika ve stavebnictví