592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Schválený:
592/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2006
o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Změna: 136/2016 Sb.
Vláda nařizuje podle § 21 písm. b) a č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a) požadavky pro udělení, pozastavení, změnu nebo zrušení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti a periodických zkoušek (dále jen "akreditace") podnikající fyzické nebo právnické osoby,
b) zkušební okruhy teoretických znalostí a praktických dovedností pro zkoušku z odborné způsobilosti a periodickou zkoušku,
c) obsah a způsob provedení zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky, jejich organizaci, průběh, hodnocení a podmínky pro opravu těchto zkoušek, jakož i náležitosti osvědčení o úspěšném vykonání uvedených zkoušek,
d) vedení dokumentace a evidence držitelem akreditace o stanovených termínech zkoušek, o jejich změnách, o vykonaných zkouškách odborné způsobilosti a periodických zkouškách, včetně zasílání informací o jejich výsledku.
 
§ 2
(1) Zkušební okruhy teoretických znalostí a praktických dovedností pro zkoušku z odborné způsobilosti a periodickou zkoušku k
a) zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a 18 zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Obsah a způsob ověření teoretických znalostí a praktických dovedností při provedení zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti
 
§ 3
(1) Předkladatelem návrhu na udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti (dále jen "návrh") může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen "předkladatel"). Požadavkem pro udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti je, že předkladatel prokáže zajištění nezbytných organizačních, materiálních, technických a personálních předpokladů k řádnému ověřování odborné způsobilosti fyzických osob pro provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu stanoveném zákonem a zvláštním právním předpisem2)
a) předložením projektu ověřování odborné způsobilosti obsahujícím podrobný popis personálního zabezpečení, finančního zajištění, technického vybavení, postupů, metod a způsobů ověřování odborné způsobilosti, včetně souboru zkušebních otázek pro písemné testy, ústní zkoušky a zadání písemných prací se zaměřením na obor činnosti, pro který se zkouška z odborné způsobilosti vykonává v souladu s přílohami č. 1, 2 a 3 k tomuto nařízení, a metod hodnocení zkoušek z odborné způsobilosti, zajišťujících nestrannost, objektivitu, důvěrnost a vyloučení střetu zájmů,
b) stanovením systému řízení a vedení dokumentace projektu ověřování odborné způsobilosti a způsobu přezkoumávání procesů provádění zkoušek z odborné způsobilosti včetně určení způsobu nápravy zjištěných nedostatků,
c) zajištěním dostatečného počtu zaměstnanců nebo jiných fyzických osob ve smluvním vztahu k předkladateli podílejících se na prověřování odborné způsobilosti včetně stanovení popisu jejich povinností a odpovědnosti,
d) určením fyzické osoby odpovědné za vypracování a dodržování projektu ověřování odborné způsobilosti a za zajištění odborné úrovně provádění zkoušek odborné způsobilosti s platným osvědčením o odborné způsobilosti podle zákona a odbornou praxí nejméně v délce 5 let v oboru činnosti, pro který se odborná způsobilost vyžaduje (dále jen "odborný garant").
(2) Součástí návrhu jsou
a) listiny nebo doklady osvědčující identifikační údaje uvedené o předkladateli v návrhu,
b) písemné prohlášení fyzické osoby, že souhlasí s výkonem činnosti odborného garanta, a listiny a doklady osvědčující identifikační údaje a kvalifikaci odborného garanta v oblasti zajišťování úkolů v prevenci rizik nebo činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
c) písemná dokumentace o organizačním, materiálním a personálním zabezpečení zkoušek z odborné způsobilosti a o způsobu, obsahu a postupu ověřování odborné způsobilosti zkouškami, které předkladatel bude zajišťovat v případě udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti v rozsahu podle odstavce 1.
(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") na základě písemností podle odstavce 2 posoudí, zda je předkladatel schopen organizačně, materiálně a personálně zajistit nestranné a kvalifikované provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
 
§ 4
(1) Ministerstvo vydá předkladateli, který splnil požadavky pro udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti stanovené v § 3 rozhodnutí o akreditaci pro provádění zkoušek odborné způsobilosti.
(2) Předkladatel, kterému je akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti udělena (dále jen "držitel akreditace"), zajišťuje ověřování odborné způsobilosti prováděním zkoušek z odborné způsobilosti, vydává osvědčení o získání odborné způsobilosti při úspěšném vykonání těchto zkoušek podle § 8 a vede dokumentaci podle § 3 odst. 2 a § 7 odst. 7. Součástí dokumentace je též evidence vydaných osvědčení.
(3) Před uplynutím doby platnosti akreditace může držitel akreditace podat nový návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti (dále jen "nový návrh"). Nový návrh držitel akreditace doplní zprávou o své předchozí činnosti. Na posuzování nového návrhu platí § 3 obdobně.
(4) Držitel akreditace je povinen písemně informovat ministerstvo o všech změnách, které nastaly v době platnosti akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti a které se týkají držitele akreditace nebo odborného garanta v rozsahu údajů podle § 3 odst. 2, a to do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo nebo kdy se o ní držitel akreditace dozvěděl nebo mohl dozvědět. Jestliže se změna týká požadavků rozhodných pro udělení akreditace podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo o změně akreditace.
 
§ 5
(1) Zjistí-li ministerstvo při provádění kontroly podle § 20 odst. 5 zákona podstatnou změnu podmínek, za nichž byla akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti udělena, nebo jestliže držitel akreditace přestane dočasně splňovat podmínky pro udělení této akreditace, rozhodnutím se pozastaví její platnost.
(2) Platnost akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti lze pozastavit nejdéle na dobu 60 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o pozastavení platnosti této akreditace.
(3) Ministerstvo akreditaci pro provádění zkoušek odborné způsobilosti zruší, jestliže
a) držitel akreditace přestane trvale splňovat podmínky pro udělení akreditace,
b) zjistí, že akreditace byla udělena na základě nepravdivých údajů,
c) držitel akreditace závažným způsobem nebo opakovaně porušil povinnosti související s předmětem akreditace,
d) změna podmínek způsobu, obsahu a provádění zkoušek způsobí ohrožení kvality vykonávané činnosti držitelem akreditace,
e) držitel akreditace nemá po dobu delší než 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích odborného garanta, nebo
f) držitel akreditace o to požádá.
(4) Za porušení povinností závažným způsobem podle odstavce 3 písm. c) se považuje
a) porušení povinnosti informovat ministerstvo o změnách podle § 4 odst. 4,
b) porušení povinnosti postupovat při ověřování odborné způsobilosti zkouškou v souladu s příslušnou písemnou dokumentací o způsobu, obsahu, průběhu, hodnocení a výsledku zkoušek z odborné způsobilosti, nebo
c) jestliže držitel akreditace v době pozastavení platnosti akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti nadále vykonává činnosti spočívající v ověřování odborné způsobilosti.
(5) V případě, že dojde k zániku akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti, předá držitel této akreditace dokumentaci o vydaných osvědčeních ministerstvu do 60 kalendářních dnů ode dne zániku akreditace.
 
§ 5a
Pro akreditaci pro provádění periodických zkoušek se použijí § 3 až 5 obdobně.
Zkouška z odborné způsobilosti
 
§ 6
(1) Žadatelem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") může být fyzická osoba splňující předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 10 odst. 2 písm. a) a b) zákona, která podá přihlášku k provedení zkoušky (dále jen "uchazeč"). Splnění uvedených předpokladů ověří odborná zkušební komise s ohledem na předmět zkoušky před zahájením zkoušky.
(2) Držitel akreditace zašle uchazeči do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení přihlášky k provedení zkoušky pozvánku ke zkoušce a uvede v ní termín, čas a místo konání zkoušky. Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín, může se zkouška konat nejdříve za 21 kalendářních dnů ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce uchazeči.
(3) Dohodou uchazeče s držitelem akreditace může být stanoven jiný termín zkoušky.
(4) Nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky uchazeč zašle držiteli akreditace zpracovanou písemnou práci k posouzení.
(5) Držitel akreditace zajistí posouzení písemné práce podle § 7 odst. 2 a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky sdělí uchazeči, zda písemná práce byla doporučena k obhajobě.
(6) Pro periodickou zkoušku se § 6 a 7 použijí obdobně; uchazeč o vykonání periodické zkoušky musí splňovat též podmínky pro absolvování periodické zkoušky podle § 10 odst. 3 zákona, což ověří odborná zkušební komise s ohledem na předmět zkoušky před zahájením zkoušky.
 
§ 7
(1) Zkouška probíhá před odbornou zkušební komisí složenou nejméně ze 3 členů. Členy této komise musí být fyzické osoby s platným osvědčením o odborné způsobilosti podle zákona a odbornou praxí nejméně v délce 3 let v oboru činnosti, pro který se odborná způsobilost vyžaduje, znalostmi a praktickými zkušenostmi získanými při výkonu činnosti, která je předmětem zkoušky (dále jen "zkoušející). Předsedu a členy odborné zkušební komise ustanoví držitel akreditace.
(2) Zkouška je neveřejná a skládá se z písemné a ústní části; ústní část se skládá z obhajoby uchazečem předem zpracované písemné práce a přezkoušení z vylosovaných otázek v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení. K obhajobě lze přistoupit pouze, byla-li písemná práce doporučena k obhajobě členem odborné zkušební komise pověřeným odborným garantem k jejímu posouzení.
(3) Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti, jinak nebude připuštěn ke zkoušce. Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala v předem stanoveném rozsahu, obsahu a způsobem a její hodnocení bylo objektivní. Za objektivní průběh zkoušky odpovídá předseda odborné zkušební komise. Po celou dobu provádění zkoušky jsou přítomni všichni zkoušející.
(4) Uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, jestliže byl úspěšný ve všech částech zkoušky; v tomto případě se vyhodnotí výsledkem "vyhověl" a držitel akreditace mu do 5 pracovních dnů po vykonání zkoušky předá nebo zašle osvědčení podle § 8.
(5) Uchazeč, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, se ohodnotí výsledkem "nevyhověl". Držitel akreditace oznámí uchazeči neúspěšný výsledek zkoušky písemným sdělením předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 pracovních dnů po vykonání zkoušky; v tomto případě jej držitel akreditace poučí o možnostech podat žádost o opakování zkoušky nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal (dále jen "opravná zkouška"). Odborná zkušební komise v odůvodnění písemného sdělení stručně uvede důvody, pro které ohodnotila uchazeče výsledkem "nevyhověl".
(6) Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, v níž nevyhověl. Pokud žadatel nevyhověl ani při opravné zkoušce, může podat novou žádost o vykonání zkoušky nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky. Na opravnou zkoušku se vztahují ustanovení tohoto nařízení o zkoušce obdobně.
(7) Držitel akreditace vypracuje záznam o průběhu a výsledku zkoušky a vede po dobu 5 let ode dne vykonání zkoušky dokumentaci a evidenci vztahující se ke zkoušce. Stejnopis osvědčení o odborné způsobilosti a stejnopis záznamu o neúspěšném vykonání zkoušky zašle držitel akreditace ministerstvu, a to do 30 kalendářních dnů po jejím vykonání.
 
§ 8
(1) Osvědčení o získání odborné způsobilosti je vydáváno na základě úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušky.
(2) Náležitosti osvědčení jsou
a) jméno, příjmení, popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) označení odborné způsobilosti, jejíž dosažení bylo ověřeno,
d) jméno a příjmení, popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost předsedy odborné zkušební komise,
e) datum vydání a evidenční číslo osvědčení,
f) jméno, příjmení a místo podnikání, popřípadě adresa bydliště v jiném státě držitele akreditace, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, nebo název a sídlo držitele akreditace, jedná-li se o právnickou osobu, a evidenční číslo udělené akreditace a jméno a příjmení, popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost předsedy odborné zkušební komise,
g) datum vykonání zkoušky.
(3) Osvědčení podepisuje předseda odborné zkušební komise a držitel akreditace.
 
§ 9
Držitel akreditace
a) vede dokumentaci o ověřování odborné způsobilosti podle § 6 až 9,
b) vede evidenci o vydaných osvědčeních o zkoušce z odborné způsobilosti a periodické zkoušce,
c) předkládá ministerstvu nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku roční zprávu o provedených zkouškách,
d) zasílá ministerstvu podklady pro vedení evidence odborně způsobilých osob podle § 10a zákona do 30 kalendářních dnů ode dne vykonání zkoušky.
Účinnost
 
§ 10
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.
 
Příloha 1
Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona
a) znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
b) znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
c) znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání,
d) dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace,
e) znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly,
f) dovednost při vedení seznamu smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby při zajišťování úkolů v prevenci rizik.
 
Příloha 2
Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a 18 zákona
a) znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
b) základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví, znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti koordinátora,
c) znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání,
d) znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
e) znalost základních nástrojů komunikace,
f) dovednost při vedení seznamu smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako koordinátora.
 
Příloha 3
POKYNY K VYKONÁNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A PERIODICKÉ ZKOUŠKY
I. Obecná ustanovení
A. Písemný test
1. Písemné ověřování znalostí uchazeče se u vybraných zkušebních okruhů provádí při zkoušce a periodické zkoušce prostřednictvím písemného testu. Zkoušející předloží uchazeči písemný test s otázkami určenými podle části II. této přílohy.
2. Držitel akreditace zajistí vygenerování náhodného písemného testu pro každého uchazeče, sestaveného u zkoušky z odborné způsobilosti z 80 testových otázek a u periodické zkoušky ze 40 testových otázek se zastoupením jednotlivých kritérií hodnocení podle části II. této přílohy.
3. Písemné testy se zaměřují na ověření znalostní složky vybraných zkušebních okruhů popsaných v části II. této přílohy.
4. Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří variant možných odpovědí, z nichž jen jedna je správná. Všechny testové otázky jsou bodově rovnocenné.
5. Pro úspěšné hodnocení písemného testu je třeba dosáhnout alespoň 80 % úspěšnosti zodpovězení testových otázek v každém okruhu podle části II. této přílohy a zároveň alespoň 85 % úspěšnosti v písemném testu jako celku.
6. Soubor otázek pro písemné testy vypracuje držitel akreditace tak, aby písemné testy byly generovány pro jednotlivé uchazeče ze souboru alespoň 400 otázek.
7. Celkový soubor všech otázek pro písemný test obsahuje alespoň 400 otázek, přičemž pro každý zkušební okruh existuje alespoň 100 otázek, které umožní sestavení písemných testů podle písmene A části II. této přílohy.
B. Ústní ověření znalostí a dovedností uchazečů zkouškou z losovaných otázek
1. Jednotlivé ústní otázky musí být losovány samotným uchazečem.
2. Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje držitel akreditace v souladu s požadavky části II. této přílohy.
3. Při zkoušce z odborné způsobilosti a při periodické zkoušce musí být ověřena všechna hodnotící kritéria podle části II. této přílohy.
4. Pro celkový soubor ústních otázek k losování platí, že ke každému vybranému zkušebnímu okruhu, pro který se losování uplatňuje, existuje 10 ústních otázek.
5. Pro jednotlivou zkoušku uchazeče platí, že musí mít v souboru svých vylosovaných ústních otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium hodnocení, u něhož jsou losované ústní otázky stanoveným způsobem ověření.
6. Součástí procesu ověřování znalostí i dovedností je i posuzování fotografií stavenišť a jiných pracovišť připravených držitelem akreditace, které je založeno na určení odchylek a rozporů s právními předpisy nebo s normovými požadavky a požadavky správné praxe.
7. Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou držitelem akreditace uchovány jako součást dokumentace o zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce.
8. Při ústní části zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušky odborná zkušební komise hodnotí každého uchazeče zvlášť pro každý zkušební okruh podle části II. této přílohy. Výsledek ústní části zkoušky zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení ústní části zkoušky pro daný zkušební okruh musí znít "splnil" nebo "nesplnil". Uchazeč v ústní části zkoušky uspěl, jestliže splnil všechny zkušební okruhy.
C. Obhajoba písemné práce
Při hodnocení uchazečem předem zpracované písemné práce o identifikaci rizik, jejich vyhodnocení a navržení vhodných opatření na vybraném pracovišti nebo plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vybraném staveništi, se bude přihlížet zejména k zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
D. Trvání zkoušky
Doba přípravy na ústní část zkoušky a periodické zkoušky u jednoho uchazeče je alespoň 15 minut až 20 minut, a to od okamžiku vylosování ústních otázek uchazečem. Celková doba trvání písemné a ústní části zkoušky a periodické zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu ústní části zkoušky a periodické zkoušky) je nejméně 90 minut.
II. ROZSAH A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ
1. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK
A Zkouška z odborné způsobilosti
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci     I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I Písemný test 30 písemných I
I právních předpisů o bezpečnosti a ochraně   I     otázek      I
I zdraví při práci                I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů o      I Ústní ověření s písemnou I
I bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a    I     přípravou     I
I dovednost orientovat se při jejich praktickém I 1 vylosovaná ústní otázka I
I uplatňování na pracovištích          I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a I
I povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu   I
I zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších    I
I odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů   I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I Písemný test 15 otázek  I
I právních předpisů upravujících práva a     I              I
I povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců a    I              I
I dalších osob v oblasti bezpečnosti a ochraně  I              I
I zdraví při práci                I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů       I   Ústní ověření    I
I upravujících práva a povinnosti        I  1 vylosovaná ústní   I
I zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších osob v  I     otázka      I
I oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při    I              I
I práci, pokud jde o jejich praktické      I              I
I uplatňování v praxi              I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí,    I
I hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně   I
I metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání          I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I Písemný test 25 otázek  I
I právních předpisů upravujících všeobecné    I              I
I preventivní zásady v oblasti bezpečnosti a   I              I
I ochrany zdraví při práci            I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost aplikovat v praxi právní  I   Ústní ověření 1   I
I předpisy upravující všeobecné preventivní   I vylosovaná ústní otázka I
I zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví I              I
I při práci                   I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a I
I ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při komplexním posouzení  I Předem zpracovaná písemná I
I rizik a přijetí vhodných opatření na vybraném I  práce a její ústní   I
I pracovišti při zajišťování bezpečnosti a    I  prezentace a obhajoba  I
I ochrany zdraví při práci            I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Identifikovat nebezpečí a závady v bezpečnosti I  Ústní ověření - podle  I
I a ochraně zdraví při práci v konkrétních    I  vybrané fotografie   I
I případech.                   I konkrétního pracoviště  I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit všechna kritéria.                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních  I
I prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu             I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I Písemný test 10 otázek  I
I právních předpisů upravujících poskytování   I              I
I osobních ochranných pracovních prostředků,   I              I
I jejich používání, evidenci a kontrolu     I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při aplikaci právních    I Ústní ověření s písemnou I
I předpisů upravujících poskytování osobních   I     přípravou     I
I ochranných pracovních prostředků, jejich    I 1 vylosovaná ústní otázka I
I používání, evidenci a kontrolu na konkrétním  I              I
I vybraném     pracovišti              I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
B Periodická zkouška
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci     I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I   Písemný test     I
I právních předpisů               I              I
I o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci    I    15 otázek      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů o      I  Ústní ověření s    I
I bezpečnosti a ochraně             I    písemnou      I
I zdraví při práci se zaměřením na novelizované I    přípravou      I
I nebo nově                   I 1 vylosovaná ústní    I
I schválené právní předpisy.           I    otázka       I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.         I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a I
I povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu   I
I zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších    I
I odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů   I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I  Písemný test 7 otázek  I
I právních předpisů upravujících práva a     I              I
I povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců a    I              I
I dalších osob v oblasti bezpečnosti a ochraně  I              I
I zdraví při práci                I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů       I Ústní ověření s písemnou I
I upravujících práva a povinnosti        I     přípravou     I
I zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších osob v  I  1 vylosovaná otázka  I
I oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci I              I
I se zaměřením na novelizované nebo nové právní I              I
I předpisy.                   I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí,    I
I hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně   I
I metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání          I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů o      I Písemný test 13 otázek  I
I všeobecných preventivních zásadách v      I              I
I bezpečnosti a ochraně zdraví při práci     I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných  I   Ústní ověření -   I
I preventivních zásad právních předpisů v    I  prezentace a obhajoba  I
I bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na   I příslušné části písemné I
I pracovištích                  I   práce zpracované   I
I                        I     uchazečem     I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a I
I ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při komplexním posouzení  I   Ústní ověření -   I
I rizik a přijetí vhodných opatření na vybraném I  prezentace a obhajoba  I
I pracovišti při zajišťování bezpečnosti a    I příslušné části písemné I
I ochrany zdraví při práci            I   práce zpracované   I
I                        I     uchazečem     I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Identifikovat nebezpečí a závady v bezpečnosti I  Ústní ověření - podle  I
I a ochraně zdraví při práci v konkrétních    I  vybrané fotografie   I
I případech na pracovištích           I konkrétního pracoviště  I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit všechna kritéria.                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních  I
I prostředků, jejich používání, evidence a kontroly             I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I  Písemný test 5 otázek  I
I právních předpisů upravujících poskytování   I              I
I osobních ochranných pracovních prostředků,   I              I
I jejich používání, evidenci a kontrolu     I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při aplikaci právních    I   Ústní ověření -   I
I předpisů upravujících poskytování osobních   I  prezentace a obhajoba  I
I ochranných pracovních prostředků, jejich    I příslušné části písemné I
I používání, evidenci a kontrolu na konkrétním  I   práce zpracované   I
I vybraném pracovišti              I     uchazečem     I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
2. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K ČINNOSTEM KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
A Zkouška z odborné způsobilosti
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a I
I povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu   I
I zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a povinností   I
I dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle zákona a podle jiných I
I právních předpisů                             I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I Písemný test 30 otázek  I
I právních předpisů upravujících práva a     I              I
I povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců a    I              I
I dalších osob v oblasti bezpečnosti a ochraně  I              I
I zdraví při práci                I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů       I   Ústní ověření 1   I
I upravujících práva a povinnosti        I vylosovaná ústní otázka I
I zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších osob v  I              I
I oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při    I              I
I práci, pokud jde o jejich praktické      I              I
I uplatňování v praxi              I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Základní     znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a   I
I stavebnictví, znalost technologie provádění staveb a souvisejících     I
I činností, potřebných pro výkon činnosti koordinátora            I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat základní znalost jednotlivých     I    Písemný test    I
I ustanovení právních              I              I
I a technických předpisů z oblasti výstavby a  I     15 otázek     I
I stavebnictví                  I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost technologie provádění staveb I    Ústní ověření    I
I a souvisejících činností, potřebných pro výkon I 1 vylosovaná ústní otázka I
I činnosti koordinátora             I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.         I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí,    I
I hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně   I
I metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání          I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I Písemný test 25 otázek  I
I právních předpisů upravujících všeobecné    I              I
I preventivní zásady v oblasti bezpečnosti a   I              I
I ochrany zdraví při práci včetně metod     I              I
I předcházení pracovním úrazům a nemocem z    I              I
I povolání                    I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost aplikovat v praxi právní  I   Ústní ověření 1   I
I předpisy upravující všeobecné preventivní   I vylosovaná ústní otázka I
I zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví I              I
I při práci včetně metod předcházení pracovním  I              I
I úrazům a nemocem z povolání          I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany I
I zdraví při práci a dokumentace koordinátora                I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při komplexním posouzení  I   Uchazečem předem   I
I rizik na staveništi a koordinaci opatření   I   zpracovaný plán   I
I zhotovitelů při realizaci stavby při      I  bezpečnosti a ochrany  I
I zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při  I  zdraví při práci a po  I
I práci                     I   jeho doporučení k   I
I                        I obhajobě na zkoušce ústní I
I                        I   pohovor nad ním   I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Identifikovat nebezpečí a závady nedostatečné I  Ústní ověření - podle  I
I koordinace na staveništi v konkrétním případě I  vybrané fotografie   I
I ve fázi realizace stavby            I konkrétního staveniště  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Je třeba splnit všechna kritéria.                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost základních nástrojů komunikace koordinátora bezpečnosti a ochrany I
I zdraví při práci nezbytné pro koordinaci činností jednotlivých účastníků  I
I výstavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  I
I zejména při realizaci staveb a dovednost tyto znalosti využívat v praxi  I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost základních nástrojů      I Písemný test 10 otázek  I
I komunikace obsažených zejména v právních a   I              I
I technických předpisech aplikovatelných na   I              I
I staveništi                   I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při aplikaci základních   I Praktické předvedení při I
I nástrojů komunikace na staveništi       I  prezentaci a obhajobě  I
I                        I  plánu bezpečnosti a  I
I                        I ochrany zdraví při práci I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
B Periodická zkouška
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv  I
I a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu  I
I zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a povinností   I
I dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle zákona a podle jiných I
I právních předpisů                             I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I    Písemný test    I
I právních předpisů upravujících         I    15 otázek     I
I práva a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců I              I
I a dalších osob v oblasti bezpečnosti a ochraně I              I
I zdraví při práci                I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů       I   Ústní ověření 1   I
I upravujících práva a povinnosti        I vylosovaná ústní otázka I
I zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších osob v  I              I
I oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při    I              I
I práci, pokud jde o jejich praktické      I              I
I uplatňování v praxi na staveništi       I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a   I
I stavebnictví, znalost technologie provádění staveb a souvisejících     I
I činností, potřebných pro výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany I
I zdraví při práci                              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I  Písemný test 7 otázek  I
I právních a technických předpisů z oblasti   I              I
I výstavby a stavebnictví            I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost technologie provádění staveb I Ústní ověření s písemnou I
I a souvisejících činností, potřebných pro výkon I     přípravou     I
I činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany  I  1 vylosovaná otázka  I
I zdraví při práci                I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí,    I
I hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně   I
I metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání          I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
    I Prokázat znalost právních předpisů o      I Písemný test 13 otázek  I
I všeobecných preventivních zásadách v      I              I
I bezpečnosti a ochraně zdraví při práci     I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných  I   Ústní ověření -   I
I preventivních zásad právních předpisů v    I  prezentace a obhajoba  I
I bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na   I příslušné části písemné I
I staveništi                   I   práce zpracované   I
I                        I     uchazečem     I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany I
I zdraví při práci a dokumentace koordinátora                I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při komplexním posouzení  I   Ústní ověření -   I
I rizik a koordinaci opatření zhotovitelů na   I  prezentace a obhajoba  I
I stavbě při zajišťování bezpečnosti a ochrany  I  příslušné části plánu  I
I zdraví při práci na staveništi         I  bezpečnosti a ochrany  I
I                        I   zdraví při práci   I
I                        I zpracovaného uchazečem  I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Identifikovat nebezpečí a závady nedostatečné I  Ústní ověření - podle  I
I koordinace na staveništi v konkrétním případě I  vybrané fotografie   I
I ve fázi realizace stavby            I konkrétního staveniště  I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit všechna kritéria.                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost základních nástrojů komunikace koordinátora bezpečnosti a ochrany I
I zdraví při práci nezbytné pro koordinaci činností jednotlivých účastníků  I
I výstavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  I
I zejména při realizaci staveb a dovednost tyto znalosti           I
I využívat v praxi                I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost základních nástrojů      I  Písemný test 5 otázek  I
I komunikace obsažených zejména v právních a   I              I
I technických předpisech aplikovatelných na   I              I
I staveništi                   I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při aplikaci základních   I Praktické předvedení při I
I nástrojů komunikace na staveništi       I  prezentaci a obhajobě  I
I                        I  plánu bezpečnosti a  I
I                        I ochrany zdraví při práci I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
Vybraná ustanovení novel
Čl.III nařízení vlády č. 136/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
Zkouška, k jejímuž provedení podal žadatel o vykonání zkoušky přihlášku k provedení zkoušky přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzuje a bude provedena podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
2) č. 262/2006 Sb., zákoník práce.