Školení založené na kompetencích

Vydáno: 29 minut čtení

Školení samo o sobě není cílem, cílem je kompetentní zaměstnanec. Školení je tak pouze prostředkem k dosažení tohoto cíle. Cílem jsou tedy zaměstnanci, kteří v rámci školení získávají nejenom pouhé informace, ale i praktické dovednosti potřebné k řešení bezpečnostních a zdravotních rizik, kterým jsou při práci vystaveni. Nestačí tedy jen, aby „zaměstnanci seděli na školení“, zaměstnanec musí získat dovednosti potřebné k zajištění bezpečnosti sebe a ostatních zaměstnanců.

1. Úvod

V posledních několika desetiletích jsou organizace konfrontovány s neustálými změnami v různých oblastech, jako jsou technologie, sociální a kulturní prostředí a hospodářství. Organizace, které chtějí v tomto turbulentním prostředí dlouhodobě působit, se stále více zaměřují na neustálý rozvoj znalostí/kompetencí svých zaměstnanců. Investice do kompetencí se stává předpokladem pro přežití a dosažení úspěchu organizace. Kompetence není pouze o tom, co můžeme vidět, ale je to také o tom, co vidět nemůžeme.

2. Kompetence, aneb znalosti, dovednosti a schopnosti („knowledge, skill, ability“)

Dovednosti a znalosti se někdy nazývají „viditelné kompetence“. Dovednosti a znalosti je možné získat učením. Zatímco dovednosti a znalosti jsou tedy přímo pozorovatelné, postoje nejsou. Postoje však mají silný vliv na něčí kompetence. Postoje jsou víceméně konstantní, mění se velmi pomalu. To má důsledky pro výběr, návrh školení a jeho hodnocení.

Způsobilost je možné zjednodušeně popsat jako schopnost člověka jednat „samoorganizovaně“ a být kreativní v situacích, s nimiž se dříve nesetkal. Organizace se pak stává resilientní.

DŮLEŽITÉ:

Odborná příprava založená na kompetencích pomáhá překlenout propast mezi tím, co se učí, a tím, jaké úkoly budou na pracovišti „vykonávány“.

Dovednosti jsou vyvíjeny v průběhu času a s praxí. Složité úkoly jsou zpočátku považovány za kognitivně náročné. Praxí se některé z těchto kognitivních procesů stávají „automatizovanými“ a dovednosti pak vyžadují méně úsilí. Znalosti na druhé straně jsou informace, které jsou získány na základě zkušeností a/nebo vzdělání, a jsou také v zásadě naučitelné. Postoj je stav mysli člověka vůči různým otázkám. Popisuje predispozice člověka, jako jsou hodnoty, tendence nebo orientace.

Kompetence

Školení založené na kompetencích („CBT“ - Competency-based training)

Školení založené na kompetencích je přístup, který je zaměřený na posilování a rozvoj konkrétních dovedností a schopností zaměstnanců, které jsou potřebné pro konkrétní pracovní pozici, na které daný zaměstnanec pracuje nebo má schopnosti a předpoklady na ní pracovat.

Pouhé absolvování školení, neprokazuje, že zaměstnanec si uvědomuje, jak efektivně vykonávat svou práci, nebo že dokáže identifikovat způsoby, jak chránit sebe, své spolupracovníky, životní prostředí a majetek společnosti proti nebezpečím, které může jejich práce představovat. Je důležité zajistit, aby zaměstnanci „pouze neseděli“ na školení, ale aby dosáhli a udrželi si dovednosti potřebné k bezpečné práci.

DŮLEŽITÉ:

Školení založené na kompetencích musí být navrženy tak, aby zajistily, že se účastníci aktivně zapojí a prokáží, že tyto dovednosti dosáhli.

Příklad ze zahraničí:

Occupational Safety and Health Administration, kontrolní orgán pro oblast BOZP v USA (OSHA), se při kontrolách zabývá tím, zda zaměstnanci mohou bezpečně plnit úkoly, které jsou od nich požadovány, nikoli pouze, zda „provedli test nebo obdrželi certifikát“.

Zpočátku byly v USA mnohé předpisy poměrně přísné ve svých vzdělávacích požadavcích, časem se však zavedly požadavky, které prokazují způsobilost zaměstnanců. Z tohoto důvodu je mnoho požadavků na školení spíše založené na znalostech. To znamená, že tyto požadavky specifikují požadovaný výsledek, a to, že zaměstnanec dosáhne způsobilosti.

Záznam o tom, že se zaměstnanec zúčastnil školení, prohlížel si prezentaci

Související dokumenty

Související články

Řidiči referenti a jejich školení
Homeworking, trend dnešní doby?
Mladí lidé a BOZP
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
BOZP mladistvých zaměstnanců
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Kontrola dodržování léčebného režimu
Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy

Související komentovaná judikatura

Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Zaměstnanec u lékaře
Bezpečnostní listy na pracovišti
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
OSVČ a bezpečnost práce