Problémy při zajištění bezpečnosti strojních zařízení

Vydáno: 9 minut čtení

Firmy si jsou v současné době velmi dobře vědomy významu zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců. Žádná firma přece nechce, aby na pracovištích docházelo k pracovním úrazům, zejména ne při provozu strojních zařízení. Avšak, i přes toto pochopení se v různých firmách můžeme setkat se celou řadou důvodů, proč nelze aplikovat bezpečnostní prvky ke zvýšení ochrany zaměstnanců. Obtíže související s aplikací bezpečnostních prvků lze úspěšně překonat, má-li firma o toto řešení systémově zájem. Mezi způsoby, jak toho dosáhnout patří – vzdělávání zaměstnanců, hodnocení rizik a řešení, která jsou implementována tak, aby splňovaly konkrétní podmínky.

Bezpečnost strojních zařízení

V moderní firmě je bezpečnost strojních zařízení nejdůležitější částí každého stroje a strojního zařízení, jelikož jakákoliv jeho část vykonává mechanický pohyb. Zdrojem pohybu je elektrická, hydraulická nebo pneumatická energie. Bezpečnost strojů a zařízení je důležitou částí návrhu, konstrukce a uvádění do provozu a představuje soubor opatření, jejichž účelem je zamezení kontaktu pohyblivé části stroje s jakoukoliv částí těla obsluhy.

Problematika je však poměrné rozsáhlá. Vychází se z požadavků právních a ostatních předpisů pro stanovené výrobky, např. nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařazení, směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/42/ES, o strojních zařízeních, a celé řady technických norem, které stanovují technické požadavky na strojní zařízení.

Pro větší přehlednost lze všechny, pro bezpečnost relevantní normy a standardy, rozdělit do tří na sebe navazujících skupin, které představ

Související dokumenty

Související články

Zajištění BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 13. část - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví u osob pracujících mimo pracovněprávní vztah
Zajištění BOZP a PO při svařování
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"
Respirátor, nejlepší přítel člověka?
Vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Vyhodnocování rizik a vhodný nástroj pro malé podniky a mikropodniky
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Organizační faktor v prevenci rizik na pracovištích
Svářeči a předcházení ohrožení jejich zdraví
"Job Hazard Analysis" a bezpečné pracovní postupy
Údržba a rizika spojená s externími poskytovateli služeb
Chemická bezpečnost na pracovišti
Bezpečnost práce při realizaci výkopových prací - zahraniční inspirace Austrálie

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Kalkulace nákladů na praní OOPP
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Pracovní úraz
Práce přesčas