Vyhodnocování rizik a vhodný nástroj pro malé podniky a mikropodniky

Vydáno: 19 minut čtení

Článek se věnuje problematice vyhodnocování rizik na pracovištích malých podniků a mikropodniků.

Úvod

Je-li brán jako jeden ze zásadních ukazatelů kvality bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnavatelů v České republice výstup z kontrolní činnosti Státního úřadu bezpečnosti práce, je třeba konstatovat, že stále, již několik let za sebou, dominuje jako hlavní příčina pracovních úrazů špatně odhadnuté riziko zaměstnavatelem. Zatímco u velkých zaměstnavatelů je často nastaven kvalitou velmi precizní systém řízení rizik, malé podniky a mikropodniky často na sofistikované nástroje sloužící ke kvalitnímu vyhodnocování rizik nemají prostředky, ani personální kapacity v takovém rozsahu, v jaké by si to pracoviště těchto zaměstnavatelů zasloužila.

„Podle definice je podnikem „každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu“. Tato formulace obsahuje terminologii, kterou ve svých rozsudcích používá Evropský soudní dvůr.“1) Kategorii mikropodniků, malých a středních podniků tvoří podle Přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Současně z doporučení Komise vyplývá, že v rámci kategorie malých a středních podniků malý podnik zaměstnává méně než 50 osob a roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 mil. EUR a mikropodnik zaměstnává méně než 10 osob a roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 mil. EUR.

Mikropodniky a malé podniky jsou považovány za stěžejní pro hospodářství Evropské unie a jedná se bezesporu o hnací sílu hospodářského růstu, inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. Podle údajů ze Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016, která byla vydána Ministerstvem průmyslu a obchodu na podzim roku 2018, byl v České republice podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2016 99,8 % a podíl zaměstnanců malých a středních podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce 2016 činil 59,1 %. Čísla z následné Zprávy za rok 2017 ukazují, že se jedná o stabilní hodnoty, když podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2017 zůstal nezměněn, tj. 99,8 %. Podíl přidané hodnoty m

Související dokumenty

Související články

Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Výsledky průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)
Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
Problémy při zajištění bezpečnosti strojních zařízení
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 8. část - Péče o technická zařízení a vybavení pracovišť - úvod
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"
Respirátor, nejlepší přítel člověka?
Vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
251/2005 Sb. o inspekci práce
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Související komentovaná judikatura

Pád mostu ve Vilémově. Rozsudek Nejvyššího správního soudu

Související judikáty

Ostatní
Pracovní právo: bezpečnost práce; opatření proti opakování pracovních úrazů
Překračování hygienických limitů při výkonu práce

Související otázky a odpovědi

Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů