Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti

Vydáno: 28 minut čtení

V podnikatelském prostředí je řízení rizik zcela zásadní pro přežití na současném trhu, který je charakteristický dynamickými změnami. Podnikání se zrychluje, a i samotné riziko je dynamičtější, než tomu bývalo před pandemií. Tato současná podnikatelská rizika dokládají, že musíme být dynamičtější, protože svět je dynamičtější. Tento trend má kořeny v digitalizaci, která urychluje obchodní operace a rozhodování.

Ani oblast BOZP však nezůstává stranou tomuto trendu, a z tohoto důvodu musí být i hodnocení rizik dynamičtější, tj. přizpůsobovat se měnícím prostředím a podmínkám na pracovišti. [1]

1. Digitální technologie a dynamické hodnocení rizik

Digitalizace pracovišť a BOZP

Digitalizace není ani dobrá, ani špatná, na čem záleží, je způsob jejího zavádění do pracovních procesů. Digitalizace ovlivňuje pracovní místa, sektory a odvětví, formy zaměstnání a vnímání práce. 65 % dětí nastupujících do základní školy skončí v nových zaměstnáních, které ještě neexistují a 32 % pracovních míst se pravděpodobně radikálně změní, protože jednotlivé úkoly jsou postupně automatizovány. [2]

V souvislosti s uvedenými daty si můžeme položit otázku: „Jestliže téměř 2/3 dětí nastupujících do základní školy skončí v nových zaměstnáních, které v současnosti ještě neexistují, jakým směrem tedy by se mělo vést jejich vzdělávání?“

Podle mého názoru, vzdělávání by mělo zajistit především vyšší flexibilitu budoucích zaměstnanců, tzn., že žáci a studenti by například měli umět rychle vyhledávat data, pracovat s daty, používat logické uvažování a myšlení atd.

Cílem by mělo být, že budou schopni se umět rychle vypořádat s výzvami, které jim pracovní život přinese, tzn., musí být flexibilní a resilientní. Digitalizace jim však v některých ohledech toto logické uvažování a myšlení odebírá, jelikož se někdy plně spoléhají na nové technologie, které „myslí za ně“, z čehož vyplývá, že je zapotřebí tuto oblast „lidské schopnosti a jedinečnosti“ stále rozvíjet.

Právě schopnost systémového myšlení hraje důležitou roli pro budoucí pracovní sílu, jelikož systémové myšlení umožňuje podívat se na případnou výzvu/problém komplexně, a najít tak vždy rozumné a vhodné řešení. Z uvedeného důvodu by budoucí profesionál v oblasti BOZP měl být schopen systémového řízení BOZP, které by mělo být úzce propojeno a navázáno se systémovým myšlením.

Digitalizace může přinést velké množství inovací, produktivity a flexibility. Digitální technologie se výrazným způsobem prosazují v oblasti bezpečnosti práce, zlepšují procesy a zvyšují celkovou bezpečnost zaměstnanců. S rostoucí digitalizací pracovního světa však vyvstaly i nové výzvy. Objevují se neočekávaná nebezpečí, která vyžadují nové přístupy a řešení. Některé známé problémy naopak digitalizace prohlubuje. Dále je uvedeno 10 výzev, které přináší digitalizace v oblasti bezpečnosti práce.

Deset výzev digitalizace pro oblast BOZP:

  • rostoucí rozmanitost nových způsobů práce (mnoho nových pracovních uspořádání nezapadá do klasických modelů bezpečnosti práce),
  • mizí omezení, kdy a kde se pracuje (zaměstnavatelé mají stále menší kontrolu a vliv na pracovní prostředí, ergonomii, přestávky na odpočinek, které ovlivňují jejich zaměstnance; tato „nově nalezená flexibilita“ může nakonec vést k invazi práce do soukromého života zaměstnance),
  • zaměstnavatelé o problémech nevědí (zaměstnavatelé a vedoucí zaměstnanci mohou podceňovat vliv digitálních technologií a pracovních procesů a aplikovat staré způsoby myšlení na nové procesy),
  • zvýšená psychická zátěž (k tomu dochází v důsledku přetížení informacemi, tlaku na dosažitelnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, měnících se očekávání od vedoucích zaměstnanců a zákazníků, fyzickému a duševnímu přetížení, tlaku na dodržování termínů podle napjatého harmonogramu),
  • přetížení moderní technologií (umělá inteligence a stroje, které pracují nezávisle, mohou narušovat zapojení lidí a způsobovat zaměstnancům nepřiměřený stres),
  • nedostatečné hodnocení rizik (nové rizikové situace vyžadují nová řešení, která jsou zřídka (pokud vůbec) zaznamenána v klasickém hodnocení rizik),
  • otázky spolupráce v rámci organizace (úsilí a strategie v oblasti digitalizace jsou buď neprůhledné, ne

Související dokumenty

Související články

Vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Problémy při zajištění bezpečnosti strojních zařízení
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Vyhodnocování rizik a vhodný nástroj pro malé podniky a mikropodniky
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
Ověřování provozní spolehlivosti analyzátorů a detektorů plynů a par
Údržba a rizika spojená s externími poskytovateli služeb
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"
Respirátor, nejlepší přítel člověka?
Vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik

Související otázky a odpovědi

Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Hasicí přístroj v budově
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele