Ochrana zaměstnanců před účinky obloukového výboje

Vydáno: 8 minut čtení

Definice obloukového výboje

Obloukový výboj je neočekáváná, výbušná, elektrická exploze, způsobená jak zkratem, například zkratem při vypínání/zapínání elektrických zařízení, anebo při vypínání/zapínání elektrických obvodů pod zatížením.

Samotný oblouk vzniká mezi dvěma nebo více elektrodami a projevem exploze je teplota, která dosahuje až 20 000 °C, hlasitost až 120 dB, intenzivní UV a IR záření a tlakovou vlnu, která unáší předměty v okolí i částečky roztaveného kovu z elektrod. Z pohledu účinků, fyzikálních projevů, ochrany pracovníků a norem, není možné zaměnit zásah pracovníka elektrickým proudem oproti zásahu obloukovým výbojem.

Následky úrazu obloukovým výbojem

Již při středně velkých energiích obloukového výboje jsou nejčastější popáleniny II. a III. stupně a průnik roztaveného kovu pod pokožku a to zejména v oblasti tváře, hrudě, dlaní a předloktí. Poté zranění rukou, ramen a hlavy způsobené nárazem na tvrdé a ostré předměty, při pudové reakci uniknutí z místa exploze, nebo odhozením zasáhnuté osoby explozí.

Zasáhnutí bývají nejčastěji pracovníci údržby, elektroúdržby, pracovníci na testovacích odděleních a pracovníci vykonávající montáž a „oživování“ elektrických zařízení resp. jejich napájecích a řídících částí. Toto platí jen za předpokladu, že výbuch nezpůsobil založení požáru v oblasti exploze.

Příčiny obloukového výboje

Obloukový výboj je náhodná, neočekávaná a relativně vzácná událost. Její vzácnost neznamená nemožnost. V samotném Německu je ročně evidovaných 5 až 10 případů úrazů způsobených obloukovým výbojem a na Slovensku a v Čechách jsme se setkali s několika případy pracovníků, kteří byli vystaveni explozi obloukového výboje. Všeobecně může být výboj způsobený např. rozvířením prachu, či vniknutím vlhkosti při otevírání skříně rozvaděče, drobným posunem konstrukce rozvodnice při manipulaci v daném prostoru, změnou elektrických poměrů při zapínání a vypínání prvků elektrické instalace, vložením či pádem vodivých předmětů mezi elektrody v řídícím centru a pod. V současnosti neumíme předpovědět ani spočítat pravděpodobnost vzniku obloukového výboje na daném místě elektrické instalace. Existují dnes ale vědecké a mezinárodně uznané metodiky na výpočty maximální velikosti energie obloukového výboje, „když už obloukový výboj vznikne, tak jeho maximální energie je X“, (worst case scenario), které nám umožňují stanovovat pracovní postupy a volit příslušné OOPP tak, aby pracovníci byli efektivně chránění. Uvedené poznatky o působení obloukových výbojů a ochrany před nimi se postupně dostávají do norem a předpisů, a tak je v současnosti možné i na Slovensku a v Čechách zabezpečit efektivní ochranu vybraných pracovníků a jednotlivých profesí.

Normy zahrnující problematiku v ČR

Z pohledu ochrany pracovníků před účinky obloukového výboje v Čechách je relevantní hlavně norma ČSN EN 50110-1, která v příloze B.6 Nebezpečí oblouku jasně specifikuje, že obloukový výboj je nepředvídatelný a nebezpečný jev, a že zaměstnavatel je povinný vyhodnotit riziko a udělat opatření za účelem eliminování těchto rizik, včetně použití adekvátních OOPP. Norma navíc odkazuje na normy, podle kterých má být OOPP certifikované -CE značka: EN 61482-1-1, EN 61482-1-2 a EN 61482-2. Problémem je, že není žádným způsobem definované, jak vyhodnocovat tyto rizika vyplývající z obloukového výboje na konkrétním místě. A tak je to ve všech zemích Evropské unie, výjimkou je Německo (BGI5188)a Holandsko (NEN3140). Toto je jeden z důvodů, proč se v Evropské praxi vychází z americké normy NFPA 70E. Tato norma jasně a přesně definuje jak jakým způsobem vykonávat analýzu rizik, jaké metodiky výpočtů a modelování použít a jak volit OOPP v závislosti na velikosti energie obloukového výboje. Výhodou je, že metodiky výpočtů a modelování podle této normy jsou používané i při CE certifikaci OOPP a tak je možné zabezpečit ochranu pracovníků dle příslušných předpisů a norem platných na Slovensku a v Čechách. Další výhodou je, že americké mateřské firmy už roky požadují eliminování rizik vyplývajících z obloukového vývoje u svých dceřiných společností v Evropě, a proto se NFPA 70E používá v průmyslu jako praktický, logický, univerzálně akceptovatelný a léty ověřený návod.

Eliminace rizik vyplývajících z obloukového výboje - postup

 1. Interní rozhodnutí firmy, chceme eliminovat rizika vyplývající z potencionálního obloukového výboje, protože to považujeme za správné, a trochu i proto, že to požaduje norma ČSN EN 50110-1
 2. Oslovíme firmu, která je schopná realizovat tzv. Arc Flash studii. Z výše uvedených informací o potřebě poznání vícerých mezinárodních norem a jejich vztahů, potřebě použití speciálního softwaru na modelovaní chování se elektrické instalace a relativně hluboké znalosti o chování jednotlivých prvků elektrické instalace v zkratových stavech (motory, generátory, transformátory, jističe, pojistky, zdroje nepřetržitého napájení, ...) je prakticky vyloučená realizace takové studie vlastními silami.
 3. Realizace samotné Arc Flash studie:
  1. Zjištění skutečného stavu elektrické instalace, identifikace míst pro vyhodnocení rizik vyplývajících z obloukového výboje a zakreslení jednoliniového schématu zapojení elektrické instalace.
  2. Výpočty a modelování chování elektrické instalace v zkratových situacích při různých provozních stavech. Výsledkem je kontrola, nebo jednotlivé jistící prvky elektrické instalace odpovídající nárokům zkratových proudů.
  3. Výpočty a modelování velikostí energie obloukových výbojů. Tzn., max. velikost energie obloukového výboje, která na zkoumaném místě může působit. Z toho se potom určují pracovní postupy a především se definují příslušné OOPP (ochrana hlavy a tváře, rukou a dlaní, trupu a nohou).
  4. Označení zkoumaných míst elektrické instalace specifickými a doporučenými štítky, které jasně udávají, jaké riziko od obloukového výboje hrozí a jaké OOPP je třeba zvolit.
 4. Výsledkem tzv. Arc Flash studie (Arc Flash Risk Assesment = Vyhodnocení rizik vyplývajících z obloukového výboje) je dokument, který obsahuje údaje, jakou elektrickou instalaci zkoumá, s jakými jistícími prvky a s jakým nastavením bylo počítáno, nebo zda tyto jistící prvky odpovídají potřebám možných zkratových stavů a jaké energie obloukového výboje na zkoumaných místech mohou působit. Z toho potom vyplývají konkrétní návrhy na jednotlivé prvky CE certifikovaných OOPP a návrhy na označení zkoumaných míst.

I když hlavním cílem studie je ochrana pracovníků před účinky obloukového výboje, vedlejším a nezanedbatelným produktem takovéto studie je kontrola elektrické instalace při různých provozních stavech, které doporučí případné změny v nastavení jištění a ochrany, a které vedou k větší spolehlivosti a kvalitě při napájení technických a technologických zařízení. Při kontrole selektivity (koordinace) jistících prvků se volí také nastavení, aby v případě místního ohraničeného přetěžování elektrické instalace, nebo ve zkratových stavech, „vypadla“ co nejmenší část elektrické instalace a výpadky v provozu, resp. výrobě byly tak minimalizované. Z toho je zřejmé, že eliminování rizik vyplývajících z obloukového výboje podle ČSN EN 50110-1 má nejen „bezpečnostní“ složku, ale i „provozní“, jejíž ekonomický a finanční efekt je změřitelný a vypočitatelný.

Je potřeba se zmínit, že ochranu před účinky obloukovým výbojem je možné zabezpečit i čistě technicky, fakticky bez potřeby řešení specifických OOPP. Tato řešení jsou však technologicky velmi komplikovaná a finančně nesmírně náročná. Proto se dnes využívají jen v případech, kdy škody vyplývající z potenciálního obloukového výboje vysoko převyšují náklady na jeho technickou eliminaci.

Ve skutečnosti je obloukový výboj relativně vzácná událost. Její nízká incidence na Slovensku, nebo v České republice je však způsobená hlavně nesprávným vyhodnocením a identifikací stavu, a tak jsou případy obloukových výbojů klasifikované jako úrazy elektrickým obloukem, výbuchem plynu a prachu či požárem. Určitě i několik případů ročně. Věříme, že i pod vlivem ČSN EN 50110-1 se toto začne postupně měnit a pracovníkům bude poskytnuta vyšší ochrana před tímto málo známým rizikem.

Související dokumenty

Související články

Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Důsledky zanedbávání prevence rizik
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Důsledky zanedbávání prevence rizik
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Resilience, osobní a organizační odolnost na pracovišti
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Špatné pracovní podmínky - vznik stresu na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Krácení bolestného
Krácení dovolené, pracovní úraz