Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry

Vydáno: 29 minut čtení

Terciární sektor, neboli také sektor služeb, patří v 21. století mezi největší sektor světového hospodářství. Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce v oblasti terciární sféry je již dlouhodobě zaměřena na kontrolu zajišťování BOZP v rámci vybraných služeb vůči veřejnosti. Nedodržování požadavků právních předpisů k zajištění BOZP, která jsou při kontrolách zjišťována, se může negativně odrazit na pracovní úrazovosti zaměstnanců v organizaci. Je tak zapotřebí v organizacích zavést kulturu prevence v oblasti BOZP, kdy dodržování předpisů je nezbytným základem pro dosažení bezpečných a zdravých pracovišť.

1. Budování kultury prevence v oblasti BOZP

Budování kultury prevence v oblasti BOZP je společným závazkem vlády, zaměstnanců a zaměstnavatelů. Úspěšný systém řízení BOZP v organizaci vyžaduje závazek vrcholového vedení ke kultuře prevence, a to i prostřednictvím přidělování dostatečných zdrojů. Stejně důležitá je však i účast zaměstnanců, kteří hrají klíčovou roli při identifikaci, plánování a zavádění účinných preventivních opatření.

Důležité:

Efektivní systémy řízení BOZP a plné zapojení zaměstnanců významně přispívají k lepšímu souladu s národní legislativou.

Podpora systémů řízení BOZP a účasti zaměstnanců ze strany vlády je důležitou součástí národních strategií BOZP pro zajištění dodržování předpisů v této oblasti. [1]

S pokračující digitalizací se postupně budou měnit způsoby organizace práce. V důsledku této změny se následně také budou měnit požadavky kladené na vedení jednotlivých organizací. Propagace kultury prevence v organizacích může povzbudit větší sebe zodpovědnost za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví při práci a také podpořit vůdcovství a motivaci zaměstnanců.

DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) zahájila v roce 2017 dlouhodobou kampaň právě na podporu kultury prevence, jejíž cílem je „Vize nula“, tj. svět bez pracovních úrazů a nemocí související s prací.

Poznámka:

Německá asociace zákonného úrazového pojištění zaměstnanců DGUV je zastřešující organizace sdružující všechny německé nositele zákonného úrazového pojištění zaměstnanců.

Bylo stanoveno šest oblastí činnosti, které jako celek tvoří kulturu prevence organizace:

  • Prevence jako nedílná součást všech činností

O úspěchu organizace rozhodují každodenní činy těch, kteří tam pracují. Pouze pokud všichni ti, kdo jsou zodpovědní za rozhodování, vidí BOZP jako základní hodnoty, které je zapotřebí zohlednit v rozhodovacích procesech, mohou pak tento náhled aplikovat na všechny své činnosti.

  • Leadership (Vůdcovství)

Cílem vůdcovství je sladit cíle, záměry, lidi a zdroje s podnikatelským prostředím způsobem, který zajistí úspěch organizace. Vedoucí jsou schopni podporovat zdraví zaměstnanců prostřednictvím vůdcovství pouze tehdy, jsou-li si vědomi své odpovědnosti za BOZP, jsou-li schopni rozpoznat dopad svého jednání na BOZP a mají-li soubor dovedností, které jim umožňují podporovat zaměstnance.

Důležité:

Styl vedení nadřízeného má významný vliv na BOZP. Styl vedení rovněž může působit jako stresový faktor, například pokud vedoucí nejsou schopni správně zvládat konflikty.

  • Komunikace

Pro účely této strategické koncepce je komunikace chápána jako výměna zpráv nebo informací mezi vedoucími a zaměstnanci, jakož i mezi zaměstnanci a vedoucími. Intenzivní výměna a správně fungující komunikační cesty jsou důležitou součástí dobré komunikace v rámci organizací.

Důležité:

Bezproblémový a efektivní tok informací zlepšuje pracovní atmosféru v organizaci, přináší zajímavé nápady a návrhy na zlepšení a pomáhá předcházet nedorozuměním a konfliktům. Komunikace funguje správně pouze tehdy, dochází-li k dialogu, tzn., není to jednosměrná ulice.

Komunikace podporuje ztotožnění se zaměstnanců jak s kulturou jejich organizace, tak s chováním, které se od nich očekává v oblasti BOZP.

  • Spoluúčast

Pro účely této strategické koncepce se participací rozumí zapojení zaměstnanců do organizačního rozhodování. Zaměstnanci mají požívat stejných práv účastnit se rozvojových procesů organizace, jejichž cílem je zajistit, aby jejich organizace byla zdravým a bezpečným místem pro práci. Úlohou vedoucích v tomto kontextu je nejen motivovat a zmocnit zaměstnance k aktivnímu zapojení, ale také jim k tomu dát příležitost. Spoluúčast je úzce spojena s vůdcovstvím. Mezi oblasti, ve kterých je účast zaměstnanců smysluplná a prospěšná, patří rozhodování a realizace opatření v oblasti BOZP. Zaměstnanci oceňují, když mají možnost ovlivni

Související dokumenty

Související články

Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
Budou absolventi distanční výuky provádět kontroly BOZP distančně?
Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Benchmarking, měření a monitorování výkonnosti BOZP
Budou absolventi distanční výuky provádět kontroly BOZP distančně?
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Práce v zahraničí, poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016
Nelegální zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016
Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc březen 2016
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
Bezpečnost práce při použití harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016
Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí provedených za rok 2015 v oblasti BOZP
Kontroly v oblasti rovného odměňování mužů a žen a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2016
Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
Svařování

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Ohlášení pracovního úrazu OIP

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze