Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA

  • Článek
Elektromagnetická kompatibilita je definována jako schopnost zařízení, systému či přístroje vykazovat správnou činnost nejen v prostředí, v němž působí jiné zdroje elektromagnetických signálů, ať přírodních nebo umělých, ale současně svou vlastní elektromagnetickou činností nepřípustně neovlivňovat své okolí, tj. nevyzařovat signály, jež by byly rušivé pro jiná zařízení. Název „elektromagnetická kompatibilita“ (z anglického „Electromagnetic Compatibility“, z něhož pochází i mezinárodně užívaná zkratka EMC). EMC tedy vyjadřuje schopnost současné správné funkce, tj. koexistence zařízení nebo systémů nacházejících se ve společném elektromagnetickém prostředí bez závažného ovlivňování jejich normálních funkcí.
Vydáno: 09. 03. 2023
  • Článek
Použití ochranných krytů a ochranných zařízení umístěných na strojních zařízeních může občas vést k falešnému pocitu bezpečí, zejména není-li správně instalováno. Častokrát je možno nalézt ochranné kryty, které lze snadno obejít tím, že lze dosáhnout přes něj, kolem nebo skrz. Další z oblastí, která je často přehlížena, je stanovení minimální bezpečné vzdálenosti nebo výšky, ve které by mělo být ochranné zařízení nainstalováno. Obdobně světlené závory se někdy instalují příliš blízko nebezpečného místa, kdy po přerušení světelné závory může stále existovat zbytkové riziko. Z výše uvedených důvodů je správné stanovení bezpečné vzdálenosti zásadní pro zajištění správné funkce bezpečnostního zařízení.
Vydáno: 10. 03. 2022
  • Článek
Firmy si jsou v současné době velmi dobře vědomy významu zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců. Žádná firma přece nechce, aby na pracovištích docházelo k pracovním úrazům, zejména ne při provozu strojních zařízení. Avšak, i přes toto pochopení se v různých firmách můžeme setkat se celou řadou důvodů, proč nelze aplikovat bezpečnostní prvky ke zvýšení ochrany zaměstnanců. Obtíže související s aplikací bezpečnostních prvků lze úspěšně překonat, má-li firma o toto řešení systémově zájem. Mezi způsoby, jak toho dosáhnout patří – vzdělávání zaměstnanců, hodnocení rizik a řešení, která jsou implementována tak, aby splňovaly konkrétní podmínky.
Vydáno: 10. 02. 2022
  • Článek
Poskytovatelé zdravotní péče patří k jednomu z největších zaměstnavatelů v České republice. Jednotliví poskytovatelé zdravotné péče poskytují velice širokou paletu služeb v oblastech prevence, ošetřování a zvládání chorob a ochrany duševního a fyzického zdraví s využitím služeb zdravotního, ošetřujícího a pomocného personálu. Zdravotníci jsou tedy při své práci vystaveni velice pestré směsi faktorů, které mohou dosahovat i vysokých úrovní.
Vydáno: 13. 01. 2022
  • Článek
Nelékařský zdravotnický personál poskytovatelů zdravotní péče, zejména sestry, patří mezi významnou skupinu zaměstnanců ohrožených muskuloskeletálními poruchami. Škála procesů, při nichž musí sestry manipulovat s pacientem, je poměrně rozsáhlá, jedná se tedy o velice komplexní proces. Při manipulaci s pacientem je zatěžován pohybový aparát sestry, jedná se zejména o přetěžování ramen a bederní páteře, které může vést k závažným zdravotním problémům s možným následkem pracovní neschopnosti. Při nesprávné manipulaci je taktéž zvyšováno riziko poškození pacienta. Tato rizika lze do jisté míry eliminovat použitím manipulačních pomůcek, dodržováním bariérové péče a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Vydáno: 09. 12. 2021