Manipulace s pacienty - prevence muskuloskeletárních poruch

Vydáno: 22 minut čtení

Nelékařský zdravotnický personál poskytovatelů zdravotní péče, zejména sestry, patří mezi významnou skupinu zaměstnanců ohrožených muskuloskeletálními poruchami. Škála procesů, při nichž musí sestry manipulovat s pacientem, je poměrně rozsáhlá, jedná se tedy o velice komplexní proces. Při manipulaci s pacientem je zatěžován pohybový aparát sestry, jedná se zejména o přetěžování ramen a bederní páteře, které může vést k závažným zdravotním problémům s možným následkem pracovní neschopnosti. Při nesprávné manipulaci je taktéž zvyšováno riziko poškození pacienta. Tato rizika lze do jisté míry eliminovat použitím manipulačních pomůcek, dodržováním bariérové péče a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Manipulace s pacientem představuje komplexní proces vzájemné interakce mezi pacientem a zdravotnickým pracovníkem. S pacientem je zdravotnický pracovník nucen manipulovat od příjmu pacienta a jeho uložení do lůžka, až po jeho propuštění z nemocniční péče. Pacientovi pomáhá nejen pří provádění hygieny, přesunech z lůžka, vertikalizaci, ale také i při tak základní věci, jako je polohování. Škála procesů, při nichž zdravotnický pracovník manipuluje s pacientem je tedy velice rozsáhlá.

Za zdravotnického pracovníka je považována osoba, která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle platné legislativy a vykonává činnosti, které jí profesně náleží. Lékaři mají kompetence k provádění prevence, diagnostiky, terapie i rehabilitace. Nelékařský zdravotnický pracovník má přesně vymezené činnosti, které na základě dosažené kvalifikace může provádět samostatně bez indikace lékařem nebo na základě indikace nebo pod dohledem nebo přímým vedením lékaře a dalších určených pracovníků. Spektrum nelékařských zdravotnických povolání je poměrně široké je upraven zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Představuje širokou skupinu všeobecných sester, dětských sester, ergoterapeutů ze skupiny Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti, přes skupinu Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti až po Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením, které jsou zastoupeny například ošetřovatelem nebo sanitářem. Pro zjednodušení je v článku použit pojem sestra, jako zástupný pojem pro všechny odbornosti, kteří s pacienty jakýmkoliv způsobem při výkonu své práce manipulují.

Jednou z priorit manipulace by mělo být zajištění nejen bezpečí pacienta, ale i personálu, který provádí manipulaci a pacienty. Důležitým aspektem předcházení všech problémů při manipulaci představuje zejména dostatek znalostí a dovedností pro manipulaci s pacientem. Bezpečnou manipulaci lze zajistit správným a vhodným používáním manipulačních pomůcek, dodržováním bariérové péče i proškolením personálu o správné manipulaci.

K celkovému usnadnění manipulace s pacienty lze použit nejen mnoho pomůcek ale i přístupů. Lze využít jednoduché manipulační pomůcky, pod nimiž si můžete představit polohovací podložku, polohovací pásy, rollboard a mnohé další. Dalšími druhy pomůcek, které sestra může při manipulaci využít, jsou složitější technické manipulační pomůcky, jako technický zvedák na pacienty nebo polohovací lůžko. V neposlední řadě je pro ulehčení a zároveň zefektivnění manipulace množné využít pohybové a komunikační koncept

Související dokumenty

Související články

Předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací
Muskuloskeletální poruchy problémem v oblasti BOZP na evropských pracovištích
Digitální technologie, stres a muskuloskeletální poruchy
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Muskuloskeletální poruchy problémem v oblasti BOZP na evropských pracovištích
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení
Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Závažný pracovní úraz při manipulaci s břemenem
Pracovní úraz - co teď?!
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při cestách autem
Nemoci z povolání
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Související předpisy

96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Související otázky a odpovědi

Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz a daňový náklad
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Ohrožení nemocí z povolání