351/2013 Sb. , kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

Schválený:
351/2013 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. října 2013,
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
Změna: 434/2017 Sb.
Změna: 184/2019 Sb.
Změna: 25/2021 Sb.
Změna: 168/2023 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob:
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Toto nařízení upravuje
a) výši úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
b) způsob určení odměny a výpočet náhrady hotových výdajů likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem,
c) vydávání a vedení Obchodního věstníku a
d) rozsah a způsob zveřejnění zápisů ve veřejném rejstříku a evidenci svěřenských fondů a způsob podání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů.
 
ČÁST DRUHÁ
VÝŠE ÚROKU Z PRODLENÍ A NÁKLADŮ SPOJENÝCH S UPLATNĚNÍM POHLEDÁVKY
 
§ 2
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
 
§ 3
Jde-li o vzájemný závazek podnikatelů nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem podle zákona upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč.
 
ČÁST TŘETÍ
ODMĚNA LIKVIDÁTORA, LIKVIDAČNÍHO SPRÁVCE A ČLENA ORGÁNU PRÁVNICKÉ OSOBY JMENOVANÉHO SOUDEM
 
§ 4
Jsou-li odměna a hotové výdaje náležející likvidátorovi, likvidačnímu správci a členovi orgánu právnické osoby jmenovanému soudem hrazeny státem, vyplácí tyto částky soud, který odměnu určil.
Odměna likvidátora
 
§ 5
(1) Základem pro určení odměny likvidátora je čistý majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace (dále jen „likvidační zůstatek“).
(2) Dojde-li na základě rozhodnutí soudu k obnově likvidace, je základem odměny likvidátora likvidační zůstatek, který vyplyne z obnovené likvidace.
 
§ 6
(1) Odměna likvidátora činí ze základu
 
do 100 000 Kč             15 %,
nad 100 000 Kč do 500 000 Kč     15 000 Kč + 10%
                   z částky přesahující
                   100 000 Kč,
nad 500 000 Kč do 1 000 000 Kč    55 000 Kč + 7 %
                   z částky přesahující
                   500 000 Kč,
nad 1 000 000 Kč do 20 000 000 Kč   90 000 Kč + 5 %
                   z částky přesahující
                   1 000 000 Kč.
       
       
(2) Částka nad 20 000 000 Kč se do základu pro určení odměny likvidátora nezapočítává.
(3) Podle okolností případu lze odměnu likvidátora podle odstavce 1 přiměřeně zvýšit nebo snížit. Zvýšit odměnu lze pouze do výše likvidačního zůstatku.
 
§ 7
(1) Skončí-li likvidace dříve, než je zjištěna výše likvidačního zůstatku, nebo nedostačuje-li likvidační zůstatek k úhradě odměny likvidátora, náleží likvidátorovi odměna ve výši 1 000 Kč. Podle okolností případu lze odměnu likvidátora přiměřeně zvýšit až do výše 20 000 Kč.
(2) Hradí-li stát odměnu likvidátora, uhradí ji v rozsahu, ve kterém ji nelze hradit z likvidačního zůstatku.
 
§ 8
Provedlo-li likvidaci více likvidátorů, náleží každému z nich podíl odměny určené podle § 5 až 7 podle rozsahu a délky doby jeho činnosti.
 
§ 9
Výše náhrady hotových výdajů likvidátora
(1) Likvidátorovi náleží cestovní náhrady v rozsahu a za podmínek stanovených pro zaměstnance v pracovním poměru v zákoníku práce s tím, že za pravidelné pracoviště likvidátora se považuje jeho sídlo, případně bydliště.
(2) Likvidátor má právo na náhradu účelně vynaložených hotových výdajů v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů.
(3) Hradí-li stát náhradu hotových výdajů v případě, že ji nelze zcela nebo zčásti uhradit z majetku zrušené právnické osoby, uhradí ji v rozsahu, ve kterém ji nelze hradit z těchto zdrojů, nejvýše však ve výši 50 000 Kč.
 
§ 10
Odměna a výše náhrady hotových výdajů likvidačního správce
(1) Ustanovení tohoto nařízení o výši odměny a náhrady hotových výdajů likvidátora se použijí obdobně na určení výše odměny a náhrady hotových výdajů likvidačního správce.
(2) Základem pro určení odměny likvidačního správce je výtěžek zpeněžení majetku tvořícího likvidační podstatu likvidačním správcem po odečtení nákladů vynaložených na správu majetku a nákladů vynaložených na jeho zpeněžení.
 
§ 11
Odměna a výše náhrady hotových výdajů člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
Členovi orgánu právnické osoby jmenovanému soudem náleží odměna a náhrada hotových výdajů ve stejné výši a rozsahu jako ostatním členům tohoto orgánu v obdobném postavení.
 
ČÁST ČTVRTÁ
OBCHODNÍ VĚSTNÍK
 
§ 12
Vydávání Obchodního věstníku (dále jen „věstník“) zabezpečuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím portálu veřejné správy (dále jen „portál“).
 
§ 13
(1) Vyžaduje-li zákon zveřejnění zápisu do veřejného rejstříku, nebo uložení listiny ve sbírce listin ve věstníku, považuje se za zveřejnění ve věstníku uveřejnění zápisu, nebo uložení listiny ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
(2) Povinnost dvakrát zveřejnit oznámení vstupu právnické osoby zapsané do jiného veřejného rejstříku než obchodního rejstříku do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, je také splněna, je-li uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob po dobu 3 měsíců a 2 týdnů zápis
a) vstupu do likvidace,
b) údajů identifikujících likvidátora a
c) výzvy pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě určené nejméně v délce 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění zápisu.
(3) Povinnost poprvé zveřejnit oznámení vstupu právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, je také splněna, je-li uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zápis
a) vstupu do likvidace,
b) údajů identifikujících likvidátora a
c) výzvy pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky v určené lhůtě.
(4) Ve věstníku se mohou zveřejňovat údaje, u nichž zákon ukládá povinnost jejich zveřejnění, avšak nestanoví způsob zveřejnění.
 
§ 14
(1) Ve věstníku se zveřejňují v plném znění údaje, jejichž zveřejnění ukládá zákon, s uvedením jména, názvu nebo obchodní firmy, adresy sídla nebo adresy místa pobytu a identifikačního čísla osoby, které se zveřejnění týká. Je-li osoba zapsána do veřejného rejstříku podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, uvede se též rejstříkový soud a spisová značka, pod kterou je veden rejstříkový spis.
(2) Zápisy a listiny podle § 13 odst. 1 se zveřejňují v rozsahu, v jakém se tyto zápisy a listiny uveřejňují podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením doby zveřejnění.
 
§ 15
Údaje určené ke zveřejnění ve věstníku se v případech uvedených v § 13 odst. 4 zasílají provozovateli portálu.
 
ČÁST PÁTÁ
VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY, EVIDENCE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ A EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
 
§ 16
(1) Údaje zapsané ve veřejném rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin jsou zveřejněny jejich uveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 3 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
(2) Údaje a listiny podle odstavce 1 se zveřejňují v rozsahu, v jakém se tyto zápisy a listiny uveřejňují podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením doby zveřejnění.
(3) Údaje a listiny podle odstavce 1 se zveřejňují také ve strojově čitelném formátu. Není-li zveřejněná listina ve strojově čitelném formátu, správce informačního systému veřejných rejstříků zajistí její automatizovaný převod prostřednictvím aplikačního programového vybavení informačního systému veřejných rejstříků; listina vzniklá převodem se zveřejní spolu s původní listinou.
(4) Údaje podle § 25 odst. 2 a listiny podle § 68 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob se nezveřejňují.
 
§ 17
(1) Pokud zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku provádí soud, návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu se podává prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Takto vyplněný formulář lze soudu zaslat jak v elektronické, tak v listinné podobě.
(2) Odstavec 1 se nepoužije v případech, kdy se zápis provádí nebo mění z úřední povinnosti nebo nebyl-li pro zapisované osoby předepsán formulář.
 
§ 18
Listiny, které se zakládají do sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, se podávají pouze v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) s textovou vrstvou nebo ve formátu Extensible Hypertext Markup Language (přípona XHTML). Podpis osoby, která listinu podepsala, lze na listině podané v elektronické podobě nahradit slovy "vlastní rukou“ nebo zkratkou "v. r.“, které se uvedou u příjmení této osoby. V případě úředně ověřeného podpisu se dále uvede označení úřadu, pořadové číslo úředně ověřeného podpisu, datum úředního ověření a jméno osoby, která úřední ověření provedla.
 
§ 18a
Na evidenci svěřenských fondů se § 13 odst. 1 a 4 a ustanovení této části použijí obdobně.
 
§ 18b
Pokud zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů provádí soud, návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů se podává prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře. Takto vyplněný formulář lze soudu zaslat jak v elektronické, tak v listinné podobě.
 
ČÁST ŠESTÁ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ
 
§ 19
Přechodná ustanovení
(1) Výše úroku z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(2) Došlo-li k prodlení s plněním dluhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, řídí se minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(3) Povinnost podávat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře v souladu s § 17 odst. 1 ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení dopadá i na osoby zapsané ve veřejném rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 
§ 20
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku.
2. Nařízení vlády č. 408/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku.
3. Nařízení vlády č. 511/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb.
4. Nařízení vlády č. 127/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 21
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministryně spravedlnosti:
Benešová v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení vlády č. 184/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
U právnických osob, které vstoupily do likvidace přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.