149/1988 Sb. , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Schválený:
149/1988 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 16. září 1988,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Změna: 123/1990 Sb.
Změna: 260/1990 Sb.
Změna: 313/1990 Sb.
Změna: 260/1990 Sb. (část)
Změna: 501/1990 Sb.
Změna: 1/1991 Sb., 20/1991 Sb.
Změna: 182/1991 Sb., 183/1991 Sb.
Změna: 306/1991 Sb.
Změna: 463/1991 Sb.
Změna: 545/1991 Sb., 578/1991 Sb., 582/1991 Sb.
Změna: 115/1992 Sb.
Změna: 235/1992 Sb.
Změna: 590/1992 Sb., 30/1993 Sb., 37/1993 Sb.
Změna: 82/1993 Sb.
Změna: 177/1993 Sb.
Změna: 309/1993 Sb.
Změna: 161/1994 Sb.
Změna: 207/1995 Sb.
Změna: 284/1995 Sb., 290/1995 Sb.
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177 odst. 1 až 3 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon"), v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra, zemědělství a výživy, s ministerstvy zdravotnictví a sociálních věcí a spravedlnosti republik a Ústřední radou odborů a po projednání se Svazem družstevních rolníků:
 
ČÁST PRVNÍ
Důchodové zabezpečení
    
HLAVA PRVNÍ
Obecná ustanovení
Zaměstnání
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
zrušen
 
§ 3
zrušen
Náhradní doby
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
zrušen
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 11
zrušen
 
§ 11a
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
 
§ 16
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
zrušen
 
§ 26
zrušen
 
§ 27
zrušen
 
§ 28
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 29
zrušen
 
§ 30
zrušen
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
zrušen
 
§ 33
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 34
zrušen
 
§ 35
zrušen
 
§ 36
zrušen
 
§ 37
zrušen
    
HLAVA DRUHÁ
vypuštěna
 
§ 38
zrušen
 
§ 39
zrušen
 
§ 40
zrušen
 
§ 41
zrušen
 
§ 42
zrušen
 
§ 43
zrušen
 
§ 44
zrušen
 
§ 45
zrušen
 
§ 46
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 47
zrušen
 
§ 48
zrušen
 
§ 49
zrušen
 
§ 50
zrušen
 
§ 51
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 52
zrušen
 
§ 53
zrušen
 
§ 54
zrušen
 
§ 55
zrušen
 
§ 56
zrušen
 
§ 56a
zrušen
 
§ 57
zrušen
 
§ 58
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 59
zrušen
 
§ 60
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
    
HLAVA PRVNÍ
zrušena
DÍL PRVNÍ
zrušen
 
§ 61
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 62
zrušen
 
§ 63
zrušen
zrušen
 
§ 64
zrušen
Nadpis zrušen
 
§ 65
zrušen
 
§ 66
zrušen
zrušen
 
§ 67
zrušen
 
§ 68
zrušen
 
§ 69
zrušen
Nadpis vypuštěn
 
§ 70
zrušen
 
§ 71
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 72
zrušen
    
HLAVA DRUHÁ
zrušena
nadpis vypuštěn
 
§ 73
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 74
zrušen
zrušen
 
§ 75
zrušen
 
§ 76
zrušen
 
§ 77
zrušen
 
§ 78
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 79
zrušen
Nadpis zrušen
 
§ 80
zrušen
Nadpis zrušen
 
§ 81
zrušen
     
Nadpis zrušen
Nadpis zrušen od 1.5.1990
Nadpis zrušen od 1.5.1990
 
§ 82
zrušen
 
§ 83
zrušen
 
§ 84
zrušen
Nadpis zrušen od 1.5.1990
 
§ 85
zrušen
 
§ 86
zrušen
 
§ 87
zrušen
Nadpis zrušen
 
§ 88
zrušen
 
§ 89
zrušen
 
§ 90
zrušen
 
§ 91
zrušen
 
§ 92
zrušen
 
§ 93
zrušen
 
§ 94
zrušen
 
§ 95
zrušen
 
§ 96
zrušen
 
§ 97
zrušen
 
§ 98
zrušen
 
§ 99
zrušen
zrušen
 
§ 100
zrušen
 
§ 101
zrušen
 
§ 102
zrušen
Nadpis zrušen
 
§ 103
zrušen
 
§ 104
zrušen
 
§ 105
zrušen
Nadpis zrušen
 
§ 106
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
vypuštěna
    
HLAVA PRVNÍ
vypuštěna
 
§ 107
zrušen
 
§ 108
zrušen
 
§ 109
zrušen
    
HLAVA DRUHÁ
zrušen
 
§ 110
zrušen
 
§ 111
zrušen
 
§ 112
zrušen
 
§ 112a
zrušen
  
HLAVA TŘETÍ
vypuštěna
 
§ 113
zrušen
 
§ 114
zrušen
 
§ 115
zrušen
 
§ 116
zrušen
 
§ 117
zrušen
 
§ 118
zrušen
 
§ 119
zrušen
 
§ 120
Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění
(1) Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění náleží občanu se změněnou pracovní schopností, který se v rámci pracovní rehabilitace připravuje pro pracovní uplatnění podle doporučení příslušného orgánu a nepobírá po dobu přípravy mzdu (pracovní odměnu, náhradu mzdy, podnikové nebo krajské stipendium) nebo dávky nemocenského zabezpečení nahrazující pracovní příjem.
(2) Občanu se změněnou pracovní schopností staršímu 18 let, který se připravuje pro povolání (včetně zaškolení), náleží příspěvek ve výši mzdového tarifu stanoveného podle mzdových předpisů pro odměňování práce, pro kterou se připravuje, a je-li mzdový tarif stanoven rozpětím, až do středu rozpětí. Jestliže tento občan pobírá důchod, snižuje se příspěvek o částku, o niž součet příspěvku a vypláceného důchodu (úhrnu důchodů) převyšuje průměrný měsíční výdělek, z něhož byl důchod vyměřen, nebo, jestliže je to pro občana výhodnější, o tento důchod (úhrn důchodů). Příspěvek se však nesnižuje o sirotčí důchod.
(3) Občanu se změněnou pracovní schopností staršímu 18 let, který se účastní přípravy k práci, náleží příspěvek ve výši příspěvku před umístěním zvýšený o 200 Kčs měsíčně. Jestliže tento občan pobírá důchod, snižuje se příspěvek o výši vypláceného důchodu (úhrnu důchodů), popřípadě o výši odměny. Příspěvek po snížení nesmí činit méně než 300 Kčs měsíčně. Příspěvek se však nesnižuje o sirotčí důchod.
(4) Občanu se změněnou pracovní schopností ve věku do 18 let náleží příspěvek v částce 300 Kčs měsíčně, jestliže na tohoto občana nenáležejí přídavky na děti.
(5) Je-li občan se změněnou pracovní schopností starší 18 let při přípravě pro pracovní uplatnění bezplatně ubytován a stravován nebo jen bezplatně stravován, náleží mu příspěvek ve výši 400 Kčs měsíčně. Občanu se změněnou pracovní schopností, který pobírá důchod nebo na něhož náležejí přídavky na děti a občanu se změněnou pracovní schopností ve věku do 18 let, který se připravuje pro pracovní uplatnění podle § 116 odst. 4 písm. b), náleží příspěvek ve výši 100 Kčs měsíčně.
(6) zrušen
(7) Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění může národní výbor zvýšit až o 20%, a jde-li o příspěvek poskytovaný podle odstavce 5 občanům starším 18 let, až o 100 Kčs měsíčně, dosahuje-li občan v této přípravě výsledků hodných uznání. Neplní-li účastník přípravy pro pracovní uplatnění uložené povinnosti, může být příspěvek snížen, popřípadě jeho výplata zastavena.
(8) V době pracovní neschopnosti nebo po dobu karantény se vyplácí příspěvek občanům se změněnou pracovní schopností starším 18 let nejdéle po dobu 60 pracovních dnů v kalendářním roce a občanům mladším 18 let po dobu po kterou by se poskytovalo nemocenské 56); jestliže občan dovrší v době pracovní neschopnosti 18 let věku, výše příspěvku se do skončení pracovní neschopnosti nemění.
(9) O přiznání příspěvku rozhoduje na žádost příslušný orgán. Příspěvek se poskytuje ode dne, kdy občan se změněnou pracovní schopností nastoupil přípravu pro pracovní uplatnění, do dne skončení přípravy; vyplácí se v měsíčních splátkách pozadu.
 
§ 121
zrušen
     
nadpis vypuštěn
 
§ 121a
zrušen
     
nadpis vypuštěn
DÍL PRVNÍ
vypuštěn
 
§ 122
zrušen
 
§ 123
zrušen
 
§ 124
zrušen
DÍL DRUHÝ
vypuštěn
 
§ 125
zrušen
 
§ 126
zrušen
 
§ 127
zrušen
 
§ 128
zrušen
DÍL TŘETÍ
vypuštěn
 
§ 129
zrušen
 
§ 130
zrušen
 
§ 131
zrušen
Výpočet úhrady
 
§ 132
zrušen
 
§ 133
zrušen
 
§ 134
zrušen
 
§ 135
zrušen
 
§ 136
zrušen
 
§ 137
zrušen
 
§ 138
zrušen
     
 
HLAVA ŠESTÁ
zrušena
 
§ 139
zrušen
 
§ 140
zrušen
 
§ 141
zrušen
     
 
HLAVA SEDMÁ
vypuštěna
 
§ 142
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
vypuštěna
    
HLAVA PRVNÍ
vypuštěna
 
§ 143
zrušen
    
HLAVA DRUHÁ
vypuštěna
DÍL PRVNÍ
vypuštěn
 
§ 144
zrušen
 
§ 145
zrušen
DÍL DRUHÝ
vypuštěn
 
§ 146
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 147
zrušen
 
§ 148
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 149
zrušen
 
§ 150
zrušen
 
§ 151
zrušen
 
§ 152
zrušen
 
§ 153
zrušen
 
§ 154
zrušen
 
§ 155
zrušen
 
§ 156
zrušen
  
HLAVA TŘETÍ
Řízení
DÍL PRVNÍ
Zahájení řízení a rozhodování
K § 119 až 122 zákona
 
§ 157
Podávání žádostí o dávky a služby
Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podat žádost o dávku nebo službu sociální péče, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.
 
§ 158
zrušen
 
§ 159
zrušen
 
§ 160
zrušen
DÍL DRUHÝ
Náhrada nákladů řízení
K § 125 zákona
 
§ 161
Osobní rozsah
Náhrada nákladů řízení ve věcech sociální péče náleží
a) žadatelům o dávky nebo služby sociální péče a rodinným příslušníkům těchto občanů, kteří se v řízení o těchto dávkách nebo službách na vyzvání dostavili k jednání příslušného orgánu nebo se pro potřeby příslušného orgánu podrobili vyšetření zdravotního stavu, popřípadě jinému odbornému vyšetření (dále jen "vyšetření"),
b) průvodcům občanů uvedených v ustanovení písmene a), potvrdil-li lékař, že tito občané potřebují průvodce k cestě k vyšetření nebo k jednání příslušného orgánu,
c) zákonným zástupcům občanů, jestliže je doprovázejí na vyzvání k vyšetření nebo k jednání příslušného orgánu.
(dále jen "účastníci řízení").
 
§ 162
Náhrada jízdních výdajů
(1) Náhrada jízdních výdajů náleží při použití veřejných hromadných dopravních prostředků, s výjimkou místních dopravních prostředků, za cestu z místa pobytu do místa předvolání a zpět.
(2) Při jízdě vlakem se hradí jízdné za druhou vozovou třídu; příplatek na rychlík se hradí jen tehdy, jestliže vzdálenost místa pobytu od místa předvolání je delší než 100 km. Jízdními výdaji jsou výdaje za jízdenku, místenku a bylo-li nezbytné použít lůžkového nebo lehátkového vozu, též výdaje s tím spojené.
(3) Má-li účastník řízení možnost uplatnit nárok na slevu jízdného, náleží mu náhrada jen ve výši zlevněného jízdného; má-li možnost používat volné jízdenky, náhrada jízdného nenáleží.
(4) Náhrada jízdného při použití vozidla taxislužby a náhrada jízdních výdajů při použití vlastního motorového vozidla, se poskytne jen tehdy, uzná-li lékař se zřetelem na zdravotní stav žadatele nutnost takové dopravy. Výše náhrady se řídí sazbami stanovenými obecnými předpisy. Při použití vlastního motorového vozidla se vyjádření lékaře nevyžaduje, jestliže byl oprávněnému poskytnut příspěvek na zakoupení motorového vozidla.
 
§ 163
Náhrada ušlého výdělku
(1) Náhrada ušlého výdělku náleží za dobu, za kterou v souvislosti s vyšetřením nebo jednáním ušel účastníku řízení výdělek.
(2) Náhrada ušlého výdělku nenáleží za dobu, za kterou účastníku řízení náleží nemocenské nebo za kterou mu organizace poskytne náhradu mzdy (pracovní odměny).
 
§ 164
Stravné a nocležné
(1) Stravné a nocležné se poskytuje ve výši podle obecných předpisů o cestovních náhradách. 64)
(2) Nocležné náleží, jestliže účastník řízení by se nemohl při použití veřejného hromadného dopravního prostředku vrátit do místa svého pobytu do 24. hodiny téhož dne, kdy skončilo vyšetření nebo jednání příslušného orgánu.
(3) Stravné a nocležné nenáleží za dobu pobytu v léčebném ústavu; rovněž nenáleží, je-li stravování a ubytování poskytnuto bezplatně.
 
§ 165
Náhrada jiných nutných výloh
Jiné nutné výlohy, které měli účastníci řízení, se nahrazují v prokázané výši.
 
§ 166
Uplatnění nároků na náhrady
Nároky na náhrady se uplatňují do dvou měsíců ode dne vyšetření nebo jednání u příslušného orgánu, u něhož proběhlo jednání, nebo pro jehož potřeby se občan podrobil vyšetření; žádost o náhradu je třeba doložit příslušnými doklady. Tento příslušný orgán rozhodne o náhradách a provede jejich výplatu.
 
ČÁST PÁTÁ
vypuštěna
 
§ 167
zrušen
 
§ 168
zrušen
 
§ 169
zrušen
 
§ 170
zrušen
 
§ 171
zrušen
 
§ 172
zrušen
 
§ 173
zrušen
 
§ 174
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 175
zrušen
 
§ 176
zrušen
 
§ 177
zrušen
 
§ 178
zrušen
 
§ 179
zrušen
 
§ 180
zrušen
 
§ 181
zrušen
 
§ 182
zrušen
 
§ 183
zrušen
 
§ 184
zrušen
 
§ 185
zrušen
 
§ 186
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení čj. S/1-8301 z 28.9.1964 o ústavní sociální péči, ve znění pozdějších předpisů;
2. směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení o provádění posudkové činnosti sociálního zabezpečení a péče o občany se změněnou pracovní schopností (Věstník SÚSZ č. 1/1965 poř. č. 13) - (reg.) - částka 45/1965 Sb.;
3. § 1 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 5 písm. b) a § 3 odst. 1 vyhlášky ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež;
4. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 108/1979 Sb., č. 164/1979 Sb., č. 15/1982 Sb., č. 78/1982 Sb., č. 141/1983 Sb., č. 144/1983 Sb., č. 73/1984 Sb., č. 131/1984 Sb. a č. 57/1987 Sb., s výjimkou § 132 až 134, § 139, části páté a přílohy č. 2;
5. směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. prosince 1975 čj. V/2-1614/75-1102(2276) o započítávání doby zaměstnání výkonných letců pro nárok na důchod za výsluhu let - (reg.) - částka 35/1975 Sb.;
6. směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. července 1980 čj. F 32-867/80-1110 o poskytování výhod ze sociálního zabezpečení pracovníkům zaměstnaným v hornictví pod zemí v hlubinných dolech;
7. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstev školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ministerstev zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky čj. 42-317/80-8314 o změnách ve výši úhrady nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež - (reg.) - částka 34/1980 Sb., a to v části upravující úhradu nákladů za péči poskytovanou v ústavech sociální péče pro mládež;
8. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. června 1984 čj. F 72-10727-4303 o úhradách za ubytování a základní péči poskytovanou v domovech - penziónech pro důchodce - (reg.) - částka 20/1984 Sb.
 
§ 187
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.
Ministr:
M.Boďa v.r.
 
Příl.1
zrušena
 
Příl.2
zrušena
 
Příl.3
zrušena
56) § 15 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb.
64) § 7 a 8 vyhlášky č. 33/1984 Sb.