359/2009 Sb. , kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)

Schválený:
359/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. října 2009,
kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity
(vyhláška o posuzování invalidity)
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 306/2008 Sb., a podle § 127 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 479/2008 Sb.:
 
§ 1
Procentní míry poklesu pracovní schopnosti
(1) Procentní míry poklesu pracovní schopnosti podle druhů zdravotního postižení jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.
(2) Pokud zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, není uvedeno v příloze, stanoví se procentní míra poklesu pracovní schopnosti podle takového zdravotního postižení uvedeného v příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.
Způsob posouzení poklesu pracovní schopnosti
 
§ 2
(1) Pro stanovení procentní míry poklesu pracovní schopnosti je nutné určit zdravotní postižení, která jsou příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce, a jejich vliv na pokles pracovní schopnosti pojištěnce.
(2) U zdravotních postižení, u nichž dochází průběžně ke zhoršování a zlepšování zdravotního stavu, se stanoví procentní míra poklesu pracovní schopnosti tak, aby odpovídala průměrnému rozsahu funkčního postižení a tomu odpovídajícímu poklesu pracovní schopnosti.
(3) Je-li příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce více zdravotních postižení, jednotlivé hodnoty procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanovené pro jednotlivá zdravotní postižení se nesčítají; v tomto případě se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a procentní míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení se zřetelem k závažnosti vlivu ostatních zdravotních postižení na pokles pracovní schopnosti pojištěnce. Za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se považuje takové zdravotní postižení, které má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti pojištěnce.
 
§ 3
(1) V případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce je více zdravotních postižení a v důsledku působení těchto zdravotních postižení je pokles pracovní schopnosti pojištěnce větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti určené podle rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů.
(2) V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce má takový vliv na jeho schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace, že pokles pracovní schopnosti pojištěnce je větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů.
(3) Zvýšení horní hranice míry poklesu pracovní schopnosti podle odstavců 1 a 2 nesmí v úhrnu převýšit 10 procentních bodů.
 
§ 4
(1) V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce nemá vliv, popřípadě má jen nepodstatný vliv na schopnost pojištěnce využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti a na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti a v důsledku toho je pokles pracovní schopnosti pojištěnce menší, než odpovídá dolní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto dolní hranici snížit až o 10 procentních bodů.
(2) V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce je stabilizovaný nebo pojištěnec je adaptován na své zdravotní postižení a v důsledku toho je pokles pracovní schopnosti pojištěnce menší, než odpovídá dolní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto dolní hranici snížit až o 10 procentních bodů.
(3) Snížení dolní hranice míry poklesu pracovní schopnosti podle odstavců 1 a 2 nesmí v úhrnu převýšit 10 procentních bodů.
 
§ 5
Způsob zhodnocení a využití zachované pracovní schopnosti u invalidity prvního a druhého stupně
V případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 % se stanoví, zda je pojištěnec schopen
a) vykonávat po vzniku invalidity prvního nebo druhého stupně výdělečnou činnost jen
1. s podstatně menšími nároky na tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti,
2. s podstatně menšími nároky na kvalifikaci,
3. v podstatně menším rozsahu a intenzitě; za podstatně menší nároky, rozsah nebo intenzitu se přitom v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 49 % považuje snížení alespoň o třetinu a v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 50 % a nejvíce o 69 % snížení alespoň o polovinu,
b) rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti, pokud není schopen využít dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti nebo pokračovat v předchozí výdělečné činnosti.
 
§ 6
Zcela mimořádné podmínky
Zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec schopen výdělečné činnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se rozumí zásadní úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání zvláštních pracovních pomůcek nebo každodenní podpora nebo pomoc na pracovišti formou předčitatelských služeb, tlumočnických služeb nebo pracovní asistence.
 
§ 7
Náležitosti posudku o invaliditě
Posudek o invaliditě obsahuje
a) označení orgánu sociálního zabezpečení, který posoudil zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnce, jméno, popřípadě jména, příjmení a titul příslušného lékaře a jeho podpis a razítko tohoto orgánu,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení pojištěnce, rodné číslo pojištěnce, popřípadě není-li přiděleno, datum narození pojištěnce, adresu místa trvalého pobytu pojištěnce, popřípadě, jde-li o cizince, adresu místa pobytu na území České republiky a nemá-li ji, adresu bydliště v cizině,
c) účel posouzení a datum posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti pojištěnce,
d) výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu pojištěnce, z nichž orgán sociálního zabezpečení vycházel při posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti pojištěnce,
e) skutková zjištění, ke kterým orgán sociálního zabezpečení dospěl při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pojištěnce,
f) výsledek posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti se stanovením
1. zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav,
2. procentní míry poklesu pracovní schopnosti,
3. stupně invalidity,
4. dne vzniku invalidity, dne změny stupně invalidity nebo dne zániku invalidity,
5. schopnosti využití zachované pracovní schopnosti podle § 5 u pojištěnce, jehož míra poklesu pracovní schopnosti činí nejméně 35 % a nejvíce 69 %,
6. zda je pojištěnec v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek,
7. doby platnosti posudku pro účely prokázání, že fyzická osoba, která byla uznána invalidní, je osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti1), pokud tato osoba není poživatelem invalidního důchodu2),
g) odůvodnění výsledku posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti.
 
§ 8
Zrušovací ustanovení
Ve vyhlášce č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997 Sb., vyhlášky č. 302/1997 Sb., vyhlášky č. 40/2000 Sb. a vyhlášky č. 328/2007 Sb., se § 5 až 8 a přílohy č. 2 až 4 zrušují.
 
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Ministr:
JUDr. Šimerka v. r.
 
Příloha
PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI
Kapitola I -
INFEKCE
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
   Při  hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti  je
rozhodující výsledek interakce mezi infekčním agens, jeho
množstvím, agresivitou, obranyschopností organismu a léčebným
procesem. Přitom je nutno vzít v úvahu, že některá infekční
agens mohou perzistovat v organismu pod kontrolou imunitního
systému, případně s možnými reaktivacemi, mohou zůstat rezidua
po akutním onemocnění, může dojít k přechodu do chronického
stadia, jeden druh (typ) mikroorganismu může postihovat různé
orgány nebo systémy. Míra poklesu pracovní schopnosti se
stanoví podle funkčního postižení napadeného orgánu  nebo
systému, podle aktivity procesu a dopadu na celkovou výkonnost.
Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u infekčních
postižení by mělo sledované období, rozhodné pro posouzení,
trvat zpravidla jeden rok.
      Samotné prodělání infekce, bez funkčních poruch
charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, nepůsobí
pokles pracovní schopnosti. Zjištění nosičství, i když je
důvodem k vyloučení z některých pracovních činností, nepůsobí
pokles pracovní schopnosti.
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení         Míra
                          poklesu
                          pracovní
                          schopnosti
                          v %
---------------------------------------------------------------
1    Chronické virové hepatitidy - B,C, D    
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je nutno zhodnotit funkční
     kapacitu jater podle biochemické a
     histologické aktivity (zánětlivé a
     fibrotické), poruchy metabolismu,
     encefalopatii, mimojaterní projevy a
     výsledek léčby. U chronické virové
     hepatitidy B se hodnotí sérologický průkaz
     HBsAg, HBeAg a příslušných protilátek,
     kvantitativní hodnocení viremie a odezva
     na protivirovou léčbu, jaterní biopsie a
     stanovení gradingu a stagingu. U chronické
     virové hepatitidy C se hodnotí sérologický
     průkaz anti-HCV, molekulárně genetický
     průkaz HCV RNA, jaterní biopsie a
     stanovení gradingu a stagingu. Pro
     stanovení míry poklesu pracovní schopnosti
     je rozhodující dopad vlastního postižení
     jater a mimojaterních projevů na celkovou
     výkonnost a schopnost vykonávat denní
     aktivity.
     Postižení po hepatitidě A, pokud funkční
     poruchy mají charakter dlouhodobě
     nepříznivého zdravotního stavu, se
     posuzují srovnatelně.
---------------------------------------------------------------
1a    minimální funkční postižení,        10-15
     s minimální biochemickou a histologickou
     aktivitou, nekomplikovaný průběh nebo
     stabilizované stavy s nízkou sérokonverzí
     HBsAg do anti-HBs, stavy s nízkou virovou
     náloží, ve fázi imunotolerantní, stavy
     se zvýšenou unavitelností
---------------------------------------------------------------
1b    lehké funkční postižení,          20-35
     ve fázi imunoaktivní, s lehce zvýšenou
     biochemickou a histologickou aktivitou, s
     lehkými komplikacemi, s lehkým poklesem
     celkové výkonnosti při běžném zatížení
---------------------------------------------------------------
1c    středně těžké funkční postižení,      40-60
     se zvýšenou biochemickou a histologickou
     aktivitou, kompenzovaná cirhóza, závažné
     mimojaterní projevy, kde poruchy mají
     rozsah středně těžké poruchy, se středně
     těžkým poklesem výkonnosti při běžném
     zatížení, podle rozsahu postižení
---------------------------------------------------------------
1d    těžké funkční postižení,          70-80
     dekompenzovaná cirhóza, těžké mimojaterní
     projevy, kde poruchy mají rozsah více než
     polovinu stupnice úplné poruchy nebo
     s asociací s hepatocelulárním karcinomem
     nebo konečná stadia s indikací
     k transplantaci jater
---------------------------------------------------------------
2    Infekce HIV/AIDS              
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je třeba zhodnotit virovou
     nálož a počet CD4+ lymfocytů, výsledek
     léčby, přítomnost oportunní infekce,
     syndrom chátrání, HIV encefalopatie,
     polyneuropatie, rozvoj nádorů a dopad
     zjištěných skutečností na celkovou
     výkonnost.
---------------------------------------------------------------
2a    lehké funkční postižení,          10-15
     stadium A1, A2, A3, asymptomatické
     stadium, perzistující generalizovaná
     lymfadenopatie
---------------------------------------------------------------
2b    středně těžké funkční postižení,      25-40
     stadium B1, B2
---------------------------------------------------------------
2c    těžké funkční postižení,          50-60
     stadium B3, C1
---------------------------------------------------------------
2d    zvlášť těžké funkční postižení,      70-80
     stadium C2, C3, těžké oportunní infekce,
     syndrom chátrání, encefalopatie, rozvoj
     nádorů
---------------------------------------------------------------
3    Neuroinfekce                
     Herpetická encephalitida
     Jako chronické neuroinfekce se mohou
     manifestovat cytomegalovirová infekce,
     enterovirová infekce u osob
     s agamaglobulinemií, spalničky, syfilis,
     tuberkulóza, brucelóza, kandidová a
     aspergilová infekce a další.
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je třeba zhodnotit následky
     infekce, a to anatomické     a funkční,
     zejména postižení mozkových nervů, parézy,
     sekundární epilepsii, postižení intelektu,
     kognitivních funkcí, poruchy chování, dále
     následky na pohybovém ústrojí, smyslových
     nebo jiných orgánech a dopad zjištěných
     skutečností na celkovou výkonnost a
     schopnost zvládat denní aktivity.
---------------------------------------------------------------
3a    minimální funkční postižení,        10-15
     zvýšená unavitelnost
---------------------------------------------------------------
3b    lehké funkční postižení,          20-35
     lehká motorická, senzorická nebo
     kognitivní dysfunkce
---------------------------------------------------------------
3c    středně těžké funkční postižení,      40-60
     středně těžká motorická, senzorická nebo
     kognitivní dysfunkce, nestabilní
     sekundární epilepsie, podle rozsahu a tíže
     postižení
---------------------------------------------------------------
3d    těžké funkční postižení,          70-80
     těžká motorická, senzorická nebo
     kognitivní dysfunkce
---------------------------------------------------------------
4    Lymeská borrelióza             
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je třeba zhodnotit závažnost
     postižení nervové soustavy, kůže, kloubů a
     srdce, výsledek imunologického vyšetření
     ELISA a imunoblotu (W-B), zda jde o
     přechod infekce do vleklého průběhu, zda a
     jak často dochází k relapsům nebo zda jsou
     již změny trvalé.
---------------------------------------------------------------
4a    minimální funkční postižení,        10-15
     zvýšená unavitelnost, artralgie
---------------------------------------------------------------
4b    lehké funkční postižení,          20-35
     kožní forma s acrodermatitis chronica
     atrophicans, chronické mírně aktivní
     artritidy, lehký pokles srdečního výkonu
     při běžném zatížení
---------------------------------------------------------------
4c    středně těžké funkční postižení,      40-60
     kde poruchy mají rozsah středně těžké
     poruchy, se středně těžkým poklesem
     výkonnosti při běžném zatížení
---------------------------------------------------------------
4d    těžké funkční postižení,          70-80
     chronické pozdní stadium s chronickou
     encefalitidou, subakutní encefalopatií a
     těžkým postižením kognitivních funkcí a
     intelektu, kloubní forma s těžkým
     postižením kolenních kloubů a
     pohyblivosti
---------------------------------------------------------------
5    Toxoplasmóza                
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je třeba podle klinické
     manifestace zhodnotit o jakou formu se
     jedná (získaná toxoplasmóza u
     imunokompetentní osoby, získaná
     toxoplasmóza u imunodeficientní osoby,
     oční forma, kongenitální forma nebo
     toxoplasmóza v graviditě), rozlišit
     chronickou latentní infekci od akutní
     infekce a chronické aktivní infekce a
     posoudit funkční postižení zasažených
     orgánů a jeho dopad na celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
5a    lehké funkční postižení,          10-20
     izolované postižení některých orgánů
     s lehkou poruchou funkce
---------------------------------------------------------------
5b    středně těžké funkční postižení,      30-60
     zejména u imunodeficientních, s diseminací
     do různých orgánů, s projevy encefalitidy,
     pneumonitidy, myokarditidy,
     chorioretinitidy
---------------------------------------------------------------
5c    těžké funkční postižení,          70-80
     těžké snížení psychické a fyzické
     výkonnosti a postižení zraku
---------------------------------------------------------------
6    Růže (erysipelas)             
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je třeba zhodnotit následky
     prodělané akutní nebo recidivující
     infekce, pokud jsou dlouhodobého nebo
     trvalého charakteru, lokální i celkový
     stav (zánětlivou aktivitu) a dopad na
     celkovou výkonnost.
     Pokud je důsledkem prodělané streptokokové
     infekce lymfedém končetiny, zdravotní
     postižení a míra poklesu pracovní
     schopnosti se stanoví srovnatelně podle
     položky 9, oddíl B, kapitola IX.
---------------------------------------------------------------
7    Mimoplicní mykobakteriózy         
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je třeba zhodnotit jaký orgán
     nebo systém je postižen (centrální nervový
     systém, kosti, klouby, páteř, pleura,
     perikard, trávicí trakt včetně jater,
     močopohlavní ústrojí, pobřišnice) a jaký
     je funkční rozsah postižení. Přitom je
     třeba zohlednit délku terapie
     extrapulmonální tuberkulózy, její případné
     následky, zda jde o senzitivní nebo
     rezistentní formu, zda jde o postižení
     imunokompromitované osoby.
---------------------------------------------------------------
7a    lymfadenopatie nebo kožní formy      10
---------------------------------------------------------------
7b    lehké funkční postižení,          20-30
     urogenitální forma,
     nekomplikovaný průběh postižení
     gastroinstestinálního traktu,
     granulomatózní hepatitida,
     otitida,
     infekce oka (chorioidální tuberkulomy,
     uveitida, otitida) s ohledem na postižení
     vizu
---------------------------------------------------------------
7c    středně těžké funkční postižení,      50
     pozdní střevní obstrukce nasedající na
     granulomatózní zánět střev nebo peritonea
---------------------------------------------------------------
7d    těžké funkční postižení,          70-80
     akutní miliární tuberkulóza,
     kryptická miliární tuberkulóza,
     pozdně generalizovaná forma,
     nereaktivní tuberkulóza s velkým množstvím
     mikroorganismů a s malou tkáňovou odpovědí
     (septická nebo tyfoidní forma),
     tuberkulózní meningitida,
     skeletální forma, zvl. spondylodiscitidy
     (Pottova nemoc),
     Pottovy paraplegie,
     perikarditidy,
     laryngeální tuberkulóza během léčení,
     multirezistentní formy nebo stavy na
     dlouhodobé terapii (pokud potrvá déle než
     jeden rok)
---------------------------------------------------------------
8    Infekce kardiovaskulární          
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je třeba zhodnotit následky
     prodělané infekce (endokarditida,
     myokarditida, perikarditida,
     mediastinitida), pokud jsou dlouhodobého
     nebo trvalého charakteru, dopad na funkci
     kardiovaskulárního systému, srdeční výkon
     a na celkovou výkonnost.
     Zdravotní postižení a míra poklesu
     pracovní schopnosti se stanoví
     srovnatelně podle položky 1 nebo 5,
     oddíl A, kapitola IX.
---------------------------------------------------------------
9    Infekční postižení pohybového systému   
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je třeba zhodnotit následky
     prodělané infekce, pokud jsou dlouhodobého
     nebo trvalého charakteru, dopad na funkci
     pohybového a nosného systému a na celkovou
     výkonnost.
     Zdravotní postižení a míra poklesu
     pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně
     podle položky 1 nebo 2, oddíl A, kapitola
     XIII.
---------------------------------------------------------------
10    Infekce močopohlavního ústrojí       
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je třeba zhodnotit dlouhodobé
     nebo trvalé následky prodělané infekce,
     recidivujících nebo chronických infekcí,
     ve vztahu k poškození funkce ledvin a
     chronické renální insuficienci.
     Zdravotní postižení a míra poklesu
     pracovní schopnosti se stanoví
     srovnatelně podle položky 2, 4, 6 , oddíl
     A, kapitola XIV.
---------------------------------------------------------------
11    Jiné infekce                
     Importované nákazy
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je třeba zhodnotit následky
     prodělané infekce, pokud jsou dlouhodobého
     nebo trvalého charakteru, rozsah a tíži
     postižení zasažených orgánů a systémů a
     dopad zjištěných skutečností na celkovou
     výkonnost.
     Zdravotní postižení a míra poklesu
     pracovní schopnosti se stanoví podle
     převažujícího typu zdravotního postižení
     srovnatelně s příslušnými zdravotními
     postiženími.
---------------------------------------------------------------
Kapitola II -
ONKOLOGIE
---------------------------------------------------------------
ODDÍL A - ZHOUBNÉ NOVOTVARY
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází
z funkčního postižení, na kterém se podílí jak nádorová nemoc,
tak onkologická terapie. Přitom se hodnotí celkový stav,
postižení funkce orgánů nebo tělesných systémů, dlouhodobé nebo
trvalé   postižení  způsobené  následkem  chemoterapie,
radioterapie, hormonoterapie,     biologické léčby, postižení po
alogenní transplantaci krvetvorných buněk, rozsah zachovaných
funkčních schopností (funkční staging dle Světové zdravotnické
organizace - SZO) a schopnost vykonávat denní aktivity. Za
denní  aktivity  se  považují aktivity podle  Mezinárodní
klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (dle
SZO). Dopad na pracovní schopnost mají nejen funkční postižení
následkem  maligní  choroby, ale  také  nežádoucí  účinky
onkologické  terapie.  Nejčastější  dlouhodobé  následky
onkologických postižení jsou chronická bolest, psychické změny,
chronická únava, námahová dušnost, muskuloskeletální změny,
narušení funkce končetin, lymfedém, cytopenie, poruchy imunity,
krvácivé projevy, neuropatie, rozsah operačního výkonu včetně
závažného estetického postižení, poruchy mluvení, přijímání
potravy,  trávení,  močení, defekace  a  poruchy  celkové
pohyblivosti. Při posuzování poklesu pracovní schopnosti se na
pojištěnce s lokalizovaným nádorem (stadium I, II, III) nahlíží
jako na potenciálně vyléčitelné a hodnocení míry poklesu
pracovní schopnosti se odvíjí od výsledku léčby, klinického
obrazu, rozsahu a tíže funkčního postižení. U diseminovaných
nádorů (tj. ve stadiu IV), které lze obecně považovat za
  zvlášť  těžké  funkční postižení, může být  postižení
potenciálně reverzibilní u vyléčitelných nádorů.
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení           Míra
                            poklesu
                            pracovní
                            schopnosti
                            v %
---------------------------------------------------------------
  1  Novotvary                  
    Posudkové hledisko:
    Při  stanovení  míry  poklesu  pracovní
    schopnosti  je třeba zhodnotit  funkční
    schopnosti  z  hlediska   kurability,
    probíhající onkologické léčby ve vztahu k
    definovanému období  a následků  nádoru
    nebo  terapie  a  zaměřit  se  i  na
    reverzibilní  nebo  léčbou  kontrolované
    zdravotní problémy.
 
 1a  minimální postižení,              5-10
    stavy  asymptomatické, minimální funkční
    poruchy nebo
    stavy  po léčbě povrchových kožních  a
    slizničních    nádorů     (primární
    lokoregionální léčba), nádory in situ nebo
    nádory,  které  nevyžadují  adjuvantní
    onkologickou léčbu, stavy, kde není třeba
    onkologické stabilizace nebo
    menší operační výkony s minimálním
    funkčním dopadem,
    stavy bez omezení výkonu denních aktivit
---------------------------------------------------------------
 1b  lehké postižení,                15-25
    stavy v kompletní remisi, zpravidla po 6
    měsících po ukončení aktivní onkologické
    léčby, stabilizované nebo
    menší výkony z důvodů zhoubného novotvaru,
    resekce  nebo  amputace  zvenčí  přímo
    neviditelné, amputace částí, kde je možná
    protetická  náhrada (např.  mastektomie,
    parciální  amputační  ztráty  končetin,
    resekce  částí  střeva,  hysterektomie,
    enukleace  bulbu oka při dobré  funkci
    jediného oka) nebo
    stavy  s  lehkým  funkčním  postižením
    některých orgánů nebo systémů,
    výkon některých denních aktivit s obtížemi
    nebo s využitím kompenzačních mechanismů a
    prostředků
---------------------------------------------------------------
 1c  středně těžké postižení,            35-45
    stavy v kompletní remisi, zpravidla po 6
    měsících po ukončení aktivní onkologické
    léčby, stabilizované, kde poruchy  mají
    rozsah do poloviny stupnice úplné poruchy
    funkčních schopností,
    např. stomie, penektomie, kolektomie nebo
    enukleace bulbu oka při zhoršeném vizu
    vidoucího oka nebo
    ztráta končetiny v předloktí nebo v bérci
    nebo
    parciální laryngektomie nebo
    stabilizace po alogenní transplantaci nebo
    stavy  během podávání biologické léčby,
    nežádoucí a dlouhodobé závažné  funkční
    postižení   v   důsledku   dlouhodobé
    hormonoterapie či biologické léčby,
    výkon některých denních aktivit omezen
---------------------------------------------------------------
 1d  těžké postižení,                50-65
    stavy v  kompletní remisi, po ukončení
    aktivní onkologické léčby, stabilizované,
    kde poruchy mají rozsah více než polovinu
    stupnice   úplné  poruchy   funkčních
    schopností,
    např. totální laryngektomie nebo
    resekční výkony v oblasti hlavy a krku
    s mutilujícími následky nebo
    ztráta končetiny ve stehně nebo v paži
    nebo
    některé typy diseminovaných nádorů (tj. ve
    stadiu IV), reverzibilní, vyléčené,  po
    dosažení stabilizace stavu,
    výkon některých denních aktivit podstatně
    omezen
---------------------------------------------------------------
 1e  zvlášť těžké postižení,            70-80
    maligní nádory lokalizované (stadia I, II,
    III) během onkologické léčby a zpravidla
    do 6 měsíců po jejím ukončení, pokud trvá
    kompletní remise, nebo
    maligní nádory generalizované (stadium
    IV),
    nádory primárně diseminované, zpravidla do
    jednoho  roku  po ukončení  onkologické
    léčby, pokud trvá kompletní remise nebo
    stavy s perzistencí či progresí nádoru
    nebo
    stavy do 6 měsíců po ukončení radioterapie
    na kranium nebo
    nefrostomie,  kombinace  kolostomie  či
    ileostomie nebo urostomie nebo
    úplná ztráta dolní končetiny nebo horní
    končetiny nebo se zcela krátkým pahýlem,
    elefantiáza  končetiny, mutilující  růst
    nádoru nebo
    stavy během transplantační léčby
    (transplantace krvetvorných buněk) a
    zpravidla do 6 měsíců po jejím ukončení
    nebo
    chronická  nemoc štěpu proti  hostiteli
    (GvHD), projevující se jako multiorgánové
    autoimunitní postižení nebo
    těžká  cytopenie, těžké poruchy imunity
    s  projevy  oportunních  infekcí  nebo
    septickými stavy, těžké krvácivé projevy
    nebo
    stavy  s  poruchami  příjmu  potravy,
    inkontinencí, těžké omezení pohyblivosti
    (funkčně srovnatelné s těžkými parézami
    končetin)  nebo  stavy  se  selháváním
    některého orgánu či systému,
    výkon většiny denních aktivit těžce omezen
---------------------------------------------------------------
ODDÍL B - NEZHOUBNÉ NOVOTVARY
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
   V případech, kdy důsledkem nezhoubného nádoru je
snížení nebo ztráta funkce orgánu nebo systému, míra
poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle
zdravotního postižení neonkologického charakteru, podle
rozsahu  a postižení funkce příslušného orgánu  nebo
systému, případných nepříznivých doprovodných projevů,
omezení celkové výkonnosti a výkonu denních aktivit.
---------------------------------------------------------------
Kapitola III -
PORUCHY IMUNITY, ANEMIE, PORUCHY KOAGULACE, KRVÁCIVÉ STAVY
---------------------------------------------------------------
ODDÍL A - PORUCHY IMUNITY
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází
z podrobného laboratorního imunologického vyšetření, klinických
orgánových komplikací, funkčního postižení orgánu nebo systémů,
celkové  odolnosti - obranyschopnosti a dopadu zjištěných
skutečností na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní
aktivity.  V  případě hyperimunních stavů  -  systémových
onemocnění pojivové tkáně - je pro stanovení míry poklesu
pracovní schopnosti rozhodující rozsah a aktivita procesu a
rozsah funkčního postižení jednotlivých orgánů a systémů.
Asymptomatické odchylky - laboratorní defekt sám o  sobě
nepůsobí pokles pracovní schopnosti.
---------------------------------------------------------------
Položka  Druh zdravotního postižení          Míra
                            poklesu
                           pracovní
                           schopnosti
                             v %
---------------------------------------------------------------
  1   Imunodeficity               
---------------------------------------------------------------
  1a   poruchy imunity lehkého stupně,        15-25
     deficity protilátkové imunity s častým
     výskytem mikrobiálních infekcí
     (sinusitidy, pneumonie, adnexitidy aj.),
     deficity protilátkové imunity
     s lymfopenií, neutropenií a
     recidivujícími febrilními infekty
     plísňovými, parazitárními, s lehkým
     snížením celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
  1b   poruchy imunity středně těžké,        35-45
     deficity buněčné imunity provázené
     výskytem recidivujících plísňových,
     parazitárních či oportunních infekcí
     s podstatným snížením celkové odolnosti a
     snížením celkové výkonnosti při běžném
     zatížení
---------------------------------------------------------------
  1c   poruchy imunity těžké,            50-60
     deficity     fagocytárního systému
     s recidivujícími kožními infekcemi,
     pyogenními abscesy, flegmonózními záněty
     a septickými stavy, s těžkým snížením
     celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
  1d   poruchy imunity velmi těžké,         70-80
     těžké imunodeficity s rozsáhlými a
     opakovanými nebo trvale aktivními
     infekčními komplikacemi vzdorujícími
     léčbě, neschopnost jakékoliv zátěže
---------------------------------------------------------------
  2   Hyperimunní stavy - systémová postižení  
     pojivové tkáně
     Posudkové hledisko:
     Funkční postižení a míra poklesu pracovní
     schopnosti se stanoví podle oddílu D,
     kapitola XIII.
---------------------------------------------------------------
ODDÍL B - ANEMIE, PORUCHY KOAGULACE, KRVÁCIVÉ STAVY
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
   Míra poklesu pracovní schopnosti pro nemoci krve a
krvetvorných orgánů se stanoví podle rozsahu a tíže postižení,
stupně   anemie,  cytopenie  či  poruchy   koagulace,
hepatosplenomegalie, poruch imunity, adaptace na postižení,
celkové výkonnosti a schopnosti vykonávat denní aktivity. Pokud
je anemie, cytopenie, poruchy koagulace nebo poruchy imunity
součástí symptomatologie jiného zdravotního postižení nebo je
v příčinné souvislosti s léčením jiného zdravotního postižení
než uvedeného v kapitole III, oddíl A, míra poklesu pracovní
schopnosti se stanoví podle takového zdravotního postižení.
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení         Míra
                           poklesu
                           pracovní
                           schopnosti
                           v %
---------------------------------------------------------------
  1  Ztráta sleziny                  
---------------------------------------------------------------
 1a  ztráta sleziny s lehkou poruchou imunity    10
---------------------------------------------------------------
 1b  ztráta sleziny se závažnější poruchou      20
    imunity
---------------------------------------------------------------
  2  Splenomegalie                  
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se
    stanoví srovnatelně podle zdravotního
    postižení, které je příčinou
    splenomegalie.
---------------------------------------------------------------
  3  Anemie                   
---------------------------------------------------------------
 3a  minimální funkční poruchy,           5-10
    hemoglobin pod 110g/l, hypochromní
    erytrocyty, snížená hladina železa v séru,
    snížená koncentrace ferritinu, zvýšená
    unavitelnost při běžném zatížení
---------------------------------------------------------------
 3b  se středně těžkými projevy,          15-25
    hemoglobin pod 100g/l, snížení celkové
    výkonnosti při běžném zatížení
---------------------------------------------------------------
 3c  se závažnými projevy,             30-45
    hemoglobin pod 90g/l, stavy s podstatným
    snížením celkové výkonnosti při běžném
    zatížení, některé denní aktivity
    vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
 3d  těžké postižení,                50-70
    se závažnými projevy, hemoglobin pod
    80g/l, jiné orgánové komplikace, opakovaná
    potřeba transfuzí, imunosuprese, podstatné
    snížení celkové výkonnosti, výkon
    některých denních aktivit značně omezen
---------------------------------------------------------------
4    Poruchy hemostázy a hemokoagulace      
    Vrozené i získané poruchy krevního srážení
    (hemofilie, von Willebrandova choroba,
    hypofibrinogenemie, afibrinogenemie, jiné
    deficity jednotlivých koagulačních faktorů,
    trombocytopenická purpura, hemolyticko-
    uremický syndrom, idiopatická
    trompocytopenická purpura, trombofilní
    stavy a jiné vzácnější poruchy).
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je nutno zhodnotit druh
    zdravotního postižení, rozsah a četnost
    krvácivých a trombotických komplikací, druh
    léčby a její efekt (imunosupresivní léčba,
    substituční léčba), poškození kloubů při
    opakovaných krvácivých atakách a funkční
    výsledek provedených operačních výkonů.
---------------------------------------------------------------
4a   občasné ataky krvácení či funkčně lehké   10-20
    trombotické komplikace s nutností      
    intermitentní léčby, s lehkým omezením
    celkové výkonnosti, některé denní aktivity
    vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
4b   se závažnými projevy, substituční terapie, 30-50
    imunosuprese či terapie cytostatiky, značné
    snížení celkové výkonnosti případně i
    pohyblivosti, některé denní aktivity
    omezeny
---------------------------------------------------------------
4c   těžké progredující či recidivující formy  60-70
    nereagující na léčbu, s těžkým omezením
    celkové výkonnosti a pohyblivosti, výkon
    denních aktivit značně omezen
---------------------------------------------------------------
5    Cytopenie, jiné nemoci krve         
---------------------------------------------------------------
5a   lehké projevy,               10-20
    lehké omezení celkové výkonnosti, výkon
    některých denních aktivit s obtížemi
---------------------------------------------------------------
5b   závažné funkční poruchy,          30-45
    značné snížení celkové výkonnosti při
    běžném zatížení, některé denní aktivity
    omezeny
---------------------------------------------------------------
5c   těžké postižení,              50-70
    s těžkými projevy, jiné orgánové
    komplikace, podstatné snížení celkové
    výkonnosti, výkon některých denních aktivit
    značně omezen
---------------------------------------------------------------
Kapitola IV -
PORUCHY ENDOKRINNÍ, VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
      Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti při
endokrinních poruchách, poruchách výživy a přeměny látek jsou
rozhodující funkční důsledky těchto poruch, tj. rozsah a tíže
postižení jednotlivých orgánů a systémů,  dopad na celkový
stav,  výkonnost a na schopnost zvládat denní  aktivity.
Asymptomatické  odchylky  od  normy  laboratorních  hodnot
nepodmiňují pokles pracovní schopnosti. Při hodnocení míry
poklesu pracovní schopnosti u poruch endokrinních, výživy a
přeměny látek by sledované období, rozhodné pro posouzení míry
poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení         Míra
                          poklesu
                          pracovní
                          schopnosti
                          v %
---------------------------------------------------------------
1    Poruchy štítné žlázy            
    Hypotyreóza, hypertyreóza, struma, záněty
    štítné žlázy.
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit závažnost
    poruchy funkce štítné žlázy, a to jak ve
    smyslu hyperfunkce, tak ve smyslu
    hypofunkce, případně jiné projevy poruchy
    štítné žlázy, jako je mechanický syndrom
    při zvětšené štítné žláze, endokrinní
    orbitopatie nebo paréza vratných nervů,
    pokud při chirurgickém zákroku došlo
    k jejich poškození, a dopad zjištěných
    skutečností na celkovou výkonnost.
    Míra poklesu pracovní schopnosti u
    kretenismu se hodnotí dle poklesu
    mentálních funkcí dle položky 8, kapitola
    V.
---------------------------------------------------------------
1a   minimální funkční postižení,        5
    subklinické formy bez ohledu na etiologii,
    změna funkce je rozpoznána pouze
    laboratorními testy, zvýšené riziko
    přechodu do klinicky manifestní formy
---------------------------------------------------------------
1b   lehké funkční postižení,          15
    poruchy funkce štítné žlázy bez ohledu na
    etiologii, uspokojivě kompenzované při
    zavedené léčbě
---------------------------------------------------------------
1c   středně těžké funkční postižení,      30-40
    postižení štítné žlázy bez ohledu na
    etiologii, dlouhodobě přetrvávající
    projevy poruchy funkce i při zavedené
    léčbě, značná porucha celkové výkonnosti,
    některé denní aktivity vykonávány
    s obtížemi
---------------------------------------------------------------
1d   těžké funkční postižení,          50-60
    s komplikacemi srdečními, očními,
    psychickými a jinými, závažné omezení
    celkové výkonnosti a některých denních
    aktivit
---------------------------------------------------------------
2    Diabetes mellitus              
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit dlouhodobý
    obraz metabolické kompenzace diabetu,
    metabolický profil,     dodržování režimových
    opatření, přítomnost závažných chronických
    cévních a orgánových diabetických
    komplikací a přidružených postižení a
    jejich dopad na celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
2a   minimální funkční postižení,        10
    dobrá kompenzace diabetu, bez diabetických
    komplikací
---------------------------------------------------------------
2b   lehké funkční postižení,          15-25
    uspokojivá kompenzace nebo občasné
    metabolické kolísání, případně incipientní
    diabetické komplikace
---------------------------------------------------------------
2c   středně těžké funkční postižení,      30-45
    s několika diabetickými komplikacemi
    lehčího až středního stupně (cévní, oční,
    neurologické), zachována schopnost zvládat
    běžné zatížení, některé denní aktivity
    vykonávány s obtížemi, podle rozsahu
    postižení
---------------------------------------------------------------
2d   těžké funkční postižení,          50-60
    opakované metabolické dekompenzace
    (zpravidla více než 2x ročně), progrese
    chronických komplikací diabetu do úrovně
    těžkých poruch s omezením zraku, snížením
    pohyblivosti, poruchami prokrvení, pokles
    celkové výkonnosti při běžném zatížení,
    některé denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
2e   zvlášť těžké funkční postižení,       70-80
    těžké dlouhodobé komplikace diabetu
    s postižením několika systémů (ztráta
    zraku, selhání ledvin s nutností
    chronického dialyzačního léčení, těžká
    forma diabetické polyneuropatie s těžkými
    poruchami pohyblivosti, syndrom diabetické
    nohy, gangrény), některé denní aktivity
    těžce omezeny
---------------------------------------------------------------
3    Hypoparatyreóza               
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se
    stanoví podle druhu, projevů a četnosti
    záchvatů a dopadu na celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
3a   lehké   funkční  postižení   (prchavé 5
    parestezie, lehké orgánové spasmy)
---------------------------------------------------------------
3b   středně těžké funkční postižení (křeče,   15-20
    těžší nebo častější orgánové spasmy,
    zvláště laryngospasmus a bronchiální
    spasmy), kde se dlouhodobě nedaří
    korigovat laboratorní nález nebo
    v případech, kde je hypoparatyreóza
    součástí polyglandulárních hormonálních
    deficitů, snížená adaptabilita
    v zátěžových situacích
---------------------------------------------------------------
4    Hyperparatyreóza              
    Primární, sekundární hyperparatyreóza.
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti u primární hyperparatyreózy je
    třeba zhodnotit rozsah funkční poruchy,
    přítomnost orgánových postižení, zejména
    kostně - renální syndrom a dopad
    zjištěných poruch na celkovou výkonnost.
    Míra poklesu pracovní schopnosti v případě
    orgánové komplikace - osteoporózy se
    stanoví srovnatelně podle položky 1,
    oddíl B, kapitola XIII.
    Míra poklesu pracovní schopnosti se
    v případě sekundární hyperparatyreózy
    stanoví podle základního postižení, které
    podmiňuje hyperparatyreózu (zejména
    renální nedostatečnost, malabsorpční
    syndrom) srovnatelně podle kapitoly XIV
    nebo XI.
---------------------------------------------------------------
4a   asymptomatická forma            5
---------------------------------------------------------------
5    Hypopituitarismus dospělých (insuficience  
    předního laloku hypofýzy)
---------------------------------------------------------------
5a   lehké funkční postižení,          10
    lehké snížení adaptačních schopností na
    stresové situace a fyzické zatížení při
    zavedené substituční léčbě
---------------------------------------------------------------
5b   středně těžké funkční postižení,      25-35
    středně těžké snížení adaptačních
    schopností na stresové situace a fyzické
    zatížení  při zavedené substituční léčbě,
    značné snížení celkové výkonnosti při
    běžném zatížení, některé denní aktivity
    vykonávány s obtížemi
5c   těžké funkční postižení,          50-60
    těžké snížení adaptačních schopností na
    stresové situace a fyzické zatížení při
    zavedené substituční léčbě, snížení
    celkové výkonnosti při lehkém zatížení,
    některé denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
5d   zvlášť těžké postižení,           70-80
    snížení celkové výkonnosti při lehkém
    zatížení, se závažnými funkčními
    komplikacemi, těžké poruchy zrakových
    nervů a dalších mozkových struktur,
    poruchy okohybných nervů, postižení
    psychiky, diencefalických struktur
    s dalšími projevy jako např. bulimií,
    hypodipsií, adipsií
---------------------------------------------------------------
6    Hypofyzární nanismus            
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a
    tíži zdravotního postižení z hlediska
    celkové výkonnosti a schopnosti zvládat
    denní aktivity. Míra poklesu pracovní
    schopnosti se stanoví srovnatelně dle
    poruch růstu - podle položky 4, oddíl B,
    kapitola XIII.
---------------------------------------------------------------
7    Akromegalie a gigantismus          
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit aktivitu
    postižení a přítomnost orgánových
    komplikací (kardiopatie, myopatie,
    artropatie, arteriální hypertenze,
    sekundární diabetes mellitus a jiné) a
    z toho vyplývající funkční poruchy -
    srdeční nedostatečnost, adynamie a dopad
    stavu na celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
7a   lehké funkční postižení,          10-15
    lehké orgánové komplikace s lehkým
    snížením celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
7b   středně těžké funkční postižení,      30-50
    středně těžké orgánové komplikace, značný
    pokles výkonnosti při běžném zatížení,
    podle rozsahu postižení
---------------------------------------------------------------
7c   těžké funkční postižení,          60-80
    závažné komplikace (postižení srdce,
    skeletu, adynamie), přetrvávající aktivita
    i při léčbě, snížení celkové výkonnosti
    při lehkém zatížení
---------------------------------------------------------------
8    Diabetes insipidus             
---------------------------------------------------------------
8a   lehké funkční postižení,          10-15
    uspokojivá kompenzace substituční léčbou
---------------------------------------------------------------
8b   středně těžké funkční postižení,      30-40
    dlouhodobě nedostatečná kompenzace i přes
    zavedenou substituční léčbu,
    s komplikacemi např. hypodipsií, adipsií,
    s poškozením hypotalamických center,
    recidivujícími rozvraty vodního a
    minerálního hospodářství, podle stupně
    poruch
---------------------------------------------------------------
9    Hypotalamické syndromy s endokrinní     
    manifestací
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a typ
    postižení hypotalamu (nedostatečnost
    liberinů, glukokortikoidů, pohlavních
    hormonů, vasopresinu apod.) a s ním
    související poruchy a přítomné komplikace
    a to jak endokrinologické, tak i
    neendokrinologické včetně hydrocefalu
    (poruchy příjmu potravy, tekutin, porucha
    regulace vegetativního nervového systému,
    porucha termoregulace, spánku, paměti,
    koncentrace, změny osobnosti, epilepsie a
    další) a dopad zjištěných skutečností na
    celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
9a   lehké funkční postižení,          10-15
    uspokojivá kompenzace poruchy, snížení
    adaptačních schopností na zátěž
---------------------------------------------------------------
9b   středně těžké funkční postižení,      30-40
    nedostatečná kompenzace s počínajícími
    komplikacemi, se svalovou slabostí, se
    závažnými poruchami elektrolytového a
    vodního hospodářství, hypoglykémiemi,
    s přetrvávajícím nepříznivým vlivem na
    krvetvorný systém nebo centrální nervovou
    soustavu, značný pokles výkonnosti při
    běžném zatížení, některé denní aktivity
    omezeny
---------------------------------------------------------------
9c   těžké funkční postižení,          60-70
    rozvinuté komplikace s podstatným snížením
    celkové výkonnosti, se závažnými
     poruchami psychiky a paměti, adynamie,
    významné hubnutí při dlouhodobé
    žaludeční a střevní symptomatologii,
    snížení celkové výkonnosti při lehkém
    zatížení, některé denní aktivity značně
    omezeny
---------------------------------------------------------------
10   Chronická insuficience kůry nadledvin    
---------------------------------------------------------------
10a   lehké funkční postižení,          10-20
    uspokojivá kompenzace při substituční
    léčbě, předčasná unavitelnost,
        ortostatické poruchy
---------------------------------------------------------------
10b   středně těžké funkční postižení,      30-40
    podstatné snížení celkové výkonnosti,
    nedostatečná reakce na zátěž i při
    substituční léčbě, některé denní aktivity
    vykonávány s obtížemi nebo lehce omezeny
---------------------------------------------------------------
10c   těžké funkční postižení,          60-70
    adynamie, poruchy elektrolytového a
    vodního hospodářství, poruchy
    sacharidového metabolismu, hubnutí, těžké
    poruchy žaludeční a střevní, substituční
    léčba málo účinná, některé denní aktivity
    značně omezeny
---------------------------------------------------------------
11   Hyperfunkce kůry nadledvin         
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit
    funkční poruchy - hypertenzi, srdeční
    nedostatečnost, cukrovku, osteoporózu,
    svalovou slabost. Iatrogenní Cushingův
    syndrom se pro účely stanovení míry
    poklesu pracovní schopnosti hodnotí
    v rámci původního postižení.
    Míra poklesu pracovní schopnosti se
    stanoví podle převažující orgánové
    komplikace srovnatelně podle příslušného
    zdravotního postižení a jím podmíněných
    funkčních poruch.
---------------------------------------------------------------
12   Hyperfunkce dřeně nadledvin         
---------------------------------------------------------------
12a   stabilizace zdravotního stavu,       10
    minimální zbytkové symptomy
---------------------------------------------------------------
12b   středně těžké postižení,          25-35
    funkčně významné reziduální zbytkové
    symptomy
---------------------------------------------------------------
12c   těžké funkční postižení,          50-70
    závažné projevy, přetrvávající nadprodukce
    katecholaminů, projevy paroxysmální nebo
    trvalé hypertenze, poruchy srdečního
    rytmu, psychické změny, hubnutí, případy,
    kdy chirurgická léčba není možná a
    farmakologická léčba není účinná, celková
    výkonnost a denní aktivity značně omezeny,
    podle rozsahu omezení
---------------------------------------------------------------
13   Poruchy výživy, podvýživa a jiné poruchy  
    metabolismu
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je nutno zhodnotit stav výživy
    a jeho dopad na celkovou výkonnost.
    Samotná porucha metabolismu některé látky,
    která nevede k funkčně závažné poruše
    výživy, nepůsobí pokles pracovní
    schopnosti.
---------------------------------------------------------------
13a   lehké funkční postižení,          10-15
    zvýšená unavitelnost, trvalý lehký pokles
    celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
13b   středně těžké funkční postižení,      30-40
    trvalý závažný pokles hmotnosti a
    proteinoenergetické nutrice, podstatný
    pokles celkové výkonnosti při běžném
    zatížení i přes léčbu na specializovaném
    pracovišti, některé denní aktivity
    vykonávány s obtížemi nebo omezeny
---------------------------------------------------------------
13c   těžké funkční postižení,          60-70
    těžký stupeň proteinoenergetické
    malnutrice, trvalý těžký pokles celkové
    výkonnosti i přes léčbu na specializovaném
    pracovišti, některé denní aktivity těžce
    omezeny
---------------------------------------------------------------
14   Obezita                   
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit somatické a
    metabolické komplikace obezity, zejména
    přítomnost, rozsah a tíži srdečně-cévního
    postižení a kardiorespirační výkonnost,
    metabolické postižení, gastrointestinální
    postižení, kožní komplikace, kloubní
    postižení a pohyblivost, případný
    depresivní syndrom. Ke klasifikaci
    obezity se používá indexu tělesné
    hmotnosti (BMI). K objektivizaci funkčního
    postižení je potřebné obezitologické
    vyšetření.
---------------------------------------------------------------
14a   obezita I. stupně, BMI 30-34,9       10
---------------------------------------------------------------
14b   obezita II. stupně, BMI 35-39,9,      20-30
    vzdorující léčbě na odborném pracovišti,
    s poklesem celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
14c   obezita III. stupně, BMI více jak 40,    40-60
    vzdorující léčbě na odborném pracovišti, s
    podstatným poklesem kardiorespirační
    výkonnosti a snížením hybnosti, podle
    rozsahu funkčního postižení
---------------------------------------------------------------
14d   obezita s BMI nad 45, s projevy srdeční   70-80
    nedostatečnosti nebo těžce omezenou
    pohyblivostí
---------------------------------------------------------------
15   Fenylketonurie               
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se
    stanoví podle tíže psychomotorické
    retardace srovnatelně podle položky 8,
    kapitola V.
    Fenylketonurie při dodržování diety a
    normálním psychomotorickém vývoji nepůsobí
    pokles pracovní schopnosti.
---------------------------------------------------------------
16   Poruchy metabolismu purinů a pyrimidinu   
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se
    stanoví podle rozsahu a tíže postižení
    kloubů (zejména při chronické tyfózní dně
    s chronickou synovitidou, destruktivní
    artropatií, sekundární osteoartrózou,
    deformitami kloubů), případně podle
    postižení ledvin, projevů ischemické
    choroby srdeční a dopadu funkčních poruch
    na celkovou výkonnost podle převažujícího
    typu symptomatologie podle kapitoly XIII,
    XIV nebo IX.
---------------------------------------------------------------
17   Cystická fibróza (mukoviscidóza)      
    s pulmonálními, pankreatickými a jaterními
    komplikacemi
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a
    tíži postižení funkce plic, pankreatu a
    jater a dopad zjištěných poruch na
    celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
17a   lehké funkční postižení,          10-15
    bronchitidy, lehká porucha plicní
    ventilace, pankreatických a jaterních
    funkcí, stav výživy uspokojivý
---------------------------------------------------------------
17b   středně těžké funkční postižení,      30-45
    peribronchiální infiltrace, počínající
    bronchiektázie, počínající emfyzém,
    středně těžká ventilační porucha, alterace
    pankreatických a jaterních funkcí, snížený
    stav výživy, s poklesem celkové výkonnosti
    při běžném zatížení, některé denní
    aktivity vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
17c   těžké funkční postižení,          60-70
    těžká bronchitida, bronchiektázie,
    emfyzém, porucha ventilace těžkého stupně,
    těžká porucha funkce pankreatu a jater,
    malabsorpce, biliární cirhóza, některé
    denní aktivity značně omezeny
---------------------------------------------------------------
17d   zvlášť těžké funkční postižení,       80
    chronické respirační selhání
---------------------------------------------------------------
18   Nádory štítné žlázy, hypofýzy, hypotalamo- 
    hypofyzární oblasti, nadledvin
    Posudkové hledisko:
    Zdravotní postižení a míra poklesu
    pracovní schopnosti se stanoví podle
    kapitoly II. Rozhodující pro stanovení
    míry poklesu pracovní schopnosti u stavů
    stabilizovaných jsou funkční projevy a
    následky po onkologické léčbě.
---------------------------------------------------------------
Kapitola V -
DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je nutné
posoudit  úroveň  psychických,  mentálních,  sociálních  a
pracovních funkcí a schopnosti vykonávat pracovní činnosti
takovým způsobem nebo v takových mezích, které jsou považovány
za normální v daném sociokulturním prostředí. Přitom se vychází
z  průběhu  a závažnosti zdravotního postižení, celkového
tělesného   stavu,  schopnosti  adaptace,  osobnostních
charakteristik, úrovně intelektu, sociální přizpůsobivosti,
zvládání zátěže a z dopadu na pracovní schopnost a schopnost
vykonávat denní aktivity. K hodnocení dopadu duševní poruchy a
poruchy chování na pracovní schopnost a schopnost vykonávat
denní aktivity se využívá dotazníkových metod a posuzovacích
škál, jimiž se hodnotí intenzita psychopatologických příznaků,
subjektivní stav a prožívání, psychosociální  adaptace  a
schopnost  způsobu života přiměřeného sociálnímu postavení.
Součástí posouzení je zpravidla i psychologické vyšetření,
zejména zjištění vlivu poruchy na osobnost a výkon.
  Funkčně je třeba rozlišit rozsah postižení. Minimální
postižení znamená, že je přítomen odklon od normy v jedné nebo
několika  oblastech, případně mírné postižení v  určitých
obdobích. Při lehkém postižení je zřetelný odklon od normy,
lehké postižení trvá většinu sledovaného období nebo jde o
středně těžké postižení v určitých kratších obdobích. Středně
těžké postižení je provázeno výrazným odklonem od normy     ve
většině aktivit, středně těžké postižení trvá po většinu
sledovaného období nebo těžší postižení je zaznamenáno jen
v určitých ohraničených obdobích. Těžké postižení představuje
výrazný odklon od normy ve všech aktivitách, postižení trvá po
většinu sledovaného období. Zvlášť těžké postižení znamená
takový odklon od normy, který dosáhl velmi výrazného stupně s
dlouhodobým trváním.
       Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u
duševních poruch a poruch chování by sledované období, rozhodné
pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat
zpravidla rok.
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení         Míra
                          poklesu
                          pracovní
                          schopnosti
                          v %
---------------------------------------------------------------
1    Organické a symptomatické duševní poruchy  
    Demence, organické psychosyndromy,
    posttraumatické změny a jiné.
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba komplexně zhodnotit
    poruchy kognitivních funkcí, tj. poruchy
    intelektu, paměti a učení, myšlení a
    úsudku, schopnost diferencovat a
    klasifikovat zevní podněty, plánovat a
    organizovat, vytvářet abstrakce, dále
    poruchy nálad a emotivity, osobnosti a
    chování. Při posouzení je třeba přihlédnout
    k rozsahu a struktuře organického
    postižení, rychlosti vývoje postižení,
    premorbidní osobnosti včetně vzdělání,
    schopnosti sociability a adaptability.
---------------------------------------------------------------
1a   minimální postižení,            5-10
    odklon od normy při výkonu jedné nebo
    několika denních aktivit nebo rolí, které
    jsou v daném sociokulturním prostředí
    očekávány
---------------------------------------------------------------
1b   lehké postižení,              15-20
    lehké postižení myšlení, nápadný odklon od
    normy, dysfunkce zhoršující sociální
    přizpůsobivost, důsledky se projevují po
    většinu sledovaného období nebo je středně
    závažné postižení v několika obdobích během
    roku,
    lehký odklon od normy při výkonu některých
    denních aktivit a rolí
---------------------------------------------------------------
1c   středně těžké postižení,          30-45
    středně těžké postižení myšlení, zřetelný
    odklon od normy při výkonu některých
    aktivit a rolí
---------------------------------------------------------------
1d   těžké postižení,              60
    výrazný odklon od normy při výkonu většiny
    denních aktivit a rolí
---------------------------------------------------------------
1e   zvlášť těžké postižení,           70-80
    těžká porucha myšlení, rezervní kompenzační
    mechanismy mozku vyčerpány, odklon od normy
    při výkonu všech aktivit a rolí,
    dezintegrace, krizový stupeň poruchy
---------------------------------------------------------------
2    Duševní poruchy a poruchy vyvolané     
    psychoaktivními látkami
    Poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních
    látek, alkoholu, opioidů, kanabinoidů,
    sedativ nebo hypnotik, kokainu, jiných
    stimulancií, halucinogenů, tabáku,
    organických rozpouštědel nebo jiných
    psychoaktivních látek.
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit nejen
    postižení psychických funkcí a intelektu,
    narušení společenských a pracovních funkcí,
    úroveň psychosociální adaptace, ale i
    postižení somatické, rozsah a stupeň
    narušení celkové výkonnosti a výkonu
    denních aktivit.
    Pokud v důsledku škodlivého užívání nebo po
    léčení závislosti přetrvává jen poškození
    funkce některých orgánů nebo systémů, míra
    poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    podle příslušného orgánového nebo
    systémového zdravotního postižení.
---------------------------------------------------------------
2a   škodlivé užívání nebo stabilizační či   10
    udržovací fáze léčby závislosti, s
    konsolidací sociálních a pracovních
    problémů, stavy bez funkčně závažného
    poškození funkce orgánů a systémů
---------------------------------------------------------------
2b   stavy s těžkým poškozením myšlení, chování, 70-80
    deteriorací kognitivních schopností,    
    depresemi, úzkostí nebo stavy provázené   
    těžkým poškozením funkce různých orgánů a
    systémů nebo
    syndrom závislosti během poskytování
    ústavní péče v nemocnici nebo odborném
    léčebném ústavu za účelem léčení
    závislosti, pokud uvedená léčba má trvat
    nebo trvá déle než jeden rok,
    např. psychotická porucha nebo psychotické
    stavy, amnestický syndrom, reziduální stav,
    závažné poruchy chování, kombinace syndromu
    závislosti s jinou souběžně probíhající
    duševní poruchou (duální diagnóza),
    delirium tremens, Korsakovova psychóza,
    Wernickeho encefalopatie, těžká alkoholická
    demence, těžká alkoholová polyneuropatie,
    těžká nekompenzovaná nebo léčebně
    refrakterní epilepsie
---------------------------------------------------------------
2c   stavy po roční abstinenci, provázené těžkou 50-70
    deteriorací osobnosti, změnou osobnosti,
    demencí, ztrátou zodpovědnosti,
    společenskou degradací nebo těžkým
    poškozením funkce některých orgánů a
    systémů, podle rozsahu postižení celkové
    výkonnosti a schopnosti vykonávat denní
    aktivity
---------------------------------------------------------------
3    Schizofrenie, schizofrenní poruchy a    
    poruchy s bludy
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit přítomnost
    psychotických příznaků, délku a průběh
    ataky, míru realitní kontroly, přítomnost
    sociální a pracovní dysfunkce, rozsah a
    závažnost negativní reziduální
    symptomatiky, kvalitu a délku remise. Při
    posouzení je třeba přihlédnout k průběhovým
    charakteristikám, k celkovému tělesnému
    stavu, adaptaci, k premorbidní osobnosti,
    úrovni intelektu, sociální přizpůsobivosti,
    zvládáni psychosociální zátěže a k dopadu
    na schopnost vykonávat denní aktivity.
---------------------------------------------------------------
3a   minimální postižení,            10
    zachována schopnost sociálního zapojení
    odpovídajícího sociálnímu postavení
---------------------------------------------------------------
3b   lehké postižení,              15-20
    lehce snížená úroveň sociálního fungování,
    jediná ataka s plnou remisí nebo ojedinělé
    ataky, kdy je mezi atakami dlouhé období
    stabilizace, s lehkou reziduální
    symptomatikou, stavy bez dopadu na výkon
    denních aktivit
---------------------------------------------------------------
3c   středně těžké postižení,          30-45
    značně snížená úroveň sociálního fungování,
    jediná ataka nebo ojedinělé ataky, po
    které/kterých přetrvává reziduální
    symptomatika, výkon některých denních
    aktivit narušen
---------------------------------------------------------------
3d   těžké postižení,              50-60
    častější ataky, mezi atakami přetrvává
    závažná reziduální symptomatika, výkon
    některých denních aktivit podstatně
    narušen
---------------------------------------------------------------
3e   zvlášť těžké postižení,           70-80
    časté ataky s funkčně těžkou reziduální
    symptomatikou, trvalá psychotická nebo
    reziduální symptomatika těžkého stupně,
    závažné narušení výkonu téměř všech denních
    aktivit
4    Afektivní poruchy - poruchy nálady     
    Deprese, manie, hypomanie, cyklotymie,
    dystymie.
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit charakter a
    závažnost fází (epizod) poruch nálady, dobu
    jejich trvání, frekvenci a intervaly mezi
    jednotlivými fázemi, přítomnost či
    nepřítomnost tělesných a duševních
    příznaků.
---------------------------------------------------------------
4a   minimální postižení,            5-10
    stavy s udržením plné remise a
    psychosociální adaptace, bez narušení
    sociálního fungování
---------------------------------------------------------------
4b   lehké postižení,              15-20
    depresivní epizody, mírné fáze kratšího
    trvání, hypomanie, lehce snížená úroveň
    sociálního fungování, některé denní
    aktivity vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
4c   středně těžké postižení,          30-45
    depresivní či manické epizody středně
    těžké, dostatečně dlouhé remise, značně
    snížená úroveň sociálního fungování, výkon
    některých denních aktivit omezen
---------------------------------------------------------------
4d   těžké postižení,              60
    depresivní epizody těžké bez psychotických
    příznaků, chronické, léčebně rezistentní
    deprese nebo závažné manie, rychlé
    cyklování, krátké remise, ultrarychlé
    změny, opakovaný výskyt depresivních epizod
    s občasnými hypomanickými nebo manickými
    epizodami, vedoucími k poskytování ústavní
    péče v nemocnici nebo odborném léčebném
    ústavu, výkon     většiny denních aktivit
    podstatně omezen
---------------------------------------------------------------
4e   zvláště těžké postižení,          70-80
    depresivní epizoda těžká a chronická nebo
    závažná manie, často s psychotickými
    příznaky, nutnost opakovaného poskytování
    ústavní péče v nemocnici nebo odborném
    léčebném ústavu, závažné narušení výkonu
    téměř všech denních aktivit
---------------------------------------------------------------
5    Poruchy neurotické, vyvolané stresem a   
    psychosomatické poruchy
    Úzkostné a fobické poruchy, generalizovaná
    úzkostná porucha, sociální fobie,
    specifické fobie, smíšené úzkostně-
    depresivní poruchy, obsedantně kompulzivní
    porucha, reakce na závažný stres a poruchy
    přizpůsobení, posttraumatická stresová
    porucha, disociativní porucha, porucha
    somatoformní, neurastenie.
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit typ, rozsah a
    tíži psychických příznaků, trvání poruchy
    stejně jako somatických příznaků, které
    však nejsou provázeny organickým korelátem.
    Psychologické vyšetření se využívá
    k objasnění příčin a motivace obtíží a
    event. sekundárního zisku.
---------------------------------------------------------------
5a   minimální funkční postižení,        5-10
    neurotická aktivita, bez postižení
    základních psychických funkcí a bez poruchy
    osobnosti
---------------------------------------------------------------
5b   lehké postižení,              15-20
    narušení sociálních kontaktů a vazeb,
    některé denní aktivity vykonávány s
    obtížemi
---------------------------------------------------------------
5c   středně těžké funkční postižení,      25-35
    značně snížená úroveň sociálního fungování,
    výkon některých denních aktivit značně
    omezen
---------------------------------------------------------------
5d   těžké postižení,              70
    obsedantně kompulzivní porucha
    s neschopností kontaktu mimo přirozené
    sociální prostředí vedoucí k poskytování
    ústavní péče v nemocnici nebo odborném
    léčebném ústavu,
    těžké narušení společenských a pracovních
    funkcí a výkonu většiny denních aktivit
---------------------------------------------------------------
6    Poruchy behaviorální spojené        
    s fyziologickými a somatickými faktory
    Poruchy příjmu potravy, např. mentální
    anorexie, mentální bulimie.
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a tíži
    duševních a tělesných příznaků a jejich
    dopad na pracovní a sociální funkce.
---------------------------------------------------------------
6a   stavy s poklesem BMI pod 17,5, s      70
    kachektizací, somatickou symptomatologií,
    např. edémy, leukopenie, metabolický
    rozvrat, porucha funkce ledvin, srdce,
    osteoporóza, komorbidita s jinými duševními
    poruchami, s depresemi, stavy s kognitivní
    dysfunkcí, stavy
    s purgativním chováním, s absencí náhledu,
    narušením sociálních vztahů a sociální
    izolací
---------------------------------------------------------------
6b   stavy v remisi, normalizace hmotnosti    5-10
    případně lehká podváha, absence
    diagnostických kriterií
---------------------------------------------------------------
7    Poruchy osobnosti              
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba prokázat podstatné
    narušení pracovního a společenského
    fungování z důvodu poruchy osobnosti ve
    více než dvou z následujících oblastí - v
    poznávání, emotivitě, afektivitě, ovládání,
    kontrole impulzů, ve způsobu chování,
    zvládání interpersonálních situací a
    v oblasti vztahů.
---------------------------------------------------------------
7a   lehké postižení,              5-10
    stavy se zhoršenou sociální adaptabilitou,
    zvýšenou konfliktností, dysharmonickými
    postoji a chováním, s narušením vztahů a
    společenské komunikace nebo
    osobnosti anomální, akcentované
---------------------------------------------------------------
7b   středně těžké postižení,          30-45
    stavy s podstatným narušením pracovního a
    společenského fungování, závažné
    maladaptivní chování, opakované situační
    dekompenzace
---------------------------------------------------------------
7c   těžké postižení,              70
    těžce narušen výkon většiny denních
    aktivit, funkčně významné poruchy osobnosti
    provázené jiným závažným duševním
    postižením, těžké narušení adaptability
    nebo
    stavy, kdy se psychopatologické projevy
    blíží jiným závažným duševním poruchám
    (simplexní schizofrenii, schizotypní
    poruše) nebo
    nezvládnutelná primitivní pudová jednání
    nebo
    stavy během poskytování ústavní péče
    v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu
    za účelem léčení poruchy (např. nebezpečné
    sexuální deviace), pokud uvedená léčba má
    trvat nebo trvá déle než jeden rok.
---------------------------------------------------------------
8    Mentální retardace             
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba komplexně zhodnotit
    mentální defekt, úroveň kognitivních
    funkcí, výkonnosti, paměťových schopností,
    afektivity, celkové výkonnosti, schopnost
    sociability a osvojení si pracovních
    návyků. Zároveň je nutno brát i v úvahu,
    je-li mentální defekt spojen s jiným
    duševním či organickým postižením,
    narušením osobnosti, závažnými poruchami
    chování a přizpůsobení nebo s tělesným či
    smyslovým postižením.
---------------------------------------------------------------
8a   lehká slabomyslnost (oligofrenie), lehká  10-20
    mentální subnorma, IQ 70 - 85
    některé denní aktivity vykonávány
    s obtížemi
---------------------------------------------------------------
8b   mentální postižení lehkého stupně      30-45
    (debilita), IQ 50 - 69
    narušení adaptivního chování, značně
    snížená úroveň sociálních dovedností, je
    přítomen náhled, zhoršené nebo snížené
    ovládací a rozpoznávací schopnosti, výkon
    některých denních aktivit omezen
---------------------------------------------------------------
8c   mentální postižení středně těžkého stupně, 70-80
    IQ 35-49
    zachována schopnost jednoduchých fyzických
    a sociálních aktivit, těžké snížení až
    vymizení ovládacích a rozpoznávacích
    schopností
---------------------------------------------------------------
8d   mentální postižení těžkého stupně nebo   100
    hluboké, IQ 34 a nižší
    neschopnost sociálního kontaktu
---------------------------------------------------------------
9    Poruchy psychického vývoje         
    Poruchy řeči a jazyka, smíšené specifické
    vývojové poruchy, pervazivní vývojové
    poruchy.
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit duševní a
    mentální schopnosti, řečové, komunikační,
    motorické schopnosti, schopnost navazovat a
    udržovat vztahy, úroveň sociální adaptace a
    sociálních dovedností.
---------------------------------------------------------------
9a   lehké postižení,              15-20
    lehce snížená úroveň sociálního fungování,
    některé denní aktivity vykonávány
    s obtížemi nebo výrazný odklon od normy při
    jejich výkonu
---------------------------------------------------------------
9b   středně těžké postižení,          35-60
    podstatně snížená úroveň sociálního     
    fungování, podle rozsahu a tíže postižení
    funkčních schopností, výkon většiny denních
    aktivit narušen
---------------------------------------------------------------
9c   těžké postižení,              70-80
    těžké narušení sociálních dovedností,
    inteligence, řečových schopností,
    verbálního myšlení, dezintegrace, závažné
    komorbidity včetně mentální retardace,
    poruchy chování, podstatné snížení mobility
---------------------------------------------------------------
10   Poruchy chování a emocí, tikové poruchy   
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti se hodnotí duševní a mentální
    schopnosti, chování, emoce, kognitivní
    funkce, schopnost sebekontroly a dodržování
    pravidel, komunikační a motorické
    schopnosti, schopnost navazovat a udržovat
    vztahy, sociální adaptace a sociální
    dovednosti.
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    podle převažujícího druhu symptomatologie a
    jím podmíněného poklesu pracovní schopnosti
    srovnatelně s některým zdravotním
    postižením uvedeným v kapitole V.
---------------------------------------------------------------
Kapitola VI -
POSTIŽENÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
      Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se
vychází z podrobného neurologického nálezu, poruch jednotlivých
funkčních systémů a struktur, rozsahu a tíže motorických,
senzitivních, kognitivních poruch, poruch vyjadřování, poruch
smyslů, poruch inervace močového měchýře a konečníku. Při
hodnocení by sledované     období, rozhodné pro posouzení míry
poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.
Míra poklesu pracovní schopnosti u nemocí nervové soustavy se
stanoví  podle  rozsahu, stupně a lokalizace  zdravotního
postižení, dopadu postižení na duševní a fyzickou výkonnost,
funkci pohybového a nosného systému a na schopnost zvládat
denní aktivity.
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení         Míra
                          poklesu
                          pracovní
                          schopnosti
                          v %
---------------------------------------------------------------
1   Cévní postižení mozku a míchy, dětská    
    mozková obrna
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je nutno zhodnotit rozsah a tíži
    poruchy motorické, senzorické, řečové a
    kognitivní. Kognitivní deficit se výrazně
    projevuje zejména po opakovaných cévních
    mozkových příhodách.
---------------------------------------------------------------
1a   minimální funkční postižení,         10
    nevýznamné oslabení funkce s jemnou ztrátou
    speciálních dovedností, zachována schopnost
    vykonávat denní aktivity
---------------------------------------------------------------
1b   lehké funkční postižení,           20-35
    lehká motorická, senzorická, řečová nebo
    kognitivní dysfunkce, některé denní aktivity
    vykonávány s obtížemi nebo je možno je
    vykonávat s využitím kompenzačních
    mechanismů a prostředků
---------------------------------------------------------------
1c   středně těžké funkční postižení,       40-60
    středně těžká motorická, senzorická, řečová
    nebo kognitivní dysfunkce, některé denní
    aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
1d   těžké funkční postižení,           70-80
    těžká motorická, senzorická, řečová a
    kognitivní dysfunkce, většina denních
    aktivit omezena
---------------------------------------------------------------
2   Alzheimerova nemoc              
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit postižení
    duševních, fyzických i sociálních
    schopností. Přitom je nutno přihlédnout
    k výsledku Mini-mental state examination
    (MMSE).
---------------------------------------------------------------
2a   minimální funkční postižení,         10
    poškození mozku s minimálním snížením
    duševní a celkové výkonnosti, MMSE 25-26
    bodů, některé denní aktivity vykonávány s
    obtížemi
---------------------------------------------------------------
2b   lehké funkční postižení,           20-40
    poškození mozku s lehkým snížením duševní a
    celkové výkonnosti, MMSE 18-24 bodů, některé
    denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
2c   středně těžké funkční postižení,       50-60
    poškození mozku se značným snížením duševní
    a celkové výkonnosti, rozvoj poruch chování,
    MMSE 7-17 bodů, některé denní aktivity
    podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
2d   těžké funkční postižení,           70-80
    poškození mozku zvlášť těžké, s těžkým
    narušením integrity mozkových funkcí,
    behaviorálně psychiatrické symptomy u
    demence (BPSD), MMSE méně než 7 bodů,
    většina denních aktivit těžce omezena
---------------------------------------------------------------
3   Postižení extrapyramidového systému,     
    Parkinsonova nemoc a další extrapyramidové
    poruchy
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit narůstání
    hybných komplikací (rigidita,
    akinéza/hypokinéza a tremor, objevení se
    fluktuací, mimovolních pohybů, postižení
    řeči), přítomnost deprese, kognitivní
    alterace, reakci na léčbu a jejich dopad na
    celkovou výkonnost a schopnost vykonávat
    denní aktivity.
---------------------------------------------------------------
3a   zcela lehká forma,              10
    jednostranné postižení, minimální funkční
    porucha, plná pohyblivost, stadium I,
    některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
3b   lehká forma,                 20-40
    bilaterizace, ale přetrvává asymetrie,
    anteroverze trupu, přítomny všechny
    klasické projevy v úrovni lehké poruchy,
    pohybová chudost, incipientní porucha
    posturální stability, stadium II, některé
    denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
3c   středně těžká forma,             50-60
    přítomny všechny klasické projevy v úrovni
    středně těžké poruchy, přidává se dysartrie,
    mikrografie, deprese, stadium III, některé
    denní aktivity podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
3d   těžká forma,                 70-80
    trvalý tremor, těžká akinéza, rigidita,
    porucha kognitivních funkcí, nesrozumitelná
    řeč, stadium IV nebo V, denní aktivity těžce
    omezeny
---------------------------------------------------------------
4   Epilepsie                  
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit závažnost
    epilepsie (druh epilepsie, závažnost
    záchvatu, frekvence záchvatů,
    kompenzovatelnost léčbou včetně saturace
    antiepileptiky a výsledek operační léčby),
    funkční stav v období mezi záchvaty,
    neuropsychický deficit a nežádoucí vedlejší
    účinky léčby.
---------------------------------------------------------------
4a   forma kompenzovaná,             10-15
    zpravidla jeden rok bez záchvatů, s léčbou i
    bez léčby, bez neuropsychického postižení,
    případně zcela ojedinělé záchvaty během
    roku, zachována schopnost vykonávat denní
    aktivity
---------------------------------------------------------------
4b   forma částečně kompenzovaná,         25-40
    zpravidla déle než jeden měsíc bez záchvatů,
    několik záchvatů během roku ale ne více jak
    12 záchvatů do roka, přítomnost lehkého
    organického postižení mozku různé etiologie,
    bez neurologického deficitu a bez jiné
    duševní poruchy, některé denní aktivity
    omezeny
---------------------------------------------------------------
4c   forma nekompenzovaná,            50-60
    záchvaty jsou častější než jednou do měsíce,
    zpravidla více než 12 záchvatů do roka,
    závažný neuropsychický deficit, přítomnost
    organického poškození mozku a organických
    duševních poruch různé etiologie, některé
    denní aktivity podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
4d   forma nekompenzovaná těžká,         70-80
    záchvaty zcela refrakterní na léčbu, těžký
    neuropsychický deficit, denní aktivity těžce
    omezeny
---------------------------------------------------------------
5   Narkolepsie, hypersomnie, syndrom spánkové 
    apnoe
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba funkční postižení
    objektivizovat noční polysomnografií a
    následným testem mnohočetné latence usnutí
    (MSLT).
---------------------------------------------------------------
5a   lehká forma,                 10-20
    lehké snížení psychické a fyzické
    výkonnosti, některé denní aktivity
    vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
5b   středně těžká forma,             30-45
    některé denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
5c   těžká forma,                 60-70
    těžké snížení psychické a fyzické
    výkonnosti; o těžkou formu narkolepsie se
    jedná tehdy, usíná-li se i přes zavedenou
    léčbu při chůzi, při jídle, při rozhovoru
    atd., denní aktivity podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
6   Demyelinizační postižení, roztroušená    
    skleróza mozkomíšní,
    jiná degenerativní postižení CNS
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit stav funkčních
    systémů - pyramidového, mozečkového,
    senzitivního, zrakového, kmenového, funkci
    sfinkterů, schopnost chůze, stání, dopad
    zjištěných skutečností na celkovou
    výkonnost. K hodnocení pokročilosti
    roztroušené sklerózy mozkomíšní se používá
    Kurtzkeho škála EDSS. Samotný nález CT, MRI
    bez klinického korelátu a funkčního
    postižení nemá dopad na pracovní schopnost.
---------------------------------------------------------------
6a   minimální funkční postižení,         10
    bez hrubší poruchy funkce nebo malý
    neurologický nález, celková výkonnost a
    pohyblivost dotčena minimálně, lehká slabost
    nebo spasticita, lehká monoparéza, mírné
    poruchy chůze a snížení dosahu chůze,
    okohybné poruchy, některé denní aktivity
    vykonávány s obtížemi, EDSS 2-3
---------------------------------------------------------------
6b   lehké funkční postižení,           25-35
    celková výkonnost omezena, pohyblivost
    zachována, chůze se sníženým dosahem (cca
    500m), vyjádřeny základní příznaky nebo
    kombinace více lehčích příznaků (např. lehké
    parézy dvou končetin, lehké sfinkterové
        obtíže, okohybné poruchy), některé denní
    aktivity vykonávány s obtížemi nebo
    vykonávány s využitím kompenzačních
    mechanismů a prostředků, EDSS 4
---------------------------------------------------------------
6c   středně těžké funkční postižení,       50
    pokles celkové výkonnosti při běžném
    zatížení, středně těžká porucha motoriky,
    chůze na kratší vzdálenost (cca 300 m),
    výrazné sfinkterové poruchy, podle rozsahu
    symptomatologie a funkčního postižení,
    některé denní aktivity omezeny, EDSS 5-6
---------------------------------------------------------------
6d   těžké funkční postižení,           60
    podstatné omezení celkové výkonnosti a
    pohyblivosti (chůze 100 m, funkčně významná
    spasticita na dvou končetinách, ataxie,
    afektivní nebo kognitivní poruchy), některé
    denní aktivity podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
6e   zvlášť těžké funkční postižení,       70-80
    těžký pokles celkové výkonnosti při lehkém
    zatížení, těžké poruchy motoriky (na úrovni
    těžkých paréz končetin), pohyblivost velmi
    obtížná, přesuny na velmi krátké vzdálenosti
    popř. odkázanost na invalidní vozík,
    závažná afektivní nebo kognitivní porucha,
    denní aktivity těžce omezeny, EDSS více než
    7
---------------------------------------------------------------
7   Encefalitidy                 
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit výslednou
    poruchu funkce centrální nervové soustavy a
    periferní inervace s ohledem na
    neurologický, popřípadě psychiatrický a
    psychologický nález a dopad postižení na
    celkovou výkonnost a schopnost zvládat denní
    aktivity.
---------------------------------------------------------------
7a   minimální funkční postižení,         10
    bez poklesu celkové výkonnosti při běžném
    zatížení, bez neurologického deficitu
---------------------------------------------------------------
7b   lehké funkční postižení,           20-30
    lehký pokles celkové výkonnosti, lehký
    reziduální neurologický nález, některé denní
    aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
7c   středně těžké funkční postižení,       40-60
    středně těžký pokles celkové výkonnosti,
    funkčně významný neurologický a psychický
    defekt, některé denní aktivity podstatně
    omezeny
---------------------------------------------------------------
7d   těžké funkční postižení,           70-80
    těžké postižení motoriky, psychiky,
    intelektu, příp. i smyslových funkcí, těžký
    pokles celkové výkonnosti, denní aktivity
    těžce omezeny
---------------------------------------------------------------
8   Postižení míchy, míšních kořenů a pletení,  
    syndromy ochrnutí
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit funkční výpady
    na končetinách a poruchy inervace močového
    měchýře a konečníku a jejich dopad na
    celkovou výkonnost, pohyblivost a schopnost
    vykonávat denní aktivity. Přitom je nutné
    diferencovat, zda je postižena dominantní
    horní končetina a zda se jedná o lehkou,
    středně těžkou nebo těžkou parézu či plegii.
    Tíži a typ poruchy je nutno objektivizovat
    zejména svalovým testem, dynamometrickým
    vyšetřením, zjištěním svalového tonu a síly
    a testy funkčního postižení ruky. Přitom je
    třeba přihlédnout ke skutečnosti, že funkční
    postižení u centrální spastické parézy je
    méně významné než u chabé parézy periferní.
---------------------------------------------------------------
8a   monoplegie,                 40-60
    svalová síla 0-1, není senzorická ani
    motorická funkce
---------------------------------------------------------------
8b   hemiplegie,                 70-80
    není senzorická ani motorická funkce na dvou
    končetinách nebo
    hemiparéza těžká,
    na dvou končetinách zachovány nekompletní
    senzorické funkce a případně neužitečné
    motorické funkce nebo
    triparéza těžká nebo paraparéza těžká,
    denní aktivity těžce omezeny
---------------------------------------------------------------
8c   paraplegie nebo               75-80
    kvadruparéza těžká,
    většina denních aktivit těžce omezena
---------------------------------------------------------------
8d   kvadruplegie,                80-90
    není senzorická ani motorická funkce na
    žádné z končetin
---------------------------------------------------------------
8e   monoparéza lehká,              15
    zachovány nekompletní senzorické funkce a
    užitečné motorické funkce, svalová síla 4,
    zachována schopnost vykonávat denní aktivity
---------------------------------------------------------------
8f   monoparéza středně těžká,          30-35
    zachovány nekompletní senzorické funkce a
    neužitečné motorické funkce, svalová síla 3,
    některé denní aktivity vykonávány s
    obtížemi
---------------------------------------------------------------
8g   monoparéza těžká,              50-60
    zachovány nekompletní senzorické funkce a
    případně neužitečné motorické funkce,
    svalová síla 2 nebo
    triparéza lehká,
    denní aktivity podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
8h   hemiparéza lehká,              20-30
    menší svalová síla a obratnost, změny
    v reflexech, změny kvality čití, některé
    denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo
    paraparéza lehká,
    některé denní aktivity vykonávány s
    obtížemi
---------------------------------------------------------------
8i   hemiparéza středně těžká nebo        50-70
    paraparéza středně těžká
    závažné omezení funkce dvou končetin s
    omezením hybnosti a síly, porušení úchopové
    schopnosti ruky, závažné poruchy stoje a
    chůze, závažné omezení celkové výkonnosti,
    některé denní aktivity podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
8j   triparéza středně těžká,           60-70
    některé denní aktivity podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
8k   kvadruparéza lehká,             50
    některé denní aktivity podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
8l   kvadruparéza středně těžká,         60-70
    některé denní aktivity těžce omezeny
9   Postižení periferních nervů,         
    polyradikuloneuritidy, neuropatie
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit rozsah, tíži a
    lokalizaci postižení a přihlédnout
    k výsledku EMG vyšetření a dominanci
    končetiny. Míra poklesu pracovní schopnosti
    se stanoví podle omezení fyzické výkonnosti,
    pohyblivosti končetiny, rozsahu postižení
    motorických a senzitivních funkcí, u horní
    končetiny podle schopnosti manipulace a
    přenášení předmětů a funkčních schopností
    ruky, u dolní končetiny podle narušení
    funkce stoje a chůze, u postižení
    mezižeberních nervů podle dopadu na
    ventilaci.
    V případě, že postižení vede k paréze nebo
    plegii, míra poklesu pracovní schopnosti se
    stanoví podle položky 8, kapitola VI, podle
    rozsahu funkčního postižení.
---------------------------------------------------------------
9a   lehké funkční postižení,           10
    omezení zatížitelnosti jedné končetiny nebo
    její části, některé denní aktivity
    vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
9b   středně těžké funkční postižení,       20-40
    závažná porucha motorických funkcí,
    podstatné omezení pohyblivosti jedné
    končetiny nebo její části nebo lehké
    postižení funkce dvou končetin, některé
    denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
9c   těžké funkční postižení,           60-70
    těžká porucha motorických funkcí jedné
    končetiny nebo
    středně těžké postižení motorických funkcí
    dvou končetin nebo
    jiný těžký neurologický deficit s podstatným
    omezením hybnosti, svalové síly, fyzické
    výkonnosti, případně i dechových funkcí,
    některé denní aktivity těžce omezeny
---------------------------------------------------------------
10   Svalová postižení              
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit stupeň svalové
    slabosti, postižení funkce jednotlivých
    končetin, celkovou výkonnost a pohyblivost,
    schopnost chůze a stání a postižení
    dýchacích svalů. Přitom se vychází z
    výsledku EMG, vyšetření vitální kapacity
    plic, posouzení svalové síly svalovým
    testem, případně výsledku spiroergometrie.
---------------------------------------------------------------
10a  lehké funkční postižení,           10-25
    lehká porucha funkce a celkové výkonnosti
    při běžném zatížení, omezení dosahu chůze,
    některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
    nebo omezeny
---------------------------------------------------------------
10b  středně těžké funkční postižení,       35-50
    podstatné snížení celkové výkonnosti při
    běžném zatížení, snížení pohyblivosti, chůze
    jen na kratší vzdálenost (zpravidla 300-500
    m), mírné omezení dechových funkcí podle
    rozsahu postižení, denní aktivity podstatně
    omezeny
---------------------------------------------------------------
    10c  těžké funkční postižení,           60-70
    těžké poruchy pohyblivosti, omezení
    dechových funkcí podle rozsahu omezení,
    některé denní aktivity těžce omezeny
---------------------------------------------------------------
10d  zvlášť těžké funkční postižení,       80
    minimální pohyblivost až immobilita, dechová
    nedostatečnost
---------------------------------------------------------------
11   Migréna                   
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit frekvenci
    záchvatů, délku trvání záchvatu, intenzitu
    bolesti a výskyt průvodních jevů
    (vegetativní poruchy, oční symptomy, jiné
    cerebrální dráždivé projevy) a dopad stavu
    na celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
11a  forma s lehkým průběhem,           5
    subjektivní potíže bez výraznější objektivní
    symptomatologie, záchvat migrény
    neinterferuje s pracovní činností a
    nevyžaduje pracovní neschopnost, denní
    aktivity neomezeny
---------------------------------------------------------------
11b  forma se středně těžkým průběhem,      10-20
    těžké bolesti hlavy s průvodními jevy,
    záchvat ovlivňuje pracovní činnost, některé
    denní aktivity omezeny jen při záchvatu
---------------------------------------------------------------
11c  forma s těžkým průběhem,           25-35
    dlouhotrvající záchvaty se silně vyjádřenými
    průvodními jevy, pauzy mezi záchvaty jen
    několik dní, status migrenosus,
    některé denní aktivity omezeny při záchvatu
    a mezi záchvaty vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
12   Neuralgie, zejména neuralgie trojklanného  
    nervu
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit frekvenci
    záchvatů a případné následné psychické
    změny, výsledek léčby a dopad stavu na výkon
    denních aktivit.
---------------------------------------------------------------
12a  lehká forma,                 5
    zřídka se vyskytující bolesti nebo stavy
    léčebně kompenzované, bez dopadu na denní
    aktivity
---------------------------------------------------------------
12b  středně těžká forma,             10-20
    bolesti středního stupně vyvolané již lehkým
    podrážděním, málo frekvenční, několikrát
    měsíčně, některé denní aktivity vykonávány s
    obtížemi
---------------------------------------------------------------
12c  těžká forma,                 25-40
    časté ataky bolestí (každý týden), některé
    denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
12d  zvlášť těžká forma,             50-70
    silná trvalá bolest nebo ataky bolesti
    vícekrát týdně, bolesti rezistentní k léčbě,
    změny osobnosti, některé denní aktivity
    těžce omezeny
---------------------------------------------------------------
13   Paréza lícního nervu             
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    podle rozsahu a tíže funkčního postižení,
    zejména očních komplikací, poruchy příjmu
    potravy, artikulace, s přihlédnutím
    k nežádoucím estetickým následkům
---------------------------------------------------------------
13a  lehká forma,                 10
    vyloučení oka z vidění
---------------------------------------------------------------
13b  těžká forma,                 10-25
    mnohočetné komplikace, podle rozsahu a tíže
---------------------------------------------------------------
14   Neurotraumata                
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    podle rozsahu a tíže symptomatologie,
    odpovídající lokalizaci léze, funkčního
    postižení motorických, senzorických nebo
    duševních schopností, tíže posttraumatické
    epilepsie a dopadu stavu na schopnost
    vykonávat denní aktivity srovnatelně
    s některým zdravotním postižením uvedeným
    v kapitole V nebo VI.
---------------------------------------------------------------
15   Nádory centrální nervové soustavy      
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    podle kapitoly II.
    Po dosažení stabilizace po onkologickém
    léčení je možné funkční postižení a míru
    poklesu pracovní schopnosti stanovit rovněž
    srovnatelně s některým zdravotním
    postižením uvedeným v kapitole VI.
---------------------------------------------------------------
16   Myastenia gravis a myastenické syndromy   
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit slabost a
    únavnost kosterních svalů, dopad na fyzickou
    výkonnost, pohyblivost a schopnost vykonávat
    denní aktivity. Přitom je nutné přihlédnout
    ke skutečnosti, že všechny příznaky jsou
    měnlivé; může docházet i k remisím
    s vymizením příznaků. Proto by sledované
    období, rozhodné pro posouzení míry poklesu
    pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla
    jeden rok.
---------------------------------------------------------------
16a  minimální funkční postižení,         5-10
    občasné potíže, zvýšená unavitelnost při a
    po zátěži, zachována schopnost vykonávat
    denní aktivity
---------------------------------------------------------------
16b  lehké funkční postižení,           15-25
    lehké příznaky po provedení klinických
    testů, značná únava po běžné zátěži, některé
    denní aktivity vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
16c  středně těžké funkční postižení,       30-40
    příznaky po zátěži, intermitentní diplopie a
    ptóza, slabost v oblasti pletencového
    svalstva, zátěžová dušnost, pokles celkové
    výkonnosti při běžném zatížení, některé
    denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
16d  těžké funkční postižení,           50-60
    příznaky jsou přítomny trvale či při častých 
    atakách onemocnění, značné omezení fyzické
    výkonnosti při lehkém zatížení, námahová
    dušnost, pokles celkové výkonnosti při
    lehkém zatížení, některé denní aktivity
    podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
16e  zvlášť těžké funkční postižení,       70-80
    velmi těžká a dlouhotrvající unavitelnost a
    slabost, rozvinuté příznaky, zejména
    postižení svalů pletencových a dýchacích,
    klidová dušnost, těžké omezení fyzické
    výkonnosti, některé denní aktivity těžce
    omezeny
---------------------------------------------------------------
17   Huntingtonova nemoc             
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit
    neuropsychiatrickou symptomatologii, dopad
    motorických a duševních poruch na celkovou
    výkonnost a schopnost vykonávat denní
    aktivity.
---------------------------------------------------------------
17a  lehké funkční postižení,           10-25
    lehká neuropsychiatrická symptomatologie,
    některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
17b  středně těžké funkční postižení,       40-60
    funkčně závažná porucha exekutivních funkcí,
    závažné změny osobnosti a chování,
    dyskinéze, dysartrie, poruchy stability
    s pády, celková výkonnost a některé denní
    aktivity značně omezeny, podle rozsahu
    symptomatologie a funkčního omezení
---------------------------------------------------------------
17c  těžké funkční postižení,           70-80
    selhávání paměťových a exekutivních
    schopností, těžké poruchy osobnosti a
    chování, těžké motorické poruchy, denní
    aktivity těžce omezeny
---------------------------------------------------------------
Kapitola VII -
POSTIŽENÍ OKA, OČNÍCH ADNEX, ZRAKU
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
  Při  hodnocení  míry poklesu pracovní  schopnosti  je
rozhodující zhodnocení kvality vidění podle výsledků řady
funkčních zkoušek: zrakové ostrosti do dálky i do blízka,
zorného  pole, citlivosti na kontrast, adaptace na  tmu,
barvocitu, oční motility. Pro stanovení míry poklesu pracovní
schopnosti je rozhodující stupeň poškození zrakových funkcí a
jeho dopad na kvalitu vidění, schopnost čtení, schopnost práce
do  blízka, orientaci v prostoru, přizpůsobivost  měnícím
se světelným podmínkám. Pro posouzení míry poklesu pracovní
schopnosti platí, že poruchy vidění se vždy hodnotí s optimální
korekcí.
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení         Míra
                          poklesu
                          pracovní
                          schopnosti
                          v %
---------------------------------------------------------------
1    Slabozrakost obou očí            
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je rozhodující postižení vizu.
    Přitom je nutno přihlédnout i k případné
    poruše barvocitu nebo poruše adaptace na
    tmu.
---------------------------------------------------------------
1a   lehká slabozrakost obou očí         5-15
---------------------------------------------------------------
    1b   střední slabozrakost obou očí,       25-30
    zraková ostrost s optimální korekcí
    v intervalu 6/36 (0,16) - lepší než 6/60
    (0,10)
---------------------------------------------------------------
1c   silná slabozrakost obou očí,        35-40
    zraková ostrost s optimální korekcí
    v intervalu 6/60 (0,10) - lepší než 3/60
    (0,05)
---------------------------------------------------------------
1d   těžká slabozrakost obou očí,        45-60
    zraková ostrost s optimální korekcí
    v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60
    (0,02)
---------------------------------------------------------------
1e   těžká slabozrakost obou očí,        70-80
    se závažným postižením intelektu nebo
    sluchu na úrovni hluchoty
---------------------------------------------------------------
2    Nevidomost                 
---------------------------------------------------------------
2a   praktická nevidomost obou očí,       70-80
    zraková ostrost s optimální korekcí
    v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit
    s jistou projekcí nebo
    omezení zorného pole do 5 stupňů od bodu
    fixace, bez omezení zrakové ostrosti
---------------------------------------------------------------
2b   úplná nevidomost obou očí,         80
    ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté
    ztráty světlocitu až po zachování
    světlocitu s chybnou světelnou projekcí
---------------------------------------------------------------
3    Poruchy zorného pole            
---------------------------------------------------------------
3a   oboustranné defekty zorného pole sektorové 5-10
    a menší
---------------------------------------------------------------
3b   oboustranné  absolutní defekty  čtvrtiny 20-35
    nebo poloviny zorného pole, podle rozsahu
---------------------------------------------------------------
3c   oboustranné koncentrické zúžení  zorného 25-35
    pole do 20 stupňů od bodu fixace, bez
    omezení zrakové ostrosti
---------------------------------------------------------------
3d   oboustranné koncentrické zúžení  zorného 50-60
    pole v rozsahu od 5 do 10 stupňů od bodu
    fixace,  bez omezení zrakové  ostrosti,
    s přihlédnutím k případné poruše barvocitu
    nebo poruše adaptace na tmu
---------------------------------------------------------------
3e   oboustranné centrální skotomy,       30-35
    snižující zrakovou ostrost hlavně do
    blízka s nemožností čtení textu Jaeger <
    č.5
---------------------------------------------------------------
3f   difuzní pokles citlivosti v obou zorných  15-35
    polích snižující zrakovou ostrost na
    úroveň lehké až střední slabozrakosti,
    podle stupně omezení vidění
---------------------------------------------------------------
3g   koncentrické zúžení zorného pole jediného  25-35
    oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-
    1,0) do 45 stupňů od bodu fixace
---------------------------------------------------------------
3h   koncentrické zúžení zorného pole jediného  55-60
    oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-
    1,0) do 20 stupňů od bodu fixace
---------------------------------------------------------------
3i   koncentrické zúžení zorného pole jediného  70
    oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-
    1,0) do 5-10 stupňů od bodu fixace
---------------------------------------------------------------
4    Ztráta oka nebo vizu oka          
---------------------------------------------------------------
4a   ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu     20
    jednoho oka při normálních zrakových
    funkcích na druhém oku
---------------------------------------------------------------
4b   ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu     40-50
    jednoho oka se závažnější poruchou
    zrakových funkcí na druhém oku (vizus
    roven nebo horší než 6/60, 0,10) nebo
    koncentrické zúžení zorného pole do 45
    stupňů od bodu fixace nebo zraková ostrost
    s optimální korekcí snížena nejméně na
    6/36 (0,16)
---------------------------------------------------------------
5    Obrny okohybných svalů a víček       
---------------------------------------------------------------
5a   obrna horního víčka s úplným uzávěrem oční 10
    stěrbiny, případně blefarospazmus,
    paraspazmus facialis, lagoftalmus
---------------------------------------------------------------
5b   obrny očních svalů na jednom oku, jestliže 10-15
    oko musí být vyloučeno z vidění
---------------------------------------------------------------
5c   trvalá diplopie při pohledu přímo a dolů  20-25
---------------------------------------------------------------
5d   ztráta binokulárního vidění         10
---------------------------------------------------------------
6    Jiné poruchy a postižení oka, očí      
---------------------------------------------------------------
6a   lehké, stabilizované formy bez omezení   5
    funkce oka/očí
---------------------------------------------------------------
6b   lehké, vleklé formy částečně poškozující  10-15
    funkci oka/očí
---------------------------------------------------------------
6c   těžké, vleklé formy, léčení vzdorující,   15-20
    trvale poškozující funkci oka
    (jednostranné)
---------------------------------------------------------------
6d   těžké, vleklé formy, léčení vzdorující,   35-50
    trvale poškozující funkci obou očí, podle
    rozsahu omezení zrakových funkcí
---------------------------------------------------------------
7    Funkční poruchy po nitroočních operacích  
    Posudkové hledisko:
    Zdravotní postižení a míra poklesu
    pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně
    podle rozsahu postižení zrakových funkcí
    srovnatelně se stavy uvedenými v položkách
    1- 6, oddíl A, kapitola VII.
---------------------------------------------------------------
8    Nádory oka                 
    Posudkové hledisko:
    Zdravotní postižení a míra poklesu
    pracovní schopnosti se stanoví podle
    kapitoly II nebo po stabilizaci stavu
    podle rozsahu postižení zrakových funkcí
    srovnatelně se stavy uvedenými v položkách
    1- 6 oddíl A, kapitola VII.
---------------------------------------------------------------
Kapitola VIII -
POSTIŽENÍ UCHA, BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU, SLUCHU
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
  Při  hodnocení  míry poklesu pracovní  schopnosti  je
rozhodující rozsah omezení smyslové funkce sluchu vztahující se
k vnímání přítomnosti zvuků, rozlišování a lateralizace zvuků,
určení výšky, hloubky a kvality zvuků, rozeznávání řeči a
schopnost mluvení/řeči. Prokázání hluchoty nebo poruchy sluchu
se musí opírat o anamnézu, otoskopické vyšetření, audiologické
vyšetření tónovou a slovní audiometrií, tympanometrií, měření
reflexů  středoušních svalů, evokované kmenové  potenciály
(BERA), vyšetření otoakaustických emisí, zkoušku rozumění řeči
se sluchadlem. Hranicí mezi nedoslýchavostí a hluchotou je, že
sluchově postižený vybavený sluchadlem, v tiché místnosti, ve
které úroveň rušivých zvuků nepřesahuje 50 dB, rozumí bez
odezírání vyslovení jednoduchých vět alespoň 90 procenty. Pro
stanovení míry poklesu pracovní schopnosti jsou nejvýznamnější
ztráty sluchu na řečových frekvencích 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz
a 4000 Hz vzdušného vedení na lépe slyšícím uchu. Pro posouzení
míry poklesu pracovní schopnosti platí, že poruchy sluchu se
vždy hodnotí s optimální korekcí sluchadlem/implantátem.
---------------------------------------------------------------  
ODDÍL A - POSTIŽENÍ UCHA, BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU, SLUCHU
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení           Míra
                            poklesu
                            pracovní
                            schopnosti
                            v %
---------------------------------------------------------------
  1  Oboustranná praktická hluchota         40
    ztráta sluchu při tónové audiometrii
    v rozsahu 70-90 dB, zbytkový sluch se
    ztrátou slyšení 85-90%,
    sluchově postižený je schopen vnímat zvuk
    mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí
    mu jen minimálně (z 10-15%)
---------------------------------------------------------------
  2  Oboustranná úplná hluchota           50-60
    neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči
    ani s nejvýkonnějším sluchadlem
---------------------------------------------------------------
  3  Oboustranná úplná nebo praktická hluchota,   70-80
    se závažným postižením intelektu nebo
    zraku na úrovni těžké slabozrakosti obou
    očí
---------------------------------------------------------------
  4  Hluchota s poruchami komunikace po        
    implantaci kochleární nebo kmenové
    neuroprotézy (kmenový implantát)
---------------------------------------------------------------
  4a  schopnost rozumění řeči bez odezírání,     15
    telefonování, komunikace na úrovni lehké
    nedoslýchavosti
---------------------------------------------------------------
  4b  schopnost bez odezírání rozumět běžným     20-35
    frázím a frekventovaným slovním spojením,
    identifikovat obecné zvuky, komunikace na
    úrovni středně těžké až těžké
    nedoslýchavosti, podle rozsahu poruchy
---------------------------------------------------------------
  4c  diferenciace     jen obecných zvuků, detekce    40-60
    zvuku, minimální rozumění řeči, komunikace
    na úrovni praktické hluchoty nebo
    neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči,
    komunikace na úrovni úplné hluchoty, podle
    rozsahu poruchy
---------------------------------------------------------------
  5  Oboustranná těžká nedoslýchavost         
    ztráta sluchu v rozsahu 56-69 dB, ztráta
    slyšení 65-84%
---------------------------------------------------------------
  5a  při používání sluchadel s dobrými        25
    komunikačními schopnostmi
---------------------------------------------------------------
  5b  při používání sluchadel s omezenými       35
    komunikačními schopnostmi, bez odezírání
    rozumění pouze běžným frázím a
    frekventovaným slovním spojením, schopnost
    identifikovat obecné zvuky
---------------------------------------------------------------
  6  Oboustranná středně těžká nedoslýchavost    20
    ztráta sluchu v rozsahu 41-55 dB, ztráta
    slyšení 40-64%
---------------------------------------------------------------
  7  Oboustranná lehká nedoslýchavost        10
    ztráta sluchu v rozsahu 20-40 dB, ztráta
    slyšení 10-39%
---------------------------------------------------------------
  8  Objektivizovatelné poruchy rovnováhy       
    (poruchy vestibulárního ústrojí)
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit příčinu, typ
    závratě, provokační faktory, průběh a
    trvání ataky, vztah nebo závislost
    k poloze těla a pohybu, přítomnost
    doprovodných příznaků, tj. nystagmus, pády
    (Romberg), úchylky horních končetin
    (Hautant), vegetativní projevy. Funkční
    porucha musí být prokázána audiologickým
    vyšetřením (tónový a slovní audiogram,
    nadprahovou audiometrií, impedanční
    audiometrií, vyšetřením stapediálního
    reflexu, objektivní audiometrií),
    vyšetřením píštělového příznaku a
    otoneurologickým vyšetřením
    (elektronystagmometrie, kalorizace,
    videookulografie, kraniokorporografie,
    posturografie).
---------------------------------------------------------------
  8a  lehké poruchy,                 10
    lehká nejistota, lehčí závratě při
    celodenním zatížení, silnější nejistota
    s projevy závratí při vyšších duševních a
    tělesných zatíženích (vyšších než
    obvyklých, středních), řídký výskyt
    záchvatů, s kratším trváním, záchvat
    neinterferuje s pracovní činností
---------------------------------------------------------------
  8b  středně těžké poruchy,             20-35
    výrazná nejistota a projevy závratí při
    celodenním zatížení, opakované prudké
    závratě s vegetativními projevy, zvracením
    při obvyklém (středním) duševním a
    tělesném zatížení, častější výskyt
    záchvatů delšího trvání, záchvat ovlivňuje
    pracovní činnost
---------------------------------------------------------------
  8c  těžké poruchy,                 50-70
    prudké závratě několikrát měsíčně, značná
    nejistota a těžkosti při chůzi, stání, s
    ohledem na skutečnost, zda k vegetativním
    projevům dochází při obvyklé (střední)
    nebo nízké zátěži nebo i v klidu
---------------------------------------------------------------
  9  Postižení středního ucha a bradavkového   
    výběžku
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit zejména
    dlouhodobost, častost nebo trvalost výtoku
    z ucha, zda je přítomen převodní nebo
    kombinovaný typ nedoslýchavosti a jak
    těžký, případné celkové projevy
    chronického zánětu, s přihlédnutím
    k výsledku případného operačního řešení.
    Pokud je dominantní porucha sluchu,
    funkční porucha a míra poklesu pracovní
    schopnosti se stanoví srovnatelně podle
    poruchy sluchu, v případě perilymfatických
    píštělí srovnatelně s poruchami rovnováhy
    podle položky 8, oddíl A, kapitola VIII.
---------------------------------------------------------------
  9a  vleklé záněty s často recidivujícím       10
    výtokem vzdorujícím léčbě
---------------------------------------------------------------
  9b  stavy po operacích s otevřenou trepanační   25-40
    dutinou s trvalým výtokem vzdorujícím
    léčbě, podle rozsahu komplikací
---------------------------------------------------------------
  10  Komplikace provázející ušní postižení,      
    ušní šelesty, tinnitus
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba podrobným
    audiometrickým vyšetřením objektivizovat
    lokalizaci, hlasitost, výšku a trvání
    tinnitu, zda jde šelest maskovat tónem
    nebo šumem frekvenčně blízkým tinnitu,
    stav funkce vnitřního ucha, aktivity a
    reaktivity rovnovážného ústrojí, případně
    stanovit, zda jde o sdružený výskyt
    symptomů. Současně je třeba u úporných
    tinnitů zhodnotit, zda jsou narušeny i
    psychické funkce, funkce kvality spánku,
    udržení pozornosti, bolesti a přihlédnout
    k tomu, zda je možná chirurgická léčba.
---------------------------------------------------------------
 10a  stabilizované formy,              10
    lehká symptomatologie neinterferující
    s pracovní činností
---------------------------------------------------------------
 10b  funkčně závažné formy, zejména s narušením   25-35
    pozornosti, spánku, s poruchami sluchu,
    poruchou rovnováhy
---------------------------------------------------------------
  11  Maligní tumory v oblasti hlavy a krku      
    (hrtanu, mandlí, slinných žláz, jazyka,
    hltanu, rtu)
    Posudkové hledisko:
    Zdravotní postižení a míra poklesu
    pracovní schopnosti se stanoví podle
    kapitoly II. Rozhodující pro stanovení
    míry poklesu pracovní schopnosti u stavů
    stabilizovaných jsou funkční projevy a
    následky, zejména poruchy příjmu potravy,
    polykací potíže, neurologické poruchy
    s postižením hlavových nervů, bolesti,
    trismus, porucha hybnosti jazyka, záněty
    dýchacích cest a omezení ventilace, dopad
    na smrkání a čich, poruchy hlasu a
    mluvení, kanylonosičství, trvalá ztráta
    hlasu, narušení synchronizace polykání,
    poruchy funkce břišního lisu, mutilující a
    estetické (hyzdící) následky, ovlivnění
    smyslových funkcí sluchu, zraku, hybnosti
    krku a končetin. Přitom je nezbytné
    přihlédnout i k typu a rozsahu operačního
    zákroku.
---------------------------------------------------------------
ODDÍL B - PORUCHY ŘEČI
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
  Při  hodnocení  míry poklesu pracovní  schopnosti  je
rozhodující rozsah omezení funkce řeči a schopnosti mluvení na
komunikaci.
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení         Míra
                           poklesu
                           pracovní
                           schopnosti
                           v %
---------------------------------------------------------------                            
 1  Tracheotomie, kanylonosičství jiné než     35-50
   nádorové etiologie
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle úrovně komunikačních schopností, stavu
   dýchacích cest a ventilace.
---------------------------------------------------------------
 2  Obrna vratného nervu, nervů             
---------------------------------------------------------------
 2a  kompenzovaná s dobrým hlasem            5
---------------------------------------------------------------
 2b  s částečným obnovením hlasových funkcí      15-30
---------------------------------------------------------------
 2c  oboustranné poruchy s afonií, se stenózou      50
   dýchacích cest, s klidovou nebo námahovou
   dušností, s narušením synchronizace polykání
---------------------------------------------------------------
 3  Poruchy artikulace, balbuties, breptavost,     5-30
   dysartrie, akustická agnozie řeči, rinolálie
   Posudkové hledisko:
   Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní
   schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže
   poruch výslovnosti a schopnosti komunikace.
---------------------------------------------------------------
ODDÍL C - HLUCHOSLEPOTA
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
  Při  hodnocení  míry poklesu pracovní  schopnosti  je
rozhodující rozsah omezení smyslové funkce zraku a sluchu a
dopad na schopnost orientace a komunikace.
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení          Míra
                           poklesu
                           pracovní
                           schopnosti
                           v %
---------------------------------------------------------------
 1  Hluchoslepota                    
---------------------------------------------------------------
 1a  lehčí forma,                   35-45
   v   rozsahu  oboustranné  středně  těžké
   nedoslýchavosti (ztráta slyšení podle Fowlera
   40  až  65  procent)  a oboustranné  silné
   slabozrakosti   (vizus   6/60-3/60)   nebo
   oboustranné koncentrické     omezení zorného pole
   v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální
   ostrost není postižena
---------------------------------------------------------------
 1b  těžká forma,                   60-70
   v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až
   hluchoty a oboustranné těžké slabozrakosti
---------------------------------------------------------------
 1c  hluchoslepota s postižením intelektu (podle    70-90
   tíže postižení)
---------------------------------------------------------------
 1d  praktická nebo úplná hluchota s praktickou nebo   90
   úplnou nevidomostí
---------------------------------------------------------------
Kapitola IX -
POSTIŽENÍ SRDCE A OBĚHOVÉ SOUSTAVY
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází
z funkčního postižení, možností a výsledku léčby, vývoje a
prognózy postižení. Pro hodnocení je nejdůležitější posouzení
funkčního stavu, které vychází jak z vyhodnocení subjektivních
kriterií  (NYHA, CCS, dotazníky, skórovací systémy),  tak
z objektivně zjištěných kriterií (hodnoty ejekční frakce-EF,
plazmatické koncentrace natriuretických peptidů-NP, výsledku
Holterova monitorování, hodnot metabolického ekvivalentu-MET,
spotřeby kyslíku-VO2max., zátěže vztažené k tělesné hmotnosti
- W/kg tělesné hmotnosti). Pro zařazení do příslušné funkční
skupiny musí být splněna 3 popř. i více kritérií. Pro stanovení
míry  poklesu  pracovní schopnosti je  rozhodující  dopad
zjištěného funkčního omezení na celkovou výkonnost a schopnost
vykonávat denní aktivity. Při hodnocení by sledované období,
rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo
trvat zpravidla jeden rok. Při posouzení je nutno přihlédnout
ke skutečnosti, že řada srdečně cévních postižení může vyústit
v syndrom chronického srdečního selhání.
---------------------------------------------------------------
ODDÍL A - POSTIŽENÍ SRDEČNÍ
---------------------------------------------------------------
Položka  Druh zdravotního postižení        Míra
                          poklesu
                          pracovní
                          schopnosti
                          v %
---------------------------------------------------------------
1     Chronické srdeční selhání         
     Systolická a diastolická dysfunkce jako
     výsledný stav řady kardiovaskulárních
     postižení.
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí intenzita
     subjektivních potíží podle klasifikace
     NYHA, z objektivních ukazatelů se u
     systolické dysfunkce hodnotí ejekční
     frakce levé komory, event. srdeční index;
     u diastolické dysfunkce transmitrální
     diastolický průtok (poměr rychlostí E/A),
     tok krve v plicních žilách (Vs:Vd),
     diastolický pohyb mitrálního prstence
     (TDI), velikost levé síně, event. plnící
     tlak levé komory (při dysfunkci stoupá
     nad 12 mmHg) a dopad zjištěné funkční
     poruchy na celkovou výkonnost.
     Pro zařazení do příslušné funkční skupiny
     musí být splněna 3 kritéria.
---------------------------------------------------------------
1a    bez podstatného omezení výkonnosti při   5-10
     běžné zátěži,
     NYHA I, tolerovaná zátěž 2W/kg a větší,
     METS 7 a větší, VO2 max. 20 a větší,
     normální systolická funkce levé komory,
     EF větší než 0,50, normální nebo lehká
     diastolická dysfunkce levé komory, BNP,
     NT proBNT(b) normální nebo lehce zvýšené
---------------------------------------------------------------
1b    s lehkým poklesem výkonnosti,       20-40
     NYHA II, tolerovaná zátěž 1- 2W/kg, METS
     5-7, VO2 max. 16-20, lehká systolická
     dysfunkce levé komory, EF 0,35-0,50,
     lehká diastolická dysfunkce levé komory,
     BNP, NT proBNT(b) lehce zvýšené
---------------------------------------------------------------
1c    se středně těžkým poklesem výkonnosti,   50-60
     NYHA III, tolerovaná zátěž kolem 1W/kg,
     METS 3-5, VO2 12-15, středně těžká
     systolická dysfunkce levé komory, EF
     cca 0,30, středně těžká diastolická
     dysfunkce levé komory, BNP, NT proBNT(b)
     značně zvýšené
---------------------------------------------------------------
1d    neschopnost jakékoliv zátěže,       70-80
     NYHA IV, tolerovaná zátěž menší než
     1W/kg, METS 2 a méně, VO2 max. l0 a
     méně, těžká systolická dysfunkce levé
     komory, EF 0,25 a méně, těžká
     diastolická dysfunkce levé komory, BNP,
     NT proBNT(b) výrazně zvýšené
---------------------------------------------------------------
2     Ischemická choroba srdeční, ICHS      
     Asymptomatická forma ICHS, stabilní
     angina pectoris, stavy po prodělaném
     infarktu myokardu.
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí intenzita
     subjektivních potíží podle funkční
     klasifikace NYHA nebo CCS, z objektivních
     ukazatelů hodnota EF, plazmatická
     koncentrace natriuretických peptidů (NP),
     zátěžové EKG, dále VO2, W/kg, MET,
     výsledek echokardiografického vyšetření,
     event. selektivní koronární angiografie.
     Znevýhodňujícím faktorem je závažný
     koronarografický nález, který je
     nerevaskularizovatelný, dysfunkce levé
     komory s nízkou hodnotou EF nebo závažné
     dysrytmie.
     Míra poklesu pracovní schopnosti u ICHS
     se hodnotí podle položky 1, oddíl A,
     kapitola IX.
     Míra poklesu pracovní schopnosti u
     dysrytmické formy ICHS se hodnotí se
     podle položky 7, oddíl A, kapitola IX.
---------------------------------------------------------------
3     Kardiomyopatie               
     Dilatační, restriktivní, hypertrofická,
     kardiomyopatie pravé komory.
     Posudkové hledisko:
     Při posuzování míry poklesu pracovní
     schopnosti je nutno vycházet ze
     skutečnosti, že jednotlivé typy
     kardiomyopatií se liší dopadem na funkční
     stav a pokles pracovní schopnosti.
     Dilatační kardiomyopatie vyúsťuje
     v systolickou dysfunkci LK, restriktivní
     kardiomyopatie v diastolickou dysfunkci
     LK. Míra poklesu pracovní schopnosti se u
     uvedených postižení stanoví srovnatelně
     podle položky 1, oddíl A, kapitola IX.
     Hypertrofická kardiomyopatie a
     kardiomyopatie pravé komory je
     charakterizovaná závažnými komorovými
     poruchami srdečního rytmu vedoucími až
     k náhlé smrti a míra poklesu pracovní
     schopnosti se stanoví srovnatelně podle
     položky 7, oddíl A, kapitola IX.
---------------------------------------------------------------
4     Transplantace srdce            
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je nutno vycházet ze
     skutečnosti, že dlouhodobá prognóza a
     dopad na pracovní schopnost jsou
     podmíněny reakcí imunitního systému a
     závažnými vedlejšími účinky trvalé
     imunosupresivní léčby a dopadem na
     celkovou výkonnost. Při posuzování se
     vychází z hodnocení funkce štěpu pomocí
     echokardiografie, výsledku
     endomyokardiální biopsie (chronická
     rejekce), koronarografického vyšetření
     (vývoj vaskulopatie štěpu), Holterova
     monitorování EKG, stanovení funkční třídy
     podle klasifikace NYHA a její
     objektivizace bicyklovou ergometrií.
---------------------------------------------------------------
4a    do stabilizace zdravotního stavu      70
---------------------------------------------------------------
4b    po stabilizaci zdravotního stavu s lehkým 20-40
     poklesem výkonnosti
---------------------------------------------------------------
4c    po stabilizaci zdravotního stavu se    50-60
     středně těžkým poklesem výkonnosti     
---------------------------------------------------------------
4d    neschopnost jakékoliv zátěže, přítomnost  70-80
     opakovaných rejekčních epizod, výskyt
     závažných infekcí, komplikace při
     imunosupresivní léčbě, vývoj obstrukční
     vaskulopatie štěpu
---------------------------------------------------------------
5     Získané a vrozené srdeční vady, vady    
     velkých cév
     Posudkové hledisko:
     Při posuzování míry poklesu pracovní
     schopnosti se vychází z
     hemodynamické významnosti vady stanovené
     echokardiograficky (u posuzovaných hůře
     vyšetřitelných transezofageálně),
     případně výsledku invazivního vyšetření,
     (které je indikováno nelze-li stupeň
     poruchy objektivizovat a klinický nález
     svědčí pro významnou vadu), zhodnocení
     funkčního stavu na základě klasifikace
     NYHA objektivizované bicyklovou
     ergometrií  případně zátěžovou
     echokardiografií,  z prognózy, kterou u
     hemodynamicky významných vad zásadním
     způsobem ovlivňuje chirurgická léčba. Za
     nepříznivé prognostické ukazatele je
     nutno považovat postižení několika
     chlopní, současnou přítomnost ICHS,
     těžkou plicní hypertenzi,
     trikuspidalizaci vady, mitrální nebo
     aortální regurgitaci s výrazně
     dilatovanou levou komorou, ejekční frakci
     klesající při zátěži, závažné arytmie.     Za
     významný gradient v místě zúžení se
     považuje 40 mmHg a vyšší.
     Pro zařazení do funkční podskupiny musí
     být splněna 3 rozhodující kritéria
     určující hemodynamickou významnost vady-
     index plochy ústí, výše gradientu, stupeň
     regurgitace, velikost zkratu a dále
     nejméně 2 další kritéria jako např.
     hodnota ejekční frakce levé komory,
     dosažený výkon při bicyklové ergometrii,
     hodnoty METS, VO2 max., klasifikace NYHA,
     omezení výkonu a rychlosti a dosahu
     chůze.
     Koarktaci aorty hodnotíme obdobně jako
     stenotické vady.
---------------------------------------------------------------
5a    bez podstatného snížení výkonnosti při 10
     obvyklém tělesném zatížení
---------------------------------------------------------------
5b    s lehkým poklesem výkonnosti při obvyklém 25-45
     tělesném zatížení
---------------------------------------------------------------
5c    se značným poklesem výkonnosti při méně 50-60
     než obvyklém zatížení
---------------------------------------------------------------
5d    pokles výkonnosti při minimálním zatížení 70-80
     nebo obtíže v klidu
---------------------------------------------------------------
6     Postižení po operačních a intervenčních  
     zákrocích na srdci a velkých cévách
     A) Stavy po intervenčních kardiologických
     výkonech a chirurgické revaskularizaci
     myokardu
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se vychází ze stanovení EF
     levé komory echokardiograficky,
     zátěžových testů (bicyklová ergomentrie,
     dynamická zátěžová echokardiografie),
     funkční klasifikace NYHA, CCS. Horší
     prognózu mají stavy se známkami
     reziduální ischemie při zátěži se
     systolickou dysfunkcí levé komory a
     s větším počtem rizikových faktorů.
     Míra poklesu pracovní schopnosti po
     výkonech na věnčitých tepnách se podle
     výsledku zákroku hodnotí podle položky
     2, oddíl A, kapitola IX, v případě
     přetrvávajícího nebo rozvinuvšího se
     chronického srdečního selhání podle
     položky 1, při přetrvávání arytmií podle
     položky 7.
     Angioplastika věnčitých tepen se
     zavedením stentu, balónková
     valvuloplastika chlopenní stenózy,
     alkoholová septální ablace u
     hypertrofické obstrukční kardiomyopatie,
     katetrizační uzávěr defektu síňového
     septa samy o sobě nepodmiňují pokles
     pracovní schopnosti.
     B) Stavy po operační korekci srdečních
     vad, vad velkých cév a aneuryzmat
     Posudkové hledisko:
     Při hodnocení funkčního stavu a míry
     poklesu pracovní schopnosti se vychází
     z výsledku echokardiografie
     transtorakální a transezofageální,
     klasifikace NYHA objektivizované
     bicyklovou ergometrií, Holterova
     monitorování EKG. Hodnocení úspěšnosti
     zákroku a výsledného stavu se provádí
     s odstupem 3 měsíců po operaci,
     rehabilitaci a readaptaci, přičemž za
     rozhodující faktory pro dopad na pracovní
     schopnost a funkční stav se považují
     stupeň korekce hemodynamické poruchy,
     přítomnost reziduální vady, přidružených
     vad a jejich pooperační vývoj, stav
     funkce levé komory srdeční, přítomnost a
     stupeň plicní hypertenze.
     Za faktory, které nepříznivě ovlivňují
     funkční stav se považuje vznik infekční
     endokarditidy, exacerbace revmatické
     karditidy, přítomnost ICHS, kterou nelze
     řešit chirurgicky, přítomnost závažných
     arytmií.
---------------------------------------------------------------
6a    bez snížení výkonu při obvyklém tělesném  10
     zatížení,
     úplná korekce vady, dobrá funkce levé
     komory, dobrý výkon při bicyklové
     ergometrii
---------------------------------------------------------------
6b    lehké snížení výkonu při obvyklém     25-40
     tělesném zatížení,
     téměř úplná korekce vady, lehce snížená
     funkce levé komory, snížený výkon při
     bicyklové ergometrii
---------------------------------------------------------------
6c    se značným poklesem výkonu při středně   50-60
     těžkém zatížení, částečná korekce vady,
     podstatně snížený výkon při bicyklové
     ergometrii
---------------------------------------------------------------
6d    pokles výkonu při lehké zátěži, obtíže   70-80
     v klidu,
     pokročilá vada pozdě indikovaná
     k operačnímu zákroku nebo vady, které
     nebylo možno uspokojivě korigovat, těžká
     porucha funkce levé komory, obtíže při
     jakékoliv tělesné aktivitě
---------------------------------------------------------------
7     Arytmie, synkopy             
     A) Tachykardie, supraventrikulární
     tachykardie (sinusová tachykardie, AV
     nodální reentry tachykardie, AV reentry
     tachykardie, ektopické síňové
     tachykardie, fluttery síní, fibrilace
     síní), komorové tachykardie, flutter
     komor, fibrilace komor
     Posudkové hledisko:
     Míra poklesu pracovní schopnosti závisí
     na závažnosti tachykardie, na jejím typu
     a komorové frekvenci, na přítomnosti
     strukturálního kardiovaskulárního
     postižení, frekvenci a intenzitě projevů.
     K posouzení subjektivních potíží lze
     využít klasifikace podle NYHA, míru
     funkčního omezení lze objektivizovat
     bicykloergometrií. Z posudkového hlediska
     je rozhodující efekt farmakologické i
     nefarmakologické léčby (katetrizační
     ablace). Funkčně závažné jsou především
     komorové tachykardie s významně sníženou
     EF levé komory. Tachykardie bez
     organického postižení srdce či primární
     elektrické poruchy myokardu mají
     zpravidla dobrou prognózu.
     B) Bradykardie, kardiostimulátory,
     implantabilní kardioverter-defibrilátory
     Posudkové hledisko:
     Při posuzování míry poklesu pracovní
     schopnosti se vychází z omezení srdeční
     funkce a celkové výkonnosti.
     Asymptomatické bradykardie nevedou ke
     snížení pracovní schopnosti.
     Symptomatické bradykardie vedou
     k projevům nízkého minutového srdečního
     výdeje a vyžadují úpravu farmakoterapie
     (vysazení bradykardizujících léků) nebo
     implantaci trvalého kardiostimulátoru.
     Stavy po implantaci kardiostimulátoru,
     kde není přítomno organické srdeční
     postižení, nevedou k poklesu pracovní
     schopnosti. Při hodnocení je nutno vzít v
     úvahu, zda indikace k implantaci byla
     primárně či sekundárně preventivní.
     C) Synkopy
     Posudkové hledisko:
     Většina neurokardiogenních synkop je
     uspokojivě kompenzovaná režimovými
     opatřeními a nepůsobí pokles pracovní
     neschopnosti. Rozhodující je stanovit
     riziko dalších recidiv a jejich
     závažnost. Míra poklesu pracovní
     schopnosti se stanoví zejména podle
     poklesu srdečního výkonu.
---------------------------------------------------------------
7a    stavy bez omezení srdeční funkce a     10
     celkové výkonnosti při běžném zatížení,
     izolovaná synkopa bez strukturálního
     onemocnění srdce, neurokardiogenní
     synkopy s dostatečně dlouhými prodromy,
     kardiogenní synkopy vyřešené implantací
     kardiostimulátoru či katetrizační ablací
---------------------------------------------------------------
7b    stavy s omezením srdeční funkce a celkové 30-60
     výkonnosti při středně těžkém (obvyklém)
     zatížení, podle rozsahu omezení
     recidivující neurokardiogenní synkopy se
     zraněním a s minimálními či žádnými
     prodromy
---------------------------------------------------------------
7c    stavy s omezením srdeční funkce a celkové 70-80
     výkonnosti při lehkém či minimálním
     zatížení,
     recidivující kardiogenní synkopy
     přetrvávající i po zavedení cílené
     terapie
---------------------------------------------------------------
8     Arteriální hypertenze           
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je třeba zhodnotit funkční
     poškození cílových orgánů, odpověď na
     léčbu, přítomnost dalších rizikových
     faktorů včetně rizika fatální
     kardiovaskulární příhody (hodnocené dle
     SCORE) a dopad stavu na celkovou
     výkonnost a schopnost vykonávat denní
     aktivity.
     Při posouzení se vychází z monitorování
     hodnot krevního tlaku, výsledků
     biochemického vyšetření krve a moče, EKG,
     ECHO, vyšetření očního pozadí,
     sonografického vyšetření karotid a
     ledvin. V případě sekundární hypertenze
     je nutno přihlížet k charakteru
     základního onemocnění.
---------------------------------------------------------------
8a    minimální postižení,            5
     žádné objektivně prokazatelné orgánové   
     morfologické či funkční změny, bez dopadu
     na celkovou výkonnost a schopnost
     vykonávat denní aktivity
---------------------------------------------------------------
8b    lehké orgánové poškození,         10-20
     postižení ledvin se vzestupem kreatininu,
     mírný pokles kreatininové clearence,
     mikroalbuminemie, normální srdeční
     funkce, změny na očním pozadí ve stadiu
     angiopatie či angiosklerózy, bez omezení
     celkové     výkonnosti při běžném zatížení
---------------------------------------------------------------
8c    středně závažné funkční a morfologické   35-45
     změny,
     závažný pokles kreatininové clearence,
     hypertrofie levé komory s poklesem
     srdečního výkonu a celkové výkonnosti při
     středně těžkém zatížení, některé denní
     aktivity vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
8d    těžké funkční postižení,          50-60
     s poklesem srdečního výkonu a celkové
     výkonnosti při lehčím zatížení, některé
     denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
8e    manifestní orgánové postižení,       70-80
     těžký pokles kreatininové clearence,
     výrazná proteinurie, systolická dysfunkce
     levé komory nebo přítomnost levostranné
     srdeční insuficience, změny na očním
     pozadí ve stadiu exudátů na sítnici,
     proběhlá cévní mozková příhoda na
     podkladě krvácení do mozku s těžkými
     funkčními následky, hypertenzní
     encefalopatie
---------------------------------------------------------------
9     Cor pulmonale chronicum          
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je nutno vycházet z postižení,
     které vedlo k rozvoji cor pulmonale, z
     přítomnosti či nepřítomnosti oběhové
     nedostatečnosti, ze zjištění známek
     plicní hypertenze v echokardiografickém
     nálezu, event. z hodnot tlaku v plicnici,
     z efektu léčby, tíže dechové
     nedostatečnosti a dopadu stavu na
     celkovou výkonnost. K objektivizaci
     funkčního postižení se používá i test 6
     minutové chůze (hodnoty do 350 m svědčí
     pro špatnou prognózu, hodnoty nad 350 m
     jsou prognosticky příznivější).
---------------------------------------------------------------
9a    dlouhodobá oběhová kompenzace,       30-60
     podle stupně snížení celkové výkonnosti a
     dopadu na schopnost vykonávat denní
     aktivity
---------------------------------------------------------------
9b    známky pravostranné srdeční insuficience  70-80
     přetrvávající i přes dostatečnou
     komplexní léčbu, neschopnost jakékoliv
     zátěže
---------------------------------------------------------------
ODDÍL B - POSTIŽENÍ CÉV
---------------------------------------------------------------
Položka  Druh zdravotního postižení        Míra
                          poklesu
                          pracovní
                          schopnosti
                          v %
---------------------------------------------------------------
1     Ateroskleróza               
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se vychází z rozsahu a tíže
     degenerativního procesu, dostatečnosti
     průtoku a zásobení cílového orgánu,
     postižení jeho funkce, projevů ischemie a
     dopadu stavu na celkovou výkonnost a
     schopnost vykonávat denní aktivity. Při
     posuzování se vychází z výsledku duplexní
     ultrasonografie, zjištěných rychlostí
     průtoku, významnosti stenózy, z průkazu
     ischemie.
---------------------------------------------------------------
1a    stadium s průkazem mírné ischemie,     10-20
     bez omezení celkové výkonnosti při běžném
     zatížení, některé aktivity vykonávány
     s obtížemi
---------------------------------------------------------------
1b    stadium se středně závažnou ischemií,   30-45
     s poklesem celkové výkonnosti při středně
     těžkém zatížení, některé denní aktivity
     vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
1c    stadium s těžší ischemií,         50-60
     s poklesem celkové výkonnosti při lehčím
     zatížení, některé denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
1d    stadium s těžkým orgánovým poškozením,   70-80
     neschopnost jakékoliv zátěže
---------------------------------------------------------------
2     Obliterace (stenóza, okluze) karotické   
     tepny/tepen
     Funkční postižení po operačních a
     intervenčních zákrocích na karotických
     tepnách
     Posudkové hledisko:
     Míra poklesu pracovní schopnosti se
     stanoví na základě cévního a
     neurologického nálezu (ložiskové změny na
     CT a MR, postižení obou karotid) a podle
     rozsahu funkčního postižení.
---------------------------------------------------------------
2a    prostá obliterace nebo           10
     stav po  karotické endarterektomii (nebo 
     jiném výkonu),
     minimální funkční důsledky
---------------------------------------------------------------
2b    obliterace provázená lehčími poruchami   35-45
     oběhu,
     tranzitorní ischemické ataky, krátkodobé
     výpadky vědomí, lehčí psychické změny
     nebo
     výše uvedené stavy, které byly
     intervenčně nebo operačně uspokojivě
     korigovány, některé denní aktivity
     omezeny
---------------------------------------------------------------
2c    obliterace provázená závažnými poruchami  50-60
     oběhu,
     funkčně závažný neurologický nález,
     významné psychické změny a poruchy nebo
     stavy, které nebylo možno intervenčně
     nebo operačně uspokojivě korigovat,
     některé denní aktivity značně omezeny
---------------------------------------------------------------
3     Obliterace tepen dolních končetin     
     Funkční postižení po operačních a
     intervenčních zákrocích na pánevních
     tepnách a tepnách dolních končetin
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se vychází z hodnocení
     funkčního stadia podle Fontaina nebo
     Rutherforda. Přitom se bere v úvahu
     rychlost vzniku potíží, rozsah postižení,
     přítomné komorbidity a hodnota
     ischemického indexu, přínos zavedené
     terapie včetně výsledku
     revaskularizačního zákroku.
---------------------------------------------------------------
3a    stadium asymptomatické (Fontain I),    5-10
     bez dopadu na celkovou výkonnost při
     běžném zatížení nebo
     stavy po operačním nebo intervenčním
     zákroku s miminálními funkčními důsledky
---------------------------------------------------------------
3b    stadium mírných klaudikací,        15-25
     klaudikační interval 200 m a více
     (Fontain IIa) nebo
     dobrá korekce a funkce po
     revaskularizačním zákroku,
     některé denní aktivity vykonávány
     s obtížemi nebo omezeny
---------------------------------------------------------------
3c    stadium středně těžkých klaudikací,    30-40
     klaudikační interval pod 200 m (Fontain
     IIb) nebo
     částečná korekce a uspokojivá funkce po
     revaskularizačním zákroku, značné omezení
     funkce končetiny/ končetin, značné
     omezení celkové výkonnosti a některých
     denních aktivit
---------------------------------------------------------------
3d    stadium těžkých klaudikací,        50-60
     klaudikační interval pod 50 m, (Fontain
     IIc) nebo
     stav, který nebylo možno uspokojivě
     revaskularizačně korigovat, závažné
     omezení funkce končetiny/končetin,
     většina denních aktivit omezena
---------------------------------------------------------------
3e    stadium klidových ischemických bolestí,  70-80
     ischemické kožní defekty, gangrény
     (Fontain III a IV), neschopnost zátěže
     končetin
---------------------------------------------------------------
4     Obliterace tepen horních končetin     
     Funkční postižení po operačních a
     intervenčních zákrocích na tepnách
     horních končetin
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí funkční důsledky
     aterosklerotického procesu tepen horních
     končetin, které se projevují analogií
     klaudikace, zejména bolestí ve svalech
     paže při jejím zatížení, častěji při
     elevaci končetiny, a poruchou funkce
     končetiny. Postižení tepen předloktí může
     vést k tvorbě ischemických defektů na
     konečcích prstů.
4a    asymptomatické stadium,          5-10
---------------------------------------------------------------
     diference systolických tlaků na horních
     končetinách již větší než 10 mmHg nebo
     stavy po operačním nebo intervenčním
     zákroku s mininálními funkčními důsledky,
     bez dopadu na výkonnost při běžném
     zatížení
---------------------------------------------------------------
4b    zátěží vyvolané bolesti nebo        30-40
     dobrá korekce a funkce po
     revaskularizačním zákroku, omezení
     funkce končetiny/ končetin
---------------------------------------------------------------
4c    závažné poruchy prokrvení a funkce nebo  50
     částečná korekce a uspokojivá funkce po
     revaskularizačním zákroku, závažné
     omezení funkce končetiny/končetin
---------------------------------------------------------------
4d    těžké poruchy prokrvení,          60-70
     klidové bolesti až vznik kožních defektů,
     gangrén nebo
     stav, který nebylo možno uspokojivě
     revaskularizačně korigovat,     neschopnost
     zátěže končetiny/ končetin
---------------------------------------------------------------
5     Funkční cirkulační poruchy charakteru   
     Raynaudova syndromu
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí funkční důsledky
     ischemie prstů ověřené chladovým testem
     nebo pletysmografickým vyšetřením.
---------------------------------------------------------------
5a    stadium I,                 5-15
     lehké poruchy, reverzibilní změny,
     občasné záchvaty postihující špičky prstů
---------------------------------------------------------------
5b    stadium II,                25-35
     občasné záchvaty postihující distální a
     střední články prstů, oboustranné středně
     těžké cirkulační poruchy bez poruch
     trofiky
---------------------------------------------------------------
5c    stadium III,                45-60
     časté záchvaty postihující všechny články
     prstů, trvalé poruchy vazospastické a
     vazoparalytické s poruchou trofiky kůže,
     ale bez defektů, omezení funkce končetin,
     podle dopadu na celkovou výkonnost a
     schopnost vykonávat denní aktivity
---------------------------------------------------------------
5d    stadium IV,                70-80
     uzávěry digitálních tepen, trofické kožní
     změny s defekty, neschopnost zátěže
     končetin
---------------------------------------------------------------
6     Aneuryzmata viscerálních tepen, aneuryzma 
     aorty
     Funkční postižení po operačních zákrocích
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí lokalizace a
     velikost aneuryzmatu, přičemž za
     posudkově závažné se považuje zvýšené
     riziko ruptury aneuryzmat viscerálních
     tepen o průměru 2-2,5 cm, aneuryzmatu
     aorty o průměru 5 cm a více a dopad
     stavu na celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
6a    bez funkční poruchy (malá periferní    10-15
     aneuryzmata),
     bez snížení celkové výkonnosti při běžném
     zatížení
---------------------------------------------------------------
6b    aneuryzmata větších průměrů nebo      20-40
     mnohočetná,
     se snížením výkonu při běžném zatížení
---------------------------------------------------------------
6c    velká aneuryzmata aorty abdominální a   50-70
     velkých pánevních arterií, stavy po
     operacích aneuryzmat s omezením funkce
     orgánu a výrazným snížením celkového
     výkonu při lehkém zatížení, s jiným
     paralelním postižením oběhu nebo závažné
     komplikace spojené s léčbou
7     Aortální disekce              
     Funkční postižení po operačním zákroku
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí stupeň rozšíření
     aorty, funkční postižení orgánů, výše
     krevního tlaku, výsledek případného
     operačního zákroku a dopad na celkovou
     výkonnost a event. další komplikace.
---------------------------------------------------------------
7a    bez významného rozšíření aorty a bez   20-30
     orgánové dysfunkce,
     bez omezení celkové výkonnosti při
     běžném zatížení
---------------------------------------------------------------
7b    rozšíření aorty, lehká orgánová      40-60
     dysfunkce,
     snížení celkové výkonnosti při lehkém
     zatížení
---------------------------------------------------------------
7c    s orgánovým postižením,          70-80
     cerebrovaskulární nebo koronární
     insuficience, ischemie končetin,
     paralýza, renální insuficience, dysfunkce
     gastrointestinálního systému, vysoké
     riziko dalších komplikací
---------------------------------------------------------------
8     Nemoci z útlaku v oblasti horní hrudní   
     apertury - thoracic outlet syndrom
     (TOS), neurovaskulární kompresivní
     syndrom ramenního pletence, syndrom
     krčního žebra
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí závažnost funkční
     poruchy, závažnost cévního a
     neurologického postižení, zvláště jedná-
     li se o dominantní končetinu a omezení
     celkové výkonnosti.
---------------------------------------------------------------
8a    lehké funkční omezení,           10-15
     bez snížení výkonnosti při běžném
     zatížení
---------------------------------------------------------------
8b    středně těžké funkční důsledky,      25-40
     snížená celková výkonnost při běžném
     zatížení
---------------------------------------------------------------
8c    těžké funkční důsledky,          60-70
     omezení celkové výkonnosti při lehkém
     zatížení
---------------------------------------------------------------
9     Mízní edém na jedné nebo obou končetinách 
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí stadium postižení,
     rozsah a tíže postižení funkce končetiny,
     dopad stavu na celkovou výkonnost a
     pohyblivost.
---------------------------------------------------------------
9a    stadium I,                 10
     bez podstatného omezení funkce
     končetiny/končetin
---------------------------------------------------------------
9b    stadium II,                30-40
     s lehkým omezením hybnosti
     končetiny/končetin
---------------------------------------------------------------
9c    stadium III,                50-60
     s výraznou poruchou hybnosti
     končetiny/končetin, podstatně snížená
     pohyblivost
---------------------------------------------------------------
9d    stadium IV,                70
     se ztrátou motorické funkce
     končetiny/končetin, těžkým omezením
     celkové výkonnosti a pohyblivosti
---------------------------------------------------------------
10    Křečové žíly, posttrombotický syndrom,   
     recidivující tromboflebitidy
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí závažnost funkční
     poruchy na základě pletyzmografického
     záznamu volumových změn končetin,
     flebografie, varikografie, přímého měření
     žilních tlaků. Při posouzení se vychází
     z klasifikace CEAP a dopadu stavu na
     funkci končetiny/končetin, pohyblivost a
     celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
10a    stadium I,                 10
     bez podstatného omezení funkce, stadium
     C0-1 podle CEAP
---------------------------------------------------------------
10b    stadium II,                20-30
     s lehkým omezením funkce
     končetiny/končetin, stadium C2-3 podle
     CEAP
---------------------------------------------------------------
10c    stadium III,                40-50
     se středně těžkým omezením funkce
     končetiny/končetin, značně snížená
     celková výkonnost a pohyblivost,
     stadium C4-5 podle CEAP
---------------------------------------------------------------
10d    stadium IV,                50-70
     s těžkým omezením funkce končetin, těžkým
     omezením celkové výkonnosti a
     pohyblivosti, stadium C6 podle CEAP
---------------------------------------------------------------
11    Arteriovenózní píštěle s poruchami     
     periferního prokrvení
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí hybnost a funkce
     končetiny, přítomnost lymfatického otoku
     a jeho komplikací, přítomnost klaudikací
     a tromboembolických komplikací, dopad
     stavu na celkovou výkonnost. Při
     významném arteriovenózním zkratu může být
     posuzovaný limitován projevy srdeční
     nedostatečnosti. V úvahu je nutno brát
     fyzickou náročnost práce.
---------------------------------------------------------------
11a    bez poruchy funkce,            5-10
     rozsah anomální tkáně je malý a průtok
     zkratem nevýznamný
---------------------------------------------------------------
11b    lehká funkční porucha,           20-25
     lehké omezení funkce končetiny, bez
     snížení celkové výkonnosti při běžném
     zatížení
---------------------------------------------------------------
11c    středně těžké funkční postižení,      40
     podstatně snížená funkce končetiny,
     značně snížená celková výkonnost a
     pohyblivost
---------------------------------------------------------------
11d    těžké funkční postižení,          60-70
     projevy srdeční nedostatečnosti
---------------------------------------------------------------
Kapitola X -
POSTIŽENÍ DÝCHACÍ SOUSTAVY
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
      Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle
lokalizace, rozsahu a tíže postižení, četnosti recidiv, resp.
chronicity,  účinnosti léčby, komplikací (zejména  záněty,
septické  stavy),  případné komorbidity (kardiovaskulární),
stupně omezení plicních funkcí dle spirometrie, příp. dle
tělové pletysmografie, vyšetření     saturace hemoglobinu kyslíkem
(SaO2), event. krevních plynů, alterace celkového stavu a
dopadu zjištěných funkčních poruch na celkový stav, výkonnost a
na schopnost zvládat denní aktivity.  Při posuzování míry
poklesu pracovní schopnosti by sledované období, rozhodné pro
posouzení  míry poklesu pracovní schopnosti,  mělo  trvat
zpravidla jeden rok, v případě chronické obstruktivní plicní
nemoci a astmatu zpravidla dva roky.
---------------------------------------------------------------
ODDÍL A - HORNÍ CESTY DÝCHACÍ
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení         Míra
                           poklesu
                           pracovní
                           schopnosti
                           v %
---------------------------------------------------------------
  1  Funkční následky po operacích rtů, čelisti, 
    patra, jazyka
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit intenzitu a
    rozsah postižení, tj. poruchu artikulace,
    žvýkání, mimiky, poruchu funkce jazyka,
    defekt čelistí, dosažení tvarové a funkční
    nápravy a dopad na celkový stav a
    výkonnost.
---------------------------------------------------------------
 1a  lehké funkční postižení,            10-15
    s uspokojivou tvarovou a funkční úpravou,
    rinolálie
---------------------------------------------------------------
 1b  středně těžké funkční postižení,        30-50
    omezení funkce orgánů v postižené oblasti,
    ovlivnění mastikačních, polykacích,
    dechových, hlasových a řečových funkcí,
    recidivující záněty, poruchy inervace,
    cévního a lymfatického zásobení postiženého
    regionu, podle rozsahu poruch
---------------------------------------------------------------
 1c  těžké funkční postižení,            70
    neschopnost zpracování potravy (mastikace,
    transport), těžké poruchy polykání,
    náhradní příjem potravy, závažné poruchy
    dýchání, hlasu a řeči znemožňující
    adekvátní komunikaci, devastující postižení
---------------------------------------------------------------
  2  Zúžení nosních průchodů             5
    s chronickými záněty, deformací nosní
    přepážky, polypóza nosní
---------------------------------------------------------------
  3  Alergická nebo vazomotorická rýma        5
    perzistentní nebo intermitentní,
    se snížením nosní průdušnosti, s omezením
    čichových funkcí, bez alergických nebo
    nealergických komorbidit dýchacích cest
---------------------------------------------------------------
  4  Chronický zánět vedlejších nosních dutin     
    chronické rinosinusitidy infekční,
    dentální, alergické, kombinované,
    sinorinopatie
---------------------------------------------------------------
 4a  minimální funkční postižení,           5
    lokální a celkové příznaky
---------------------------------------------------------------
 4b  středně těžké funkční postižení,        35-50
    s komplikacemi nitrolebními, očními, podle
    rozsahu funkčního postižení
---------------------------------------------------------------
  5  Ztráta čichu, chuti               5
---------------------------------------------------------------
  6  Tracheální stenóza                
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit těsnost
    stenózy; za funkčně významné se považují
    stenózy na polovinu a méně než polovinu
    normálního průsvitu. U proximálně uložených
    stenóz dochází k omezení inspiračních
    funkcí, u kaudálně uložených ke kombinované
    dušnosti.
---------------------------------------------------------------
 6a  lehké funkční postižení,            10-15
    stenóza menší než polovina normálního
    průsvitu, bez dopadu na spirometrický nález
---------------------------------------------------------------
 6b  středně těžké funkční postižení,        25-35
    s dobrým nebo lehce sníženým spirometrickým
    nálezem, snížení výkonnosti při
    středním/obvyklém zatížení
---------------------------------------------------------------
 6c  těžké funkční postižení,            40-50
    značně zhoršený spirometrický nález, značné
    snížení výkonnosti při obvyklém zatížení
---------------------------------------------------------------
ODDÍL B - DOLNÍ DÝCHACÍ CESTY
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení         Míra
                          poklesu
                          pracovní
                          schopnosti
                          v %
---------------------------------------------------------------
1    Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)  
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit jak plicní
    složku postižení (bronchiální obstrukci,
    zánětlivou složku), tak mimoplicní. Pro
    stanovení míry poklesu pracovní schopnosti
    je rozhodující stupeň postižení plicní
    funkce, posouzení progrese (poklesu
    plicních funkcí), přičemž za nejvhodnější
    se považuje tříleté, minimálně však
    dvouleté sledování ventilace, event.
    respirace ve stabilním období, exacerbace,
    nutnost ústavní péče v nemocnici nebo
    odborném léčebném ústavu, úroveň nezbytné
    léčby. Klinický obraz je pomocným kritériem
    (dušnost, kašel, expektorace). Bronchiální
    obstrukce se prokazuje spirometrickým
    vyšetřením po bronchodilatačním testu, tj.
    FEV1/FVC je menší než 0,7 a zařazení do
    stadia (I-IV) určuje FEV1 vyjádřená
    v procentech náležitých hodnot.
    V případě, že sledované období trvá pouze
    jeden rok, je nutno ve stabilním období
    provést alespoň dvě spirometrická
    vyšetření.
---------------------------------------------------------------
1a   lehké funkční postižení, stadium I     5-10
    FEV1/FVC < 0,70,
    FEV1 > 80% náležitých hodnot,
    stavy bez nutnosti hospitalizace,
    stavy, kdy není respektováno doporučení
    přestat kouřit
---------------------------------------------------------------
1b   středně těžké funkční postižení, stadium II 15-30
    FEV1/FVC < 0,70,
    50% < FEV1 < 80% náležitých hodnot,
    dvě a více exacerbací ročně, stavy bez
    nutnosti hospitalizace
---------------------------------------------------------------
1c   těžké funkční postižení, stadium III    40-60
    FEV1/FVC < 0,70,
    30% < FEV1 < 50% náležitých hodnot,
    dvě a více exacerbací ročně, stavy
    s občasnou nutností hospitalizace
---------------------------------------------------------------
1d   zvlášť těžké funkční postižení, stadium IV 70-80
    FEV1/FVC < 0,70,
    FEV1 < 30% náležitých hodnot nebo FEV1 <
    50% náležitých hodnot + chronické
    respirační selhání
---------------------------------------------------------------
2    Bronchiektázie               
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit anatomický
    rozsah (lokalizované, generalizované
    bronchiektázie), příznaky (suché, vlhké -
    s nebo bez chronické infekce dýchacích
    cest, event. hemoptýzu, komplikace - záněty
    plic, sepsi či septické stavy, zhoršení
    plicních funkcí (porucha obstrukčního typu)
    event. respirační insuficienci.
---------------------------------------------------------------
2a   lehká forma,                10-20
    lokalizované bronchiektázie, příznaky
    zpravidla do 3 měsíců v roce, plicní
    ventilace mimo příznakové období normální
---------------------------------------------------------------
2b   středně těžká forma,            25-40
    generalizované bronchiektázie s příznaky
    zpravidla 4-6 měsíců v roce, plicní
    ventilace omezena mírně až středně, bez
    poruchy krevních plynů
---------------------------------------------------------------
2c   těžká forma,                60-80
    generalizované bronchiektázie, opakované
    exacerbace, komplikace záněty plic,
    chronická bakteriální pozitivita, plicní
    funkce pod 50% náležitých hodnot bez nebo s
    poruchou krevních plynů
---------------------------------------------------------------
3    Astma                    
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit úroveň
    kontroly nad astmatem (zvládání), přičemž
    se kontrola týká denních příznaků, omezení
    denních aktivit, nočních příznaků, plicních
    funkcí (PEF, FEV1), exacerbací, event.
    hospitalizací. Přitom je třeba přihlédnout
    i ke komplikujícím faktorům, vedlejším
    účinkům léčby, syndromu spánkové apnoe,
    respiračním infekcím, depresím. Spirometrie
    je nutná pro posouzení příznakového i
    bezpříznakového období astmatu; přitom se
    bere v úvahu i současná léčba. Spirometrii
    je třeba provést v průběhu jednoho roku
    nejméně 2x u astmatu pod kontrolou;
    v případě částečné nebo nedostatečné
    kontroly 1x za tři měsíce. Pro stanovení
    míry poklesu pracovní schopnosti je
    rozhodující dopad stavu na celkovou
    výkonnost a schopnost vykonávat denní
    aktivity.
---------------------------------------------------------------
    3a   astma pod kontrolou,            5-10
    žádné omezení denních aktivit, funkce PEF,
    FEV1 normální, denní příznaky nejvýše 2x
    týdně, zpravidla žádné noční příznaky,
    potřeba úlevových léků nejvýše 2x týdně,
    zpravidla žádné exacerbace, příp. jedna až
    dvě za rok
---------------------------------------------------------------
3b   astma pod částečnou kontrolou,       20-40
    omezení denních aktivit jen při výskytu
    příznaků a exacerbaci, PEF, FEV1 < 80%
    náležitých hodnot nebo osobních nejlepších
    hodnot, denní příznaky více než 2x týdně,
    noční příznaky, potřeba úlevových léků více
    než 2x týdně, tři nebo více exacerbací za
    rok
---------------------------------------------------------------
3c   astma pod nedostatečnou kontrolou,     50-60
    tři nebo více znaků částečné kontroly
    v týdnu, jedna exacerbace v kterémkoliv
    týdnu, FEV1 zpravidla v rozmezí 60-70 %
    náležitých hodnot
---------------------------------------------------------------
3d   obtížně léčitelné astma (OLA),       70-80
    přítomna tři hlavní a alespoň dvě vedlejší
    diagnostická kritéria, FEV1 < 50%
    náležitých hodnot, nutnost ústavní péče
    v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu
---------------------------------------------------------------
4    Zaprášení plic (pneumokoniózy)       
    Silikóza, pneumokonióza uhlokopů, azbestóza
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba vzít v úvahu, že
    pneumokoniózy kolagenní (silikóza,
    uhlokopská pneumokonióza, azbestóza)
    zpravidla progredují i po ukončení expozice
    fibrogennímu prachu. Pro stanovení míry
    poklesu pracovní schopnosti je rozhodující
    prokázání rozsahu a tíže postižení (dle rtg
    obrazu a klasifikace, výjimečně dle
    vysokorozlišující tomografie - HRCT),
    dynamika vývoje postižení, zjištění
    plicních funkcí a transfer faktoru (TLCO),
    vyšetření krevních plynů a krevního obrazu,
    přítomnost chronického zánětu dýchacích
    cest.
    Benigní pneumokoniózy nekolagenní nepůsobí
    pokles pracovní schopnosti.
    Míra poklesu pracovní schopnosti u silikózy
    s infekcí Mycobacterium tuberculosis (M.
    tbc) se stanoví podle poruchy plicních
    funkcí srovnatelně podle položky 1, oddílu
    B, kapitoly X.
---------------------------------------------------------------
4a   silikóza  prostá, pneumokonióza  prostá, 10-15
    azbestóza v počátečním stadiu (s2), stavy
    bez podstatného omezení plicních funkcí
---------------------------------------------------------------
4b   silikóza komplikovaná, pneumokonióza    20-25
    komplikovaná, pokročilejší stadium
    azbestózy (s3, t2 -výše), stavy bez
    podstatného omezení plicních funkcí nebo
    silikóza prostá s lehkou poruchou plicních
    funkcí
---------------------------------------------------------------
4c   silikóza,  azbestóza se středně  těžkou 35-50
    poruchou plicních funkcí
---------------------------------------------------------------
4d   silikóza,  azbestóza s těžkou  poruchou 60-70
    plicních funkcí
---------------------------------------------------------------
4e   středně těžká nebo těžká porucha plicních 75
    funkcí s kardiovaskulárními komplikacemi,
    s plicní hypertenzí, cor pulmonale
---------------------------------------------------------------
5    Jiná postižení plic, pohrudnice       
    Vrozené vady, stavy po plicní embolii,
    intersticiální fibróza, postižení plic při
    systémových postiženích, jizevnaté srůsty
    pohrudnice, stavy po operacích plic.
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit zejména rtg
    plic, HRCT, funkční vyšetření plic -
    ventilaci, transfer faktor, plicní
    poddajnost, krevní plyny v klidu a po
    tělesné zátěži a jiné. Pro stanovení míry
    poklesu pracovní schopnosti je rozhodující
    porucha ventilace a respirace.
---------------------------------------------------------------
5a   lehké funkční postižení,          10
    restrikční, obstrukční nebo smíšená porucha
    ventilace beze změn saturace arteriální
    krve kyslíkem (SaO2), snížení hodnot
    plicních funkcí o 10-34% náležitých hodnot
---------------------------------------------------------------
5b   středně těžké funkční postižení,      30-50
    snížení plicních funkcí o 35-50% náležitých
    hodnot, v klidu SaO2 92 a vyšší, normální
    hodnota krevních plynů, snížení SaO2 nebo
    PaO2 po tělesné zátěži (např. 6 minutový
    test chůze), podle stupně snížení plicních
    funkcí
---------------------------------------------------------------
5c   těžké funkční postižení,          70-80
    plicní funkce snížené pod 35% náležitých
    hodnot nebo pod 50% náležitých hodnot
    v případě zhoršení krevních plynů již v
    klidu
---------------------------------------------------------------
6    Tuberkulóza (TBC)              
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je rozhodující přítomnost
    rozsáhlých zbytkových lézí na plicích a
    pokles plicních funkcí a nepříznivý dopad
    na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat
    denní aktivity. Míra poklesu pracovní
    schopnosti u plicních forem TBC s poruchou
    plicních funkcí se stanoví srovnatelně
    podle položky 1, oddíl B, kapitoly X.
    Plicní formy TBC, v případě, že jde o M.
    tbc citlivé na léky (antituberkulotika),
    obvykle nevedou k poklesu pracovní
    schopnosti, neboť neinfekčnosti a obnovení
    funkčního stavu je dosaženo během několika
    týdnů (popř. měsíců).
    Míra poklesu pracovní schopnosti se u
    mimoplicní TBC stanoví podle reziduálního
    poškození funkce postiženého orgánu
    srovnatelně podle příslušného zdravotního
    postižení.
---------------------------------------------------------------
6a   plicní forma TBC              5
    s lehkými zbytkovými rentgenovými změnami,
    bez poruchy plicních funkcí
---------------------------------------------------------------
6b   TBC na léčbu rezistentní, MDR, XDR, pokud  70
    léčba má trvat nebo trvá déle než jeden rok
---------------------------------------------------------------
7    Sarkoidóza                 
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit lokalizaci,
    rozsah a tíži postižení, zda jsou postiženy
    nitrohrudní uzliny, plíce a jiné orgány-
    centrální nervový systém, uvea, myokard,
    ledviny, drobné klouby a slinné žlázy.
---------------------------------------------------------------
7a   zvětšení hilových uzlin, bez omezení    5
    plicních funkcí, stavy v remisi
---------------------------------------------------------------
7b   s lehkou poruchou plicních funkcí      10
    (restrikční)
---------------------------------------------------------------
7c   postižení ve stadiu II.,          30-50
    postižení uzlin i plicního parenchymu,
    se středně těžkou poruchou plicních funkcí,
    snížení plicních funkcí o 35-50% náležitých
    hodnot, podle stupně poruchy
---------------------------------------------------------------
7d   postižení ve stadiu III.,          60-70
    rozsáhlé postižení plicního parenchymu
    s rozsáhlými fibrózními změnami, s těžkou
    poruchou plicních funkcí nebo s cor
    pulmonale
---------------------------------------------------------------
8    Transplantace plic             
---------------------------------------------------------------
8a   do stabilizace zdravotního stavu      70
---------------------------------------------------------------
8b   po stabilizaci stavu,            40-60
    podle stupně omezení plicních funkcí a
    celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
8c   selhávání transplantovaného orgánu     70-80
---------------------------------------------------------------
Kapitola XI -
POSTIŽENÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
   Při  hodnocení míry poklesu pracovní  schopnosti  u
organických a funkčních postižení gastrointestinálního traktu
je rozhodující rozsah a tíže orgánových poruch, jejich dopad na
celkový stav, výživu a celkovou výkonnost. Při úbytku hmotnosti
a malnutrici se vychází z hmotnostního indexu BMI (body-mass
index), hladiny krevních bílkovin (albuminy) a vlivu karence
potravy na erytropoezu. Potravinové alergie způsobují pokles
pracovní schopnosti jen tehdy, mají-li vliv na stav výživy a
celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
ODDÍL A - POSTIŽENÍ DUTINY ÚSTNÍ A JÍCNU
---------------------------------------------------------------
Položka  Druh zdravotního postižení          Míra
                            poklesu
                            pracovní
                            schopnosti
                            v %
---------------------------------------------------------------
  1  Stavy po operacích rozštěpu rtů, čelisti a    15-25
    patra                       
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti se hodnotí přetrvávající poruchy
    polykání,     příjmu potravy, řeči a případný
    kosmetický defekt.
---------------------------------------------------------------
  2  Porucha funkce jazyka, defekt čelisti,       
    poruchy artikulace, žvýkání a mimiky
    s event. nutností přijímat tekutou stravu
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti se hodnotí rozsah funkčních
    důsledků a dopad na celkovou výkonnost.
    Funkční postižení a míra poklesu pracovní
    schopnosti se stanoví podle položky 1, oddíl
    A, kapitola X.
---------------------------------------------------------------
  3  Achalazie                   
---------------------------------------------------------------
 3a  bez výrazné poruchy příjmu potravy, dysfagie   10
---------------------------------------------------------------
 3b  s výraznou poruchou příjmu potravy        20-40
    (regurgitace nestrávené potravy, zvracení,
    tlak za hrudní kostí) a snížením celkové
    výkonnosti, podle rozsahu omezení
---------------------------------------------------------------
  4  Refluxní choroba jícnu, refluxní ezofagitida    
---------------------------------------------------------------
 4a  se slizničními erozemi              20-30
---------------------------------------------------------------
 4b  se splývavými cirkulárními erozemi až vředy   35-50
    na sliznici, významným poklesem hmotnosti a
    celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
  5  Hiátová hernie                   
---------------------------------------------------------------
 5a  s dyspeptickými potížemi             10-20
---------------------------------------------------------------
 5b  s poruchami pasáže, erozemi, ulceracemi,     35-50
    ztrátovou anemií, značným snížením celkové
    výkonnosti
---------------------------------------------------------------
  6  Divertikly jícnu                  
---------------------------------------------------------------
 6a  s tlakovými bolestmi, dysfagií, regurgitací   10-20
---------------------------------------------------------------
 6b  s omezením příjmu potravy, závažnou poruchou   35-50
    výživy, anemií, významným poklesem hmotnosti
    (není-li možná chirurgická léčba) a celkové
    výkonnosti
---------------------------------------------------------------
  7  Benigní stenóza jícnu               
---------------------------------------------------------------
 7a  bez výrazné překážky příjmu potravy        10
---------------------------------------------------------------
 7b  s funkčně významnou překážkou, dysfagií,    25-40
    odynofagií, s prodloužením doby jídla,
    omezením formy stravy, podle dopadu na
    celkovou výkonnost
---------------------------------------------------------------
 7c  s těžkou překážkou příjmu potravy,        50-70
    zvracením, aspirací, malnutricí, významným
    poklesem hmotnosti, s těžkým snížením
    celkové výkonnosti, některé denní aktivity
    podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
                
ODDÍL B - POSTIŽENÍ ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU
---------------------------------------------------------------
                            Míra
Položka Druh zdravotního postižení           poklesu
                            pracovní
                            schopnosti
                            v %
---------------------------------------------------------------
  1  Vředová choroba žaludku a dvanáctníku     
    způsobená Helicobacterem pylori (HP), HP
    negativní vřed způsobený nesteroidními
    antirevmatiky, stresový vřed
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit pozitivní
    endoskopické vyšetření s biopsií, průkaz HP
    a HP gastritidy, HP-negativní vřed
    v souvislosti s léčbou steroidy a dopad
    stavu na celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
 1a  sezonní opakované recidivy klinicky       5-10
    prokázané, konzervativně léčené, s kolísáním
    hmotnosti
---------------------------------------------------------------
 1b  často recidivující postižení, v mezidobí     15-20
    s erozivní gastritidou, opakovanými
    dyspeptickými potížemi, s mírným poklesem
    hmotnosti
---------------------------------------------------------------
 1c  stavy s komplikacemi, závažnou poruchou     30-50
    výživy a významným poklesem hmotnosti a
    celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
  2  Stavy po operacích žaludku            
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit, zda jde o
    poruchu funkční či organickou, např. stázu
    v přívodné kličce a regurgitaci žluče,
    reflux z přívodné kličky, karenční syndrom a
    dopad stavu na celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
 2a  lehké funkční poruchy              10-15
---------------------------------------------------------------
 2b  středně těžké funkční poruchy          20-40
---------------------------------------------------------------
 2c  organická porucha provázená karenčním      50-70
    syndromem s významnou ztrátou hmotnosti,
    anemií, metabolickou osteopatií, s těžkým
    snížením celkové výkonnosti, některé denní
    aktivity podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
  3  Funkční dyspeptický syndrom (žaludeční,     5-15
    střevní)
                
---------------------------------------------------------------
ODDÍL C - POSTIŽENÍ TENKÉHO STŘEVA A KOLOREKTA
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení         Míra
                           poklesu
                           pracovní
                           schopnosti
                           v %
---------------------------------------------------------------
1   Malasimilační syndrom             
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    srovnatelně podle zdravotního postižení,
    které je příčinou malasimilace.
---------------------------------------------------------------
2   Céliakie, malabsorpční stavy (zejména    
    z důvodu deficitu enzymů enterocytů)
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit hladiny
    sérových autoprotilátek, výsledek biopsie
    sliznice tenkého střeva, stav výživy, úbytek
    hmotnosti a dopad na celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
2a   stavy stabilizované, bez podstatných     10
    následných projevů při dodržování bezlepkové
    diety
---------------------------------------------------------------
2b   se značným snížením celkové výkonnosti a   30-40
    stavu výživy přes dodržování dietetických
    zásad
---------------------------------------------------------------
2c   s komplikacemi - pokročilou malnutricí,   50-70
    metabolickou osteopatií, polyneuropatií,
    ataxií, depresí, ulcerózní jejunoileitidou a
    těžkým snížením celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
3   Jiná postižení tenkého střeva         
    Syndrom kontaminovaného tenkého střeva
    (syndrom slepé kličky), intestinální
    lipodystrofie (Whippleova choroba).
---------------------------------------------------------------
3a   lehké formy,                 10-20
    s průjmy a steatoreou
---------------------------------------------------------------
3b   středně těžké formy,             30-40
    s průjmy a steatoreou, anemií, se značným
    snížením celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
3c   těžké formy,                 60-70
    s průjmy, artritidami, postižením
    lymfatických uzlin, seróz, septické stavy,
    s těžkým snížením celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
4   Idiopatické střevní záněty          
    Crohnova nemoc, idiopatická proktokolitida.
---------------------------------------------------------------
4a   stavy uspokojivě stabilizované,        10-20
    občasná zhoršení s průjmy, laboratorně mírná
    aktivita
---------------------------------------------------------------
4b   středně těžké formy,             30-40
    časté průjmy, značné odchylky
    v laboratorních nálezech, výrazné změny
    endoskopické, rentgenové, radionuklidové, se
    značným snížením celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
4c   těžké formy,                 60-70
    s komplikacemi střevními (abscesy, stenózy,
    píštěle), mimostřevními (kloubními, kožními,
    očními, hepatobiliárními, ledvinovými) a
    nutričními (malnutrice, metabolická
    osteopatie, anemie), těžké snížení celkové
    výkonnosti
---------------------------------------------------------------
5   Kolitidy se známým etiologickým agens     
    Radiační enteritida, ischemická kolitida,
    jiné kolitidy.
---------------------------------------------------------------
5a   lehké formy s nauseou, lehkými průjmy     10-20
---------------------------------------------------------------
5b   středně těžké formy,                 30-40
    s bolestmi břicha, střídání průjmů se
    zácpou, úbytek hmotnosti, se značným
    snížením celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
5c   těžké formy,                 60-70
    s komplikacemi jako např. stenózou střeva,
    adhezemi, abscesy, píštělemi, s těžkým
    snížením celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
6   Divertikulární postižení tračníku, syndrom  
    dráždivého střeva, jiné funkční střevní
    poruchy
---------------------------------------------------------------
6a   s lehkými potížemi - nadýmáním,        5-10
    nepravidelnou stolicí
---------------------------------------------------------------
6b   se silnějšími trvalými symptomy,       25-35
    s průjmy, spasmy několikrát denně, se
    snížením stavu výživy, anemií, snížením
    celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
6c   se značnými trvalými symptomy,        40-60
    se snížením stavu výživy, poruchami pasáže,
    anemií, krvácením, opakovanými záněty nebo
    zúžením střeva, se značným snížením celkové
    výkonnosti
---------------------------------------------------------------
7   Perianální píštěle              
---------------------------------------------------------------
7a   s občasnou sekrecí              10
---------------------------------------------------------------
7b   silně   secernující,   místní   projevy 40-50
    chronického zánětu
---------------------------------------------------------------
7c   trvale silně secernující, celkové projevy   60-70
    chronického zánětu, s podstatným vlivem na
    celkový stav a výkonnost
---------------------------------------------------------------
8   Inkontinence stolice             70
---------------------------------------------------------------
9   Srůsty pobřišnice               
---------------------------------------------------------------
9a   bez podstatného vlivu na střevní pasáž    10
---------------------------------------------------------------
9b   s opakovanými poruchami pasáže        20-30
---------------------------------------------------------------
10   Umělé vyústění trávicího traktu na povrchu  35-45
    těla (nenádorové etiologie), podle funkce
---------------------------------------------------------------
11   Jiná postižení řiti a konečníku, hemoroidy  10-20
    podle dopadu na vyprazdňování a celkovou
    výkonnost
---------------------------------------------------------------
ODDÍL D - KÝLY
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení          Míra
                           poklesu
                           pracovní
                           schopnosti
                           v %
---------------------------------------------------------------
  1  Tříselná, stehenní, pupeční nebo kýla v bílé   10-15
    linii (podle velikosti a reponovatelnosti),
    brániční kýla působící refluxní ezofagitidu
---------------------------------------------------------------
  2  Břišní kýla v jizvě                
---------------------------------------------------------------
 2a  s poruchou funkce břišních orgánů (při      10-15
    poruchách pasáže)
---------------------------------------------------------------
 2b  s větší eventerací útrob před břišní stěnu,   35-50
    mechanicky omezující výkonnost, bez možnosti
    operačního řešení
---------------------------------------------------------------
 2c  s rozsáhlou eventerací útrob před břišní     60-70
    stěnu, s podstatným omezením celkové
    výkonnosti, bez možnosti operačního řešení
---------------------------------------------------------------
ODDÍL E - POSTIŽENÍ PANKREATU, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení          Míra
                            poklesu
                            pracovní
                            schopnosti
                            v %
---------------------------------------------------------------
  1  Chronické postižení slinivky břišní      
    Alkoholická, tropická, hereditární,
    hyperkalcemická, autoimunní, idiopatická
    pankreatitida, stavy po chirurgických
    výkonech na pankreatu.
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit klinický
    obraz, výsledky vyšetření exokrinního
    (cholecystokinin, sekretinový test) a
    výsledky vyšetření endokrinního (C peptid,
    stanovení inzulínu v séru), morfologická
    vyšetření (abdominální ultrasonografie, CT
    břicha, ERCP, MRCP a endoskopická
    ultrasonografie) a dopad postižení na
    celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
 1a  průjmy jen při dietních chybách, bez       5-10
    výraznějších odchylek v biochemickém a
    morfologickém vyšetření
---------------------------------------------------------------
 1b  dyspeptické potíže, průjmy a bolesti při     15-25
    dietních chybách, lehké snížení stavu výživy
    a celkové výkonnosti, lehké odchylky
    v biochemickém a morfologickém vyšetření
---------------------------------------------------------------
 1c  průjmy s výraznou steatoreou, snížením     35-50
    stavu výživy, některé příznaky
    malasimilačního syndromu, významný pokles
    hmotnosti, závažné odchylky v biochemickém a
    morfologickém vyšetření, neschopnost zvládat
    běžné zatížení
---------------------------------------------------------------
 1d  malasimilační syndrom,              60-70
    závažné snížení stavu výživy a celkové
    výkonnosti provázené komplikacemi. např.
    pankreatickou pseudocystou, obstrukcí
    žlučových cest, ascitem, pleurálním
    výpotkem, trombózou lienální žíly, denní
    aktivity podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
  2  Chronická onemocnění žlučníku a žlučových     
    cest
    Litiáza, chronické recidivující záněty,
    stavy po výkonech na žlučových cestách,
    postcholecystektomický syndrom.
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit častost kolik
    nebo zánětů, přítomnost komplikací ve smyslu
    akutní biliární pankreatitidy, akutní
    cholangoitidy, biliárního ileu, gangrény
    žlučníku a dopad stavu na celkovou
    výkonnost.
---------------------------------------------------------------
 2a  s kolikami v odstupech měsíců, s ojedinělými    5
    záněty, bez komplikací
---------------------------------------------------------------
 2b  s častějšími kolikami (jedenkrát měsíčně),    10-20
    s častějšími záněty bez komplikací,
    postcholecystektomický syndrom
---------------------------------------------------------------
 2c  stavy po opakovaných výkonech na papile,     40-50
    žlučových cestách, s komplikacemi, stavy se
    závažnými funkčními poruchami, s poruchami
    výživy, značným snížením celkové výkonnosti
    při obvyklém zatížení
---------------------------------------------------------------
ODDÍL F - POSTIŽENÍ JATER
---------------------------------------------------------------
Položka  Druh zdravotního postižení         Míra
                           poklesu
                           pracovní
                           schopnosti
                           v %
---------------------------------------------------------------
  1   Autoimunitní hepatitida, hepatopatie jiné 
     než virové etiologie, nealkoholická
     steatohepatitida, primární biliární
     cirhóza, primární sklerotizující
     cholangoitida, alkoholické postižení
     jater, jaterní steatóza, jaterní
     steatofibróza,  jaterní cirhóza, toxické
     poškození jater, poškození chemickými
     látkami
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je nutno zhodnotit funkční
     kapacitu jater (podle biochemické a
     histologické aktivity zánětlivé a
     fibrotické), pokročilost a aktivitu
     procesu, rychlost progrese, poruchy
     metabolismu, případné mimojaterní
     projevy, stav výživy, únavu, toleranci
     zátěže, dopad na celkovou výkonnost a
     schopnost vykonávat denní aktivity. Pro
     hodnocení jaterní cirhózy se využívá
     Child Pughova klasifikace, pro
     alkoholickou hepatitidu DF diskriminační
     funkce nebo Glasgow Alcoholic Hepatitis
     score.
---------------------------------------------------------------
  1a   lehké poruchy,                15-20
     bez komplikací, bez mimojaterních
     projevů, s lehce sníženou výkonností, s
     únavou
---------------------------------------------------------------
  1b   středně těžké poruchy,            30-45
     se sníženou funkční kapacitou jater,
     kompenzovaná jaterní cirhóza, lehčí
     mimojaterní projevy, významná dlouhodobá
     únava, se značným snížením celkové
     výkonnosti při obvyklém zatížení, některé
     denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo
     omezeny, podle rozsahu poruch a omezení
---------------------------------------------------------------
  1c   těžké poruchy,                     60
     těžká porucha kapacity jater,
     metabolismu, výživy, rozvoj jaterní
     cirhózy - klasifikace Child-Pugh A,
     funkčně významné mimojaterní projevy,
     podstatné omezení celkové výkonnosti při
     lehkém zatížení, neschopnost vykonávat
     některé denní aktivity
---------------------------------------------------------------
  1d   zvlášť těžké poruchy,             70-80
     dekompenzovaná jaterní cirhóza -
     klasifikace Child-Pugh B, C,
     těžké mimojaterními projevy nebo konečná
     stadia, jaterní insuficience, terminální
     fáze jaterního selhání
---------------------------------------------------------------
  2   Wilsonova choroba             
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je nutno zhodnotit, zda jde o
     formu neurologicko-psychiatrickou, kde
     se míra poklesu pracovní schopnosti
     stanoví podle kapitoly V. nebo VI., nebo
     formu jaterní, kde se míra poklesu
     pracovní schopnosti stanoví srovnatelně
     podle položky 1, oddíl F, kapitola XI.
---------------------------------------------------------------
  3   Hereditární hemochromatóza         
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je nutno zhodnotit formy
     manifestace. U formy jaterní se míra
     poklesu pracovní schopnosti stanoví
     srovnatelně podle položky 1, oddíl F,
     kapitola XI, u formy s manifestací
     diabetu podle položky 2, kapitola IV, u
     formy s převažujícími příznaky
     kardiomyopatie podle kapitoly IX.
---------------------------------------------------------------
  4   Porfyrie                  
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je nutno zhodnotit pokročilost
     a tíži jaterního poškození. Míra poklesu
     pracovní schopnosti se stanoví
     srovnatelně podle položky 1, oddíl F,
     kapitola XI.
---------------------------------------------------------------
  5   Transplantace jater            
---------------------------------------------------------------
  5a   do stabilizace zdravotního stavu a       70
     jaterních funkcí
---------------------------------------------------------------
  5b   po dosažení stabilizace zdravotního      40-60
     stavu, při stabilizaci jaterních funkcí,
     podle omezení celkové výkonnosti, rozsahu
     a stupně případných komplikací
---------------------------------------------------------------
  5c   selhávání transplantovaného orgánu      70-80
---------------------------------------------------------------
Kapitola XII -
POSTIŽENÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
      Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle
lokalizace a rozsahu postižení, stupně alterace celkového
stavu, doprovodných projevů, četnosti recidiv, resp. chronicity
a závažnosti nežádoucích účinků dlouhodobé terapie. Je nutno
zhodnotit také doprovodné orgánové nebo systémové  změny,
infekční  komplikace, omezení pohybu a  dopad  zjištěných
funkčních  poruch na celkový stav, výkonnost a schopnost
vykonávat denní aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní
schopnosti u nemocí kůže a podkožního vaziva by sledované
období,  rozhodné  pro  posouzení míry  poklesu  pracovní
schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení         Míra
                          poklesu
                          pracovní
                          schopnosti
                          v %
---------------------------------------------------------------
1    Infekce kůže a podkožního vaziva (chronické 
    pyodermie)
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a
    intenzitu postižení a dopad na celkový stav
    a výkonnost.
---------------------------------------------------------------
1a   lehké funkční postižení,          10-15
    ohraničené procesy s mírně rozšířeným
    zánětem na kůži a podkožní vazivo
---------------------------------------------------------------
1b   středně těžké funkční postižení,      30-40
    výrazné kožní změny s reakcí vnitřního
    prostředí, celkové projevy zánětu
---------------------------------------------------------------
1c   těžké funkční postižení,          50-60
    rozsáhlé formy s dlouhodobým silně aktivním
    zánětem, bez dostatečné odezvy na terapii,
    značné snížení výkonnosti při obvyklém
    zatížení
---------------------------------------------------------------
1d   zvlášť těžké funkční postižení,      70
    formy s opakovanými septickými stavy,
    neschopnost jakékoliv zátěže
---------------------------------------------------------------
2    Puchýřnatá onemocnění (pemfigus, pemfigoid) 
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit rozsah
    výsevu, lokalizaci a aktivitu procesu a
    dopad na celkový stav a výkonnost.
---------------------------------------------------------------
2a   lehké funkční postižení,          10-15
    ohraničené procesy mírného rozšíření
---------------------------------------------------------------
2b   středně těžké funkční postižení,      30-40
    výrazné projevy s mokváním, případně se
    systémovými změnami
---------------------------------------------------------------
2c   těžké funkční postižení,          50-60
    rozsáhlé dlouhodobě silně aktivní formy
    s nežádoucími účinky léčby, značné snížení
    výkonnosti při obvyklém zatížení
---------------------------------------------------------------
2d   zvlášť těžké funkční postižení,       70
    těžko ovlivnitelné formy s výraznou
    superinfekcí nebo rozsáhlými a funkčně
    těžkými nežádoucími účinky dlouhodobé
    kortikoidní terapie
---------------------------------------------------------------
3    Kožní zánět na iritačním, alergickém nebo  
    konstitucionálním podkladě (dermatitida,
    ekzém)
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit rozsah,
    lokalizaci a aktivitu procesu a dopad na
    celkový stav a výkonnost.
---------------------------------------------------------------
3a   lehké funkční postižení,          5-15
    ohraničené projevy v predilekčních
    lokalizacích ale i jinde na kůži nebo
    stabilizované formy dlouhodobých ekzémových
    změn při nízkém stupni exacerbací
---------------------------------------------------------------
3b   středně těžké funkční postižení,      25-35
    výrazné projevy s častými exacerbacemi na
    rozsáhlejších plochách kůže nebo
    generalizované stabilizované formy,
    snížení výkonnosti při běžném zatížení
---------------------------------------------------------------
3c   těžké funkční postižení,          40-50
    rozsáhlé a opakovaně recidivující formy
    nebo generalizované formy bez dobré
    odpovědi na lokální nebo celkovou léčbu,
    značné snížení výkonnosti při obvyklém
    zatížení
---------------------------------------------------------------
3d   zvlášť těžké funkční postižení,       70
    formy s generalizací projevů, které
    přetrvávají na kůži několik let beze změn,
    komplikované nežádoucími účinky terapie
---------------------------------------------------------------
4    Choroby se zánětem kůže a poruchou rohovění 
    (psoriáza, lichen, keratodermie)
---------------------------------------------------------------
4a   lehké funkční postižení,          5-10
    projevy postihující predilekční
    lokalizaci, malá intenzita zánětu nebo
    rohovění
---------------------------------------------------------------
4b   středně těžké funkční postižení,      20-35
    projevy postihující predilekční lokalizaci
    s větší intenzitou zánětu nebo rohovění, s
    častými exacerbacemi nebo rozsáhlejší
    postižení i v jiné než predilekční
    lokalizaci s dlouhodobou aktivitou
---------------------------------------------------------------
4c   těžké funkční postižení,          40-50
    rozsáhlé postižení kůže s dlouhodobou
    vysokou aktivitou obtížně léčitelné, značné
    snížení výkonnosti při obvyklém zatížení
---------------------------------------------------------------
4d   zvlášť těžké funkční postižení,       70
    rozsáhlé postižení kůže s masivním zánětem
    a značnou tvorbou šupin, rozsáhlé trvalé
    kloubní změny mutilujícího charakteru
---------------------------------------------------------------
5    Urtikarie a angioedém            
---------------------------------------------------------------
5a   minimální funkční postižení,        5
    recidivující urtikarie a angioedém bez
    trvalých funkčních následků
---------------------------------------------------------------
5b   středně těžké funkční postižení,      25-40
    angioedém trvalého charakteru se závažnými
    reziduálními následky
---------------------------------------------------------------
6    Chronická expozice škodlivým vlivům zevního 
    prostředí (mechanické, termické, fyzikální,
    včetně radiace)
---------------------------------------------------------------
    6a   lehké funkční postižení,          15
    postižení malých kožních okrsků nebo
    stabilizované formy s řídkými exacerbacemi
---------------------------------------------------------------
6b   středně těžké funkční postižení,      25-35
    zřetelné projevy na exponovaných částech
    těla nebo generalizované stabilizované
    formy s řídkými exacerbacemi
---------------------------------------------------------------
6c   těžké funkční postižení,          40-50
    generalizované projevy s nepříznivým
    průběhem nebo projevy v místech pohledově
    exponovaných, značné snížení výkonnosti při
    obvyklém zatížení
---------------------------------------------------------------
6d   zvlášť těžké funkční postižení,       70
    generalizované projevy doprovázené vznikem
    nekróz a vředů
---------------------------------------------------------------
7    Nemoci kožních adnex (nehty, vlasy, mazové 
    žlázy apod.)
---------------------------------------------------------------
7a   lehké funkční postižení,          10-25
    postiženo více než 8 nehtů na horních
    končetinách nebo na dolních končetinách,
    případně s odloučením nehtových plotének;
    přičemž z hlediska dopadu na pracovní
    schopnost je významnější postižení nehtů
    rukou
---------------------------------------------------------------
7b   alopecie bez ohledu na rozsah a etiologii  10
---------------------------------------------------------------
7c   závažné či rozsáhlé formy acne vulgaris, 10-25
    rosacei  a dalších folikulárně vázaných
    procesů
---------------------------------------------------------------
7d   těžké funkční postižení,          40-60
    velmi těžké formy akné (acne conglobata,
    acne fulminans) s celkovými projevy,
    horečkami, artralgiemi, s tvorbou píštělí
    a omezením hybnosti, značné snížení
    výkonnosti při obvyklém zatížení, podle
    rozsahu postižení
---------------------------------------------------------------
8    Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva    
---------------------------------------------------------------
8a   minimální funkční postižení,        5
    vitiligo, jizvy, poruchy pigmentace a další
---------------------------------------------------------------
8b   těžké funkční postižení,          
    rozsáhlá elefantiáza končetiny/končetin
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    srovnatelně podle položky 9, oddíl B,
    kapitola IX.
---------------------------------------------------------------
9    Maligní kožní nádory            
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    srovnatelně podle kapitoly II.
---------------------------------------------------------------
Kapitola XIII -
POSTIŽENÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
      Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se
vychází z funkčního postižení pohybového systému. Přitom je
třeba  zhodnotit,  zda jde o zánětlivé,  systémové  nebo
degenerativní postižení, jeho lokalizaci, rozsah a  tíži,
aktivitu, stupeň strukturálního postižení, zda je postižen
jeden nebo více kloubů, postižení funkce kloubů, přítomnost
mimokloubních příznaků, stupeň alterace celkového stavu. Je
nutno vzít v úvahu i dosavadní vývoj postižení, tzn. rychlost
progrese, odpověď na léčbu a event. komplikace léčby.  Pro
stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad
zjištěných  skutečností  na celkovou  výkonnost,  pohybové
schopnosti, schopnost zvládat denní aktivity a na kvalitu
života.  Pro  hodnocení funkčního postižení se  využívají
dotazníky na hodnocení funkce, kvality života, algofunkční
indexy atd. a posouzení funkčních důsledků postižení pohybového
a nosného ústrojí a funkčních schopností podle Mezinárodní
klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Samotné
degenerativní změny bez funkční poruchy nebo provedená operace
na  pohybovém systému, která má dobrý funkční  výsledek,
nepodmiňují pokles pracovní schopnosti.
---------------------------------------------------------------
ODDÍL A - ARTROPATIE
---------------------------------------------------------------
Položka  Druh zdravotního postižení        Míra
                          poklesu
                          pracovní
                          schopnosti
                          v %
---------------------------------------------------------------
1     Osteoartróza                
     Primární lokalizovaná nebo
     generalizovaná, sekundární vzniklá
     následkem traumatu, vrozené nebo vývojové
     vady, z důvodu mechanického přetížení
     nebo v důsledku jiného onemocnění,
     erozivní (postihující ruce, s více
     vyjádřenou zánětlivou komponentou).
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí funkčně významné
     postižení kloubů, lokalizace osteoartrózy
     zhoršující mobilitu (kolenní a kyčelní
     klouby, zejména ve vztahu k dosažení
     kritických hodnot pro pohyblivost a běžný
     život), zda je postižena dominantní horní
     končetina a ruka nebo zda se jedná o
     rychle progredující nebo erozivní
     osteoartrózu. Přihlíží se i k případným
     komplikacím jako je nekróza kosti,
     instabilita kloubu. Pro dopad na pracovní
     schopnost je rozhodující postižení
     pohyblivosti, schopnosti stání, sezení,
     změn polohy těla, vstávání a usedání,
     ohýbání, schopnosti vykonávat
     koordinované činnosti při manipulaci
     s předměty, dopad na celkovou výkonnost a
     schopnost vykonávat denní aktivity.
---------------------------------------------------------------
1a    lehké formy,                10
     s lehkým dopadem na funkci kloubů a
     končetin, pohyblivost a celkovou
     výkonnost
---------------------------------------------------------------
1b    středně těžké postižení,          20-35
     s funkčně významným postižením dvou a
     více velkých/nosných kloubů nebo
     s funkčně významným omezením většiny
     malých kloubů rukou nebo nohou, zachovány
     pohybové schopnosti, snížení celkové
     výkonnosti, některé denní aktivity
     vykonávány s obtížemi nebo s využitím
     kompenzačních mechanismů nebo prostředků
---------------------------------------------------------------
1c    těžké postižení,              40-50
     s funkčně těžkým postižením dvou a více
     velkých/nosných kloubů nebo s těžkým
     postižením většiny malých kloubů rukou
     (zejména narušení úchopu) nebo nohou, se
     značným omezením pohybových schopností a
     celkové výkonnosti při středně těžkém
     zatížení, některé denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
1d    zvláště těžké postižení,          60-70
     těžké postižení pohybových schopností,
     celkové výkonnosti, některé denní
     aktivity značně omezeny
---------------------------------------------------------------
2     Revmatoidní artritida (RA)         
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí celkové příznaky a
     aktivita postižení stanovená klinicky a
     laboratorně, morfologické stadium, vývoj
     postižení, rychlost progrese, vývojová
     fáze, strukturální poškození doprovázené
     kontrakturami, deformitami, atrofiemi
     svalů. Hodnotí se též délka trvání, u
     časných forem (méně než 2 roky trvání) je
     nutno vzít v úvahu, že je větší šance na
     remisi a funkční změny jsou při účinné
     léčbě reverzibilní. Zároveň je nutno
     přihlédnout i k odpovědi na léčbu,
     přítomnosti mimokloubních projevů (např.
     plicní fibróza, vaskulitida), přítomnosti
     kloubních komplikací (nekróza, ankylóza,
     nestabilita) a systémových komplikací
     (osteoporóza, amyloidóza, anemie,
     deprese) a komplikací léčby (žaludeční
     vředy, orgánová toxicita). Ze
     zobrazovacích metod se hodnotí RTG jako
     základní zobrazovací metoda a v určitých
     indikacích lze použít i magnetickou
     rezonanci - MRI nebo sonografii. Ke
     zhodnocení základních ukazatelů u RA je
     vhodné používat valorizované numerické
     ukazatele, tzn. pro aktivitu DAS 28
     (Disease aktivity score) a pro hodnocení
     funkce dotazník HAQ (Health Assessment
     Questionnare).
---------------------------------------------------------------
2a    lehké formy,                10-15
     zřídka recidivující, s trvalou lehkou
     poruchou funkce několika kloubů, HAQ 0-
     0,5, stavy v remisi, bez výraznějších
     známek aktivity (DAS 28 menší než 2,6)
---------------------------------------------------------------
2b    pomalu progredující formy,         20-35
     lehká až střední porucha funkce, HAQ >
     0,5 a < 1,0, některé denní aktivity
     vykonávány s obtížemi, s využitím
     kompenzačních mechanismů a prostředků,
     aktivita trvale nízká, DAS 28 < 3,2,
     možná občasná vzplanutí, stavy bez
     orgánového poškození a systémových
     projevů, rentgenová přechodná progrese
     minimální
---------------------------------------------------------------
2c    středně těžké formy,                40-60
     HAQ > 1,0 a < 1,5, střední až výraznější
     porucha funkce horních a/nebo dolních
     končetin, podstatné snížení celkové
     výkonnosti, některé denní aktivity
     omezeny, přítomny deformity a kloubní
     deformace, svalové atrofie, šlachové
     problémy, aktivita zpravidla střední až
     vysoká, DAS 28 > 3,2, trvalá rentgenová
     progrese
---------------------------------------------------------------
2d    těžké formy,                70
     těžká porucha funkce, HAQ > 1,5, těžké
     snížení celkové výkonnosti, většina
     denních aktivit omezena, destrukce a
     deformity kloubů, komplikace (nekrózy,
     subluxace, ankylózy, destrukce), výrazná
     rentgenová progrese, aktivita vysoká, DAS
     28 > 5,1 ( u pozdní formy může již
     aktivita poklesnout)
---------------------------------------------------------------
3     Reaktivní artritidy            
     Aseptické, imunologicky podmíněné záněty
     kloubů, které vznikají v návaznosti na
     vzdálenou infekci.
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti je nutno vycházet ze
     skutečnosti, že jde převážně o postižení
     prognosticky příznivá, krátkodobá a
     dočasná.
     Pokud je průběh chronický, trvající déle
     než jeden rok, funkční následky a míra
     poklesu pracovní schopnosti se stanoví
     srovnatelně podle revmatoidní artritidy
     podle položky 2, oddíl A, kapitola XIII.
---------------------------------------------------------------
4     Infekční artritidy             
     Artritidy bakteriální (negonokoková,
     gonokoková, při lymeské borrelióze,
     specifická), virové (retrovirové včetně
     HIV), parazitární a navozené plísněmi.
     K artritidám se vztahem k infekci se řadí
     i revmatická horečka.
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí porucha funkce
     (omezení pohyblivosti postižených
     kloubů), aktivita a rozsah procesu,
     strukturální postižení a dopad postižení
     na celkovou výkonnost a pohybové
     schopnosti. Funkční následky se hodnotí a
     míra poklesu pracovní schopnosti se
     stanoví srovnatelně podle položky 2,
     oddíl A, kapitola XIII.
---------------------------------------------------------------
5     Dna                    
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí porucha funkce
     (omezení pohyblivosti postižených
     kloubů), aktivita a rozsah procesu,
     strukturální postižení (destrukce
     kloubních tkání, deformity, kostní eroze
     na RTG) a mimokloubní projevy dny
     (především ledvinové postižení) a dopad
     postižení na celkovou výkonnost a
     pohybové schopnosti.
---------------------------------------------------------------
5a    lehké formy,                10-15
     s řídkou frekvencí záchvatů, s minimálním
     omezením pohyblivosti kloubů
---------------------------------------------------------------
5b    progredující formy,            20-35
     s častou frekvencí záchvatů, se
     strukturálními změnami více kloubů,
     některé denní aktivity vykonávány s
     obtížemi
---------------------------------------------------------------
5c    chronická tofózní dna,           40-60
     závažná strukturální a funkční postižení
     více kloubů, podstatné snížení celkové
     výkonnosti, některé denní aktivity
     omezeny
---------------------------------------------------------------
5d    těžké formy,                70
     těžká strukturální postižení (deformity)
     a funkční postižení více kloubů,
     přítomnost mimokloubních projevů, těžké
     snížení celkové výkonnosti, většina
     denních aktivit omezena
---------------------------------------------------------------
6     Psoriatická artritida           
     Séronegativní artritida sdružená
     s psoriázou, formy asymetrická,
     oligoartikulární, symetrická, distální,
     mutilující, axiální.
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se vychází ze strukturálních
     změn dle RTG nálezu, které jsou
     charakteru destruktivní artritidy až
     s akroosteolýzou, přítomnosti
     periostitid, entézopatií a ankylóz, změn
     na páteři, funkční schopnosti aker
     horních i dolních končetin a dopadu
     zjištěných skutečností na pohybové
     schopnosti, celkovou výkonnost a
     schopnost vykonávat denní aktivity.
     Zároveň je nutno přihlédnout k odpovědi
     na léčbu.
---------------------------------------------------------------
6a    lehké formy,                10-15
     zřídka recidivující, s lehkou poruchou
     funkce několika kloubů, HAQ 0 - 0,5, bez
     výraznějších známek aktivit, maximálně 1
     aktivní kloub
---------------------------------------------------------------
6b    pomalu progredující formy,         20-35
     se středně těžkou  poruchou  funkce
     několika kloubů,
     HAQ > 0,5 a < 1,0, s počínajícími
     mimokloubními projevy, počet aktivních
     kloubů 1 - 3, některé denní aktivity
     vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
6c    středně těžké formy,            40-60
     se značnou poruchou funkce horních a/nebo
     dolních končetin, s podstatným snížením
     celkové výkonnosti, s častými recidivami,
     HAQ > 1 a < 1,5, 3 a více aktivních
     kloubů, některé denní aktivit omezeny
---------------------------------------------------------------
6d    těžké formy,                70
     progredující, léčebně těžko ovlivnitelné,
     s výraznými destruktivními změnami až
     akroosteolýzou, ankylózami,
     polyartikulární postižení nebo finální
     destrukce několika kloubů, HAQ > 1,5,
     aktivita zpravidla vysoká, ale může být
     již vyhaslá, stavy s těžkou poruchou
     funkce horních a/nebo dolních končetin,
     u axiálních forem omezení rozvíjení
     páteře, exkurzí hrudníku, kyfóza páteře,
     s výraznými mimokloubními projevy,
     těžkým snížením celkové výkonnosti,
     většina denních aktivit omezena
---------------------------------------------------------------
ODDÍL B - OSTEOPATIE A CHONDROPATIE
---------------------------------------------------------------
 Položka  Druh zdravotního postižení         Míra
                           poklesu
                           pracovní
                           schopnosti
                           v %
---------------------------------------------------------------
  1   Osteoporóza                
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí opakovaně
     denzitometricky (T skóre) patologie na
     více kostech, snížení celkové kostní
     masy, porucha architektoniky kostí,
     celkový rozsah postižení a výskyt
     zlomenin souvisejících s osteoporózou,
     zejména zlomeniny distálního předloktí,
     kompresivní zlomeniny obratlových těl a
     zlomeniny proximálního femuru, nepříznivé
     funkční následky po zlomeninách a odpověď
     na léčbu. Jde-li o osteoporózu bez
     prodělané zlomeniny, přihlíží se i k
     stanovenému individuálnímu riziku pro
     její vznik. Pro stanovení míry poklesu
     pracovní schopnosti je rozhodující dopad
     zjištěných skutečností na pohybové
     schopnosti, celkovou výkonnost a
     schopnost vykonávat denní aktivity.
---------------------------------------------------------------
  1a   lehká forma,                  10
     osteopenie, s omezením pro dlouhé stání,
     chůzi a těžkou fyzickou práci, celotělová
     kostní denzita (DXA) poklesla o 10 až
     25%, Tskóre 1,0 až - 2,5 SD
---------------------------------------------------------------
  1b   středně těžká forma,             20-35
     se snížením celkové výkonnosti při
     obvyklém zatížení,  celotělová kostní
     denzita (DXA) poklesla o více než 25%,
     Tskóre horší než - 2,5 SD
---------------------------------------------------------------
  1c   těžká forma,                 40-60
     s výskytem alespoň jedné zlomeniny na
     podkladě osteoporózy, s podstatným
     snížením celkové výkonnosti a zpravidla
     značným ovlivněním pohyblivosti,
     celotělová kostní denzita (DXA)
     poklesla o více než 25 %, Tskóre horší
     než - 3,5 SD
---------------------------------------------------------------
  1d   zvlášť těžká forma,              70-80
     Tskóre horší než 3,9 SD, denní aktivity
     těžce omezeny
---------------------------------------------------------------
  2   Komplexní regionální bolestivý syndrom   
     Algodystrofický syndrom, Morbus Sudeck,
     syndrom rameno-ruka
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí rozsah, tíže a
     lokalizace postižení, frekvence a tíže
     bolestí, vazomotorická dysfunkce,
     dystrofické nebo atrofické změny,
     demineralizace kosti, trofické změny
     kůže,     atrofie svalů, pohyblivost kloubů,
     přítomnost nervové léze (I. typ bez
     definované nervové léze, II. typ
     s definovanou nervovou lézí) a dopad
     zjištěných skutečností na schopnost
     vykonávat denní aktivity a na postižení
     pohybových schopností, chůze, stání,
     schopnost udržování a změny polohy těla,
     schopnost vykonávat koordinované činnosti
     při přemisťování a manipulaci s předměty,
     nutnost užití kompenzačních mechanismů a
     pomůcek. Funkční stav se hodnotí pomocí
     ergoterapeutického testování, svalového
     testu, cévního vyšetření, EMG a markerů
     kostního obratu.
---------------------------------------------------------------
  2a   lehká lokální porucha             10
---------------------------------------------------------------
  2b   středně těžká porucha,            20-35
     s omezením funkce končetiny, některé
     denní aktivity jsou vykonávány s obtížemi
     nebo s využitím kompenzačních mechanismů
     a pomůcek
---------------------------------------------------------------
  2c   těžká porucha,                40-50
     neschopnost běžného zatížení, některé
     denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
  2d   zvlášť těžká porucha,             60-70
     neschopnost zatížení, většina denních
     aktivit omezena
---------------------------------------------------------------
  3   Chronická osteomyelitida          
     Exogenní typ, hematogenní typ včetně
     spondylodiscitid, osteomyelitidy
     související s poruchou prokrvení (např.
     diabetická gangréna).
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí funkční postižení
     plynoucí z lokalizace, rozsahu
     postižení, častosti atak, laboratorních
     známek aktivity, postižení jiných orgánů
     vlivem chronické infekce a dopad
     zjištěných skutečností na celkovou
     výkonnost a pohybové schopnosti.
---------------------------------------------------------------
  3a   lehkého stupně,                10
     lokalizovaná, s nepatrnou aktivitou, bez
     poklesu celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
  3b   středního stupně,               30-40
     větší rozsah procesu, mírná trvalá
     sekrece z píštěle, známky zánětlivé
     aktivity v laboratorních nálezech, značné
     snížení celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
  3c   těžkého stupně,                60-70
     rozsáhlejší chronická ulcerace zasahující
     ke kosti, laboratorní známky dlouhodobé a
     značné aktivity, časté těžké ataky s
     horečkou, zřetelná infiltrace měkkých
     tkání, hnisání a vylučování sekvestrů, s
     alterací celkového stavu a těžkým
     snížením celkové výkonnosti, se známkami
     sekundárního postižení orgánů, např.
     anemie, amyloidóza
---------------------------------------------------------------
  4   Poruchy růstu se zaměřením na systémová  
     onemocnění skeletu
     Vrozená systémová onemocnění skeletu
     (achondroplazie, dysostosis
     cleidocranialis), metabolická onemocnění
     provázená změnou pevnosti kosti (Marfanův
     syndrom, mukopolysacharidózy, zřídka
     osteogenesis imperfecta), získaná
     systémová onemocnění skeletu (rachitis).
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí, zda jde o prostou
     poruchu růstu či je-li tato spojena
     s deformitami, disproporcemi, poruchou
     ventilace, srdeční výkonnosti, pohybových
     schopností a snížením celkové výkonnosti.
---------------------------------------------------------------
  4a   tělesná výška proporcionální, po ukončení   35-50
     růstu nepřesahující 120 cm, s ohledem na
     pohybové schopnosti a celkovou výkonnost
---------------------------------------------------------------
  4b   porucha růstu spojena s funkčně        60-70
     významnými deformitami končetin a
     hrudníku, poruchou pohyblivosti,
     ventilace a srdeční výkonnosti,
     s výrazným snížením celkové výkonnosti
---------------------------------------------------------------
ODDÍL C - POSTIŽENÍ MĚKKÉ TKÁNĚ
---------------------------------------------------------------
 Položka  Druh zdravotního postižení         Míra
                            poklesu
                            pracovní
                            schopnosti
                            v %
---------------------------------------------------------------
  1   Idiopatické zánětlivé myopatie       
     Heterogenní skupina získaných chronických
     postižení dermatomyozitidy,
     polymyozitidy, myozitidy v rámci
     překryvných syndromů, myozitidy spojené
     s maligním onemocněním, myozitidy
     s inkluzními tělísky.
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí stupeň svalové
     slabosti (podle Kendalla, Jandy),
     přítomnost extramuskulárních projevů,
     aktivita postižení, přítomnost
     kontraktur, kožních a kloubních příznaků,
     postižení svalů hrtanu, postižení
     myokardu a dopad zjištěných skutečností
     na pohybové schopnosti a celkovou
     výkonnost.
---------------------------------------------------------------
  1a   lehké poruchy,                 10
     lokální postižení, zachována schopnost
     zvládat běžné zatížení, omezení pro
     dlouhé stání a chůzi
---------------------------------------------------------------
  1b   středně závažné poruchy,           20-30
     s lehkým omezením pohyblivosti a celkové
     výkonnosti
---------------------------------------------------------------
  1c   těžké poruchy,                40-60
     se závažným snížením celkové výkonnosti
     při lehké zátěži a značnými poruchami
     pohyblivosti, dlouhodobě značná aktivita
---------------------------------------------------------------
  1d   zvlášť těžká porucha,             70-80
     těžké snížení celkové výkonnosti,
     pohyblivosti, přítomnost mimosvalového
     postižení, závažné poruchy dýchací,
     polykací, postižení srdečního výkonu,
     dlouhodobě vysoká aktivita
---------------------------------------------------------------
  2   Epikondylitida a jiné entézopatie     
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí, zda je porucha
     (úponová bolest v oblasti radiálního nebo
     ulnárního epikondylu) jednostranná či
     oboustranná a dopad zjištěné poruchy na
     zatížitelnost končetiny prací.
---------------------------------------------------------------
  2a   jednostranné postižení s lehkou poruchou   5-10
     funkce končetiny
---------------------------------------------------------------
  2b   jednostranné postižení se závažnější     15-25
     poruchou funkce končetiny, zejména
     dominantní
---------------------------------------------------------------
  2c   oboustranné postižení, podle rozsahu a    15-35
     tíže
---------------------------------------------------------------
  3   Fibromyalgie                
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí lokální nález s
     přítomností bolesti při palpaci alespoň
     11 z 18 fibromyalgických bodů,
     mimokloubní příznaky - ztuhlost,
     chronická únava, pocit vyčerpanosti,
     bolesti hlavy, poruchy spánku a dopad
     zjištěného stavu na celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
  3a   lokální nález bez celkových příznaků,     5-10
     zachována schopnost zvládat běžné
     zatížení
---------------------------------------------------------------
  3b   lokální nález s celkovými příznaky,      15-25
     pokles výkonu při středním zatížení
---------------------------------------------------------------
  4   Úžinové syndromy, syndrom karpálního    
     tunelu
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí omezení funkce
     končetiny, zejména pak ruky, tíže
     zánikových neuromuskulárních projevů
     s přihlédnutím k EMG nálezu a dominanci
     končetiny a v případě motorického
     deficitu výsledek ergodiagnostického
     vyšetření (funkční test ruky). Samotné
     prodloužení distální motorické latence
     nebo senzitivní rychlosti vedení zjištěné
     na EMG bez funkčního omezení nepůsobí
     pokles pracovní schopnosti.
---------------------------------------------------------------
  4a   postižení jedné končetiny s lehkou       10
     poruchou funkce ruky, omezení
     zatížitelnosti končetiny nebo její části
---------------------------------------------------------------
  4b   postižení jedné končetiny se středně     15-20
     těžkou poruchou senzitivních a
     motorických funkcí, zejména funkce ruky
---------------------------------------------------------------
  4c   postižení jedné končetiny s těžkou      20-30
     poruchou senzitivních a motorických
     funkcí, těžká porucha funkce ruky, s
     atrofiemi drobných svalů thenaru,
         s ohledem na dominanci
---------------------------------------------------------------
  4d   postižení obou končetin s lehkým       15-20
     narušením jemné motoriky,  s lehkou
     poruchou funkce rukou
---------------------------------------------------------------
  4e   postižení obou končetin se středně těžkou   35-45
     poruchou funkce rukou
---------------------------------------------------------------
  4f   postižení obou končetin s těžkou poruchou   50-60
     funkce rukou, zejména porušením úchopu a    
     podstatným poklesem síly,
     s atrofiemi drobných svalů thenaru
---------------------------------------------------------------
ODDÍL D - SYSTÉMOVÁ POSTIŽENÍ POJIVA
---------------------------------------------------------------
 Položka  Druh zdravotního postižení         Míra
                           poklesu
                           pracovní
                           schopnosti
                           v %
---------------------------------------------------------------
  1   Systémový lupus erythematodes (SLE),    
     systémová skleróza, polyarteritis nodosa,
     polymyozitida, dermatomyozitida,
     vaskulitidy, Sjögrenův syndrom
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí stav podle rozsahu a
     tíže postižení pojivové tkáně (artritida,
     myokarditida, pneumonitida, známky
     séropozitivity), přítomnosti cévního
     syndromu (s projevy na kůži, v ledvinách,
     centrálním nervovém systému, sítnici),
     projevů katabolismu (horečka, váhový
     úbytek) a výsledků laboratorních vyšetření
     (vysoká FW, leukopenie, lymfopenie,
     trombocytopenie, aktivita B lymfocytů
     s tvorbou autoprotilátek,
     hyperimunoglobulinemie, proteinurie a
     mikroskopická hematurie). Hodnotí se
     rovněž množství a závažnost jednotlivých
     orgánových postižení (např. u
     dermatomyozitidy postižení především kůže
     a příčně pruhovaného svalstva, u SLE
     postižení kůže, kardiovaskulárního
     systému, ledvin, kloubů, centrálního
     nervového systému a plic) a dopad
     zjištěných skutečností na celkovou
     výkonnost.
---------------------------------------------------------------
  1a   lehké formy,                 10-15
     zřídka recidivující, bez výraznějších
     známek aktivity
---------------------------------------------------------------
  1b   vleklé, pomalu progredující formy,      20-35
     s kolísavou aktivitou, s lehkým snížením
     celkové výkonnosti při běžném zatížení
---------------------------------------------------------------
  1c   středně těžké formy,             40-60
     trvale (středně) aktivní, s výraznější
     poruchou funkce některých orgánů a
     systémů, se závažným snížením celkové
     výkonnosti při běžném zatížení, s častými
     recidivami
  1d   těžké formy,                 70-80
     trvale vysoce aktivní, progredující,
     léčebně těžko ovlivnitelné, s těžkou
     poruchou funkce některých orgánů a
     systémů, neschopnost jakéhokoliv zatížení
---------------------------------------------------------------
ODDÍL E - DORZOPATIE A SPONDYLOPATIE
---------------------------------------------------------------
Položka  Druh zdravotního postižení        Míra
                          poklesu
                          pracovní
                          schopnosti
                          v %
---------------------------------------------------------------
1     Bolestivý syndrom páteře včetně stavů po  
     operaci páteře nebo po úrazech páteře,
     degenerativní změny páteře, výhřezy
     meziobratlových plotének
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí funkční postižení
     páteře a z toho vyplývající omezení
     celkové výkonnosti a pohyblivosti a dopad
     na schopnost vykonávat denní aktivity.
     Přitom se vychází z rozsahu a lokalizace
     postižení (monosegmentální,
     plurisegmentální poruchy), časového
     průběhu funkčně významných
     strukturálních změn (komprese, dislokace
     a nestabilita, osteoporóza, degenerativní
     změny), funkčně významné neurologické
     symptomatologie (zpravidla hypo až
     areflexie, poruchy čití, iritační
     projevy, parézy, snížený tonus, poruchy
     trofiky v segmentu, svalové atrofie,
     dlouhodobá bolest v příslušném segmentu
     s reflexními změnami), nálezu EMG,
     svalové dysbalance apod. Tíži periferní
     parézy je nutno stanovit svalovým testem.
     Stejně tak je nutno objektivizovat
     případné poruchy funkce svěračů.
---------------------------------------------------------------
1a    s minimálním funkčním postižením,     5
     postižení jednoho či více úseků páteře,
     občasné blokády s přechodným omezením
     pohyblivosti páteře, svalové dysbalance,
     bez projevů kořenového dráždění
---------------------------------------------------------------
1b    s lehkým funkčním postižením,       10-20
     postižení zpravidla více úseků páteře,
     polytopní blokády s omezením
     pohyblivosti, svalové dysbalance, porucha
     statiky a dynamiky páteře s občasnými
     projevy kořenového dráždění,
     s recidivujícím lehkým neurologickým
     nálezem, bez známek poškození nervu,
     některé denní aktivity vykonávány s
     obtížemi
---------------------------------------------------------------
1c    se středně těžkým funkčním postižením,   30-40
     závažné postižení jednoho nebo více úseků
     páteře, se závažnou poruchou statiky a
     dynamiky páteře, insuficiencí svalového
     korzetu, s často recidivujícími projevy
     kořenového dráždění, s funkčně významným
     neurologickým nálezem, s poškozením
     nervu, popř. symptomatologie neurogenního
     močového měchýře, se závažným snížením
     celkové výkonnosti při běžném zatížení,
     některé denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
1d    s těžkým funkčním postižením,       50-70
     těžké postižení více úseků páteře,
     s trvalými projevy kořenového dráždění,
     trvalým funkčně významným neurologickým
     nálezem, s těžkým poškozením nervů,
     závažné parézy, svalové atrofie, poruchy
     hybnosti končetin, závažné poruchy funkce
     svěračů, pokles celkové výkonnosti při
     lehkém zatížení, některé denní aktivity
     značně omezeny
---------------------------------------------------------------
2     Vrozené nebo získané deformity páteře   
     Skoliózy, spondylolýza, spondylolistéza,
     vadné držení těla, deformity
     v souvislosti s kompresivními frakturami
     obratlů, Klippel-Feilův syndrom (splynutí
     krčních obratlů), degenerativní
     onemocnění páteře, stenózy páteřního
     kanálu, kyfózy, gibus.
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí rozsah a tíže
     postižení, závažnost posunu podle
     Mayerdingovy klasifikace, úhel dle
     Cobba, přítomnost neurologického
     deficitu, plicního nebo
     kardiovaskulárního postižení. Míra
     poklesu pracovní schopnosti se stanoví
     podle dopadu stavu na omezení funkčních
     schopností, zejména na celkovou
     výkonnost, pohyblivost, schopnost chůze,
     stání a schopnost zvládat denní aktivity.
---------------------------------------------------------------
2a    s poruchou statiky a dynamiky páteře,   10
     občasné kořenové dráždění, ztížení
     dlouhodobé chůze, stání, sezení, ohýbání,
     zachována schopnost zvládat běžné
     zatížení, některé denní aktivity
     vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
2b    kombinace závažného postižení více úseků  40-50
     s nepříznivou neurologickou
     symptomatologií, trvalé kořenové dráždění
     nebo závažné výpadové jevy, závažné
     postižení nervů, popř. projevy
     neurogenního močového měchýře,
     se závažným snížením celkové výkonnosti
     při běžném zatížení, některé denní
     aktivity omezeny
2c    s těžkou poruchou funkce,         60-70
     např. se ztuhnutím rozsáhlých oddílů
     páteře, extrémně vytvořená skolióza,
     spondylolistéza s projevy dráždění nebo
     komprese míchy, pokles celkové výkonnosti
     při lehkém zatížení, některé denní
     aktivity značně omezeny
---------------------------------------------------------------
3     Ankylozující spondylitida         
     Forma axiální, postihující pouze páteřní
     struktury, forma periferní postihující i
     periferní klouby, forma rhizomelická
     postihující kořenové klouby (kyčle,
     ramena).
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí rozsah a tíže
     postižení (klinicky i RTG), aktivita
     procesu, funkční porucha páteře a
     kloubů, postižení celkové výkonnosti,
     pohyblivosti, chůze, sezení, stání,
     schopnost manipulace s předměty,
     deformity, destruktivní změny. Přitom se
     přihlíží i k extraskeletálním orgánovým
     projevům (oční, kožní, slizniční,
     kardiovaskulární,     plicní, neurologické
     aj.). K hodnocení funkce se používá
     HAQ, k hodnocení aktivity BASDAI (Bath
     Ankylosing Disease Activity Index);
     přitom se přihlíží i k odpovědi na léčbu.
---------------------------------------------------------------
3a    s minimálním funkčním postižením,     10
     postižení jednoho úseku páteře
     s minimálním omezením pohyblivosti nebo
     kombinované minimální postižení páteře a
     kloubů nebo postižení více než dvou
     kloubů s minimálním omezením
     pohyblivosti, HAQ 0 - 0,5, BASDAI trvale
     < 4,0
---------------------------------------------------------------
3b    s lehkým funkčním postižením,       15-20
     postižení více než dvou úseků páteře
     s lehkým omezením pohyblivosti nebo
     postižení jednoho úseku páteře s lehkým
     omezením pohyblivosti a postižení více
     než dvou kloubů s minimálním až lehkým
     omezením pohyblivosti nebo
     postižení více než dvou kloubů s lehkým
     omezením pohyblivosti,
     lehce aktivní proces, HAQ > 0,5 < 1,0,
     BASDAI převážně < 4,0
---------------------------------------------------------------
3c    se středně těžkým funkčním postižením,   30-40
     postižení více než dvou úseků páteře se
     středně těžkým omezením pohyblivosti nebo
     postižení jednoho úseku páteře s těžkým
     omezením pohyblivosti nebo ztuhlostí nebo
     postižení jednoho úseku páteře se středně
     těžkým omezením pohyblivosti a postižením
     více než dvou kloubů s lehkým až středně
     těžkým omezením pohyblivosti kloubů nebo
     postižení více než dvou kloubů se středně
     těžkým omezením pohyblivosti,
     středně aktivní proces, HAQ > 1, 0 a >
     1,5 , BASDAI > 4,0
---------------------------------------------------------------
3d    s těžkým funkčním postižením,       45-60
     ztuhnutí několika úseků páteře, silně
     aktivní proces nebo
     postižení všech úseků páteře s velmi
     těžkým omezením pohyblivost nebo
     stavy se ztuhnutím jednoho úseku páteře,
     omezeným rozvíjením hrudníku, fixovanou
     hrudní kyfózou a s funkčně významným
     postižením více než dvou velkých kloubů,
     stavy se středně těžkým omezením
     hybnosti,
     dlouhodobě aktivní proces, HAQ > 1,5,
     BASDAI > 4,0
---------------------------------------------------------------
3e    velmi těžkým funkčním omezením,      65-75
     ztuhnutí všech úseků páteře, na rtg nález
     bambusové páteře, nebo
     stavy se závažným postižením páteře a
     s funkčně závažným postižením více než
     dvou kloubů nebo
     těžké destruktivní změny více než dvou
     kloubů s velmi těžkým omezením
     pohyblivosti až ankylózou nebo
     stavy s funkčně závažnými poruchami
     ventilace, stavy s trvalou vysokou
     aktivitou procesu, těžkým omezením
     pohyblivosti,
     HAQ > 1,5, BASDAI > 4,0 (ale může i
     vyhasnout)
---------------------------------------------------------------
4     Difuzní idiopatická skeletální       
     hyperostóza (ankylozující hyperostóza,
     Forestierova choroba)
     Posudkové hledisko:
     Při stanovení míry poklesu pracovní
     schopnosti se hodnotí funkční postižení
     páteře, omezení hybnosti, přítomnost
     entézopatií, neurologické komplikace
     z tlaku osifikací na okolní struktury,
     v pozdějších stadiích komplikace typu
     dysfagie, dušnosti a dopad zjištěných
     skutečností na celkovou výkonnost a
     pohyblivost.
---------------------------------------------------------------
4a    omezení páteře s lehkou poruchou hybnosti 10
---------------------------------------------------------------
4b    rigidita páteře se středně těžkou     20-30
     poruchou hybnosti a snížením celkové
     výkonnosti při běžném zatížení
---------------------------------------------------------------
4c    závažná porucha hybnosti s neurologickými 40-50
     komplikacemi, dysfagií, námahovou
     dušností
---------------------------------------------------------------
Kapitola XIV -
POSTIŽENÍ MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY
---------------------------------------------------------------
ODDÍL A - POSTIŽENÍ MOČOVÉ SOUSTAVY
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
      Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle
rozsahu a tíže postižení, stupně aktivity procesu, poruch
funkce  uropoetického  systému, které  je  nutno  zjistit
speciálními funkčními zkouškami (např. určením kreatininu a
močoviny,  vyšetřením glomerulární filtrace a koncentrační
schopnosti, izotopovým vyšetřením, urografií, urodynamickým
vyšetřením, endoskopií, sonografií). Přitom je nutné vzít v
úvahu i případné postižení jiných orgánů. Pro stanovení míry
poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad poruchy funkce
na celkový stav, výkonnost a na schopnost zvládat denní
aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u
poruch močové soustavy by sledované období, rozhodné pro
posouzení  míry poklesu pracovní schopnosti,  mělo  trvat
zpravidla jeden rok.
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení         Míra
                          poklesu
                          pracovní
                          schopnosti
                          v %
---------------------------------------------------------------
1    Vrozené vady močové soustavy, jiné vady   
    Cysta ledviny, vícečetné cysty ledvin,
    polycystóza ledvin, hydronefróza, solitární
    ledvina, vady močových cest, striktura
    ureteru, megaureter, stavy po
    rekonstrukčních operacích ledvin nebo
    močového měchýře a jiné.
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    podle rozsahu a tíže postižení, poruchy
    funkce uropoetického systému, rozsahu
    zánětlivých komplikací a postižení odtoku
    moče.
    V případě, kdy vrozená vada vyústí
    v chronické selhání ledvin nebo
    inkontinenci, míra poklesu pracovní
    schopnosti se stanoví srovnatelně podle
    příslušných položek kapitoly XIV.
---------------------------------------------------------------
1a   vady dobře funkčně kompenzované nebo    5-15
    s minimálním nebo lehkým dopadem na funkci
    ledvin nebo odtok moče, lehčí zánětlivé
    komplikace
---------------------------------------------------------------
1b   lehké poruchy,               25-35
    stavy s poruchami funkce ledvin a močových
    cest, snížení funkce o více než třetinu,
    poruchy odtoku moče s recidivujícími
    zánětlivými komplikacemi
---------------------------------------------------------------
1c   středně těžké poruchy,           45-50
    snížení funkce ledvin o více než polovinu,
    ureterostomie, cystostomie
---------------------------------------------------------------
2    Zánětlivá postižení močové soustavy     
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a druh
    postižení (recidivující chronická
    cystitida, intersticiální cystitida,
    chronická pyelonefritida, chronická
    intersticiální nefritida), laboratorní
    nálezy (významná bakteriurie, pyurie,
    proteinurie, leukocytóza, další celkové
    známky zánětu), poruchu funkce a případné
    komplikace.
    V případě, kdy zánětlivé postižení vyústí
    v chronické selhání ledvin, míra poklesu
    pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně
    podle položky 6, kapitola XIV.
---------------------------------------------------------------
2.1   chronický či recidivující bakteriální zánět 10
    dolních močových cest,
    minimální nebo lehký nález ve funkčních
    zkouškách
---------------------------------------------------------------
2.2   intersticiální cystitida,          20-40
    snížení funkce o více než jednu třetinu ve
    funkčních zkouškách, značné snížení
    výkonnosti při obvyklém zatížení
---------------------------------------------------------------
2.3   chronická pyelonefritida, chronická     20-40
    intersticiální nefritida,
    snížení funkce o více než jednu třetinu ve
    funkčních zkouškách, značné snížení
    výkonnosti při obvyklém zatížení
---------------------------------------------------------------
3    Urolitiáza                 
    Posudkové hledisko:
    Samotná urolitiáza bez funkční poruchy nebo
    provedená operace (odstranění konkrementu)
    s dobrým funkčním výsledkem, nepodmiňuje
    pokles pracovní schopnosti.
    V případě, že je postižení komplikováno
    intersticiální nefritidou, míra poklesu
    pracovní schopnosti se stanoví podle
    rozsahu komplikací srovnatelně podle
    položky 2 nebo 6, kapitola XIV.
---------------------------------------------------------------
4    Glomerulopatie (primární, sekundární) a   
    jiná postižení ledvin bez ohledu na
    etiologii
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a
    závažnost změn, stupeň aktivity, poruchu
    renální funkce na základě laboratorního
    souboru vyšetření, markerů zánětu,
    proteinurie, koagulace, imunologického
    vyšetření, ultrasonografie případně i
    biopsie     ledvin. Přitom je nutné vzít v
    úvahu i případné komplikace renálního
    postižení (anemie, poruchy koagulace,
    porucha kalciofosfátového metabolismu,
    hypertenze, hyperlipidemie a další) a
    nežádoucí účinky léčby.
---------------------------------------------------------------
4a   minimální funkční postižení,        10-15
    dosažení remise, pokles aktivity, pokles
    nebo vymizení proteinurie, normalizace či
    zlepšení renální funkce a močového nálezu,
    pokles nebo vymizení titru protilátek,
    nepřítomnost funkčního postižení ledvin,
    bez komplikací, případně jen lehké
    komplikace, zvýšená unavitelnost
---------------------------------------------------------------
4b   lehké funkční postižení,          20-30
    snížení renální funkce (středně těžké
    snížení glomerulární filtrace), chronické
    formy s postižením tubulointersticia,
    přítomnost funkčně významnějších
    chronických komplikací, zpomalení progrese
    funkčního a morfologického postižení,
    zajišťovací dlouhodobá renoprotektivní a
    imunosupresivní léčba, podle rozsahu
    funkčního omezení
---------------------------------------------------------------
4c   středně těžké postižení,          40-50
    snížení renálních funkcí na III. až IV.
    stupeň dle KDOQI, glomerulární filtrace
    pod 30 ml/min/1,73 m˛, současně přítomné
    jiné chronické komplikace, značné snížení
    výkonnosti při obvyklém zatížení, některé
    denní aktivity omezeny, podle rozsahu
    funkčního omezení
---------------------------------------------------------------
4d   těžké funkční postižení,          70-80
    významně snížená renální funkce V. stupně
    dle KDOQI, chronické komplikace se závažným
    funkčním postižením jiných orgánů a
    systémů, velká nefrotická proteinurie, plně
    rozvinutý, perzistující nefrotický syndrom,
    pokročilá chronická renální insuficience,
    některé denní aktivity těžce omezeny
---------------------------------------------------------------
5    Polycystická choroba ledvin autozomálně   
    dominantního typu (PCHLAD)
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    podle závažnosti chronické renální
    insuficience a přidružených komplikací
    (porucha fosfokalciového metabolismu,
    krvácení, infekce) a extrarenálních projevů
    (postižení jater) srovnatelně podle položky
    6, kapitola XIV.
---------------------------------------------------------------
6    Chronické selhání ledvin/chronická renální 
    insuficience
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit rychlost
    progrese, stadium selhání, komplikace
    spojené s renální insuficiencí, zejména
    kardiovaskulární komplikace, infekční
    komplikace, poškození centrálního nervového
    systému, anemii, krvácivé stavy, renální
    osteopatii/kostní nemoc, efekt
    transplantace nebo komplikace s ní spojené
    a dopad stavu na celkovou výkonnost a denní
    aktivity.
---------------------------------------------------------------
6a   lehké funkční postižení,          20-30
    stadium I. nebo II., některé denní aktivity
    vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
6b   středně těžké funkční postižení,      40-50
    stadium III. až IV., funkčně závažné
    chronické komplikace, značné snížení
    výkonnosti při obvyklém zatížení, některé
    denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
6c   těžké funkční postižení,          60-80
    stadium chronického selhání ledvin,
    nezvratné selhání ledvin, stadium V.,
    glomerulární filtrace je snížena na méně
    než jednu osminu fyziologické hodnoty, tedy
    pod 0,16 ml/s, bez nebo s uremickými
    symptomy (neuropatie, encefalopatie,
    pleuritida, perikarditida, malnutrice,
    hemoragická diatéza) nebo s mnohočetnými
    komplikacemi, denní aktivity těžce omezeny
---------------------------------------------------------------
6d   chronické selhání ledvin léčené dialýzou  60-80
    s mnohočetnými těžkými komplikacemi
---------------------------------------------------------------
6e   chronické selhání ledvin léčené dialýzou  50-60
    bez nebo s lehčími komplikacemi, podle
    rozsahu omezení
---------------------------------------------------------------
7    Transplantace ledviny            
    Posudkové hledisko:
    Pokud dojde ke zhoršení funkce štěpu a
    funkce transplantované ledviny, míra
    poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    srovnatelně dle rozsahu funkčního postižení
    podle položky 6a až 6e, oddíl A, kapitola
    XIV.
---------------------------------------------------------------
7a   stav po transplantaci do dosažení      70
    stabilizace renální funkce
---------------------------------------------------------------
7b   stav po transplantaci ledviny při dobré   10-20
    stabilizaci renálních funkcí a bez výskytu
    komplikací
---------------------------------------------------------------
7c   stav po kombinované transplantaci ledviny a 35-50
    pankreatu při stabilizaci renálních a
    pankreatických funkcí a bez výskytu
    komplikací
---------------------------------------------------------------
8    Inkontinence moče u žen           
---------------------------------------------------------------
8a   nahodilý a ojedinělý únik moče při zatížení 5-10
    do několika ml (potřeba malé vložky),
    některé denní aktivity vykonávány s
    obtížemi
---------------------------------------------------------------
8b   ztráty moče při stresových manévrech jsou  20-30
    menší než 30 ml (únik moče při kašli,
    smíchu, kýchnutí či zvedání těžkých
    předmětů, používání kompenzačních pomůcek
    nepravidelné), některé denní aktivity
    omezeny
---------------------------------------------------------------
8c   střední stresová inkontinence,       40-50
    ztráty moče při stresových manévrech jsou
    mezi 30-80 ml, únik moče nastává při změně
    polohy, běhu, chůzi, lehčí fyzické práci,
    používání pomůcek je zpravidla trvalé,
    některé denní aktivity podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
8d   těžká inkontinence moče, úplná inkontinence 70
    ztráty moče při stresových manévrech jsou
    větší než 80 ml, únik moče nastává již při
    minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku,
    moč uniká trvale, používání pomůcek pro
    inkontinenci je trvalou nutností
---------------------------------------------------------------
9    Inkontinence moče u mužů po prostatektomii 
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    srovnatelně dle rozsahu funkční poruchy
    podle položky 8, oddíl A, kapitola XIV.
---------------------------------------------------------------
10   Neurogenní močový měchýř          
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti se hodnotí klinický nález včetně
    základních reflexů anogenitální oblasti,
    mikční karty, vyšetření moče,
    ultrasonografie ledvin a močového měchýře,
    uroflowmetrie event. komplexního
    urodynamického vyšetření.
---------------------------------------------------------------
10a   stavy s frekventní mikcí (polakisurie),   25-40
    urgentní mikce, nykturie, podle rozsahu
    postižení
---------------------------------------------------------------
10b   úplná inkontinence             
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    srovnatelně podle položky 8, oddíl A,
    kapitola XIV nebo podle příčiny postižení.
---------------------------------------------------------------
11   Chronické píštěle močového a pohlavního   
    ústrojí, veziko-vaginální, uretero-
    vaginální
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti se hodnotní klinický nález,
    poruchy močení, rozsah úniku moče, aktivita
    infekčního procesu, případná porucha
    renálních funkcí, vulvitidy, kolpitidy,
    dekubity a dopad stavu na celkovou
    výkonnost a denní aktivity.
---------------------------------------------------------------
11a   chronické píštěle s trvalou mírnou sekrecí, 30-50
    místní zánět, frekventní nebo urgentní
    močení, některé denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
11b   chronické píštěle s vydatnou sekrecí,    70
    s celkovou odezvou, extrauretrální
    inkontinence moče totální, permanentní,
    některé denní aktivity podstatně omezeny
---------------------------------------------------------------
12   Striktura, stenóza uretry          
---------------------------------------------------------------
12a   s uspokojivým vyprazdňováním        10
---------------------------------------------------------------
12b   poradiační, provázená poradiační cystitidou 35-50
    a proktitidou, algickým syndromem
---------------------------------------------------------------
13   Maligní nádory ledviny, močového měchýře,  
    močových cest
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    srovnatelně podle kapitoly II.
---------------------------------------------------------------
14   Ztráta nebo výpad funkce jedné ledviny při     10
    dobré funkci druhé ledviny
---------------------------------------------------------------
15   Ztráta nebo výpad funkce jedné ledviny při 
    zhoršené funkci druhé ledviny
        Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    podle položky 4 nebo 6, kapitola XIV.
---------------------------------------------------------------
16   Nefrotický syndrom             
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit velikost
    proteinurie, hypoproteinemie,
    hypoalbuminemie, hyperlipidemie a
    přidružené komplikace, zejména infekce,
    tromboembolické komplikace, poruchu
    metabolismu lipidů a proteinovou malnutrici
    a dopad stavu na celkovou výkonnost.
---------------------------------------------------------------
16a   lehký stupeň,                20-40
    proteinurie 3-4g/24hodin, mírná
    hypoproteinemie, mírná hypoalbuminemie,
    mírná hypercholesterolemie, řídce infekční
    komplikace, nejsou známky proteinové
    malnutrice, snížení celkové výkonnosti při
    běžném zatížení, podle rozsahu omezení
---------------------------------------------------------------
16b   střední stupeň,               50
    proteinurie cca 5g/24hodin, značná
    hypoproteinemie a hypoalbuminemie,
    hypercholesterolemie, občasné infekční
    komplikace, zpravidla nejsou známky
    proteinové malnutrice, podstatné snížení
    výkonnosti při obvyklém zatížení, některé
    denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
16c   těžký stupeň,                60-70
    proteinurie nad 6g/24hodin, těžká
    hypoproteinemie, hypoalbuminemie,
    hypercholesterolemie, trvalé nebo často
    recidivující otoky, infekční a
    tromboembolické komplikace, známky
    malnutrice, některé denní aktivity těžce
    omezeny
---------------------------------------------------------------
ODDÍL B - POSTIŽENÍ POHLAVNÍ SOUSTAVY
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
      Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle
lokalizace a rozsahu postižení a funkčních poruch a komplikací
z něj vyplývajících (celkové, místní, močové, střevní a jiné) a
dopadu zjištěných poruch na celkový stav a výkonnost.
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení          Míra
                           poklesu
                           pracovní
                           schopnosti
                           v %
---------------------------------------------------------------
  1  Maligní nádory               
    Karcinom prostaty, penisu, tumor varlete
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se
    stanoví srovnatelně podle kapitoly II.
    Rozhodující pro stanovení míry poklesu
    pracovní schopnosti u stavů
    stabilizovaných jsou funkční projevy a
    následky zejména inkontinence, poradiační
    cystitida, poradiační proktitida,
    lymfedémy, psychické problémy a jiné.
---------------------------------------------------------------
  2  Chronický zánětlivý proces adnex,        10
    parametria nebo dělohy
    chronické zánětlivé stavy, často
    recidivující
---------------------------------------------------------------
  3  Postižení po odstranění dělohy pro benigní    
    proces
    Posudkové hledisko:
    Hysterektomie - operační odstranění dělohy
    pro benigní proces nepodmiňuje pokles
    pracovní schopnosti. Pokles pracovní
    schopnosti mohou působit jen pozdní
    komplikace, zejména poranění uropoetického
    a gastroinstestinálního traktu a
    pooperační píštěle.
    Míra poklesu pracovní schopnosti se
    v takových případech stanoví dle typu
    funkční poruchy a zdravotního postižení
    srovnatelně podle kapitoly XI nebo XIV.
---------------------------------------------------------------
  4  Endometrióza těžkého stupně           
 4a  funkční poruchy související s bolestivou    10
    symptomatologií, poruchy mikce (urgence,
    nykturie, polakisurie)
---------------------------------------------------------------
 4b  velmi pokročilé formy endometriózy,      20-35
    funkční orgánové komplikace, zejména
    stenóza ureteru, vznik hydronefrózy,
    poškození ledvin nebo
    funkční poruchy následkem operační léčby,
    zejména uropoetického a
    gastroinstestinálního traktu, pooperační
    píštěle, hypotonie močového měchýře,
    retence moče.
    Míra poklesu pracovní schopnosti se
    stanoví dle typu funkční poruchy a
    zdravotního postižení srovnatelně podle
    kapitoly XI nebo XIV.
---------------------------------------------------------------
  5  Menopauzální a perimenopauzální poruchy,    10
    klimakterický syndrom
  6  Pokles stěny vaginy, prolaps vaginy nebo     
    dělohy
    Posudkové hledisko:
    Při stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je nutno zhodnotit závažnost
    klinického stagingu sestupu, funkční
    poruchy (místní, močové, střevní) a dopad
    zjištěných funkčních poruch na celkovou
    výkonnost.
---------------------------------------------------------------
 6a  lehké funkční postižení,            15
    bez inkontinence nebo s nepatrnou
    stresovou inkontinencí, lehké místní a
    střevní symptomy nebo
    stav po operaci s uspokojivým funkčním
    výsledkem
---------------------------------------------------------------
 6b  těžké funkční postižení,            60-70
    závažný sestup až výhřez doprovázený
    těžkou močovou inkontinencí, stadium III.
    a IV., stav, který není možno řešit
    chirurgicky
---------------------------------------------------------------
  7  Inkontinence při postižení ženských       
    pohlavních orgánů
    Posudkové hledisko:
    Při hodnocení míry poklesu pracovní
    schopnosti je třeba zhodnotit závažnost
    inkontinence.
    Míra poklesu pracovní schopnosti se
    stanoví srovnatelně podle položky 8, oddíl
    A, kapitola XIV.
---------------------------------------------------------------
  8  Maligní nádory vulvy, pochvy, děložního     
    hrdla, děložního těla (endometria),
    vejcovodu, vaječníku, gestační
    choriokarcinom Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se
    stanoví srovnatelně podle kapitoly II.
    Rozhodující pro stanovení míry poklesu
    pracovní schopnosti u stavů
    stabilizovaných jsou funkční projevy a
    následky, zejména poradiační cystitida,
    poradiační proktitida, lymfedémy, případné
    uretrální léze, píštěle vesico či
    rectovaginální, poruchy střevní pasáže,
    algický syndrom, psychické problémy a
    jiné.
---------------------------------------------------------------
Kapitola XV -
FUNKČNÍ PORUCHY, POSTIŽENÍ PO ÚRAZECH, OPERACÍCH
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází
z  funkčního postižení, na kterém se podílí jak postižení
nosného a pohybového systému, tak i postižení funkce dalších
orgánů  a  systémů. Přitom se hodnotí zejména  postižení
výkonnosti, pohyblivosti (chůze, stání), schopnost koordinace
pohybů, přenášení a manipulace s předměty, schopnost vykonávat
denní aktivity. Dopad na pracovní schopnost mají rozsah a tíže
postižení funkce orgánů nebo tělesných systémů, anatomické nebo
funkční ztráty končetin nebo jejich částí, muskuloskeletální
změny, narušení pohyblivosti kloubů a končetin, lymfedém,
neuropatie, poruchy mluvení, přijímání potravy,  zažívání,
močení, defekace, chronická bolest, psychické změny, poruchy
smyslů, výsledek operačního výkonu popř. estetické postižení.
Samotné prodělání úrazu, operace, implantace kloubní náhrady
s  dobrým  funkčním  výsledkem nepůsobí  pokles  pracovní
schopnosti.
---------------------------------------------------------------
ODDÍL A - POSTIŽENÍ HLAVY, KRKU, TĚLA
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení         Míra
                          poklesu
                          pracovní
                          schopnosti
                          v %
---------------------------------------------------------------
1    Funkční poruchy po úrazech hlavy, klenby  
    nebo baze lební, mozku
    Posudkové hledisko:
    Pro stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti je rozhodující rozsah a tíže
    neurologické symptomatologie, omezení
    duševních schopností a intelektu,
    komunikace, popř. rozsah poruchy zraku či
    sluchu.
---------------------------------------------------------------
1a   minimální funkční poruchy          5-10
---------------------------------------------------------------
1b   stavy s lehkým funkčním postižením,     15-25
    některé denní aktivity vykonávány s
    obtížemi
---------------------------------------------------------------
1c   středně těžké postižení,          30-45
    výkon některých denních aktivit omezen
---------------------------------------------------------------
1d   těžké postižení,              50-60
    výkon některých denních aktivit podstatně
    omezen
---------------------------------------------------------------
1e   zvlášť těžké postižení,           70-80
    kombinovaná těžká postižení duševních,
    smyslových a motorických schopností, výkon
        většiny denních aktivit těžce omezen
---------------------------------------------------------------
2    Funkční poruchy po úrazech orofaciální   
    oblasti
    Posudkové hledisko:
    Pro stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti se hodnotí poruchy otevírání
    úst, poruchy žvýkání, změny okluze,
    estetické deformity, ankylóza
    mandibulárního kloubu, změny polohy očního
    bulbu, omezení pohybu nebo souhybu očního
    bulbu, poruchy binokulárního vidění,
    průchodnost nosu.
---------------------------------------------------------------
2a   lehké poruchy                10
---------------------------------------------------------------
2b   středně těžké poruchy            30
---------------------------------------------------------------
2c   těžké poruchy,               50-70
    s omezením mluvení, neschopnost žvýkání,
    nutnost konzumace mixované stravy,
    znetvoření obličeje, podle rozsahu poruch
---------------------------------------------------------------
3    Funkční poruchy po úrazech krku       
    Posudkové hledisko:
    Míry poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    podle převažujícího funkčního postižení,
    rozsahu a tíže symptomatologie zejména
    srovnatelně podle položky 1, oddíl E,
    kapitola XIII.
---------------------------------------------------------------
4    Funkční poruchy po úrazech hrudníku, žeber, 
    prsní kosti a nitrohrudních orgánů
    Posudkové hledisko:
    Pro stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti se hodnotí deformace a ztráta
    pohyblivosti hrudní stěny, nervové poruchy
    - neuralgie, parézy interkostálních nervů,
    stav dechových funkcí a srdeční výkonnosti,
    rozsah omezení celkové výkonnosti a dopad
    na schopnost vykonávat denní aktivity.
---------------------------------------------------------------
4a   lehké poruchy,               10-15
    snížení pohyblivosti hrudní stěny
---------------------------------------------------------------
4b   středně těžké poruchy,           25-35
    lehké snížení srdečního výkonu a dechových
    funkcí
---------------------------------------------------------------
4c   těžké poruchy,               50-70
    s funkčně závažným poklesem srdečního
    výkonu a dechových funkcí, podle tíže
    poruch
---------------------------------------------------------------
5    Funkční poruchy po úrazech břicha,     
    nitrobřišních orgánů, ledvin
    Posudkové hledisko:
    Pro stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti se hodnotí rozsah reziduálního
    postižení břišní stěny, postižení zažívání
    a pasáže, postižení funkce nitrobřišních
    orgánů, metabolismu a vylučování.
---------------------------------------------------------------
5a   lehké poruchy                10-15
---------------------------------------------------------------
5b   středně těžké poruchy            25-35
---------------------------------------------------------------
5c   těžké poruchy,               50-70
    podle rozsahu postižených funkcí a orgánů
---------------------------------------------------------------
6    Funkční poruchy po úrazech pánve,      
    zlomeninách pánevních kostí, symfýzy,
    zlomeninách křížové kosti a kostrče
    Posudkové hledisko:
    Pro stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti se hodnotí, zda došlo k porušení
    celistvosti pánevního kruhu, postižení
    funkce močového měchýře, poruchy močení,
    poruchy defekace, rozsah omezení fyzické
    výkonnosti a pohyblivosti a dopad na
    schopnost vykonávat denní aktivity.
---------------------------------------------------------------
6a   lehké poruchy,               10-20
    občasná neurologická symptomatologie,
    poruchy statiky a dynamiky dolního úseku
    páteře
---------------------------------------------------------------
6b   středně těžké poruchy,           30-40
    funkčně významná porucha funkce pánevního
    pletence a reziduální neurologické projevy
    na dolních končetinách (recidivující
    kořenové dráždění, lehké parézy)
---------------------------------------------------------------
6c   těžké poruchy,               50-60
    podstatné omezení fyzické výkonnosti,
    pohyblivosti, středně těžké parézy, poruchy
    vyměšování, některé denní aktivity značně
    omezeny
---------------------------------------------------------------
6d   zvlášť těžké poruchy,            70-80
    minimální pohyblivost, případně odkázanost
    na invalidní vozík, kompletní postižení
    sfinkterů
---------------------------------------------------------------
7    Funkční poruchy po polytraumatu       
    s mnohočetnými poúrazovými následky
    (zejména kombinované postižení hlavy,
    hrudníku a končetin)
    Posudkové hledisko:
    Pro stanovení míry poklesu pracovní
    schopnosti se hodnotí rozsah a tíže
    postižení jednotlivých orgánů a systémů,
    zejména ve vztahu k celkové výkonnosti,
    pohyblivosti a schopnosti vykonávat denní
    aktivity.
---------------------------------------------------------------
7a   lehké poruchy                10
---------------------------------------------------------------
7b   středně těžké poruchy            25-40
---------------------------------------------------------------
7c   těžké poruchy                50-60
---------------------------------------------------------------
7d   zvlášť těžké poruchy            70-80
---------------------------------------------------------------
ODDÍL B - POSTIŽENÍ KONČETIN
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení         Míra
                          poklesu
                          pracovní
                          schopnosti
                          v %
---------------------------------------------------------------
1    Ztráty končetin, jejich částí        
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    podle omezení fyzické výkonnosti,
    pohyblivosti, chůze, stání, schopnosti
    koordinace pohybů, funkčního postižení
    ruky, manipulace a přenášení předmětů,
    dopadu na schopnost vykonávat denní
    aktivity, s přihlédnutím k dominanci horní
    končetiny.
---------------------------------------------------------------
1a   anatomická ztráta jedné končetiny nebo   70
    ztráta končetiny s krátkým pahýlem stehna
    nebo paže, bez možnosti kompenzace protézou
---------------------------------------------------------------
1b   anatomická ztráta části dolní končetiny ve 50-60
    stehně nebo
    ztráta horní končetiny v paži s ohledem na
    dominanci
---------------------------------------------------------------
1c   anatomická ztráta dolní končetiny v bérci  35-45
    nebo
    ztráta horní končetiny v předloktí s
    ohledem na dominanci
---------------------------------------------------------------
1d   anatomická ztráta ruky nebo         35
    částečná ztráta ruky s úplnou ztrátou
    úchopu s ohledem na dominanci, nebo
    a ztráta nohy
---------------------------------------------------------------
1e   anatomická ztráta části ruky s ohledem na  25-30
    dominanci při částečně zachované funkci
    úchopu nebo
    ztráta palce ruky s ohledem na dominanci
    při částečně zachované funkci úchopu nebo
    ztráta části nohy v nártu nebo
    ztráta části nohy v záprstí
---------------------------------------------------------------
1f   anatomické ztráty několika prstů jedné ruky 5-15
    při zachovaném úchopu nebo
    ztráta několika prstů nohy nebo nohou
    (kromě palce nohy)
---------------------------------------------------------------
1g   anatomické ztráty několika prstů na obou  15-25
    rukách při zachovaném úchopu nebo
    ztráta palce či obou palců na nohách nebo
    ztráta několika prstů nohy včetně palce
    nohy
---------------------------------------------------------------
1h   kombinované anatomické ztráty částí dvou  40-70
    končetin nebo podstatných částí končetin
    podle rozsahu a významnosti ztráty, ztráty
    dominantní horní končetiny, dopadu
    postižení na funkci končetin, na
    pohyblivost, schopnost chůze, stání,
    koordinaci pohybů, manipulaci a přenášení
    předmětů
---------------------------------------------------------------
1i   anatomické ztráty dvou končetin nebo částí 80
    tří končetin
---------------------------------------------------------------
1j   anatomické ztráty obou horních končetin   70-80
    v zápěstí a výše nebo
    obou dolních končetin v bércích a výše
---------------------------------------------------------------
2    Endoprotézy na horních končetinách,     
    endoprotézy ramenního kloubu, loketního
    kloubu
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    jen při prokázání omezení rozsahu pohybu,
    svalové síly a funkce končetiny pro
    manipulaci a přenášení předmětů a denní
    aktivity, podle rozsahu funkční poruchy.
---------------------------------------------------------------
2a   lehké poruchy,               10
    lehké omezení hybnosti a funkce
---------------------------------------------------------------
2b   středně těžké poruchy,           25-35
    s poruchou motorických funkcí končetiny,
    svalovými     atrofiemi, podstatným omezením
    hybnosti v kloubu, některé denní aktivity
    omezeny s ohledem na dominanci končetiny
---------------------------------------------------------------
2c   těžké poruchy,               50-70
    uvolňování, zánětlivé komplikace, těžké
    poruchy hybnosti paže
---------------------------------------------------------------
3    Ztuhnutí nebo omezení pohybu v ramenním   
    kloubu, loketním kloubu /kloubech
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    s ohledem na skutečnost, zda je postižen
    jeden nebo dva klouby, dále podle rozsahu
    omezení pohybu, omezení fyzické výkonnosti,
    koordinace pohybů, manipulace a přenášení
    předmětů.
---------------------------------------------------------------
3a   lehké omezení hybnosti jednoho nebo dvou 10
    kloubů
---------------------------------------------------------------
3b   středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo 15-25
    dvou kloubů,
    omezení funkce končetiny pro manipulaci a
    přenášení těžkých předmětů
---------------------------------------------------------------
3c   ztuhnutí lokte nebo ramene s přihlédnutím  25-35
    k postavení,
    některé denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
3d   ztuhnutí dvou kloubů,            50
    značné snížení celkové výkonnosti, některé
    denní aktivity značně omezeny
---------------------------------------------------------------
4    Ztuhnutí nebo omezení pohybu zápěstního 
    kloubu/kloubů
---------------------------------------------------------------
4a   omezení hybnosti              10
---------------------------------------------------------------
4b   ztuhnutí                  15-20
---------------------------------------------------------------
5    Deformity prstů rukou            
---------------------------------------------------------------
5a   při zachovaném úchopu            10
---------------------------------------------------------------
5b   při částečně zachované úchopové schopnosti 20
    ruky
---------------------------------------------------------------
5c   při úplné ztrátě úchopové schopnosti ruky, 30-35
    podle dominance
---------------------------------------------------------------
6    Funkční postižení po zlomeninách  kostí 
    horní končetiny
---------------------------------------------------------------
6a   minimální funkční poruchy          5-10
---------------------------------------------------------------
6b   lehké postižení funkce končetiny,      15-20
    snížení zatížitelnosti končetiny, výkon
    některých denních aktivit s využitím
    kompenzačních mechanismů a prostředků
---------------------------------------------------------------
6c   těžké postižení,              30-40
    značné omezení funkce končetiny pro
    manipulaci s předměty, těžké omezení
    hybnosti ve dvou velkých kloubech, omezení
    svalové síly na 3, svalové atrofie, těžké
    deformity paže nebo předloktí, výkon
    některých denních aktivit omezen i přes
    využívání kompenzačních mechanismů a
    prostředků
---------------------------------------------------------------
7    Funkční poruchy po rupturách svalů a šlach 
    horní končetiny
---------------------------------------------------------------
7a   lehké poruchy,               10
    omezení zatížitelnosti končetiny
---------------------------------------------------------------
7b   výraznější poruchy,             20
    s omezením funkce končetiny pro manipulaci
    a přenášení těžkých předmětů
---------------------------------------------------------------
8    Endoprotézy na dolních končetinách,     
    endoprotézy kyčelního, kolenního,
    hlezenního kloubu
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    jen při prokázání omezení rozsahu pohybu,
    svalové síly, funkce končetiny a celkové
    pohyblivosti, chůze, stání a dopadu na
    celkovou výkonnost a schopnost vykonávat
    denní aktivity.
---------------------------------------------------------------
8a   lehké poruchy,               10-15
    lehké omezení hybnosti a funkce jednoho
    nebo dvou velkých kloubů dolních končetin
    nebo závažnější omezení hlezenního kloubu,
    omezení jen pro delší chůzi a stání
---------------------------------------------------------------
8b   středně těžké poruchy,           30-40
    s poruchou motorických funkcí končetiny,
    svalovými atrofiemi, podstatným omezením
    hybnosti v kolenním a/nebo kyčelním
    kloubu, se značným snížením celkové
    pohyblivosti, některé denní aktivity
    omezeny
---------------------------------------------------------------
8c   těžké poruchy,               70
    s uvolněním jedné nebo obou komponent nebo
    s progresí deformace nebo s neúplnou
    zlomeninou dříku nebo s úplnou zlomeninou
    nebo s recidivující subluxací nebo luxací
    endoprotézy nebo s infikovanou endoprotézou
    nebo
    stavy se závažnou pooperační poruchou
    motorických funkcí na obou dolních
    končetinách
---------------------------------------------------------------
9    Ztuhnutí nebo omezení pohybu v kyčelním   
    nebo kolenním kloubu/kloubech
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    podle omezení rozsahu pohybu, svalové síly,
    funkce končetiny/končetin a celkové
    pohyblivosti, chůze, stání a dopadu na
    celkovou výkonnost a schopnost vykonávat
    denní aktivity.
---------------------------------------------------------------
9a   lehké omezení hybnosti jednoho nebo více  5-10
    kloubů nebo končetiny/končetin
---------------------------------------------------------------
9b   středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo 15-30
    více kloubů nebo končetiny/končetin, podle
    rozsahu funkčního postižení
---------------------------------------------------------------
9c   těžké omezení hybnosti jednoho nebo více  35-50
    kloubů nebo končetiny/končetin, podle
    rozsahu funkčního postižení
---------------------------------------------------------------
9d   ztuhnutí jednoho kloubu s ohledem na    30-50
    lokalizaci, příznivost či nepříznivost
    postavení v postiženém kloubu a dopad na
    funkci končetiny
---------------------------------------------------------------
9e   ztuhnutí dvou kloubů s ohledem na      60-70
    lokalizaci, příznivost či nepříznivost
    postavení v postižených kloubech a dopad
    na funkci končetiny/končetin
---------------------------------------------------------------
10   Poškození vazivového aparátu kolena/kolen  
---------------------------------------------------------------
10a   nestabilita, potřeba kompenzační pomůcky, 10-15
     omezení pro delší chůzi a stání
---------------------------------------------------------------
10b   značná nestabilita i přes používání     20-30
    kompenzační pomůcky/pomůcek, s výrazným
    porušením stereotypu funkce
    končetiny/končetin pro chůzi a stání
---------------------------------------------------------------
11   Ztuhnutí nebo omezení pohybu v hlezenním  10-20
    kloubu/kloubech
    podle rozsahu omezení
---------------------------------------------------------------
12   Deformity nohy nebo prstů nohy/nohou    
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    podle dopadu postižení na fyzickou
    výkonnost a pohyblivost.
---------------------------------------------------------------
12a   lehké deformity a poruchy nohy/nohou,    10-20
    jednostranné nebo oboustranné, s narušením
    stereotypu chůze, s potřebou kompenzační
    pomůcky
---------------------------------------------------------------
12b   výrazné deformity a poruchy nohy/nohou,  20-30
    jednostranné nebo oboustranné, závažné
    poruchy stereotypu chůze, omezení dosahu
    chůze i přes kompenzační pomůcky
---------------------------------------------------------------
12c   deformity prstů nohy jednostranné nebo   5-10
    oboustranné,
    s potřebou kompenzační pomůcky
---------------------------------------------------------------
13   Funkční postižení po zlomeninách kostí   
    dolní končetiny
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    podle omezení rozsahu pohybu, svalové síly,
    funkce končetiny a celkové pohyblivosti a
    dopadu na celkovou výkonnost a schopnost
    vykonávat denní aktivity.
---------------------------------------------------------------
13a   lehké postižení,              10-15
    lehké deformity bérce nebo stehna, lehké
    hypotrofie svalů, omezení funkce končetiny
    pro delší chůzi a stání
---------------------------------------------------------------
13b   středně těžké postižení funkce končetiny,  30-35
    značná deformita bérce nebo stehna, svalové
    atrofie, značné omezení funkce končetiny,
    některé denní aktivity vykonávány s
    obtížemi
---------------------------------------------------------------
13c   těžké postižení,              50
    těžké deformity, podstatné omezení funkce
    končetiny a celkové pohyblivosti, některé
    denní aktivity omezeny
---------------------------------------------------------------
14   Pseudoartrózy - paklouby končetin     
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    podle lokalizace pakloubu, omezení fyzické
    výkonnosti     a pohyblivosti, dopadu na
    schopnost koordinace pohybů, přenášení a
    manipulaci s předměty.
    Současně je nutno zohlednit, zda jde o
    vitální nebo avitální pakloub.
---------------------------------------------------------------
14a   závažné omezení funkce končetiny,      35-50
    podle stupně omezení statické zátěže
    končetiny a dominance horní končetiny,
    vitální pakloub
---------------------------------------------------------------
14b   těžké postižení,              50-70
    podstatně omezená schopnost až neschopnost
    chůze a stání nebo neschopnost přenášení a
    manipulace s předměty, avitální pakloub,
    podle lokalizace a neschopnosti statické a
    mechanické zátěže
---------------------------------------------------------------
15   Poúrazové postižení nervů, nervových kořenů 
    a nervových pletení
    Posudkové hledisko:
    Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
    s ohledem na lokalizaci, rozsah a tíži
    funkčního postižení srovnatelně podle
    kapitoly VI.
---------------------------------------------------------------
16   Zkrat končetiny               
---------------------------------------------------------------
16a   zkrat končetiny v rozsahu 3-5 cm      5-10
---------------------------------------------------------------
16b   zkrat končetiny v rozsahu 6-10 cm      20-25
---------------------------------------------------------------
16c   zkrat končetiny o více než 10 cm, podle  35-50
    rozsahu funkční poruchy
---------------------------------------------------------------
ODDÍL C - POPÁLENINY, POLEPTÁNÍ
---------------------------------------------------------------
Obecné posudkové zásady:
      Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je
rozhodující rozsah, tíže a lokalizace procesu, poškození funkce
některých orgánů nebo systémů v důsledku léčby, omezení fyzické
výkonnosti,  omezení  pohyblivosti  končetin,  schopnosti
koordinace  pohybů, funkční postižení ruky s  vlivem  na
manipulaci a přenášení předmětů, dopad na schopnost vykonávat
denní aktivity. V případě poškození funkce oka a zraku se míra
poklesu pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle kapitoly
VII,  při postižení dýchacího ústrojí podle kapitoly  X,
v případě poškození jiných vnitřních orgánů podle příslušného
orgánového poškození.
---------------------------------------------------------------
Položka Druh zdravotního postižení          Míra
                           poklesu
                           pracovní
                           schopnosti
                           v %
---------------------------------------------------------------
  1  Popáleniny a poleptání              
---------------------------------------------------------------
 1a  popálení nebo poleptání lokalizovaná,     5-15
    menšího rozsahu, nižšího stupně,
    s následným lehkým funkčním postižením,
    podle rozsahu postižení
---------------------------------------------------------------
 1b  popálení nebo poleptání více částí těla,    20-30
    vyššího stupně, s funkčně významným
    omezením funkce části těla nebo orgánů a
    celkové výkonnosti, některé denní aktivity
    vykonávány s obtížemi
---------------------------------------------------------------
 1c  těžké popálení nebo poleptání více částí    40-60
    těla, rozsáhlejší postižení, postižení
    vyššího stupně s komplikacemi, s poškozením
    funkce některých orgánů nebo systémů,
    s podstatným poklesem celkové výkonnosti
    při běžném zatížení, některé denní aktivity
    omezeny, podle rozsahu funkčního postižení
---------------------------------------------------------------
 1d  zvlášť těžké postižení, mnohočetné těžké    70
    postižení, s těžkými funkčními následky
---------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 8 odst. 3 písm. f) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 479/2008 Sb.