"Utajené" zpřísnění požární bezpečnosti

Vydáno: 5 minut čtení

Asi málokoho napadlo, že v nedávné novele zákona o střelných zbraních a střelivu se skrývá i novela zákona o požární ochraně. I když nabude účinnosti až 1. srpna 2017, je vhodné se s ní seznámit, neboť zásadním způsobem mění požadavky na provozování činností s vysokým a se zvýšeným požárním nebezpečím. Za neplnění těchto požadavků bude moci být uložena pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Nedávná novela zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů) byla provedena zákonem č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Týká se především zpracování dokumentace požární ochrany, oprávněnosti právnické nebo fyzické podnikající osoby provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, a ukládání pokut státním požárním dozorem. Mění nebo doplňuje celou řadu paragrafů, především § 6a, 6b, 6c, 76c a 76d.

Novela zásadním způsobem zasahuje do povinností při provozování činností s vysokým požárním nebezpečím. V § 6a, jenž má zcela nové znění, ustanovuje, že právnické a fyzické podnikající osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím až po schválení dokumentu posouzení požárního nebezpečí orgánem státního požárního dozoru. Posouzení zpracované odborně způsobilou osobou je právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna předložit ve dvou vyhotoveních. Nejsou-li shledány nedostatky, orgán státního požárního dozoru posouzení schválí. V opačném případě jej vrátí zpět. Neodstraní-li předkladatel zjištěné obsahové nedostatky do stanovené lhůty, orgán státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o neschválení posouzení. V důsledku toho nebude předkladatel moci zahájit provozování plánované podnikatelské činnosti.

Posouzení není jediným dokumentem, jehož zpracování se dotýká novela zákona o požární ochraně účinná od 1. srpna 2017. Dalším je dokumentace zdolávání požáru (nové znění § 6b; stávající je přesunuto do § 6c).

Právnické a podnikající fyzické osoby budou podle novely moci provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah (viz § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), po schválení dokumentace zdolávání požáru orgánem státního požárního dozoru. Tuto dokumentaci bude muset ve dvou vyhotoveních předložit ke schválení orgánu státního požárního dozoru. Zpracovat ji bude moci jako dosud odborně způsobilá osoba nebo technik PO.

Nezjistí-li orgán žádné nedostatky, dokumentaci schválí. V opačném případě ji vrátí zpět s uvedením zjištěných nedostatků a stanoví lhůtu pro opětovné předložení.

Před změnou provozování činnosti, která má vliv na obsah schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo na obsah dokumentace zdolávání požáru, bude právnická nebo fyzická podnikající osoba muset předložit orgánu státního požárního dozoru ke schválení doplněné posouzení nebo novou dokumentaci zdolávání požáru, případně nové posouzení, bude-li to vzhledem k rozsahu změny potřebné. Do doby schválení předloženého dokumentu nelze změny v provozované činnosti, podle novely zákona o požární ochraně, provést!

Novela uvádí, že změny v objemu roční produkce nebudou důvodem pro předložení nového posouzení, je-li schváleno výhradně pro činnost, při níž se vyrábějí nebo do zásobníků, cisteren nebo nádob plní hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny nebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší. Také uvádí, že podle nových požadavků na zpracování dokumentace zdolávání požáru se postupuje i v případě, kdy zpracování této dokumentace stanoví dokumentace požární ochrany – blíže § 34 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění č. 221/2014 Sb. (například dokument stanovení organizace zabezpečení požární ochrany).

Právnické a podnikající fyzické osoby, které budou po 1. srpnu 2017 provozovat činnosti s vysokým požárním nebezpečím bez odsouhlaseného posouzení požárního nebezpečí se budou vystavovat nebezpečí udělení pokuty až do výše 10 000 000 Kč. Shodně to bude platit pro uvedené subjekty, které budou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, bez odsouhlasené dokumentace zdolávání požáru státním požárním dozorem.

Posouzení požárního nebezpečí, jakož i dokumentace zdolávání požáru, schválené před 1. srpnem 2017 je podle přechodných ustanovení novely zákona považováno za schválené ve smyslu novely zákona o požární ochraně č. 229/2016 Sb.

Z uvedené změny zákona o požární ochraně vyplývá ještě jedna zásadní skutečnost. Lze předpokládat, že dojde ke zvýšení tlaku na odpovědnost zpracovatele uvedených dokumentů za kvalitu své práce. Ta bude moci být určující, zda právnická nebo fyzická podnikající osoba bude moci zahájit provozování své zamýšlené podnikatelské činnosti, jež je charakterizována jako činnost s vysokým nebo zvýšeným požárním nebezpečím. V důsledku toho, bude moci být zpracovatel dokumentů odpovědný za škody, které v důsledku jeho nekvalitní práce vznikly zpožděním zahájení podnikatelské činnosti.

Související dokumenty

Související články

Právo požární ochrany, 1. část - Historie, bezpečnostní systematika a právní základ
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Právo požární ochrany, 5. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 2. část
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Právo požární ochrany, 10. část - Dokumentace zdolávání požáru
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Právo požární ochrany, 11. část - Posouzení požárního nebezpečí
Právo požární ochrany, 3. část - Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (část 1.)
Právo požární ochrany, 3. část - Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (část 2.)
Právo požární ochrany, 9. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob provozujících činnosti se zvýšeným (a vysokým) požárním nebezpečím, 2. část
Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
Požadavky nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
Právo požární ochrany, 2. část - Zákon o požární ochraně - významné a aktuální novely
Právo požární ochrany, 6. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 3. část

Související otázky a odpovědi

Umístění požární značky
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Školení první pomoci
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Hasicí přístroj v budově
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP