Novinky z oblasti právních předpisů BOZP

Vydáno: 9 minut čtení

Co nás potkalo

V roce 2016 vyšel zákon č. 88/2016 Sb. - dlouho očekávaná novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která se významně dotkla činnosti odborně způsobilých osob v prevenci rizik a koordinátorů BOZP na staveništi. Nastala jim povinnost vést písemně chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti opatřený svým jménem a vlastnoručním podpisem a opatřit svým jménem a vlastnoručním podpisem také zpracované dokumenty související s výkonem této činnosti. Největší dohady vyvolalo ustanovení ohledně kvalifikace koordinátora, který nyní musí mít střední vzdělání s maturitou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření. Jelikož nikde nebylo specifikováno technické vzdělání, někteří koordinátoři si nevěděli rady, zda toto vzdělání splňují a budou moci tuto činnost vykonávat i nadále, nebo budou muset změnit předmět svého působení. Doteď to není zcela jasné, a tak si někteří uchazeči o zkoušku shánějí potvrzení ve škole, kterou absolvovali, nebo na ministerstvech (práce a sociálních věcí nebo školství, mládeže a tělovýchovy), že právě jejich obor studia je technického zaměření.

Dále se určil koordinátor jako zpracovatel plánu BOZP na staveništi a po novele nařízením vlády č. 136/2016 Sb. přibyla v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nová Příloha č. 6, která stanovila obsah plánu BOZP. Touto novelou nastaly změny i v nařízení vlády č. 592/2006 Sb. týkající se zkoušek z odborné způsobilosti v prevenci rizik a koordinátora, periodické zkoušky a akreditace pro provádění těchto zkoušek.

Vyšlo nařízení vlády č. 224/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, kde došlo k navýšení bodů u některých položek v Příloze 1 a doplnění položky v Příloze č. 4.

Nařízení vlády č. 32/2016 Sb. obohatilo nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, o § 12a upravující nakládání mladistvých žáků s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi v rámci přípravy na povolání.

Vyšlo nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Změnila se část týkající se komunálního hluku, jsou uvedeny vztahy pro výpočet průměrné expozice hluku a vibracím za delší dobu, ale k podstatným změnám nedošlo, limitní hodnoty zůstaly stejné.

Zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon o zbraních, způsobil změny i v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Nastaly změny v oblasti posouzení požárního nebezpečí. Stávající § 6b se změnil na § 6c a § 6b obsahuje ustanovení o zdolávání požáru. Ustanovení § 76c hovoří o pokutě až do výše 10 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím bez odsouhlaseného posouzení požárního nebezpečí nebo provede v rozporu s § 6a odst. 7 změnu, která má vliv na obsah schváleného posouzení požárního nebezpečí, dále právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, bez odsouhlasení dokumentace zdolávání požárů nebo provede v rozporu s § 6b odst. 7 změnu, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů. Ustanovení § 85 stanovuje, v jakém případě se vykonává zvláštní požární dozor a § 85a týkající se působnosti Ministerstva vnitra a hasičského záchranného sboru kraje při výkonu státního požárního dozoru se zrušil.

S účinností od 31. května 2017 vyšel velmi diskutovaný tzv. protikuřácký zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který zrušil zákon č. 379/2005 Sb. Pro pracoviště však významnou změnu nepřinesl, protože stále platí, že zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. A zaměstnavatel musí zajistit dodržování této povinnosti.

Co nás čeká a možná nemine

Dne 12. 7. 2017 vyšel ve Sbírce předpisů ČR zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s účinností od 1. 11. 2017. Čekají nás následující změny.

Ne každý zaměstnanec má svého registrujícího poskytovatele, tak například nebude nutné pokaždé vyžadovat výpis ze zdravotnické dokumentace. Závěr lékařského posudku „osoba zdravotně nezpůsobilá“ se použije pouze v případě vstupní prohlídky, jinak se použije závěr „osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci“. Po schválení novely bude možné vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku, což doposud zákon neumožňoval, a zdržovalo to nástup zaměstnance do zaměstnání.

Lhůta 10 pracovních dnů pro vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci se nemění, ale v některých jiných případech, například pro vydání lékařského posudku o nemoci z povolání, se prodlužuje z 30 na 45 pracovních dnů.

Dohled na pracovištích a poradenství se bude při výkonu prací kategorie 1. provádět jen tehdy, pokud to bude nutné pro ochranu zdraví zaměstnanců.

Již se praktikuje, že zaměstnanci agentur práce absolvují pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb (dále PLS) uživatele, ke kterému jsou přiděleni. Po schválení novely budou mít tuto možnost oficiálně, ale nadále bude platit, že je jejich zaměstnavatel - agentura práce - může vyslat na prohlídku ke svému poskytovateli PLS. Na základě smlouvy mezi agenturou a uživatelem poskytovatel PLS agentury práce bude moci vykonávat dohled na pracovištích uživatele.

Doplňují se některé povinnosti poskytovatelů PLS, které jsou požadovány v prováděcím předpise, ale nejsou v zákoně vyjmenovány. Povinností zaměstnavatele bude informovat poskytovatele PLS, že u zaměstnance, který vykonával rizikovou práci, při které byl exponován rizikovým faktorům, které mohou mít dopady na zdraví i po delší době, nastaly podmínky pro provádění následných prohlídek. Ve vyhlášce bude stanovena délka expozice rizikovému faktoru. Podnět kontrolním orgánům v oblasti BOZP k zjednání nápravy nad dodržováním povinností v BOZP se bude podávat pouze v případě vážného ohrožení zdraví zaměstnance.

Doplňuje se ustanovení, že zaměstnavatel může uhradit vstupní pracovnělékařskou prohlídku uchazeče o zaměstnání i v případě neuzavření pracovněprávního vztahu nebo obdobného vztahu, pokud se tak dohodnou. V případě noční práce hradí případný zaměstnavatel náklady na vstupní lékařskou prohlídku vždy.

Novelizována bude také vyhláška č. 79/2013 Sb., kde nastanou určité změny ve lhůtách pracovnělékařských prohlídek. Doplňuje se také, že mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu práce. Navrhuje se úprava výstupní prohlídky.

Bude zde stanoveno, kdy nebude nutné vyžadovat výpis ze zdravotnické dokumentace.

Upřesňuje se, co lze zahrnout pod čas potřebný k provedení prohlídky a kdy se provádějí odborná vyšetření uvedená v příloze 2. Doplňuje se lhůta prohlídek pro noční práci, která se mění na 2 roky. Upravuje se bod 14. v příloze č. 2 části II. „Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví“.

Tyto změny se promítnou i do zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde se například prodlužuje platnost lékařského posudku k zotavovacím akcím pro děti na 2 roky nebo se doplňuje správní delikt - neumožnění vstupu bývalému zaměstnanci a příslušným orgánům ověřujícím podmínky vzniku nemoci z povolání. A do zákoníku práce, kde se upraví § 32 o vstupní lékařské prohlídce a § 94 o práci v noci.

V rozsáhlejší novele zákoníku práce byly navrženy například změny v oblasti převedení zaměstnance na jinou práci, výpovědi, konta pracovní doby, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dovolené, práce konané mimo pracoviště zaměstnavatele, doručování písemností. Objevuje se nová povinnost zaměstnavatele předcházet riziku stresu spojeného s prací a riziku násilí a obtěžování na pracovišti. Také se uvažovalo o možnosti odborů zakázat nebezpečnou práci. Ale tato novela zákoníku práce je zatím v nedohlednu.

Chystá se aktualizace seznamu nemocí z povolání (nařízení vlády č. 290/1995 Sb.), kde by se měly nově vyskytnout nemoci bederní páteře, což je ovšem také nejisté. Připravuje se nové nařízení vlády, které by mělo nahradit nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a nové nařízení vlády, které by mělo nahradit nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Související dokumenty

Související články

Aktuálně z právních předpisů BOZP
Změna zákona o specifických zdravotních službách
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 12. část - Pracovnělékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP - 3. část
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Právo požární ochrany, 10. část - Dokumentace zdolávání požáru
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Právo požární ochrany, 11. část - Posouzení požárního nebezpečí
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001
BOZP a fotodokumentace pořízená před zahájením kontroly
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Dohoda o provedení práce a příležitostné řízení firemního vozu
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky

Související předpisy

229/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
133/1985 Sb. o požární ochraně
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
202/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
28/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
11/2002 Sb. , kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů
88/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
136/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
224/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
32/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
217/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací