Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici ADR 2017

Vydáno: 24 minut čtení

Následující příspěvek představí nejpodstatnější změny legislativy v oblasti přepravy nebezpečných věcí, se zaměřením na silniční dopravu. Nebezpečné věci je dovoleno přepravovat pouze v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), a to za podmínek v ní uvedených. Tato dohoda je dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, závazná nejen pro mezinárodní, ale i tuzemskou přepravu nebezpečných věcí po silnici.

Úvod

Nebezpečné věci jsou látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.

Obdobně jako v minulých lichých letech, došlo i v letošním roce k novelizaci mezinárodních dohod v oblasti přepravy nebezpečných věcí, které jsou závazné i pro odesilatele, dopravce a příjemce v České republice.

Novelizované přílohy A a B dohody ADR 2017 byly zveřejněny ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 12 pod č. 21/2017 Sb.m.s. Na rozdíl od minulých novelizací, nebyla mezinárodní dohoda ADR zveřejněna v originálním anglickém znění a českém překladu, ale ve francouzštině a češtině. Dohoda ADR 2017 platí od 1. ledna letošního roku, ale až do 30. června platí přechodné období, během kterého může být postupováno stále i v souladu s předchozí verzí dohody ADR z roku 2015. Nicméně od 1. července 2017 již musí být postupováno podle nové ADR 2017, s výjimkou určitých ustanovení s delším přechodným obdobím pro nabytí účinnosti.

Vzhledem k širokému rozsahu předpisu je množství změn v ADR 2017 poměrně obsáhlé. Některé změny se týkají v podstatě všech uživatelů Dohody ADR, zatímco jiné upravují přepravu jen určitých látek, případně jsou relevantní především pro specifický typ uživatelů. V následujícím textu budou podrobně zmíněny nejdůležitější změny týkající se většiny uživatelů. Ostatní, specifické změny budou zmíněny stručněji. V praxi je nutné při posuzování jednotlivých ustanovení vždy vycházet z úplného platného předpisu ADR 2017.

Polymerizující látky

Novinkou v dohodě ADR jsou tzv. polymerizující látky, které jsou bez stabilizace schopné projít silnou exotermickou reakcí, jejímž výsledkem je tvoření větších molekul nebo tvoření polymerů za normálních podmínek přepravy. Polymerizující látky jsou klasifikovány do třídy 4.1, která má rozšířený název „Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerizující látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky“.

Pro tyto látky jsou přiřazena čtyři nová UN čísla: UN 3531 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA, TUHÁ, STABILIZOVANÁ, J. N., UN 3532 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA, KAPALNÁ, STABILIZOVANÁ, J. N., UN 3533 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA, TUHÁ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY, J. N. a UN 3534 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA, KAPALNÁ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY, J. N.

Jak už název napovídá, polymerizující látky klasifikované pod poslední dvě UN čísla je nutné přepravovat při řízené teplotě na základě ustanovení S4, obdobně jako samovolně se rozkládající látky a některé organické peroxidy ve třídě 5.2. Z toho vyplývají povinnosti v podobě měření teploty uvnitř ložného prostoru dvěma nezávislými teploměry (čidly) apod. Polymerizující látky také musí mít v přepravním dokladu uvedenou řízenou a kritickou teplotu.

Nové zvláštní ustanovení 386 předepsané pro všechny polymerizující látky uvádí podmínky chemická stabilizace. Osoba podávající obal, IBC nebo cisternu k přepravě (odesilatel) musí zajistit, že úroveň stabilizace je dostatečná, aby zabránila látce v obalu, IBC nebo cisterně v nebezpečné polymerizaci při průměrné teplotě nákladu 50 °C, nebo v případě přemístitelné cisterny 45 °C. Pokud se chemická stabilizace stane při nižších teplotách během očekávané doby trvání přepravy neúčinnou, je nutné řízení teploty. Určujícími faktory, které je při tom třeba vzít v úvahu, jsou zejména vnitřní objem a geometrický tvar obalu, IBC nebo cisterny a účinnost jakékoli existující izolace, teplota látky při jejím podávání k přepravě, doba trvání jízdy a teplotní podmínky okolí typicky se vyskytující během jízdy (též s přihlédnutím k ročnímu období), účinnost a jiné vlastnosti použitého stabilizátoru, příslušné provozní kontroly prováděné na základě předpisů (např. požadavky na ochranu před zdroji tepla, včetně jiného nákladu přepravovaného při teplotě vyšší než je teplota okolí) a jakékoli jiné relevantní faktory. Dohoda ADR omezuje množství polymerizující látek na dopravní jednotku na 20 tun.

Lithiové baterie

K větším změnám tentokrát dochází v případě přepravy lithiových baterií. Tyto baterie byly klasifikovány v ADR již dříve. Pro připomenutí se jedná o UN 3090 baterie lithiové kovové, UN 3091 baterie lithiové kovové obsažené v zařízení nebo balené se zařízením, UN 3480 baterie lithium-iontové, UN 3481 baterie lithium-iontové obsažené v zařízení nebo balené se zařízením. Ke změnám však nyní dochází v případě značení kusů s těmito bateriemi.

Nejdříve však případy přepravy lithiových baterií, které jsou zcela vyňaty z přepravy ADR a není proto nutné žádné značení. Jedná se o kusy obsahující pouze knoflíkové baterie zabudované v zařízení (včetně obvodových desek), a dále kusy obsahující nejvýše čtyři články nebo dvě baterie zabudované v zařízení, pokud zásilka neobsahuje více než dva takové kusy.

Další kategorie jsou kusy s bateriemi či články nepodléhající jiným ustanovením ADR, než uvedeným ve zvláštním ustanovení 188. Jedná se například o články s kovem lithia nebo slitinou lithia s obsahem lithia nejvýše 1 gram. Pro článek s ionty lithia musí být watthodinová zatížitelnost nejvýše 20 Wh. Dále například baterie s kovem lithia nebo slitinou lithia s obsahem lithia nejvýše 2 gramy. Pro baterii s ionty lithia musí být watthodinová zatížitelnost nejvýše 100 Wh. Podrobný popis i dalších případů, na které je možné toto ustanovení použít je uvedený v dohodě ADR. Podstatný je ovšem nový vzor označení takovýchto kusů znázorněný na Obrázku 1.

Značení na základě zvláštního ustanovení 188

Obrázek 1: Značení na základě zvláštního ustanovení 188

Ve spodní polovině značky je vyčleněn prostor pro UN číslo (v případě, že kus obsahuje lithiové články nebo baterie různých UN čísel, musí být na jedné nebo více značkách uvedena všechna použitá UN čísla). Dále je na značce místo pro telefonní číslo a dodatečné informace. Rozměry značky jsou dohodou ADR předepsané (120 x 110 mm), ale vyžaduje-li to velikost kusu, rozměry/tloušťka čáry mohou být zmenšeny na nejméně 105 mm x 74 mm.

Symbol musí být černý na bílém podkladu. Šrafování musí být červené. Samolepky s těmito značkami jsou již u některých prodejců dostupné, ale dohoda ADR ponechala delší přechodné období pro implementaci nového vzoru značení lithiových baterií. Až do 31. prosince 2018 mohou být kusy značeny způsobem popsaným v ADR 2015.

Pro značení kusů obsahujících uvedená UN čísla lithiových baterií, které nesplňují podmínky zvláštního ustanovení 188, je nově předepsaná bezpečnostní značka vzor č. 9A uvedená na Obrázku 2.

Bezpečností značka vzor č. 9A

Obrázek 2: Bezpečnostní značka vzor č. 9A

Obdobně jako v předchozím případě, bez ohledu na požadavky na bezpečnostní značky, platné od 1. ledna 2017 pro UN čísla 3090, 3091, 3480 a 3481 třídy 9, smí být bezpečnostní značka vzor č. 9 místo vzoru 9A dále používána až do 31. prosince 2018.

Přepravní doklad

Zavedení nové bezpečnostní značky vzor č. 9A pro lithiové baterie (UN 3090, UN 3091, UN 3480 a UN 3481) však nemělo vliv na zápis těchto látek do přepravního dokladu. I po skončení přechodného období od 1. 1. 2019 se do přepravního dokladu místo čísla vzoru této bezpečnostní značky musí uvádět číslo třídy 9. Například „UN 3090 BATERIE LITHIOVÉ, KOVOVÉ, 9, (E)“.

Zjednodušení nastalo v požadavcích na zápisy do přepravního dokladu pro prázdné nevyčištěné obaly se zbytky nebezpečných látek. Nově bude možné tyto obaly zapisovat hromadně do jednoho zápisu např. „PRÁZDNÉ OBALY, SE ZBYTKY 3, 6.1, 8“ a nebude nutné vytvářet samostatné zápisy pro různé obaly označené různými bezpečnostními značkami.

Pokud budou prázdné nevyčištěné obaly lahve či kryogenní nádoby od plynů třídy 2, mohou být v přepravním dokladu informace o bezpečnostních značkách nahrazeny číslem třídy 2. Např. „PRÁZDNÝ OBAL, 2“.

Pro připomenutí je vhodné doplnit, že přeprava většiny prázdných, ale nevyčištěných obalů od nebezpečných věcí smí být prováděna jako vyňatá z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou podle pododdílu 1.1.3.6 ADR, v praxi běžně známého jako tzv. podlimitní množství. Výjimku z této možnosti tvoří prázdné nevyčištěné obaly od nejrizikovějších látek zařazených do tzv. přepravní kategorie 0. Je ovšem nutné zdůraznit, že přepravní doklad odpovídající požadavkům kapitoly 5.4 dohody ADR musí být ve vozidle i v případě přepravy nebezpečných věcí v „podlimitním množství na dopravní jednotku“.

Další úpravy týkající se přepravních dokladů směřují k přepravě IBC, cisteren, bateriových vozidel, přemístitelných cisteren a MEGC po uplynutí data platnosti poslední periodické zkoušky nebo inspekce. V takovém případě je nutné do přepravního dokladu zapsat např. „PŘEPRAVA PODLE 4.1.2.2 (b)“ či jiné varianty podle vhodnosti, viz pododdíl 5.4.1.1.11 ADR. Ostatní požadavky dohody ADR na přepravní doklady zůstaly bez změny.

Dále je vhodné připomenout nedávné změny ve vnitrostátní legislativě týkající se přepravy nebezpečných odpadů. V loňském roce nabyly účinnosti vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Dále byla novelizovaná vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, i vlastní kmenový předpis zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zákon o odpadech v § 40 stanovuje povinnost odesílatele ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu, přičemž povinnost může za odesilatele splnit příjemce. Vzor ohlašovacího listu je uvedený v novelizované příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Tento doklad je tedy pro tuzemskou přepravu nebezpečných odpadů závazný.

Je ovšem nutné upozornit na skutečnost, že pokud nebezpečný odpad svými vlastnostmi překračuje kritéria některé z tříd nebezpečných věcí, musí být přepravován v souladu se všemi povinnostmi vyplývající z mezinárodní dohody ADR. Mezi tyto povinnosti patří i požadavek na obsah přepravního dokladu, včetně zvláštních ustanovení pro odpady uvedené v pododdíle 5.4.1.1.3 dohody ADR. Údaje požadované dohodou ADR mohou být buď na samostatném přepravním dokladu, nebo i součástí ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR. Pro úplnost ještě uvádím, že v České republice může být v současnosti prováděna přeprava nebezpečných odpadů i v souladu s mnohostrannou dohodou M 287, která umožňuje jisté úlevy v této oblasti. Mnohostranná dohoda je přístupná na webových stránkách Ministerstva dopravy.

Písemné pokyny podle ADR

Pravděpodobně nejdůležitější změna v ADR 2017, s dopadem na všechny dopravce, se týká písemných pokynů pro případ nehody. Platný vzor písemných pokynů je opět změněn a tentokrát bez delšího přechodného období! Nejpozději od 1. července 2017 musí být dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci vybaveny novými písemnými pokyny odpovídajícími vzoru v ADR 2017. Písemné pokyny je možné stáhnout v jednotlivých jazykových mutacích na webových stránkách UNECE:

https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html Univerzální čtyřstránkové písemné pokyny musí předat osádce vozidla dopravce před začátkem jízdy v jazyce či jazycích, kterými hovoří všichni členové osádky vozidla. Není tedy striktně předepsáno, že to musí být mateřský jazyk, ale dopravce musí osádku vozidla s písemnými pokyny seznámit a všichni členové osádky jim musí rozumět. Písemné pokyny musí být pro osádku v případě potřeby snadno přístupné - umístěné v kabině vozidla. V případě nehody nebo nouzové situace se jimi musí řídit.

Text písemných pokynů se nemění nijak zásadně, ale o to nebezpečnější je případné podcenění této povinnosti. Na první pohled nejvýraznější změna je na třetí straně dole, kde dříve nacházela pouze bezpečnostní značka vzor číslo 9 a nyní zde přibyla nová bezpečnostní značka vzor číslo 9A pro lithiové baterie.

Doporučuji vytisknout nové písemné pokyny barevně na listy formátu A4.

Lze oprávněně předpokládat, že nový vzor písemných pokynů bude od 1. 7. 2017 při silničních kontrolách přepravy nebezpečných věcí vyžadován v tuzemsku i zahraničí.

Flexibilní kontejnery pro volně ložené látky

Novinkou v dohodě ADR 2017 jsou tzv. flexibilní kontejnery pro volně ložené látky specifikace BK3. Tento typ kontejnerů doplňuje v současnosti běžně používané kontejnery s plachtou BK1 a uzavřené kontejnery BK2, povolné pro volně loženou přepravu některých nebezpečných věcí.

Flexibilní kontejnery BK3 jsou velké kontejnery o objemu až 15 m3, v minulosti používané jen pro námořní přepravu některých nebezpečných věcí. V rámci podpory multimodální přepravy nebezpečných věcí, je možné tyto kontejnery použít i v rámci silniční přepravy.

Je důležité zdůraznit, že nové flexibilní kontejnery nenahrazují dosud běžné IBC kontejnery. Jedná se o novou možnost balení některých nebezpečných věcí do velkokapacitních flexibilních kontejnerů - UN čísla, která mají v sloupci 10 tabulky 3.2 A ustanovení BK3. IBC je tuhý nebo flexibilní přepravní obalový prostředek, pro většinu nebezpečných věcí do maximálního objemu 3 m3. Balení do IBC je zařazeno do kategorie balení a přepravy nebezpečných věcí v kusech.

Dohoda ADR stanovuje na flexibilní kontejnery BK3 celou řadu požadavků.

Musí být označené kódem obalu o velikosti min. 24 mm, obsahující znak Spojených národů pro obaly, kód BK3 a další požadované údaje. Povolená doba používání flexibilních kontejnerů BK3 pro přepravu nebezpečných věcí, je dva roky od data jejich výroby.

Flexibilní kontejnery musí být vodotěsné, prachotěsné a kompletně uzavřené, aby se zamezilo úniku obsahu. Musí být před naplněním podrobeny vizuální prohlídce za účelem ověření, že jsou konstrukčně provozuschopné, jejich látkové popruhy, nosné konstrukce pásů, tělo kontejneru, části uzamykacích zařízení obsahující kovové a látkové části jsou bez výčnělků nebo poškození, a že vnitřní vyložení jsou prosta děr, trhlin nebo jakéhokoliv poškození.

Dohoda ADR předepisuje i určitá opatření, které podporují stabilitu flexibilních kontejnerů a v důsledku tedy bezpečnější přepravu. Kontejnery musí být plněny takovým způsobem, aby poměr výšky a šířky nepřesáhl 1,1. Maximální celková (brutto) hmotnost nesmí překročit 14 tun/kontejner a nesmějí být stohovány.

Flexibilní kontejnery pro volně ložené látky musí být přepravovány ve vozidle nebo kontejneru s pevnými bočními a koncovými stěnami, které dosahují minimálně dvě třetiny výšky flexibilního kontejneru pro volně ložené látky. Vozidla používaná pro přepravu musí být vybavena stabilizačním systémem schváleným v souladu s nařízením EHK č. 13

Důležitý bezpečnostní aspekt při přepravě nejen kontejnerů BK3 je upevnění na vozidlo. Dohoda ADR k tomu uvádí požadavek na zajištění flexibilních kontejnerů vhodnými prostředky schopnými zadržet je ve vozidle nebo kontejneru - flexibilní kontejnery mohou být umístěny i v kontejnerech s „pevnými stěnami“ BK1 či BK2.

Flexibilita kontejnerů do jisté míry komplikuje upevnění. Pokud se používají zadržovací prostředky, jako pásy nebo popruhy, nesmějí být tyto prostředky příliš utaženy, aby nezpůsobily poškození nebo deformaci flexibilních kontejnerů pro volně ložené látky. Předpis proto nabízí i jiné způsoby zajištění nákladu a to vyplněním všech mezer za použití zaklíňovacích nebo blokačních a fixačních prostředků.

Přeprava vozidel, zařízení a motorů jako náklad

Dohoda ADR 2017 upřesnila vynětí z povinností dodržovat veškerá ustanovení ADR při přepravě vozidel, zařízení a motorů jako náklad a přesunula tato vynětí mezi zvláštní ustanovení.

Zvláštní ustanovení 240 pro vozidla přepravovaná v obalu je přiřazeno pro vozidla a stroje poháněné bateriemi naplněnými kapalným elektrolytem, sodíkovými bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo lithium-iontovými bateriemi (UN 3171).

Ustanovení zahrnuje poměrně široké množství vozidel např.: elektricky poháněné osobní automobily, motocykly, skútry, tří a čtyřkolová vozidla nebo motocykly, nákladní automobily, lokomotivy, jízdní kola a jiná vozidla tohoto druhu, invalidní vozíky, motorové sekačky trávy, samohybné zemědělské a stavební stroje apod.

Lithiové baterie musí splňovat požadavky uvedené v dohodě ADR a vozidla smějí obsahovat i jiné nebezpečné věci než baterie (např. hasicí přístroje, zásobníky stlačeného plynu nebo pojistná zařízení) potřebné pro jejich fungování nebo bezpečný provoz, aniž by podléhaly jakýmkoli jiným dodatečným požadavkům na tyto jiné nebezpečné věci, pokud není v ADR stanoveno jinak.

VOZIDLA POHÁNĚNÁ HOŘLAVÝM PLYNEM, nebo VOZIDLA POHÁNĚNÁ HOŘLAVOU KAPALINOU, nebo VOZIDLA S PALIVOVÝMI ČLÁNKY POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM, nebo VOZIDLA S PALIVOVÝMI ČLÁNKY POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU (UN 3166) a dále VOZIDLA NA AKUMULÁTOROVÝ POHON, nebo PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTOROVÝ POHON (UN 3171), mají nově přiřazené zvláštní ustanovení 666, 667 a 669. Tato vozidla/přístroje nepodléhají žádným jiným ustanovením ADR, jsou-li přepravovány jako náklad v případě, že jsou zbavená kapalných nebo plynných paliv. Další možnosti úplného vynětí spočívají, ve splnění podmínek definovaných v dohodě ADR. Např. u kapalných paliv musí být všechny ventily mezi motorem nebo příslušenstvím a palivovou nádrží během přepravy uzavřeny, pokud není nutné, aby příslušenství zůstalo funkční. Kde je to nutné, musí být vozidla naložena nastojato a musí být zajištěna proti pádu. U plynných paliv musí být přerušen elektrický kontakt. Pro přesné znění těchto ustanovení je vždy nutné vycházet z úplného platného předpisu ADR 2017. Pro motory nebo stroje s vnitřním spalováním, které jsou poháněné palivy klasifikovanými jako nebezpečné věci, nebo pro motory a stroje obsahující palivové články (např. spalovací motory, generátory, kompresory, turbíny, topné jednotky atd.) přibyly v dohodě ADR 2017 ještě tři nová UN čísla.

Pro motory a stroje obsahující kapalná paliva splňující klasifikační kritéria třída 3: UN 3528 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU, nebo MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU, nebo STROJE, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU, nebo STROJE, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU. Pro motory a stroje obsahující paliva splňující klasifikační kritéria pro hořlavé plyny třídy 2: UN 3529 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM, nebo MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM, nebo STROJE, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM, nebo STROJE, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM. Motory a stroje obsahující kapalná paliva splňující klasifikační kritéria pro látky ohrožující životní prostředí a nesplňující klasifikační kritéria žádné jiné třídy musí být vhodně přiřazeny ve třídě 9: UN 3530 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, nebo STROJE, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ.

Všechna tato nová UN čísla mají předepsané zvláštní ustanovení 363, které udává, že motory nebo stroje nepodléhají žádným jiným ustanovením ADR, pokud splňují podmínky uvedené v tomto zvláštním ustanovení. Mezi podmínky patří požadavek, aby byly všechny ventily nebo otvory (např. odvětrávací zařízení) během přepravy uzavřeny. Musí být orientovány tak, aby se zamezilo nechtěnému úniku nebezpečných věcí, a musí být zajištěny prostředky schopnými zabránit motorům nebo strojům v jakémkoli pohybu během přepravy, který by mohl změnit jejich orientaci nebo způsobit jejich poškození.

Pokud motor nebo stroj obsahuje více než 60 litrů kapalného paliva a má kapacitu více než 450 litrů, nejvýše však 3 000 litrů, musí být označen na dvou protilehlých stranách malými bezpečnostními značkami (100 x 100 mm) vzor č. 3, respektive č. 9, jak je to náležité. Toto ustanovení je důležité zejména pro dopravce používající vozidla s chladícími agregáty tzv. FRIGA s přídavnými nádržemi na naftu.

Pokud motor nebo stroj obsahuje více než 60 litrů kapalného paliva a má kapacitu více než 3 000 litrů, musí být označen na dvou protilehlých stranách příslušnými velkými bezpečnostními značkami (250 x 250 mm).

Pro plynná hořlavá paliva je určující hydraulický vnitřní objem palivové nádrže motoru nebo stroje. Při vnitřním objemu větším než 450 litrů, nejvýše však 1 000 litrů, musí být označen na dvou protilehlých stranách malými bezpečnostními značkami vzoru č. 2.1. Pokud má palivová nádrž motoru nebo stroje hydraulický vnitřní objem větší než 1 000 litrů musí být označen velkou bezpečnostní značkou vzoru č. 2.1.

Přepravní doklad podle ADR se vyžaduje jen tehdy, jestliže motor nebo stroj obsahuje více než 1 000 litrů kapalného paliva pro UN 3528 a UN 3530, nebo má-li palivová nádrž hydraulický vnitřní objem větší než 1 000 litrů pro UN 3529. Tento přepravní doklad musí obsahovat dodatečný zápis: „Přeprava podle zvláštního ustanovení 363“.

Nebezpečné věci ve strojích nebo nebezpečné věci v přístrojích (UN 3363) nejsou předmětem pro ADR.

V dohodě ADR i nadále zůstává vynětí pohonných látek obsažených v palivových nádržích vozidel provádějících přepravu, určených pro jejich pohon nebo pro provoz jakýchkoli jejich zařízení používaných nebo určených k použití během přepravy. Celkový vnitřní objem pevných palivových nádrží nesmí překročit 1 500 litrů na jednu dopravní jednotku a vnitřní objem palivové nádrže připevněné na přípojné vozidlo nesmí překročit 500 litrů. V přenosných nádobách na pohonné látky smí být přepravováno nejvýše 60 litrů na jednu dopravní jednotku.

Nově je ovšem v ADR 2017 specifikované maximální množství vyňatého paliva i na základě ekvivalentu energie 54 000 MJ. K energetickému obsahu paliv je v ADR i tabulka v pododdíle 1.1.3.2 dohody ADR. Celková kapacita nesmí překročit 1 080 kg pro LNG a CNG a 2 250 litrů pro LPG. Kontejner vybavený zařízením pro použití během přepravy, který je upevněn na vozidle, je považován za nedílnou část vozidla a vztahují se na něj stejná vynětí z platnosti, pokud jde o palivo potřebné pro provoz zařízení.

Cisternová přeprava

ADR 2017 nově povoluje použití alternativních paliv i v případě přepravy nebezpečných věcí v cisternách. Použití CNG nebo LNG jako paliva je přípustné pouze v případě, že specifické součásti pro CNG a LNG jsou schváleny podle předpisu EHK č. 110. Použití LPG jako paliva je přípustné pouze v případě, že specifické komponenty pro LPG jsou schváleny podle předpisu EHK č. 67. Ve všech případech platí, že musí být splněny požadavky oddílu 9.2.2 ADR.

Speciální vozidla pro přepravu výbušnin specifikace EX/II a EX/III musí být i nadále poháněná vznětovým motorem spalujícím pouze kapalná paliva s bodem vzplanutí nad 55 °C.

V oblasti přepravy nebezpečných věcí v cisternách se významná změna týká administrativního zrušení vozidla specifikace OX, určeného pro přepravu UN 2015 peroxidu vodíku v cisternách. Cisternová vozidla jsou nyní v ADR pouze specifikace FL a AT. Nově je vozidlo FL určené i pro přepravu peroxidu vodíku, stabilizovaného nebo peroxidu vodíku, vodného roztoku, stabilizovaného s více než 60 % peroxidu vodíku v cisternách nebo v cisternových kontejnerech.

Podstatná informace pro současné vlastníky vozidel OX se týká osvědčení o schválení vozidel OX. Osvědčení, která odpovídají vzoru platnému do 31. prosince 2016 s vyznačeným typem vozidla OX, smějí být dále používána. Vozidla poprvé registrovaná nebo uvedená do provozu před 1. dubnem 2018, schválená speciálně jako vozidlo OX, smějí být dále používána pro přepravu UN 2015.

K určitému sjednocení došlo v případě značení malých cisteren a cisternových kontejnerů. Dohoda ADR již dříve umožňovala použít v případě cisteren a kontejnerů do 3 000 litrů místo velkých bezpečnostních značek, předepsané malé bezpečnostní značky o rozměrech (100 ; 100 mm), které se běžně používají na značení kusů obsahující nebezpečné věci. Nově je v případě malých kontejnerů nebo přemístitelných cisteren s vnitřním objemem nejvýše 3 000 litrů, kde je disponibilní plocha povrchu nedostačující pro umístění předepsaných velkých bezpečnostních značek, povoleno použít zmenšené značky pro látky ohrožující životní prostředí (100; 100 mm). Obdobně i značka pro zahřáté látky ve tvaru rovnostranného trojúhelníku o straně délky 250 mm se symbolem červeného teploměru, může být za těchto podmínek u malých cisternových kontejnerů a přemístitelných cisteren zmenšena na rozměr stran o délce 100 mm.

Závěr

Přeprava nebezpečných věcí je vzhledem k objektivnímu vyššímu riziku pro účastníky silničního provozu a okolí oprávněně předmětem pozornosti kontrolních orgánů. Silniční přeprava nebezpečných věcí je kontrolována nejen v rámci silničních kontrol prováděných především Policií ČR a Celní správou, ale jsou prováděny taktéž kontroly v provozovnách dopravců, odesílatelů a příjemců nebezpečných věcí pracovníky vykonávající Státní odborný dozor v dopravě. Implementaci legislativních změn a dodržování předpisů spojených s přepravou nebezpečných věcí by měl v jednotlivých podnicích zajistit především bezpečnostní poradce ADR, který musí být ustanovený na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Jedním z úkolů bezpečnostního poradce je i proškolení zaměstnanců, kteří s nebezpečnými věcmi manipulují, podle své odpovědnosti a pracovní náplně jako tzv. osoby podílející se na přepravě ADR. Školení musí být opakováno při každé změně předpisů a změna dohody ADR 2017 je vhodnou příležitostí pro provedení školení. Nejenom že se splní legislativní povinnost a zvýší se bezpečnost přepravy, ale také se sníží riziko případných sankcí ze strany kontrolních orgánů, pokud nebudou splněné platné předpisy v této oblasti.

Související dokumenty

Související články

Svařování
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici - ADR 2019
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Právo požární ochrany, 3. část - Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (část 2.)
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Právo požární ochrany, 10. část - Dokumentace zdolávání požáru
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Právo požární ochrany, 11. část - Posouzení požárního nebezpečí
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Stávka a její vliv na dovolenou
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy

Související předpisy

111/1994 Sb. o silniční dopravě
93/2016 Sb. o Katalogu odpadů
94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Související komentovaná judikatura

Pokuta za nedodržení povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce