Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici - ADR 2019

Vydáno: 19 minut čtení

Úvod

Obdobně jako v minulých lichých letech, došlo i v letošním roce k novelizaci mezinárodních dohod pro přepravu nebezpečných věcí, které jsou závazné pro odesilatele, dopravce a příjemce v České republice.

Následující článek představí nejdůležitější změny právních předpisů v oblasti přepravy nebezpečných věcí, se zaměřením na silniční dopravu. Nebezpečné věci je dovoleno přepravovat po silnici pouze v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Tato dohoda se, podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění, vztahuje na veškerou silniční dopravu nebezpečných věcí za účelem podnikání i za jiným účelem, po dálnicích, silnicích, místních komunikacích, veřejně přístupných účelových komunikacích a ve volném terénu nejen pro mezinárodní, ale i vnitrostátní přepravu nebezpečných věcí. Vzhledem k harmonizaci mezinárodních předpisů v oblasti přepravy nebezpečných věcí, jsou informace představené v tomto článku do jisté míry platné i pro přepravu nebezpečných věcí po železnicí (RID) a vnitrozemských vodních cestách (ADN).

Novelizované přílohy A a B Dohody ADR 2019 byly zveřejněny ve Sbírce mezinárodních smluv č. 23/2019 Sb.m.s. Dohoda ADR 2019 platí již od 1. ledna letošního roku, ale až do 30. června platilo přechodné období, během kterého mohlo být postupováno stále i v souladu s předchozí verzí Dohody ADR 2017. Vzhledem k pozdějšímu zveřejnění novelizovaných příloh Dohody ADR ve Sbírce mezinárodních smluv, bylo přechodné období v České republice plně využito. Nicméně od 1. července 2019 již musí všechny subjekty zapojené do silniční přepravy nebezpečných věcí postupovat podle nové Dohody ADR 2019, s výjimkou určitých ustanovení s delším přechodným obdobím pro nabytí účinnosti.

Vzhledem k širokému rozsahu předpisu je množství změn v Dohodě ADR 2019 poměrně obsáhlé. Některé změny se týkají téměř všech uživatelů Dohody ADR, zatímco jiné upravují přepravu jen určitých látek, případně jsou relevantní především pro specifický typ uživatelů. V následujícím textu budou podrobně zmíněny nejdůležitější změny týkající se většiny uživatelů. Ostatní, spec

Související dokumenty

Související články

Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici ADR 2017
Nebezpečné látky pod kontrolou. Evropská kampaň 2018-2019
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici ADR 2017
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Právo požární ochrany, 5. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 2. část
Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
Právo požární ochrany, 3. část - Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (část 2.)
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Právo požární ochrany, 10. část - Dokumentace zdolávání požáru
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Právo požární ochrany, 11. část - Posouzení požárního nebezpečí
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Školení první pomoci
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní pracovních oděvů

Související předpisy

111/1994 Sb. o silniční dopravě
23/2019 Sb.m.s. o vyhlášení přijetí změn "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)