"Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou"

Vydáno: 8 minut čtení

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) od doby svého vzniku v roce 1994 přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci, a to i formou kampaní „Zdravé pracoviště“, které pořádá za podpory orgánů EU a evropských sociálních partnerů každé dva roky. Nová kampaň na období let 2018-2019 se zaměřuje na problematiku nebezpečných chemických látek a je proto nazvána „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“.

Expozice nebezpečným látkám je na evropských pracovištích častější, než si řada lidí dokáže představit. Nebezpečné látky na pracovišti mohou způsobovat celou řadu zdravotních problémů a onemocnění i bezpečnostní rizika. Cílem kampaně pro období 2018-2019 je zvýšit povědomí o rizicích, která představují nebezpečné látky na pracovišti, a prosazovat kulturu prevence rizik. Přestože se ochranou pracovníků před nebezpečnými látkami zabývá řada právních předpisů, stále představují velká rizika v oblasti bezpečnosti a zdraví na pracovišti. V Evropské unii je nebezpečným látkám v práci vystaven velký počet lidí. Navíc vzhledem k tomu, že tato nebezpečí často nejsou vidět nebo se o nich dostatečně neví (mohou být způsobena výpary či prachem nebo k expozici může dojít náhodou), nemusejí být řádně řešena. Opatření se často přijímají, až když je příliš pozdě. Prostřednictvím vzájemné spolupráce mohou vedení a pracovníci budovat silnou kulturu prevence rizik, v rámci níž je součástí prevence a ochrany nahrazování látek jinými. Klíčovým krokem v tomto procesu je kompletní hodnocení rizik.

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2018-2019 má tyto hlavní cíle:

 • zvýšit povědomí o důležitosti předcházení rizikům vyplývajícím z nebezpečných látek, což pomůže vyjasnit běžná nedorozumění,
 • podpořit posuzování rizik pomocí poskytování informací o praktických nástrojích a vytváření příležitostí ke sdílení osvědčených postupů se zvláštním důrazem na:
  • odstranění nebo nahrazení nebezpečných látek na pracovišti,
  • hierarchii preventivních opatření (tj. sledování hierarchie uvedené v předpisech tak, aby byl vždy zvolen nejúčinnější druh opatření),
 • zvýšit povědomí o rizicích spojených s expozicí karcinogenům při práci prostřednictvím podpory výměny osvědčených postupů. EU-OSHA je signatářem ujednání, kterým se zavázala k dodržování EU Carcinogens Roadmap (Plánu EU týkajícího se karcinogenů),
 • zaměřit se na skupiny pracovníků se specifickými potřebami a vyššími riziky poskytovat jim na míru uzpůsobené informace i příklady osvědčených postupů. Rizika mohou být vyšší z toho důvodu, že tito pracovníci jsou nezkušení, neinformovaní nebo fyzicky zranitelnější nebo že často mění pracovní místo nebo pracují v odvětvích, kde je nízké povědomí o této problematice, nebo že mají vyšší či odlišnou fyziologickou citlivost (například mladí učni nebo rozdíly mezi muži a ženami),
 • zvýšit vědomosti o příslušných právních předpisech - legislativním rámci, který je již na ochranu pracovníků zaveden, a rovněž poukázat na související zákonodárství.

Kdo se může kampaně zúčastnit a jak se může do ní zapojit?

Zúčastnit se mohou všichni, kdo se zajímají o bezpečnost a zdraví při práci. K účasti v kampani vyzýváme zejména tyto skupiny:

 • kontaktní místa EU-OSHA a jejich sítě,
 • sociální partnery (evropské i vnitrostátní),
 • výbory pro kolektivní vyjednávání,
 • zákonodárce (evropské i národní),
 • velké podniky, odvětvové federace a sdružení malých a středních podniků,
 • evropské orgány a jejich sítě (Enterprise Europe Network),
 • evropské nevládní organizace,
 • odborníky na BOZP a jejich sdružení,
 • výzkumnou obec v oblasti BOZP,
 • inspektoráty práce a jejich sdružení,
 • sdělovací prostředky.

Zapojit se můžete různým způsobem. Například byste mohli (nebo vaše organizace):

 • zvyšovat povědomí prostřednictvím distribuce materiálů kampaně,
 • pořádat akce a aktivity,
 • používat a propagovat praktické nástroje,
 • stát se oficiálním partnerem kampaně,
 • navštívit webové stránky kampaně a sledovat hashtag kampaně #EUhealthyworkplaces na sociálních médiích (Facebook , Twitter a LinkedIn).

Široký výběr zdrojů najdete na stránkách kampaně na adrese https://osha.europa.eu/cs/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19, a to včetně:

 • uceleného průvodce kampaní,
 • řady informačních listů o hlavních tématech,
 • praktického elektronického nástroje, který poskytuje pokyny k řízení nebezpečných látek při práci,
 • databáze obsahující případové studie, nástroje a další materiály týkající se správné praxe,
 • prezentací, plakátů, letáků a informační grafiky, které lze používat k propagaci kampaně,
 • souboru nástrojů kampaně, které vám pomohou při aktivitách v rámci kampaně,
 • databáze osvětových audiovizuálních materiálů a animovaná videa o Napovi,
 • užitečných odkazů.

Několik významných dat v rámci kampaně:

 • Zasedání partnerství EU: březen 2018
 • Zahájení kampaně a zahájení soutěže Ceny za správnou praxi: duben 2018
 • Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: říjen 2018
 • Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2018
 • Akce zaměřená na sdílení správné praxe: druhé čtvrtletí roku 2019
 • Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: říjen 2019
 • Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2019
 • Summit kampaně Zdravé pracoviště a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi: listopad 2019

Členské státy, evropské instituce, hospodářská sdružení, sociální partneři a další hráči vytvořili řadu nástrojů a pokynů, které podnikům pomohou provést komplexní a účinné posouzení rizik. Tyto nástroje obsahují širokou škálu různých metod, jak nebezpečné látky účinně řídit. Často se týkají konkrétních pracovních úkonů, jako je plnění a čerpání tekutin nebo postupů při svařování. Další zdroje poskytují ucelený přehled určité skupiny látek, jako jsou např. látky se senzibilizujícími vlastnostmi, nebo upozorňují na rizika obvyklá v určitých odvětvích. Většina těchto nástrojů navíc kromě toho, že prosazuje kvalitní posuzování rizik, obsahuje také dobrá praktická řešení a objasňuje, jak omezit rizika v běžných situacích, při nichž jsou pracovníci vystavení nebezpečným látkám. Existují také nástroje, které pomáhají konkrétním subjektům, jako jsou mimo jiné např. inspektoři práce, malé a střední podniky a zástupci pracovníků. Projděte si proto stránky a sami se přesvědčte o tom, jakou pomoc vám mohou nabídnout - https://osha.europa.eu/cs/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances.

Soutěž Správná praxe

Soutěž Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště je významnou součástí každé kampaně. Soutěž pořádá agentura EU-OSHA ve spolupráci s členskými státy a předsednictvími Rady EU s cílem ocenit mimořádné a inovativní příspěvky k bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti. Soutěž Ceny za správnou praxi též slouží jako platforma pro sdílení a propagování příkladů správné praxe v celé Evropě. Ročník 2018-2019 by měl představit příklady, které ukazují celostní přístup k řízení BOZP a skutečná zlepšení při používání nebezpečných látek a manipulaci s nimi s cílem zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky. Nezávislá tripartitní porota bude též hledat opatření, která jsou udržitelná a dají se použít i jinde. Agentura EU-OSHA vítá přihlášky od všech zainteresovaných organizací a jednotlivců z celé Evropy i od zprostředkujících subjektů, jako jsou sociální partneři, pracovníci a odborníci zabývající se BOZP a poradci v oblasti BOZP na úrovni pracovišť. Všechny přihlášky nejprve posuzuje tripartitní síť na vnitrostátní úrovni. Vybraní vítězové v jednotlivých zemích jsou poté nominováni na účast v celoevropské soutěži.

Podrobnosti o tom, jak se přihlásit do soutěže, můžete získat na adrese:

https://osha.europa.eu/cs/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards nebo na http://www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=25.

Síť kontaktních míst agentury EU-OSHA (Národní Focal Point, pí Jana Hamami Hampeštová - Jana.Hampestova@mpsv.cz) shromažďuje přihlášky a nominuje národní vítěze do celoevropské soutěže. Oficiální partneři kampaně agentury EU-OSHA mohou své přihlášky zaslat přímo agentuře EU-OSHA.

V průběhu celé kampaně se však bude konat i mnoho menších akcí. Chcete-li se dozvědět více o workshopech, seminářích a příležitostech k navazování kontaktů a dalších podrobnostech, navštivte webovou stránku nové evropské kampaně https://osha.europa.eu/cs/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19 nebo národního Focal Pointu http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=10.

Související dokumenty

Související články

Nebezpečné látky pod kontrolou. Evropská kampaň 2018-2019
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Udušení nebo otrava zaměstnanců vlivem vzniku nebezpečné atmosféry
Nebezpečné látky pod kontrolou. Evropská kampaň 2018-2019
Expozice karcinogenům na pracovištích
Udušení nebo otrava zaměstnanců vlivem vzniku nebezpečné atmosféry
Nanočástice, nanotechlonogie a nanoprodukty a jejich vazba na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Práškové lakování
Zdravotní rizika spojená s prací na staveništi
Není to jen prach, je to oxid křemičitý
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
(Ne)bezpečný svět chemie
Chemická bezpečnost na pracovišti
Psychosociální rizika
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Azbest a zdraví
Staveniště je stále jedno z nejrizikovějších pracovišť
Problematika psychické zátěže, stresu a násilí na pracovišti
Projevy a posuzování vibrací v pracovním prostředí na zdraví člověka
Problém suchého vzduchu v zimních podmínkách
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy

Související otázky a odpovědi

Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Stávka a její vliv na dovolenou
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Práce ve výškách