115/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
115/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. března 2020,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silniční dopravě
Čl.I
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova "ozbrojenými bezpečnostními" nahrazují slovem "bezpečnostními".
2. V § 2 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
"(10) Zprostředkovatel taxislužby je osoba, která za úplatu zprostředkuje uzavření přepravní smlouvy mezi dopravcem a objednatelem přepravy, jejímž předmětem je poskytnutí taxislužby.".
Dosavadní odstavce 10 až 20 se označují jako odstavce 11 až 21.
3. V § 2 se odstavec 20 zrušuje.
Dosavadní odstavec 21 se označuje jako odstavec 20.
4. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova "podle písmene a)" nahrazují slovy "o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie4e) nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv,".
5. V § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova "Tuzemský dopravce" vkládají slova "provozující silniční dopravu velkými vozidly".
6. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova "jej vést" nahrazují slovy "zajistit jeho vedení".
7. V § 5 se slovo "Dopravní" nahrazuje slovy "Jde-li o koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly, dopravní".
8. V § 5 se věta druhá zrušuje.
9. V § 8a odst. 7 se slova "ve Věstníku dopravy" nahrazují slovy "způsobem umožňujícím dálkový přístup".
10. V § 9 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 1 až 6.
11. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 2".
12. V § 9 odst. 2 písm. a) se vkládá nový bod 1, který zní:
"1. užití vozidla, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,".
Dosavadní body 1 až 5 se označují jako body 2 až 6.
13. V § 9 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 4 doplňují slova "nebo uvedení nepravdivých údajů v dokladu o přepravě".
14. V § 9 odst. 4 se za slova "dopravní úřad" vkládají slova "nebo Ministerstvo dopravy".
15. V § 9 odst. 5 se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 2".
16. V § 13 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Nevydá-li dotčený úřad v této lhůtě závazné stanovisko, platí, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.".
17. V § 16c se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Nevydá-li dotčený úřad v této lhůtě závazné stanovisko, platí, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.".
18. V § 16f odst. 4 se za větu třetí vkládá věta "Nevydá-li dotčený úřad v této lhůtě závazné stanovisko, platí, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.".
19. V § 16f se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Proti rozhodnutí, kterým byl jízdní řád nebo výlukový jízdní řád schválen nebo kterým byla schválena jejich změna, se nelze odvolat; to neplatí v případě rozhodnutí podle odstavce 3.".
20. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) V celostátním informačním systému o jízdních řádech jsou vedeny údaje obsažené v jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, veřejné drážní osobní dopravy a veřejné osobní vodní dopravy a názvy zastávek linkové osobní dopravy.".
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
21. V § 17 odst. 5 se slova "Odstavec 2" nahrazují slovy "Odstavec 3".
22. V § 17a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) Ministerstva dopravy,".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
23. V § 17a odst. 2 se číslo "15" nahrazuje číslem "10".
24. V § 18a odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "dopravce" zrušuje.
25. V § 18a odst. 2 písm. c) se za slovem "doručování12)" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovem "dokladu" se doplňují slova "a u osob, které nedosáhly plnoletosti, osobní údaje zákonného zástupce v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa pro doručování.".
26. V § 18c odst. 2 se číslo "60" nahrazuje číslem "90".
27. V § 21 odst. 1 písm. a) se za slova "(dále jen "vozidlo taxislužby")" vkládají slova "a označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby, která byla pro toto vozidlo vydána".
28. V § 21 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Dopravce je při provozování taxislužby povinen zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která
a) je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou sám dopravce nebo jeho manžel nebo registrovaný partner, a
b) je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.".
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.
29. V § 21 odst. 4 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena a) až g).
30. V § 21 odst. 4 písm. a) bodu 2 se slova "a příjmením" zrušují a za slovo "popřípadě" se vkládají slova "jmény, a příjmením,".
31. V § 21 odst. 4 písm. b) bodu 1 se slova " , paměťová jednotka" zrušují.
32. V § 21 odst. 4 písm. b) bodu 3 se slova "písmene h)" nahrazují slovy "písmene f)".
33. V § 21 odstavce 5 až 7 znějí:
"(5) Splnění povinností podle odstavce 4 se nevyžaduje, je-li přeprava poskytnuta na základě písemné smlouvy uzavřené před zahájením přepravy, která
a) obsahuje
1. identifikační údaje smluvních stran, kterými jsou jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa bydliště nebo sídla a datum narození nebo identifikační číslo dopravce a objednatele přepravy,
2. jednoznačné určení přepravy uvedením jména, popřípadě jmen, a příjmení nebo jiného určení přepravovaných osob a údajů o datu, čase a trase přepravy,
3. cenu za přepravu nebo způsob jejího určení a
4. údaje o zprostředkovateli taxislužby, kterými jsou jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a označení, že jde o zprostředkovatele, je-li uzavření smlouvy zprostředkováno zprostředkovatelem taxislužby, a
b) je při přepravě a po zbývající část dne, ve kterém byla přeprava poskytnuta, k dispozici u řidiče taxislužby, kterým byla přeprava poskytnuta, nebo je u řidiče k dispozici její kopie.
(6) Splnění povinností podle odstavce 4 se rovněž nevyžaduje, je-li přeprava poskytnuta na základě objednávky provedené elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou a
a) objednateli přepravy byla před objednáním přepravy sdělena konečná cena za tuto přepravu a, je-li přeprava zprostředkována zprostředkovatelem taxislužby, jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) objednateli přepravy byly před zahájením přepravy sděleny údaje o
1. dopravci, který přepravu poskytne, kterými jsou jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo,
2. řidiči taxislužby, který přepravu provede, kterými jsou jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, a
3. vozidle taxislužby, kterým bude přeprava poskytnuta, kterými jsou jeho státní poznávací značka, tovární značka a obchodní označení,
c) objednateli přepravy bylo bezprostředně po ukončení přepravy na jím uvedenou adresu elektronické pošty zasláno potvrzení o přepravě a
d) potvrzení o přepravě je po zbývající část dne, ve kterém byla přeprava poskytnuta, k dispozici u řidiče taxislužby, který přepravu poskytnul.
(7) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je dále povinen
a) uchovávat záznamy o přepravě podle odstavce 4 písm. f), smlouvy o přepravě podle odstavce 5 a potvrzení o přepravě podle odstavce 6 písm. d) po dobu nejméně 3 let od ukončení přepravy, k níž se vztahují, a
b) zajistit, aby vozidlo taxislužby nebylo označeno střešní svítilnou podle odstavce 4 písm. a) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením,
1. je-li použito k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebo
2. není-li vybaveno taxametrem.".
34. V § 21 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 8 a 9.
35. V § 21 odstavec 9 zní:
"(9) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti záznamu o přepravě, knihy taxametru, dokladu o přepravě, potvrzení o přepravě a způsob řádné obsluhy taxametru.".
36. V § 21a odst. 1 písmeno b) zní:
"b) je dopravce podle zápisu v registru silničních vozidel14) provozovatelem vozidla,".
37. V § 21a odst. 1 písm. d) se slova "odstavci 5" nahrazují slovy "odstavci 6".
38. V § 21a odst. 2 písm. b) se slova "a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru" zrušují a slova "na základě předchozí písemné smlouvy podle § 21 odst. 4" se nahrazují slovy "podle § 21 odst. 5 nebo 6".
39. V § 21a se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Na základě oznámení zapíše dopravní úřad změnu údajů v evidenci vozidel taxislužby a vydá dopravci nový výpis z této evidence.".
40. V § 21a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby nebo na žádost dopravce vydá dopravní úřad dopravci, pro kterého je vozidlo v evidenci vozidel taxislužby zapsáno, evidenční nálepku vozidla taxislužby. Dopravce je povinen zajistit, aby tato nálepka nebyla umístěna na jiném vozidle, než pro které byla vydána. Umístění nálepky na vozidlo taxislužby, pro které byla vydána, se nepovažuje za označení vozidla v rozporu s § 21 odst. 7 písm. b) nebo § 21d odst. 5.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
41. V § 21a odst. 6 písm. a) se slova "až c)" nahrazují slovy "nebo b)".
42. V § 21a odst. 6 písm. b) se slova "dopravce pozbude oprávnění" nahrazují slovy "zaniklo oprávnění dopravce".
43. V § 21a odst. 6 písm. d) se text "§ 35 odst. 2 písm. l)" nahrazuje slovy "§ 35 odst. 2 písm. i) nebo l)".
44. V § 21a se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) V případě vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby je dopravce povinen neprodleně zajistit odstranění evidenční nálepky vozidla taxislužby.
(8) Náležitosti a vzor evidenční nálepky vozidla taxislužby a způsob jejího umístění na vozidle stanoví prováděcí právní předpis.".
45. V § 21b se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
46. V § 21b odst. 2 se za slovo "zvláštních" vkládá slovo "technických", slova "požadavek na barvu karoserie vozidla nebo technické požadavky. Jako technický požadavek lze stanovit pouze požadavek na minimální nebo" se nahrazují slovy "požadavky na" a za slovo "Zvláštní" se vkládá slovo "technické".
47. V § 21c odst. 1 se text "§ 9 odst. 3" nahrazuje textem "§ 9 odst. 2".
48. V § 21c se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana33), doklady podle vět první a druhé vydané státem, jehož je státním příslušníkem, nepřikládá.".
Poznámka pod čarou č. 33 zní:
"33) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
49. V § 21c odstavec 4 zní:
"(4) Dopravní úřad oprávnění řidiče taxislužby odejme, pokud
a) o to jeho držitel požádal, nebo
b) jeho držitel přestal být spolehlivým podle § 9 odst. 2; vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby je prvním úkonem v řízení.".
50. V § 21c odst. 5 větě první se za slova "nebo poškození průkazu řidiče taxislužby" vkládají slova "nebo změnu údajů v něm zaznamenaných" a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.
51. V § 21c odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou "Na žádost řidiče taxislužby vydá dopravní úřad namísto průkazu řidiče taxislužby, jehož se oznámení podle věty první týká, nový průkaz řidiče taxislužby, je-li žadatel držitelem oprávnění řidiče taxislužby.".
52. V § 21c odst. 6 písm. c) se slova " , odcizení nebo poškození." nahrazují slovy "nebo odcizení,".
53. V § 21c odst. 6 se doplňuje písmeno d), které zní:
"d) dnem vydání nového průkazu řidiče taxislužby, oznámil-li řidič taxislužby dopravnímu úřadu jeho poškození nebo změnu údajů v něm zaznamenaných.".
54. V § 21c odst. 7 se na konci textu věty první doplňují slova " , nebo nejpozději při vydání nového průkazu řidiče taxislužby v případě pozbytí platnosti podle odstavce 6 písm. d)".
55. V § 21d odst. 1 písm. a) se slova "bodu 1" nahrazují slovy " , a označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby, která byla pro toto vozidlo vydána".
56. V § 21d odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "Při výkonu práce řidiče taxislužby je řidič vozidla taxislužby, které je vybaveno taxametrem," nahrazují slovy "Nejde-li o přepravu podle § 21 odst. 5 nebo 6, je řidič vozidla při výkonu práce řidiče taxislužby".
57. V § 21d odst. 4 se vkládá nové písmeno a), které zní:
"a) užít vozidlo taxislužby, které je viditelně a čitelně označeno
1. střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a
2. jménem, popřípadě jmény, a příjmením, obchodní firmou nebo názvem dopravce umístěným na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před jednáním o přepravě s řidičem taxislužby,".
Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).
58. V § 21d odstavec 5 zní:
"(5) Vozidlo nesmí být označeno střešní svítilnou podle § 21 odst. 4 písm. a) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením,
a) je-li použito k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebo
b) není-li vybaveno taxametrem.".
59. V § 21d se odstavec 6 zrušuje.
60. V části II hlavě druhé se díl 6 včetně nadpisu zrušuje.
61. Za § 21d se vkládá nový § 21e, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 21e
Povinnosti zprostředkovatele taxislužby
(1) Zprostředkovatel taxislužby je povinen zajistit, aby jím zprostředkovaná přeprava byla
a) poskytnuta podnikatelem v silniční dopravě, který je držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
b) provedena vozidlem taxislužby nebo vozidlem cestujícího a
c) provedena řidičem, který je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.
(2) Zprostředkovatel taxislužby je povinen vést evidenci zprostředkovaných přeprav. Evidence zprostředkovaných přeprav obsahuje u každé zprostředkované přepravy jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název poskytovatele přepravy, adresu jeho sídla, jeho identifikační číslo a údaje o době a místu zahájení přepravy. Údaje o zprostředkované přepravě se v evidenci uchovávají po dobu nejméně 3 let ode dne ukončení zprostředkované přepravy.".
62. V části II hlavě druhé se za díl 5 vkládá nový díl 6, který včetně nadpisu zní:
"Díl 6
Příležitostná osobní silniční doprava
 
§ 21f
(1) Dopravce provozující příležitostnou osobní silniční dopravu je povinen objednávku přepravní služby předem zaznamenat do evidenční knihy objednávek a zajistit, aby kopie záznamu objednávky byla umístěna ve vozidle, kterým se přeprava vykonává. Záznam objednávky v evidenční knize objednávek je dopravce povinen uchovat po dobu nejméně 1 roku ode dne ukončení objednané přepravy. Náležitosti záznamu objednávky stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Dopravce provozující mezinárodní příležitostnou osobní silniční dopravu je dále povinen zajistit, aby ve vozidle, kterým se přeprava vykonává, byl umístěn vyplněný jízdní list podle přímo použitelného předpisu Evropské unie28) nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Formulář jízdního listu vydá dopravci provozujícímu příležitostnou osobní silniční dopravu na jeho žádost Ministerstvo dopravy nebo osoba Ministerstvem dopravy pověřená.".
63. V § 23 odst. 1 písm. j) a v § 23 odst. 2 písm. n) se slova "2 let" nahrazují slovy "1 roku".
64. V § 23 odst. 3 písm. b) se slovo "vozidla," nahrazuje slovy "vozidla a".
65. V § 23 odst. 3 písm. c) se slovo "a" nahrazuje tečkou.
66. V § 23 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.
67. V § 23 odstavec 4 zní:
"(4) Řidič vozidla je při přepravě nebezpečných věcí v souladu s Dohodou ADR povinen
a) provádět přepravu dopravní jednotkou vybavenou písemnými pokyny, osvědčením o školení řidiče přepravujícího nebezpečné věci a osvědčením o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí a řádně a úplně vyplněnými průvodními doklady,
b) provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
c) převzít k přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
d) používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou pro obecnou a osobní ochranu a další dodatečnou výbavou,
e) používat dopravní jednotku vybavenou hasicími přístroji,
f) dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, manipulaci, zajištění nákladu a dozoru nad vozidly a
g) dodržet ustanovení pro omezení průjezdu tunely.".
68. V § 27 se věta první zrušuje.
69. V § 27 se slovo "však" zrušuje a text "§ 9 odst. 2 písm. a)" se nahrazuje slovy "§ 9 odst. 1 písm. a) a, jde-li o zahraniční dopravce usazené v jiném členském státu Evropské unie, kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich překladu do českého jazyka".
70. V § 33a odst. 3 a 6 se text "§ 9 odst. 4 písm. b)" nahrazuje textem "§ 9 odst. 3 písm. b)".
71. V § 33c se slova "o počtu držitelů eurolicencí k 31. prosinci předchozího roku a o počtu jimi vydaných opisů eurolicencí" nahrazují slovy "požadované přímo použitelným předpisem Evropské unie34) v rozsahu, ve kterém je má Česká republika sdělovat Evropské komisi".
Poznámka pod čarou č. 34 zní:
"34) Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.
Čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.
Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006.".
72. V § 34 odst. 3 se slova "a celní úřady" zrušují a za slovo "terminálů" se vkládají slova " , zprostředkovatelé taxislužby".
73. V § 34 odst. 4 se slova "a taxametru" nahrazují slovy " , taxametru a elektronickému zařízení, v němž má k dispozici smlouvu podle § 21 odst. 5 nebo potvrzení o přepravě podle § 21 odst. 6".
74. V § 34 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Dopravce je povinen zajistit, aby řidič poskytl obecní policii a Policii České republiky součinnost při výkonu kontroly.".
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
75. V § 34b odst. 2 písm. f) se text "§ 9 odst. 4 písm. b)" nahrazuje textem "§ 9 odst. 3 písm. b),".
76. V § 34b odst. 5 písm. d) se text "§ 9 odst. 3" nahrazuje textem "§ 9 odst. 2".
77. V § 34b odst. 6 písm. c) se slova "a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru" zrušují a slovo " , a" se nahrazuje čárkou.
78. V § 34b odst. 6 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) sériové číslo evidenční nálepky vozidla taxislužby, která byla pro vozidlo taxislužby vydána, a datum jejího vydání a".
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
79. V § 34b odst. 7 se slova "podnikatelích v silniční dopravě provozované velkými vozidly" nahrazují slovy "dopravcích provozujících silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby".
80. V § 34c odst. 8 písm. b) se text "§ 9 odst. 3 písm. b)" nahrazuje textem "§ 9 odst. 2 písm. b)".
81. V § 34d se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Údaje podle § 34b odst. 2 písm. h) o přestupcích a správních trestech za ně uložených, které pravomocně uložilo Ministerstvo dopravy dopravcům usazeným v jiném členském státě než v České republice provozujícím silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby za přestupek podle tohoto zákona, zapíše v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě Ministerstvo dopravy.".
82. V § 34d se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Ministerstvo dopravy dále zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu platnosti průkazu řidiče taxislužby číslo tohoto průkazu a po dobu evidence vozidla taxislužby jeho státní poznávací značku.".
83. V § 34d odst. 5 písm. b) se slova "podnikatelům v silniční dopravě provozované velkými vozidly" nahrazují slovy "dopravcům provozujícím silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby".
84. V § 34e odst. 1 písm. a) se slovo "vykonává" nahrazuje slovem "vykoná".
85. V § 34e odst. 1 písmeno b) zní:
"b) v rozporu s § 21d odst. 5 užije vozidlo označené střešní svítilnou podle § 21 odst. 4 písm. a) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením.".
86. V § 34e odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena a) až j).
87. V § 34e odst. 2 písm. a) se slovo "neodevzdá" nahrazuje slovy "nebo § 35h odst. 6 neodevzdá neplatný nebo zadržený" a slova "do 7 dnů ode dne pozbytí jeho platnosti" se zrušují.
88. V § 34e odst. 2 písm. b) se slovo "vykonává" nahrazuje slovy "v rozporu s § 21d odst. 1 vykoná" a slova "nesplňuje požadavky § 21d odst. 1" se nahrazují slovy "není vozidlem taxislužby zapsaným v evidenci vozidel taxislužby pro něj, je-li sám dopravcem, nebo pro dopravce, k němuž má vztah podle § 21 odst. 3 písm. a), ani vozidlem cestujícího".
89. V § 34e odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) v rozporu s § 21d odst. 1 písm. a) vykoná práci řidiče taxislužby vozidlem, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,".
Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).
90. V § 34e odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. a) užije vozidlo, které není viditelně a čitelně označeno střešní svítilnou nebo údaji o dopravci,".
Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena g) až l).
91. V § 34e odst. 2 písm. g) se text "§ 21d odst. 4 písm. a)" nahrazuje textem "§ 21d odst. 4 písm. b)".
92. V § 34e odst. 2 písm. h) se text "§ 21d odst. 4 písm. b)" nahrazuje textem "§ 21d odst. 4 písm. c)".
93. V § 34e odst. 2 písm. i) se text "§ 21d odst. 4 písm. c)" nahrazuje textem "§ 21d odst. 4 písm. d)".
94. V § 34e odst. 2 písm. j) se text "§ 21d odst. 4 písm. c)" nahrazuje textem "§ 21d odst. 4 písm. d)".
95. V § 34e odst. 2 písmena k) a l) znějí:
"k) v rozporu s § 21d odst. 5 užije vozidlo označené střešní svítilnou podle § 21 odst. 4 písm. a) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením nebo
l) v rozporu s § 35h odst. 5 vykoná práci řidiče taxislužby v době, kdy má zadržený průkaz řidiče taxislužby.".
96. V § 34e odst. 4 písm. a) a § 34e odst. 7 se slova "odstavce 2 písm. b)" nahrazují slovy "odstavce 2 písm. a)".
97. V § 34e odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova "písm. b) až d)".
98. V § 34e odst. 4 písm. b) se slova "odstavce 2 písm. a), c) nebo f) až k)" nahrazují slovy "odstavce 2 písm. b), c) nebo f) až k) nebo odstavce 3 písm. a)".
99. V § 34e odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova "nebo odstavce 2 písm. l)".
100. V § 34e odst. 5 se slova "bodu 1" zrušují.
101. V § 34e odst. 6 se slova "a), c) nebo f) až k)" nahrazují slovy "b), c) nebo f) až l)".
102. V § 35 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až n) se označují jako písmena a) až m).
103. V § 35 odst. 1 písm. f) se text "§ 9 odst. 2 nebo 4" nahrazuje textem "§ 9 odst. 1 nebo 3".
104. V § 35 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
"i) v rozporu s § 21a odst. 4 neoznámí změnu údajů o taxametru nebo o vybavení vozidla taxametrem,".
Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písmena j) až n).
105. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova " , nebo aby byly ve vozidle při jeho provozu stanovené smlouvy".
106. V § 35 odst. 1 písm. k) se slova "nebo 5" nahrazují slovy " , 5 nebo 7".
107. V § 35 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena l) a m).
108. V § 35 odst. 1 písm. m) se text "§ 21e odst. 2" nahrazuje textem "§ 21f odst. 2".
109. V § 35 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
"i) v rozporu s § 21 odst. 1 písm. a) provozuje taxislužbu vozidlem, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,".
Dosavadní písmena i) až y) se označují jako písmena j) až z).
110. V § 35 odst. 2 písm. k) se slova "vozidlem taxislužby" a text "písm. a)" zrušují.
111. V § 35 odst. 2 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) až z) se označují jako písmena l) až y).
112. V § 35 odst. 2 písmeno m) zní:
"m) v rozporu s § 21 odst. 4 písm. a) nezajistí, aby bylo vozidlo taxislužby viditelně a čitelně označeno střešní svítilnou a údaji o dopravci,".
113. V § 35 odst. 2 písm. n) se text "§ 21 odst. 3 písm. d)" nahrazuje textem "§ 21 odst. 4 písm. b)".
114. V § 35 odst. 2 se písmeno o) zrušuje.
Dosavadní písmena p) až y) se označují jako písmena o) až x).
115. V § 35 odst. 2 písm. o) se text "§ 21 odst. 3 písm. e)" nahrazuje textem "§ 21 odst. 4 písm. c)".
116. V § 35 odst. 2 písm. p) se text "§ 21 odst. 3 písm. f)" nahrazuje textem "§ 21 odst. 4 písm. d)".
117. V § 35 odst. 2 písm. q) se text "§ 21 odst. 3 písm. g)" nahrazuje textem "§ 21 odst. 4 písm. e)".
118. V § 35 odst. 2 písm. r) se text "§ 21 odst. 3 písm. h)" nahrazuje textem "§ 21 odst. 4 písm. f)".
119. V § 35 odst. 2 písm. s) se text "§ 21 odst. 3 písm. i)" nahrazuje textem "§ 21 odst. 4 písm. g)".
120. V § 35 odst. 2 písmeno t) zní:
"t) v rozporu s § 21 odst. 7 neuchovává záznamy o přepravě, smlouvy o přepravě a potvrzení o přepravě nejméně po dobu 3 let od ukončení přepravy nebo nezajistí, aby vozidlo taxislužby nebylo označeno střešní svítilnou podle § 21 odst. 4 písm. a) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením,".
121. V § 35 odst. 2 se písmeno u) zrušuje.
Dosavadní písmena v) až x) se označují jako písmena u) až w).
122. V § 35 odst. 2 písmeno v) zní:
"v) v rozporu s § 21a odst. 5 nezajistí, aby evidenční nálepka vozidla taxislužby nebyla umístěna na jiném vozidle, než pro které byla vydána,".
123. V § 35 odst. 2 se za písmeno v) vkládá nové písmeno w), které zní:
"w) v rozporu s § 21a odst. 7 nezajistí neprodleně odstranění evidenční nálepky vozidla taxislužby v případě vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby,".
Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno x).
124. V § 35 odst. 2 písm. x) se text "§ 21e odst. 1" nahrazuje textem "§ 21f odst. 1" a za slovo "objednávek" se vkládají slova " , neuchová záznam objednávky v evidenční knize objednávek po dobu nejméně 1 roku od ukončení objednané přepravy".
125. V § 35 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno y), které zní:
"y) v rozporu s § 34 odst. 5 nezajistí, aby řidič poskytl obecní policii nebo Policii České republiky součinnost při výkonu kontroly.".
126. V § 35 odstavec 3 zní:
"(3) Dopravce se dopustí přestupku tím, že
a) provozuje linkovou osobní dopravu bez licence nebo povolení, nebo
b) v rozporu s § 27 nezajistí, aby byly ve vozidle kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich překladu do českého jazyka.".
127. V § 35 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Zprostředkovatel taxislužby se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 21e odst. 1 zprostředkuje přepravu, která je
1. poskytnuta osobou, která v době poskytnutí přepravy není po dobu delší než 15 pracovních dnů držitelem příslušné koncese,
2. provedena vozidlem, které není vozidlem cestujícího ani v době poskytnutí přepravy po dobu delší než 15 pracovních dnů vozidlem taxislužby, nebo
3. provedena řidičem, který v době poskytnutí přepravy není po dobu delší než 15 pracovních dnů držitelem oprávnění řidiče taxislužby, nebo
b) nevede evidenci zprostředkovaných přeprav podle § 21e odst. 2.".
128. V § 35 odst. 7 písm. c) se za slova "odstavce 3" vkládají slova "nebo 6".
129. V § 35 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
"(8) Je-li přestupek podle odstavce 6 spáchán zprostředkovatelem taxislužby, kterému byl v posledních 5 letech nejméně dvakrát uložen správní trest za přestupek podle stejného ustanovení, lze za něj uložit
a) zveřejnění rozhodnutí o přestupku a
b) zákaz činnosti do 3 let, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. a) bodu 1 nebo písm. b).".
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
130. V § 35 se na konci odstavce 9 doplňuje věta "Pravomocné rozhodnutí o přestupku podle odstavce 6 se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.".
131. V § 35c odst. 1 se za slova "přestupku podle tohoto zákona" vkládají slova "nebo kontrolního řádu".
132. V § 35f odst. 2 větě první se slova "uložena dopravci" nahrazují slovy "uložena osobě, od níž byla vybrána kauce,".
133. V § 35f odst. 2 větě druhé se slovo "dopravci" zrušuje.
134. V § 35f se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "osobě, od níž byla vybrána".
135. V § 35f odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "dopravce" nahrazuje slovy "osobu, od níž byla vybrána kauce,", slovo "ho" se nahrazuje slovem "ji" a slovo "dopravci" se nahrazuje slovy "osobě, od níž byla vybrána".
136. V § 35f odst. 3 písm. a) se číslo "15" nahrazuje číslem "30".
137. V § 35f odst. 3 písm. b) se slova "dopravce písemně sdělí" nahrazují slovy "písemně sdělila".
138. V § 35f odst. 4 se slova "dopravce nesdělí dopravnímu úřadu" nahrazují slovy "správnímu orgánu nebyly" a za slovo "rozhodnutí" se vkládá slovo "sděleny".
139. V § 35f odst. 5 se slova "dopravní úřad" nahrazují slovy "správní orgán".
140. V § 35h odst. 1 písm. a) se text "§ 9 odst. 3" nahrazuje textem "§ 9 odst. 2".
141. V § 35h odst. 1 písm. b) se text "§ 9 odst. 3 písm. a)" nahrazuje textem "§ 9 odst. 2 písm. a)".
142. V § 35h odst. 2 se slova "řidičský průkaz" nahrazují slovy "průkaz řidiče taxislužby".
143. V § 35h odst. 3 a § 35h odst. 4 písm. a) se slova "a zadrženého průkazu" zrušují.
144. V § 35h se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Postup podle odstavců 1 až 5 lze uplatnit, i pokud průkaz řidiče taxislužby nebyl řidičem při provádění státního odborného dozoru předložen. Průkaz řidiče taxislužby se v takovém případě považuje za zadržený. Tato skutečnost se zaznamená v potvrzení podle odstavce 2. Průkaz řidiče taxislužby se k vyhotovení potvrzení doručovanému dopravnímu úřadu nepřikládá a jeho držitel má povinnost jej do 5 pracovních dnů ode dne zadržení odevzdat příslušnému dopravnímu úřadu. Dopravní úřad průkaz řidiče taxislužby podle odstavce 4 nevrací, nebyl-li odevzdán.".
145. V § 36 odst. 3 se slova "c) a n)" nahrazují slovy "b) a m)" a slova "a h)" se nahrazují slovy " , h) a y)".
146. V § 36 odst. 4 se za text "§ 34e" vkládají slova "nebo § 35 odst. 2 písm. h)".
147. V § 36 odst. 6 se slova "nebo celní úřad" zrušují.
148. V § 36 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Přestupky podle § 34e odst. 3 může dále projednat příkazem na místě celní úřad.".
149. V § 37 odst. 1 se za slova "jinak vybaveno" vkládají slova " , zda jsou dodržovány podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí".
150. V § 38 odst. 1 se slova " , a zda tuzemský dopravce používá vozidlo, jehož technický stav byl shledán vyhovujícím při technické kontrole, od které neuplynula doba stanovená zvláštním zákonem" zrušují.
151. V § 38 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
152. Poznámka pod čarou č. 4e zní:
"4e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.".
153. V § 38a odst. 3 písm. j) se slovo "a" nahrazuje čárkou.
154. V § 38a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) evidenčních nálepek vozidla taxislužby.".
155. V § 41 odst. 2 se text "§ 9 odst. 1," zrušuje, text "§ 17 odst. 5" se nahrazuje textem "§ 17 odst. 6", za text "§ 21 odst. 9" se vkládá text " , § 21a odst. 8", text "§ 21e odst. 1" se nahrazuje textem "§ 21f odst. 1" a text "§ 34 odst. 5" se nahrazuje textem "§ 34 odst. 6".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, lze do vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby užívat k provozování taxislužby i bez označení touto nálepkou, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona
Čl.III
V příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 193/2017 Sb. a zákona č. 111/2018 Sb., se ve čtvrtém sloupci za slova "dopravní úřad" vkládají slova " , s výjimkou žádosti o koncesi k provozování silniční motorové dopravy nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a s výjimkou žádosti o koncesi k provozování silniční motorové dopravy osobními vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o silničním provozu
Čl.IV
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 285/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 25 odst. 2 se za slovo "řidič" vkládá slovo "vozidla" a za slovo "taxislužby" se vkládají slova "označeného střešní svítilnou podle zvláštního právního předpisu21) ".
2. V § 50 odst. 1 se slova "taxislužby21)" nahrazují slovy "taxislužby označeného střešní svítilnou podle zvláštního právního předpisu21).".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.V
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 279/2019 Sb., se mění takto:
1. V příloze se v položce 34 za bod 13 vkládá nový bod 14, který zní:
"14. Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby    Kč      500".
2. V příloze se v položce 34 na konci oddílu "Předmětem poplatku není" doplňuje bod 4, který zní:
"4. Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě při zápisu vozidla do této evidence.".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o dráhách
Čl.VI
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 313/2019 Sb., se mění takto:
V § 37 odst. 4 písm. d) se za slovem "doručování6i)" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovem "dokladu" se doplňují slova "a u osob, které nedosáhly plnoletosti, osobní údaje zákonného zástupce v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa pro doručování.".
 
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl.VII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty

Související články

Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021