Vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik

Vydáno: 9 minut čtení

Gramatický a systematický výklad ustanovení § 102 zákoníku práce vede k závěru, že povinnost vést dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních k omezení jejich působení se týká pouze neodstranitelných rizik. Pokud kontrolní orgán vztahuje povinnost vést dokumentaci také na odstranitelná rizika, dovozuje ji nad rámec zákonného zmocnění, a tedy v rozporu s čl. 2 odst. 4 Ústavy a s čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Povinnost vést dokumentaci také o odstranitelných rizicích nelze dovodit ani z ustanovení § 108 odst. 6 písm. a) zákoníku práce. Toto ustanovení se vztahuje k účasti zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 7. 2021, sp. zn. 1 As 488/2020)

Předmět sporu

  • Vyřešení právní otázky, zda se povinnost zaměstnavatele vést dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních s tím souvisejících vztahuje na všechna rizika, nebo jen na rizika neodstranitelná.

Právní úprava

  • § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – povinnost zaměstnavatele mj. soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.
  • § 102 odst. 4 zákoníku práce – povinnost zaměstnavatele mj. vést dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních.
  • § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů – přestupek

Související dokumenty

Související články

Respirátor, nejlepší přítel člověka?
Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Údržba a rizika spojená s externími poskytovateli služeb
"Job Hazard Analysis" a bezpečné pracovní postupy
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
HOP filozofie a porušování pravidel na pracovištích
Vyhodnocování rizik a vhodný nástroj pro malé podniky a mikropodniky
Ověřování provozní spolehlivosti analyzátorů a detektorů plynů a par
Respirátor, nejlepší přítel člověka?
Vyhledávání rizik aneb jak se naučit správně hledat
Chemická bezpečnost na pracovišti
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
Výsledky průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Předcházení zdravotním rizikům u pracovníků úklidu
Organizační faktor v prevenci rizik na pracovištích
Svářeči a předcházení ohrožení jejich zdraví
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Šetření nemocí z povolání
Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
1/1993 Sb. Ústava České republiky
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
251/2005 Sb. o inspekci práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Související judikáty

Bezpečnost práce