Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"

Vydáno: 14 minut čtení

Nedávno, spíše s nostalgií jsem listoval v časopise BHP a narazil jsem na článek s názvem: Zamyšlení nad obsahem slov „bezpečnost práce“. Na chvíli jsem se i já zamyslel a až potom jsem zaregistroval jméno autora – Ing Antonín Dušátko. Přečetl jsem si celý článek, a ještě dva na něj navazující. Autora znám už doslova několik desetiletí a jeho práce byly vždy na vysoké úrovni, vždy byly podloženy prověřenými fakty, a přitom jsou psány velmi srozumitelně. Jeho otázka zněla jako výzva a zejména, když mě osobně požádal o názor jsem o otázce začal uvažovat ve všech mě známých souvislostech.

Proč se zabývat bezpečností práce?

Možné následky nebezpečného chování představují nemalé ztráty jak pro postiženého a jeho rodinu, tak pro stát. Kladou vysoké nároky na zdravotnictví a sociální služby. Průměrné ztráty a náklady na jeden úraz byly v minulosti pravidelně zjišťovány a rostou až do milionových hodnot. U nás bohužel na rozdíl od minulosti a praxe mnoha států nemáme úrazové pojišťovny, které by zajišťovaly a hradily zdravotní péči, vč rehabilitace a opětovného začlenění do pracovního procesu. Proto není možné určit přesné náklady.

„Bezpečnost práce“ není jednoduché zajišťovat. Zákon č. 309/2006 Sb. stanoví požadavky na odbornou a zvláštní odbornou způsobilost osob pro provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. Obávám se, že tato činnost je u nás poněkud podceňována. Neexistuje „univerzální“ bezpečnostní technik. Výuce směřující k bezpečné práci je zapotřebí věnovat dostatečnou péči na školách všech stupňů. Tento požadavek je uveden v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijaté Usnesením vlády ČR č. 475 ze dne 19. 5. 2003 a následně rozpracovaném v Národním akčním programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné roky. (Počátkem tohoto století byl svazem úrazových pojišťoven v Kanadě zahájen „on line“ - bohužel až po drastickém úraze mladistvého z okolí ministra práce – projekt „Safety passport“ pro všechny učně a studenty. Jeho absolvování bylo značnou výhodou při hledání budoucího zaměstnání. Jen o málo později zahájila obdobný program rakouská úrazová pojišťovna AUVA, ale přímo ve školách a učilištích. Předcházelo tomu masivní vzděláván

Související dokumenty

Související články

Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
Respirátor, nejlepší přítel člověka?
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
"Job Hazard Analysis" a bezpečné pracovní postupy
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích
Vyhodnocování rizik a vhodný nástroj pro malé podniky a mikropodniky
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Organizační faktor v prevenci rizik na pracovištích
Analýza a změna nebezpečného chování zaměstnanců
Svářeči a předcházení ohrožení jejich zdraví
Údržba a rizika spojená s externími poskytovateli služeb
Chemická bezpečnost na pracovišti
Řízení expozice oxidu křemičitému ve stavebnictví

Související předpisy

309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
48/1982 Sb. , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
262/2006 Sb., zákoník práce
65/1965 Sb. Zákoník práce
2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu
60/1988 Sb. o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
203/1990 Sb. o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky
575/1990 Sb. o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
474/1992 Sb. o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
47/1994 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
946/1811 Sb.z.s. Obecný zákoník občanský

Související otázky a odpovědi

Pes na pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Práce ve ztíženém prostředí
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka