93/2016 Sb. o Katalogu odpadů

Schválený:
93/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2016
o Katalogu odpadů
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a) Katalog odpadů,
b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a
c) náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) nebezpečnou látkou látka klasifikovaná jako nebezpečná v důsledku splnění kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí2),
b) těžkým kovem jakákoli sloučenina antimonu, arsenu, kadmia, chromu s oxidačním číslem VI, mědi, olova, rtuti, niklu, selenu, telluru, thalia a cínu, včetně těchto látek v kovové podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,
c) přechodným kovem jakákoli sloučenina skandia, vanadu, manganu, kobaltu, mědi, ytria, niobu, hafnia, wolframu, titanu, chromu, železa, niklu, zinku, zirkonia, molybdenu a tantalu, včetně těchto látek v kovové podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,
d) stabilizací procesy, které mění nebezpečnost složek odpadu, a tím mění kategorii nebezpečný odpad na kategorii ostatní odpad,
e) částečně stabilizovanými odpady odpady, které po stabilizačním procesu obsahují nebezpečné složky, jež nebyly zcela přeměněny ve složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné a které by se v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období mohly uvolňovat do životního prostředí,
f) solidifikací procesy, kterými se mění pouze fyzikální skupenství odpadu pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.
 
§ 3
Katalog odpadů
Katalog odpadů je uveden v příloze k této vyhlášce.
Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhů
 
§ 4
(1) Původce odpadů nebo oprávněná osoba zařazují odpady pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu.
(2) Podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem; při tom se volí co nejurčitější označení odpadu.
(3) Pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů.
(4) Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupině 16.
(5) Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupině 16, přidělí se danému odpadu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů vyhledané postupem podle odstavce 2. V názvu odpadu se uvede technický nebo běžně užívaný název. Pokud původce nebo oprávněná osoba zařadí pod jedno katalogové číslo končící na dvojčíslí 99 více druhů odpadů, které se tudíž budou pro účely evidence odlišovat pouze názvem odpadu, nikoliv katalogovým číslem, musí být i tyto odpady v souladu s § 16 odst. 1 písm. e) a § 18 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech soustřeďovány utříděně.
(6) V případě, že se odpad skládá z více složek, které jsou v Katalogu odpadů uvedeny pod samostatnými katalogovými čísly, má přednost přiřazení k takovému druhu odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na člověka a na životní prostředí nejvíce nebezpečný.
 
§ 5
(1) Odpady z autovraků se zařazují pod katalogová čísla v podskupině 16 01. Pokud pro odpad z autovraku není v podskupině 16 01 katalogové číslo uvedeno, postupuje se způsobem stanoveným v § 4 odst. 2, 3 a 5.
(2) Do skupiny 20 se zařadí odpady pouze v tom případě, jedná-li se o odpady komunální nebo o odpady charakteru komunálního odpadu vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
(3) Odděleně sbíraný obalový odpad, včetně jeho směsí, se i v případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu, zařazuje do podskupiny 15 01.
 
§ 6
(1) Původce odpadů, který produkuje odpad podobný komunálnímu odpadu, vytřídí z tohoto odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky, které zařadí do podskupiny odpadů 20 01, případně do podskupiny 15 01, a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely využití nebo odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad.
(2) Původce odpadu odpad, který předává do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí v souladu s § 17 odst. 4 zákona o odpadech, utřídí a zařadí podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí.
(3) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků zařadí přijatý autovrak pod katalogové číslo 16 01 04*.
(4) Zpracovatel autovraků může autovrak zařazený pod katalogové číslo 16 01 04* po odnětí nebezpečných částí autovraku a odčerpání jeho provozních náplní zařadit pod katalogové číslo 16 01 06.
Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorií
 
§ 7
(1) Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem "*".
(2) Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv, odpad se zařazuje pod katalogové číslo podle toho, zda se podle § 6 odst. 1 písm. a) a c) zákona o odpadech jedná o nebezpečný odpad či nikoliv.
(3) Nebezpečná vlastnost odpadu se posuzuje podle koncentrace látek v odpadech nebo, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí2) jinak, provedením zkoušky v laboratořích nebo odborných pracovištích, akreditovaných podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. V případě zkoušek na zvířatech a na lidech se přihlédne k článku 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí2).
(4) Nebezpečná vlastnost odpadu infekčnost se posuzuje na základě popisu vzniku odpadu, z odborného posudku technologie, v níž dochází k produkci nebo úpravě odpadu, a popisu odpadu z hlediska možného obsahu infekčního agens ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů3).
 
§ 8
(1) Pokud byla nebezpečná vlastnost odpadu posouzena na základě zkoušky i za využití koncentrací nebezpečných látek stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4), mají přednost výsledky zkoušky.
(2) U nebezpečných vlastností HP 4 Dráždivé, HP 6 Toxické a HP 8 Žíravé se pro posouzení použijí mezní hodnoty pro jednotlivé látky uvedené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4). Je-li látka přítomna v odpadu v koncentraci, která je nižší než mezní hodnota, nezahrne se do žádného výpočtu mezní hodnoty.
(3) Odpady obsahující polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl) ethan (DDT), chlordan, hexachlorcyklohexany (včetně lindanu), dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlor-benzen, chlordekon, aldrin, pentachlorbenzen, mirex, toxafen, hexabrombifenyl a/nebo PCB, které překračují koncentrační limity uvedené v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie o perzistentních organických znečišťujících látkách5), se klasifikují jako nebezpečné.
(4) Koncentrační limity stanovené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4) se nevztahují na čisté slitiny kovů v kompaktní formě, které nejsou znečištěny nebezpečnými látkami. Čisté slitiny kovů v kompaktní formě, které se považují za nebezpečné odpady, jsou jmenovitě uvedeny a označeny jako nebezpečné v příloze k této vyhlášce.
(5) Při posouzení nebezpečných vlastností odpadů lze zohlednit tyto poznámky uvedené v příloze VI přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí2):
a) 1.1.3.1 Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek: poznámky B, D, F, J, L, M, P, Q, R a U,
b) 1.1.3.2 Poznámky ke klasifikaci a označování směsí: poznámky 1, 2, 3 a 5.
(6) Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné označují "N", odpady zařazené jako odpady ostatní se označují "O" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) a c) zákona o odpadech a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem "*", se označují jako "O/N". Odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do kategorie ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů se označují jako "N/O".
 
§ 9
Náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů
Návrh na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů, který podává obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 5 odst. 2 zákona o odpadech Ministerstvu životního prostředí, obsahuje
a) název odvětví nebo oboru, ve kterém odpad vzniká, a popis technologického procesu, při kterém odpad vzniká,
b) charakteristiku vstupních surovin používaných v technologickém procesu, při kterém odpad vzniká,
c) údaje o složení odpadu a jeho nebezpečných vlastnostech a
d) návrh na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.
 
§ 10
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
2. Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
3. Vyhláška č. 168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
4. Část druhá vyhlášky č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha
KATALOG ODPADŮ
Skupiny katalogu odpadů
 
01      Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího fyzikálního a chemického  
       zpracování nerostů a kamene                             
02      Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, lesnictví a 
       z výroby a zpracování potravin                           
03      Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky   
04      Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu              
05      Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí 
06      Odpady z anorganických chemických procesů                      
07      Odpady z organických chemických procesů                       
08      Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a 
       smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev              
09      Odpady z fotografického průmyslu                          
10      Odpady z tepelných procesů                             
11      Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů 
       a z hydrometalurgie neželezných kovů                        
12      Odpady z tváření     a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů      
13      Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve  
       skupinách 05 a 12)                                 
14      Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve 
       skupinách 07 a 08)                                 
15      Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné  
       oděvy jinak neurčené                                
16      Odpady v tomto katalogu jinak neurčené                       
17      Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)     
18      Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s 
       výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně 
       nesouvisejí se zdravotní péčí)                           
19      Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren   
       odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro  
       spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely                      
20      Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a  
       odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru                  
 
 
 
 
01       ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ   
        NEROSTŮ A KAMENE                            
        
01 01     Odpady z těžby nerostů                         
01 01 01    Odpady z těžby rudných nerostů                     
01 01 02    Odpady z těžby nerudných nerostů                    
        
01 03     Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů          
01 03 04*   Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo     
        kyselinotvorné látky
01 03 05*   Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky
01 03 06    Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
01 03 07*   Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů
        obsahující nebezpečné látky
01 03 08    Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
01 03 09    Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 10
01 03 10*   Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky
        neuvedený pod číslem 01 03 07
01 03 99    Odpady jinak blíže neurčené
        
01 04     Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
01 04 07*   Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů     
        obsahující nebezpečné látky                      
01 04 08    Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07         
01 04 09    Odpadní písek a jíl                          
01 04 10    Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07              
01 04 11    Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 
        01 04 07                                   
01 04 12    Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly  
        01 04 07 a 01 04 11                          
01 04 13    Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07    
01 04 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
01 05     Vrtné kaly a jiné vrtné odpady                     
01 05 04    Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu              
01 05 05*   Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky               
01 05 06*   Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky      
01 05 07    Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 
        01 05 06                                 
01 05 08    Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 
        01 05 06                                
01 05 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
02       ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI 
        A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN                    
        
02 01     Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti 
02 01 01    Kaly z praní a z čištění                        
02 01 02    Odpad živočišných tkání                        
02 01 03    Odpad rostlinných pletiv                        
02 01 04    Odpadní plasty (kromě obalů)                      
02 01 06    Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady,  
        soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku        
02 01 07    Odpady z lesnictví                           
02 01 08*   Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky            
02 01 09    Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08           
02 01 10    Kovové odpady                             
02 01 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
02 02     Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného  
        původu                                 
02 02 01    Kaly z praní a z čištění                        
02 02 02    Odpad živočišných tkání                        
02 02 03    Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování             
02 02 04    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku           
02 02 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
02 03     Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých   
        olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z konzervárenského průmyslu 
        z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy  
02 03 01    Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace        
02 03 02    Odpady konzervačních činidel                      
02 03 03    Odpady z extrakce rozpouštědly                     
02 03 04    Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování             
02 03 05    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku           
02 03 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
02 04     Odpady z výroby cukru                         
02 04 01    Zemina z čištění a praní řepy                     
02 04 02    Odpad uhličitanu vápenatého                      
02 04 03    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku           
02 04 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
02 05     Odpady z mlékárenského průmyslu                    
02 05 01    Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování             
02 05 02    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku           
02 05 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
02 06     Odpady z pekáren a výroby cukrovinek                  
02 06 01    Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování             
02 06 02    Odpady konzervačních činidel                      
02 06 03    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku           
02 06 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
02 07     Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou   
        kávy, čaje a kakaa)                          
02 07 01    Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin       
02 07 02    Odpady z destilace lihovin                       
02 07 03    Odpady z chemického zpracování                     
02 07 04    Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování             
02 07 05    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku           
02 07 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
03       ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A 
        LEPENKY                                
        
03 01     Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku          
03 01 01    Odpadní kůra a korek                          
03 01 04*   Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující 
        nebezpečné látky                            
03 01 05    Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené 
        pod číslem 03 01 04                          
03 01 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
03 02         Odpady z impregnace dřeva                       
03 02 01*   Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva          
03 02 02*   Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva            
03 02 03*   Organokovová činidla k impregnaci dřeva                
03 02 04*   Anorganická činidla k impregnaci dřeva                
03 02 05*   Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky      
03 02 99    Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená            
        
03 03     Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky        
03 03 01    Odpadní kůra a dřevo                         
03 03 02    Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)           
03 03 05    Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru       
03 03 07    Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky 
03 03 08    Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci         
03 03 09    Odpadní kaustifikační kal                       
03 03 10    Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna,  
        výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění           
03 03 11    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod   
        číslem 03 03 10                            
03 03 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
04       ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU       
        
04 01     Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu             
04 01 01    Odpadní klihovka a štípenka                      
04 01 02    Odpad z loužení                            
04 01 03*   Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze     
04 01 04    Činící břečka obsahující chrom                    
04 01 05    Činící břečka neobsahující chrom                   
04 01 06    Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě  
        jejich vzniku                             
04 01 07    Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě 
        jejich vzniku                             
04 01 08    Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) 
        obsahující chrom                           
04 01 09    Odpady z úpravy a apretace                      
04 01 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
04 02     Odpady z textilního průmyslu                     
04 02 09    Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer,    
        plastomer)                              
04 02 10    Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)        
04 02 14*   Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla          
04 02 15    Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14         
04 02 16*   Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky            
04 02 17    Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16         
04 02 19*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující     
        nebezpečné látky                           
04 02 20    Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
        číslem 04 02 19                            
04 02 21    Odpady z nezpracovaných textilních vláken               
04 02 22    Odpady ze zpracovaných textilních vláken               
04 02 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
05       ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO  
        ZPRACOVÁNÍ UHLÍ                            
        
05 01     Odpady ze zpracování ropy                       
05 01 02*   Kaly z odsolovacích zařízení                     
05 01 03*   Kaly ze dna nádrží na ropné látky                   
05 01 04*   Kyselé alkylové kaly                         
05 01 05*   Uniklé (rozlité) ropné látky                      
05 01 06*   Ropné kaly z údržby zařízení                      
05 01 07*   Kyselé dehty                              
05 01 08*   Jiné dehty                               
05 01 09*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující     
        nebezpečné látky                            
05 01 10    Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
        číslem 05 01 09                            
05 01 11*   Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad              
05 01 12*   Ropa obsahující kyseliny                        
05 01 13    Kaly z napájecí vody pro kotle                     
05 01 14    Odpad z chladicích kolon                        
05 01 15*   Upotřebené filtrační hlinky                      
05 01 16    Odpady obsahující síru z odsiřování ropy                
05 01 17    Asfalt                                 
05 01 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
05 06     Odpady z pyrolytického zpracování uhlí                 
05 06 01*   Kyselé dehty                              
05 06 03*   Jiné dehty                               
05 06 04    Odpad z chladicích kolon                        
05 06 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
05 07     Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu              
05 07 01*   Odpady obsahující rtuť                         
05 07 02    Odpady obsahující síru                         
05 07 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
06       ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ               
06 01     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin      
06 01 01*   Kyselina sírová a kyselina siřičitá                  
06 01 02*   Kyselina chlorovodíková                        
06 01 03*   Kyselina fluorovodíková                        
06 01 04*   Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá                
06 01 05*   Kyselina dusičná a kyselina dusitá                   
06 01 06*   Jiné kyseliny                             
06 01 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
06 02     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií      
06 02 01*   Hydroxid vápenatý                           
06 02 03*   Hydroxid amonný                            
06 02 04*   Hydroxid sodný a hydroxid draselný                   
06 02 05*   Jiné alkálie                              
06 02 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
06 03     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich   
        roztoků a oxidů kovů                          
06 03 11*   Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy                
06 03 13*   Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy               
06 03 14    Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13      
06 03 15*   Oxidy kovů obsahující těžké kovy                    
06 03 16    Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15                
06 03 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
06 04     Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03           
06 04 03*   Odpady obsahující arsen                        
06 04 04*   Odpady obsahující rtuť                         
06 04 05*   Odpady obsahující jiné těžké kovy                   
06 04 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
06 05     Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku           
06 05 02*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující     
        nebezpečné látky                            
06 05 03    Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
        číslem 06 05 02                            
        
06 06     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, 
        z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů 
06 06 02*   Odpady obsahující nebezpečné sulfidy                      
06 06 03    Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02      
06 06 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
06 07     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z    
        chemických procesů zpracování halogenů                 
06 07 01*   Odpady obsahující azbest z elektrolýzy                 
06 07 02*   Aktivní uhlí z výroby chlóru                      
06 07 03*   Kaly síranu barnatého obsahující rtuť                 
06 07 04*   Roztoky a kyseliny, např. vyčerpaná kyselina              
06 07 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
06 08     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho   
        derivátů                                
06 08 02*   Odpady obsahující nebezpečné chlorsilany                
06 08 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
06 09     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu 
        a z chemických procesů zpracování fosforu               
06 09 02    Struska obsahující fosfor                       
06 09 03*   Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými 
        látkami                                
06 09 04    Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03   
06 09 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
06 10     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých     
        sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv   
06 10 02*   Odpady obsahující nebezpečné látky                   
06 10 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
06 11     Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel            
06 11 01    Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého           
06 11 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
06 13     Odpady z jiných anorganických chemických procesů            
06 13 01*   Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy   
06 13 02*   Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)  
06 13 03    Saze průmyslově vyráběné                        
06 13 04*   Odpady ze zpracování azbestu                      
06 13 05*   Saze                                  
06 13 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
07       ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ                
        
07 01     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních     
        organických sloučenin                         
07 01 01*   Promývací vody a matečné louhy                     
07 01 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné   
        louhy                                 
07 01 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy    
07 01 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky                
07 01 08*   Jiné destilační a reakční zbytky                    
07 01 09*   Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla      
07 01 10*   Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla          
07 01 11*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující     
        nebezpečné látky                            
07 01 12    Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
        číslem 07 01 11                            
07 01 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
07 02     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů,      
        syntetického kaučuku a syntetických vláken               
07 02 01*   Promývací vody a matečné louhy                     
07 02 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné   
        louhy                                 
07 02 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy    
07 02 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky                
07 02 08*   Jiné destilační a reakční zbytky                    
07 02 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla      
07 02 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla          
07 02 11*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující     
        nebezpečné látky                            
07 02 12    Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
        číslem 07 02 11                            
07 02 13    Plastový odpad                             
07 02 14*   Odpady přísad obsahující nebezpečné látky               
07 02 15    Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14              
07 02 16*   Odpady obsahující nebezpečné silikony                 
07 02 17    Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16        
07 02 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
07 03     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv 
        a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)         
07 03 01*   Promývací vody a matečné louhy                     
07 03 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné   
        louhy                                 
07 03 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy    
07 03 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky                
07 03 08*   Jiné destilační a reakční zbytky                    
07 03 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla      
07 03 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla          
07 03 11*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující     
        nebezpečné látky                            
07 03 12    Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
        číslem 07 03 11                            
07 03 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
07 04     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických    
        pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09),   
        činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) 
        a dalších biocidů                           
07 04 01*   Promývací vody a matečné louhy                     
07 04 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné   
        louhy                                 
07 04 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy    
07 04 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky                
07 04 08*   Jiné destilační a reakční zbytky                    
07 04 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla      
07 04 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla          
07 04 11*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující     
        nebezpečné látky                            
07 04 12    Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
        číslem 07 04 11                            
07 04 13*   Pevné odpady obsahující nebezpečné látky                
07 04 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
07 05     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických  
        výrobků                                
07 05 01*   Promývací vody a matečné louhy                     
07 05 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné   
        louhy                                 
07 05 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy    
07 05 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky                
07 05 08*   Jiné destilační a reakční zbytky                    
07 05 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla      
07 05 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla          
07 05 11*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující     
        nebezpečné látky                            
07 05 12    Jiné kaly z čištění     odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
        číslem 07 05 11                            
07 05 13*   Pevné odpady obsahující nebezpečné látky                
07 05 14    Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13               
07 05 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
07 06     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv,    
        mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky        
07 06 01*   Promývací vody a matečné louhy                     
07 06 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné   
        louhy                                 
07 06 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy    
07 06 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky                
07 06 08*   Ostatní destilační a reakční zbytky                  
07 06 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla      
07 06 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla          
07 06 11*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující     
        nebezpečné látky                            
07 06 12    Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
        číslem 07 06 11                            
07 06 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
07 07     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických 
        látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků           
07 07 01*   Promývací vody a matečné louhy                     
07 07 03*   Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné   
        louhy                                 
07 07 04*   Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy    
07 07 07*   Halogenované destilační a reakční zbytky                
07 07 08*   Jiné destilační a reakční zbytky                    
07 07 09*   Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla      
07 07 10*   Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla          
07 07 11*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující     
        nebezpečné látky                            
07 07 12    Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
        číslem 07 07 11                            
07 07 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
08       ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT  
        (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH   
        BAREV        
                                 
08 01     Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování   
        barev a laků                              
08 01 11*   Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné    
        nebezpečné látky                            
08 01 12    Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11        
08 01 13*   Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné  
        nebezpečné látky                            
08 01 14    Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13      
08 01 15*   Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických      
        rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek              
08 01 16    Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 
        08 01 15                                   
08 01 17*   Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická      
        rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky                
08 01 18    Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 
        08 01 17                                   
08 01 19*   Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických    
        rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek              
08 01 20    Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 
        08 01 19                                 
08 01 21*   Odpadní odstraňovače barev nebo laků                  
08 01 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
08 02     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních     
        nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)             
08 02 01    Odpadní práškové nátěrové barvy                    
08 02 02    Vodné kaly obsahující keramické materiály               
08 02 03    Vodné suspenze obsahující keramické materiály             
08 02 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
08 03     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev 
08 03 07    Vodné kaly obsahující tiskařské barvy                 
08 03 08    Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy            
08 03 12*   Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky          
08 03 13    Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12         
08 03 14*   Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky           
08 03 15    Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14          
08 03 16*   Odpadní leptací roztoky                        
08 03 17*   Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky          
08 03 18    Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17         
08 03 19*   Disperzní olej                             
08 03 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
08 04     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a     
        těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)           
08 04 09*   Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla 
        nebo jiné nebezpečné látky                       
08 04 10    Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 
08 04 11*   Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla 
        nebo jiné nebezpečné látky                       
08 04 12    Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 
        08 04 11                                   
08 04 13*   Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující    
        organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky           
08 04 14    Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené  
        pod číslem 08 04 13                          
08 04 15*   Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými  
        rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami            
08 04 16    Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené 
        pod číslem 08 04 15                          
08 04 17*   Kalafunový olej                            
08 04 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
08 05     Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08               
08 05 01*   Odpadní isokyanáty                           
        
09       ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU                    
        
09 01     Odpady z fotografického průmyslu                    
09 01 01*   Vodné roztoky vývojek a aktivátorů                   
09 01 02*   Vodné roztoky vývojek ofsetových desek                 
09 01 03*   Roztoky vývojek v rozpouštědlech                    
09 01 04*   Roztoky ustalovačů                           
09 01 05*   Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů              
09 01 06*   Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě 
        jeho vzniku                              
09 01 07    Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra  
09 01 08    Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra 
09 01 10    Fotoaparáty na jedno použití bez baterií                
09 01 11*   Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 
        16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03                     
09 01 12    Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod   
        číslem 09 01 11                            
09 01 13*   Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod  
        číslem 09 01     06                            
09 01 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
10       ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ                       
        
10 01     Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů    
        uvedených v podskupině 19)                       
10 01 01    Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod 
        číslem 10 01 04)                            
10 01 02    Popílek ze spalování uhlí                       
10 01 03    Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva           
10 01 04*   Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů         
10 01 05    Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin       
10 01 07    Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů   
10 01 09*   Kyselina sírová                            
10 01 13*   Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu  
10 01 14*   Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující  
        nebezpečné látky                            
10 01 15    Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod 
        číslem 10 01 14                            
10 01 16*   Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky      
10 01 17    Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16     
10 01 18*   Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky      
10 01 19    Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01  
        07 a 10 01 18                             
10 01 20*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující     
        nebezpečné látky                            
10 01 21    Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
        číslem 10 01 20                            
10 01 22*   Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky         
10 01 23    Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22        
10 01 24    Písky z fluidních loží                         
10 01 25    Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny    
10 01 26    Odpady z čištění chladicí vody                     
10 01 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
10 02     Odpady z průmyslu železa a oceli                    
10 02 01    Odpady ze zpracování strusky                      
10 02 02    Nezpracovaná struska                          
10 02 07*   Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky        
10 02 08    Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07    
10 02 10    Okuje z válcování                           
10 02 11*   Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky         
10 02 12    Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11   
10 02 13*   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky  
10 02 14    Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13 
10 02 15    Jiné kaly a filtrační koláče                      
10 02 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
10 03     Odpady z pyrometalurgie hliníku                    
10 03 02    Odpadní anody                             
10 03 04*   Strusky z prvního tavení                        
10 03 05    Odpadní oxid hlinitý                          
10 03 08*   Solné strusky z druhého tavení                     
10 03 09*   Černé stěry z druhého tavení                      
10 03 15*   Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé   
        plyny v nebezpečných množstvích                    
10 03 16    Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15                
10 03 17*   Odpady obsahující dehet z výroby anod                 
10 03 18    Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17  
10 03 19*   Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky              
10 03 20    Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19             
10 03 21*   Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující     
        nebezpečné látky                            
10 03 22    Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod    
        číslem 10 03 21                            
10 03 23*   Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky        
10 03 24    Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23       
10 03 25*   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky  
10 03 26    Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25 
10 03 27*   Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky         
10 03 28    Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27   
10 03 29*   Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné 
        látky                                 
10 03 30    Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem  
        10 03 29                                
10 03 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
10 04     Odpady z pyrometalurgie olova                     
10 04 01*   Strusky (z prvního a druhého tavení)                  
10 04 02*   Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)               
10 04 03*   Arzeničnan vápenatý                          
10 04 04*   Prach z čištění spalin                         
10 04 05*   Jiný úlet a prach                           
10 04 06*   Pevný odpad z čištění plynu                      
10 04 07*   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu                
10 04 09*   Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky         
10 04 10    Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09   
10 04 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
10 05     Odpady z pyrometalurgie zinku                     
10 05 01    Strusky (z prvního a druhého tavení)                  
10 05 03*   Prach z čištění spalin                         
10 05 04    Jiný úlet a prach                           
10 05 05*   Pevné odpady z čištění plynu                      
10 05 06*   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu                
10 05 08*   Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky         
10 05 09    Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08  
10 05 10*   Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují    
        hořlavé plyny v nebezpečných množstvích                
10 05 11    Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10            
10 05 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
10 06     Odpady z pyrometalurgie mědi                      
10 06 01    Strusky (z prvního a druhého tavení)                  
10 06 02    Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)               
10 06 03*   Prach z čištění spalin                         
10 06 04    Jiný úlet a prach                           
10 06 06*   Pevný odpad z čištění plynu                      
10 06 07*   Kaly a filtrační koláče z čištění plynu                
10 06 09*   Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky         
10 06 10    Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09   
10 06 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
10 07     Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny            
10 07 01    Strusky (z prvního a druhého tavení)                  
10 07 02    Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)               
10 07 03    Pevný odpad z čištění plynu                      
10 07 04    Jiný úlet a prach                           
10 07 05    Kaly a filtrační koláče z čištění plynu                
10 07 07*   Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky         
10 07 08    Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07   
10 07 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
10 08     Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů            
10 08 04    Úlet a prach                                  
10 08 08*   Solné strusky z prvního a druhého tavení                
10 08 09    Jiné strusky                              
10 08 10*   Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují    
        hořlavé plyny v nebezpečných množstvích                
10 08 11    Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10            
10 08 12*   Odpady obsahující dehet z výroby anod                 
10 08 13    Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12  
10 08 14    Odpadní anody                             
10 08 15*   Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky           
10 08 16    Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15          
10 08 17*   Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky  
10 08 18    Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17 
10 08 19*   Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky         
10 08 20    Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19   
10 08 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
10 09     Odpady ze slévání železných odlitků                  
10 09 03    Pecní struska                             
10 09 05*   Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky  
10 09 06    Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05 
10 09 07*   Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky   
10 09 08    Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07  
10 09 09*   Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky           
10 09 10    Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09          
10 09 11*   Jiný úlet obsahující nebezpečné látky                 
10 09 12    Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11                
10 09 13*   Odpadní pojivá obsahující nebezpečné látky               
10 09 14    Odpadní pojivá neuvedená pod číslem 10 09 13              
10 09 15*   Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky    
10 09 16    Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15   
10 09 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
10 10     Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů               
10 10 03    Pecní struska                             
10 10 05*   Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky  
10 10 06    Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05 
10 10 07*   Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky   
10 10 08    Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07  
10 10 09*   Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky           
10 10 10    Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09          
10 10 11*   Jiný úlet obsahující nebezpečné látky                 
10 10 12    Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11                
10 10 13*   Odpadní pojivá obsahující nebezpečné látky               
10 10 14    Odpadní pojivá neuvedená pod číslem 10 10 13              
10 10 15*   Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky    
10 10 16    Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15   
10 10 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
10 11     Odpady z výroby skla a skleněných výrobků               
10 11 03    Odpadní materiály na bázi skelných vláken               
10 11 05    Úlet a prach                              
10 11 09*   Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné 
        látky                                 
10 11 10    Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem  
        10 11 09                                
10 11 11*   Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy  
        (např. z obrazovek)                          
10 11 12    Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11               
10 11 13*   Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky       
10 11 14    Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13      
10 11 15*   Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky       
10 11 16    Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15      
10 11 17*   Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky  
10 11 18    Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17 
10 11 19*   Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 
        nebezpečné látky                            
10 11 20    Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené  
        pod číslem 10 11 19                          
10 11 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
10 12     Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv        
10 12 01    Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním           
10 12 03    Úlet a prach                              
10 12 05    Kaly a filtrační koláče z čištění plynů                
10 12 06    Vyřazené formy                             
10 12 08    Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném      
        zpracování)                              
10 12 09*   Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky        
10 12 10    Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09       
10 12 11*   Odpady z glazování obsahující těžké kovy                
10 12 12    Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11            
10 12 13    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku           
10 12 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
10 13     Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich   
        vyráběných                               
10 13 01    Odpad surovin před tepelným zpracováním                
10 13 04    Odpady z kalcinace a hašení vápna                   
10 13 06    Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12a 10 13 13)   
10 13 07    Kaly a filtrační koláče z čištění plynu                
10 13 09*   Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest            
10 13 10    Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09      
10 13 11    Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 
        10 13 09a 10 13 10                           
10 13 12*   Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky        
10 13 13    Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12       
10 13 14    Odpadní beton a betonový kal                      
10 13 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
10 14     Odpady z krematorií                          
10 14 01*   Odpad z čištění plynu obsahující rtuť                 
        
11       ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A   
        JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ         
        
11 01     Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a   
        jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání,    
        fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)         
11 01 05*   Kyselé mořicí roztoky                         
11 01 06*   Kyseliny blíže nespecifikované                     
11 01 07*   Alkalické mořicí roztoky                        
11 01 08*   Kaly z fosfátování                           
11 01 09*   Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky          
11 01 10    Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09         
11 01 11*   Oplachové vody obsahující nebezpečné látky               
11 01 12    Oplachové vody neuvedené pod číslem 110111               
11 01 13*   Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky            
11 01 14    Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13           
11 01 15*   Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů    
        obsahující nebezpečné látky                      
11 01 16*   Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů            
11 01 98*   Jiné odpady obsahující nebezpečné látky                
11 01 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
11 02     Odpady z hydrometalurgie neželezných     kovů               
11 02 02*   Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)       
11 02 03    Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy         
11 02 05*   Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky       
11 02 06    Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05      
11 02 07*   Jiné odpady obsahující nebezpečné látky                
11 02 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
11 03     Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů               
11 03 01*   Odpady obsahující kyanidy                       
11 03 02*   Jiné odpady                              
        
11 05     Odpady ze žárového zinkování                      
11 05 01    Tvrdý zinek                              
11 05 02    Zinkový popel                             
11 05 03*   Pevné odpady z čištění plynu                      
11 05 04*   Upotřebené tavidlo                           
11 05 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
12       ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A  
        PLASTŮ                                 
        
12 01     Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a 
        plastů                                 
12 01 01    Piliny a třísky železných kovů
12 01 02    Úlet železných kovů 
12 01 03    Piliny a třísky neželezných kovů 
12 01 04    Úlet neželezných kovů
12 01 05    Plastové hobliny a třísky 
12 01 06*   Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a   
        roztoků)                                
12 01 07*   Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a  
        roztoků)                                
12 01 08*   Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny           
12 01 09*   Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny          
12 01 10*   Syntetické řezné oleje                         
12 01 12*   Upotřebené vosky a tuky                        
12 01 13    Odpady ze svařování                          
12 01 14*   Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky              
12 01 15    Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14           
12 01 16*   Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky       
12 01 17    Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16      
12 01 18*   Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej 
12 01 19*   Snadno biologicky rozložitelný řezný olej               
12 01 20*   Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné  
        látky                                 
12 01 21    Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 
        01 20                                 
12 01 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
12 03     Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů     
        uvedených ve skupině 11)                        
12 03 01*   Prací vody                               
12 03 02*   Odpady z odmašťování vodní parou                    
        
13       ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ  
        UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)                  
        
13 01     Odpadní hydraulické oleje                       
13 01 01*   Hydraulické oleje obsahující PCB                    
13 01 04*   Chlorované emulze                           
13 01 05*   Nechlorované emulze                          
13 01 09*   Chlorované hydraulické minerální oleje                 
13 01 10*   Nechlorované hydraulické minerální oleje                
13 01 11*   Syntetické hydraulické oleje                      
13 01 12*   Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje            
13 01 13*   Jiné hydraulické oleje                         
        
13 02     Odpadní motorové, převodové a mazací oleje               
13 02 04*   Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje        
13 02 05*   Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje       
13 02 06*   Syntetické motorové, převodové a mazací oleje             
13 02 07*   Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje   
13 02 08*   Jiné motorové, převodové a mazací oleje                
        
13 03     Odpadní izolační a teplonosné oleje                  
13 03 01*   Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB          
13 03 06*   Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 
        13 03 01                                
13 03 07*   Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje           
13 03 08*   Syntetické izolační a teplonosné oleje                 
13 03 09*   Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje       
13 03 10*   Jiné izolační a teplonosné oleje                    
        
13 04     Oleje z lodního dna                          
13 04 01*   Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby                 
13 04 02*   Oleje z kanalizace přístavních mol                   
13 04 03*   Oleje ze dna jiných lodí                        
        
13 05     Odpady z odlučovačů oleje                       
13 05 01*   Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje             
13 05 02*   Kaly z odlučovačů oleje                        
13 05 03*   Kaly z lapáků nečistot                         
13 05 06*   Olej z odlučovačů oleje                        
13 05 07*   Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje                  
13 05 08*   Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje            
        
13 07     Odpady kapalných paliv                         
13 07 01*   Topný olej a motorová nafta                      
13 07 02*   Motorový benzín                            
13 07 03*   Jiná paliva (včetně směsí)                       
        
13 08     Odpadní oleje blíže nespecifikované                  
13 08 01*   Odsolené kaly nebo emulze                       
13 08 02*   Jiné emulze                              
13 08 99*   Odpady jinak blíže neurčené                      
        
14       ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ  
        UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)                    
        
14 06     Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média      
        rozprašovačů pěn a aerosolů                      
14 06 01*   Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC),      
        hydrofluorouhlovodíky (HFC)                      
14 06 02*   Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel          
14 06 03*   Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel                 
14 06 04*   Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla      
14 06 05*   Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla         
        
15       ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY 
        A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ                    
        
15 01     Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)     
15 01 01    Papírové a lepenkové obaly                       
15 01 02    Plastové obaly                             
15 01 03    Dřevěné obaly                             
15 01 04    Kovové obaly                              
15 01 05    Kompozitní obaly                            
15 01 06    Směsné obaly                              
15 01 07    Skleněné obaly                             
15 01 09    Textilní obaly                             
15 01 10*   Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami  
        znečištěné                               
15 01 11*   Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest)   
        včetně prázdných tlakových nádob                        
        
15 02     Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné   
        oděvy                                 
15 02 02*   Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
        blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné     
        nebezpečnými látkami                          
15 02 03    Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné   
        oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02                  
        
16       ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ                 
        
16 01     Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně      
        stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich   
        údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13, 14 a v podskupinách 16 
        06 a 16 08)                              
16 01 03    Pneumatiky                               
16 01 04*   Autovraky                               
16 01 06    Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí        
16 01 07*   Olejové filtry                             
16 01 08*   Součástky obsahující rtuť                       
16 01 09*   Součástky obsahující PCB                        
16 01 10*   Výbušné součásti (např. airbagy)                    
16 01 11*   Brzdové destičky obsahující asbest                   
16 01 12    Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11             
16 01 13*   Brzdové kapaliny                            
16 01 14*   Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky            
16 01 15    Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14           
16 01 16    Nádrže na zkapalněný plyn                       
16 01 17    Železné kovy                              
16 01 18    Neželezné kovy                             
16 01 19    Plasty                                 
16 01 20    Sklo                                  
16 01 21*   Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 1601 07 až1601 11 a1601 13 a 
        1601 14                                
16 01 22    Součástky jinak blíže neurčené                     
16 01 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
16 02     Odpady z elektrického a elektronického zařízení            
16 02 09*   Transformátory a kondenzátory obsahující PCB              
16 02 10*   Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná  
        neuvedená pod číslem 16 02 09                     
16 02 11*   Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky,          
        hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)    
16 02 12*   Vyřazená zařízení obsahující volný azbest               
16 02 13*   Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 
        02 09 až 16 02 12                           
16 02 14    Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13       
16 02 15*   Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení           
16 02 16    Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16  
        02 15                                 
        
16 03     Vadné šarže a nepoužité výrobky                    
16 03 03*   Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky             
16 03 04    Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03            
16 03 05*   Organické odpady obsahující nebezpečné látky              
16 03 06    Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05             
16 03 07*   Kovová rtuť                              
        
16 04     Odpady výbušných materiálů                       
16 04 01*   Odpadní munice a střelivo                       
16 04 02*   Odpad z pyrotechnických výrobků                    
16 04 03*   Odpad z jiných výbušných materiálů                   
        
16 05     Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie   
16 05 04*   Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky 
16 05 05    Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod číslem  
        16 05 04                                
16 05 06*   Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují    
        nebezpečné látky                            
16 05 07*   Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné  
        látky                                 
16 05 08*   Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné   
        látky                                 
16 05 09    Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 
        08                                   
        
16 06     Baterie a akumulátory                         
16 06 01*   Olověné akumulátory                          
16 06 02*   Nikl-kadmiové baterie a akumulátory                  
16 06 03*   Baterie obsahující rtuť                        
16 06 04    Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)    
16 06 05    Jiné baterie a akumulátory                       
16 06 06*   Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů       
        
16 07     Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě    
        odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)                 
16 07 08*   Odpady obsahující ropné látky                     
16 07 09*   Odpady obsahující jiné nebezpečné látky                
16 07 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
16 08     Upotřebené katalyzátory                        
16 08 01    Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium,  
        paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16  
        08 07)                                 
16 08 02*   Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo   
        jejich sloučeniny                           
16 08 03    Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny 
        přechodných kovů jinak blíže neurčené                 
16 08 04    Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu 
        uvedeného pod číslem 16 08 07)                     
16 08 05*   Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou        
16 08 06*   Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory             
16 08 07*   Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami        
        
16 09     Oxidační činidla                            
16 09 01*   Manganistany, např. manganistan draselný                
16 09 02*   Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný    
16 09 03*   Peroxidy, např. peroxid vodíku                     
16 09 04*   Oxidační činidla jinak blíže neurčená                 
16 10     Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku             
16 10 01*   Odpadní vody obsahující nebezpečné látky                
16 10 02    Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01               
16 10 03*   Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky             
16 10 04    Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03            
        
16 11     Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály                
16 11 01*   Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických    
        procesů obsahující nebezpečné látky                  
16 11 02    Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických 
        procesů neuvedené pod číslem 16 11 01                 
16 11 03*   Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů     
        obsahující nebezpečné látky                      
16 11 04    Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů     
        neuvedené pod číslem 16 11 03                     
16 11 05*   Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující 
        nebezpečné látky                            
16 11 06    Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené 
        pod     číslem 16 11 05                          
        
17       STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
        MÍST)                                 
        
17 01     Beton, cihly, tašky a keramika                     
17 01 01    Beton                                 
17 01 02    Cihly                                 
17 01 03    Tašky a keramické výrobky                       
17 01 06*   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
        obsahující nebezpečné látky                      
17 01 07    Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
        neuvedené pod číslem 17 01 06                     
        
17 02     Dřevo, sklo a plasty                          
17 02 01    Dřevo                                 
17 02 02    Sklo                                  
17 02 03    Plasty                                 
17 02 04*   Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými   
        látkami znečištěné                           
        
17 03     Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu                
17 03 01*   Asfaltové směsi obsahující dehet                    
17 03 02    Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01             
17 03 03*   Uhelný dehet a výrobky z dehtu                     
        
17 04     Kovy (včetně jejich slitin)                      
17 04 01    Měď, bronz, mosaz                           
17 04 02    Hliník                                 
17 04 03    Olovo                                 
17 04 04    Zinek                                 
17 04 05    Železo a ocel                             
17 04 06    Cín                                  
17 04 07    Směsné kovy                              
17 04 09*   Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami              
17 04 10*   Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky  
17 04 11    Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10                  
        
17 05     Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení,    
        vytěžená jalová hornina a hlušina                   
17 05 03*   Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky              
17 05 04    Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03             
17 05 05*   Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky     
17 05 06    Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05    
17 05 07*   Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky        
17 05 08    Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07       
        
17 06     Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu       
17 06 01*   Izolační materiál s obsahem azbestu                  
17 06 03*   Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky   
17 06 04    Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03       
17 06 05*   Stavební materiály obsahující azbest                  
        
17 08     Stavební materiál na bázi sádry                    
17 08 01*   Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami    
17 08 02    Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01     
        
17 09     Jiné stavební a demoliční odpady                    
17 09 01*   Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť              
17 09 02*   Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály  
        obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné 
        zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)      
17 09 03*   Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a     
        demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky            
17 09 04    Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
        02 a 17 09 03                             
        
18       ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU S NIMI  
        SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH 
        ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)       
        
18 01     Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí 
        lidí                                  
18 01 01    Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)                 
18 01 02    Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě   
        čísla 18 01 03)                            
18 01 03*   Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky 
        s ohledem na prevenci infekce                     
18 01 04    Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní     
        požadavky s ohledem na prevenci infekce                
18 01 06*   Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky         
18 01 07    Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06                
18 01 08*   Nepoužitelná cytostatika                        
18 01 09*   Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08         
18 01 10*   Odpadní amalgám ze stomatologické péče                 
        
18 02     Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat   
18 02 01    Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)                 
18 02 02*   Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky 
        s ohledem na prevenci infekce                     
18 02 03    Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní     
        požadavky s ohledem na prevenci infekce                
18 02 05*   Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující 
18 02 06    Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05             
18 02 07*   Nepoužitelná cytostatika                        
18 02 08*   Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07         
        
19       ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z 
        ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU 
        A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY     
        
19 01     Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů               
19 01 02    Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování        
19 01 05*   Filtrační koláče z čištění odpadních plynů               
19 01 06*   Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody       
19 01 07*   Pevné odpady z čištění odpadních plynů                 
19 01 10*   Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin                
19 01 11*   Popel a struska obsahující nebezpečné látky              
19 01 12    Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11           
19 01 13*   Popílek obsahující nebezpečné látky                  
19 01 14    Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13               
19 01 15*   Kotelní prach obsahující nebezpečné látky               
19 01 16    Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15              
19 01 17*   Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky              
19 01 18    Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17             
19 01 19    Odpadní písky z fluidních loží                     
19 01 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
19 02     Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chrómu 
        či kyanidů, neutralizace)                       
19 02 03    Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako     
        nebezpečné                               
19 02 04*   Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený  
        jako nebezpečný                            
19 02 05*   Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky   
19 02 06    Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05  
19 02 07*   Olej a koncentráty ze separace                     
19 02 08*   Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky           
19 02 09*   Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky            
19 02 10    Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09         
19 02 11*       Jiné odpady obsahující nebezpečné látky                
19 02 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
19 03     Stabilizované/ solidifikované odpady                  
19 03 04*   Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný, neuvedený pod 
        číslem 19 03 08                            
19 03 05    Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04           
19 03 06*   Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný             
19 03 07    Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06           
19 03 08*   Částečně stabilizovaná rtuť                      
        
19 04     Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace               
19 04 01    Vitrifikovaný odpad                          
19 04 02*   Popílek a jiný odpad z čištění spalin                 
19 04 03*   Nevitrifikovaná pevná fáze                       
19 04 04    Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu           
        
19 05     Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů              
19 05 01    Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu        
19 05 02    Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu     
19 05 03    Kompost nevyhovující jakosti                      
19 05 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
19 06     Odpady z anaerobního zpracování odpadu                 
19 06 03    Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu          
19 06 04    Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu     
19 06 05    Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného   
        původu                                 
19 06 06    Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného 
        odpadu                                 
19 06 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
19 07     Průsaková voda ze skládek                       
19 07 02*   Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky         
19 07 03    Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02        
        
19 08     Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené            
19 08 01    Shrabky z česlí                            
19 08 02    Odpady z lapáků písku                         
19 08 05    Kaly z čištění komunálních odpadních vod                
19 08 06*   Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů            
19 08 07*   Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů                
19 08 08*   Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy           
19 08 09    Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a   
        jedlé tuky                               
19 08 10*   Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09   
19 08 11*   Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující   
        nebezpečné látky                            
19 08 12    Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod  
        číslem 19 08 11                            
19 08 13*   Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující  
        nebezpečné látky                            
19 08 14    Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod 
        číslem 19 08 13                            
19 08 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
19 09     Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely 
19 09 01    Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)          
19 09 02    Kaly z čiření vody                           
19 09 03    Kaly z dekarbonizace                          
19 09 04    Upotřebené aktivní uhlí                        
19 09 05    Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů            
19 09 06    Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů                
19 09 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
19 10     Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy                
19 10 01    Železný a ocelový odpad                        
19 10 02    Neželezný odpad                            
19 10 03*   Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky            
19 10 04    Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03           
19 10 05*   Jiné frakce obsahující nebezpečné látky                
19 10 06    Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05               
        
19 11     Odpady z regenerace olejů                       
19 11 01*   Upotřebené filtrační hlinky                      
19 11 02*   Kyselé dehty                              
19 11 03*   Odpadní voda z regenerace olejů                    
19 11 04*   Odpady z čištění paliv pomocí zásad                  
19 11 05*   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující     
        nebezpečné látky                            
19 11 06    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod    
        číslem 19 11 05                            
19 11 07*   Odpady z čištění spalin                        
19 11 99    Odpady jinak blíže neurčené                      
        
19 12     Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení,     
        lisování, peletizace)                         
19 12 01    Papír a lepenka                            
19 12 02    Železné kovy                              
19 12 03    Neželezné kovy                             
19 12 04    Plasty a kaučuk                            
19 12 05    Sklo                                  
19 12 06*   Dřevo obsahující nebezpečné látky                   
19 12 07    Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06                  
19 12 08    Textil                                 
19 12 09    Nerosty (např. písek, kameny)                     
19 12 10    Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)              
19 12 11*   Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu    
        obsahujícího nebezpečné látky                     
19 12 12    Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu    
        neuvedené pod číslem 19 12 11                     
        
19 13     Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody                
19 13 01*   Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky       
19 13 02    Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01      
19 13 03*   Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky           
19 13 04    Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03          
19 13 05*   Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky        
19 13 06    Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05       
19 13 07*   Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky 
19 13 08    Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 
        07                                   
        
20       KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ,     
        PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
        
20 01     Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 
20 01 01    Papír a lepenka                            
20 01 02    Sklo                                  
20 01 08    Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven          
20 01 10    Oděvy                                 
20 01 11    Textilní materiály                           
20 01 13*   Rozpouštědla                              
20 01 14*   Kyseliny                                
20 01 15*   Zásady                                 
20 01 17*   Fotochemikálie                             
20 01 19*   Pesticidy                               
20 01 21*   Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť                  
20 01 23*   Vyřazená zařízení obsahující     chlorofluorouhlovodíky          
20 01 25    Jedlý olej a tuk                            
20 01 26*   Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25                
20 01 27*   Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné   
        látky                                 
20 01 28    Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20  
        01 27                                 
20 01 29*   Detergenty obsahující nebezpečné látky                 
20 01 30    Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29                
20 01 31*   Nepoužitelná cytostatika                        
20 01 32*   Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31         
20 01 33*   Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod 
        číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto   
        baterie                                
20 01 34    Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33          
20 01 35*   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné   
        látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23             
20 01 36    Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 
        21, 20 01 23 a 20 01 35                        
20 01 37*   Dřevo obsahující nebezpečné látky                   
20 01 38    Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37                  
20 01 39    Plasty                                 
20 01 40    Kovy                                  
20 01 41    Odpady z čištění komínů                        
20 01 99    Další frakce jinak blíže neurčené                   
        
20 02     Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)          
20 02 01    Biologicky rozložitelný odpad                     
20 02 02    Zemina a kameny                            
20 02 03    Jiný biologicky nerozložitelný odpad                  
        
20 03     Ostatní komunální odpady                        
20 03 01    Směsný komunální odpad                         
20 03 02    Odpad z tržišť                             
20 03 03    Uliční smetky                             
20 03 04    Kal ze septiků a žump                         
20 03 06    Odpad z čištění kanalizace                       
20 03 07    Objemný odpad                             
20 03 99    Komunální odpady jinak blíže neurčené
 
 
Vysvětlivky:
 
1) K podskupině katalogových čísel 16 02: Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů 
  elektrozařízení pouze pro účely evidence a ohlašování elektrozařízení a elektroodpadu 
  je stanoveno vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 
  a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o 
  nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů.
2) Ke katalogovému číslu 16 02 13 a 20 01 35: Nebezpečné součástky z elektrického a 
  elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině
  16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované 
  sklo atd.
3) Ke katalogovému číslu 18 01 01 a 18 02 01: Odpadům použitých ostrých předmětů se 
  přiřazuje kategorie nebezpečný odpad podle § 6 odst. 1 písm. b) a 
  § 6 odst. 2 zákona o odpadech především s ohledem na šíření infekce.
4) Ke katalogovému číslu 18 01 03 a 18 02 03: Odstraněním nebezpečné vlastnosti infekčnosti 
  se rozumí provedení řádné dekontaminace, jejíž účinnost byla prověřena dlouhodobým 
  zkoušením a prokazatelně dokázána.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
3) Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
4) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.