383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Schválený:
383/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí
ze dne 17. října 2001
o podrobnostech nakládání s odpady
Změna: 41/2005 Sb.
Změna: 294/2005 Sb.
Změna: 353/2005 Sb.
Změna: 294/2005 Sb. (část)
Změna: 351/2008 Sb.
Změna: 478/2008 Sb.
Změna: 170/2010 Sb.
Změna: 61/2010 Sb.
Změna: 35/2014 Sb.
Změna: 27/2015 Sb.
Změna: 83/2016 Sb.
Změna: 387/2016 Sb., 437/2016 Sb.
Změna: 200/2019 Sb.
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13 odst. 4, § 14 odst. 5, § 16 odst. 5, § 18 odst. 4, § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 29 odst. 3, § 31 odst. 7, § 34 odst. 4, § 37 odst. 4, § 38 odst. 10, § 39 odst. 11, § 40 odst. 5, § 41 odst. 4, § 51 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):
 
ČÁST PRVNÍ
ŽÁDOST O SOUHLAS K PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ A ŽÁDOST O SOUHLAS K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY [K § 14 odst. 5 písm. a) a b) a § 16 odst. 5 zákona]
 
§ 1
Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
(1) Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") obsahuje:
a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu a sídlo, je-li žadatel fyzickou osobou,
b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
c) označení a adresu provozovny, kde je nebo bude využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů provozován, adresu sídla žadatele, jde-li o mobilní zařízení, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, zeměpisné souřadnice provozovny ve formátu uvedeném v příloze č. 22,
d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
e) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
f) jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 5 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,
g) název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení, způsoby nakládání s odpadem podle příloh č. 3 a 4 zákona,
h) seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, vstupujících a vystupujících ze zařízení, a pokud jsou v zařízení vyráběny výrobky, též popis výrobků vystupujících ze zařízení,
i) způsoby nakládání s odpady v zařízení podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,
j) roční projektovanou kapacitu zařízení a další kapacity odpovídající danému typu zařízení související s jeho provozem podle tabulky č. 1 kapacit zařízení obsažené v příloze č. 22,
k) popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení, nejde-li o mobilní zařízení,
l) způsob skladování odpadů v zařízení,
m) návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů,
n) plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,
o) pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení, doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy,1) nejde-li o mobilní zařízení,
p) identifikační číslo zařízení, pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení; v případě mobilních zařízení identifikační číslo zařízení přidělené krajským úřadem příslušným podle sídla,
q) návrh provozního řádu v listinné a elektronické podobě a návrh na zavedení provozního deníku, jejichž obsah pro různé typy zařízení je uveden v příloze č. 1 a zvláštních právních předpisech19),
r) opatření pro ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady a způsob jeho zabezpečení, který zajistí, že zařízení nebude po ukončení provozu ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí,
s) vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví k provoznímu řádu podle § 75 písm. d) zákona.
(2) Žádost o udělení souhlasu k provozování skládky odpadů obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1 a dále tyto další náležitosti:
a) celkovou projektovanou kapacitu skládky v metrech krychlových podle tabulky č. 1 kapacit zařízení obsažené v příloze č. 22,
b) projektovou dokumentaci,
c) hydrogeologický a inženýrsko-geologický popis a geotechnické podmínky místa skládky,
d) návrh plánu na uzavření skládky a následnou péči o skládku.
(3) Pokud jsou některé z náležitostí žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení uvedené v odstavcích 1 a 2 obsahem provozního řádu zařízení nebo projektové dokumentace skládky, mohou být v žádosti obsaženy formou odkazu na příslušná ustanovení provozního řádu nebo projektové dokumentace skládky.
(4) Je-li to důvodné z technických a ekonomických důvodů, je dostačující poskytnutí mapových, obrazových a grafických podkladů, které jsou součástí návrhu provozního řádu podle odstavce 1 písm. q), pouze v listinné podobě.
 
§ 2
Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady obsahuje:
a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu a sídlo, je-li žadatel fyzickou osobou,
b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
d) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
e) jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 5 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,
f) seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.
 
ČÁST DRUHÁ
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ A SEZNAM ODPADŮ, PŘI JEJICHŽ ODBĚRU NEBO VÝKUPU JE PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ POVINEN VÉST EVIDENCI OSOB, OD KTERÝCH ODPADY ODEBRAL NEBO VYKOUPIL [K § 13 odst. 4, § 14 odst. 5 písm. c), § 18 odst. 4 a § 22 odst. 2 zákona]
 
§ 3
Pro účely této části vyhlášky se rozumí
a) mobilním zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů - zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů schopné pohybu a samostatné funkce, které přemístěním tuto svou funkci neztratí,
b) mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadů - sběrový prostředek schopný samostatného pohybu a splňující požadavky na zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů stanovené zákonem a touto vyhláškou a požadavky na přepravu odpadů podle zvláštních právních předpisů,2)
c) odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů - jakékoliv kapalné nebo pevné materiály (včetně popela, strusky, popílku a zachyceného prachu z odlučovačů a filtrů, reakčních produktů z čištění plynu, kalu z čištění odpadních vod, použitých katalyzátorů a použitého aktivního uhlí), které vznikají při procesu spalování nebezpečných odpadů a naplňují definici odpadu podle § 3 zákona,
d) soustřeďováním odpadů - jejich shromažďování původcem, sběr a výkup k tomu oprávněnou osobou, skladování odpadů jejich původci i oprávněnými osobami, ale i jiné soustřeďování než skladování převzatých odpadů osobami oprávněnými k jejich využití nebo odstranění před jejich využitím nebo odstraněním.
 
§ 4
Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů
(1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") musí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí3) a musí být provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování přístupových cest a jeho okolí využívanými, odstraňovanými, sbíranými nebo vykupovanými odpady.
(2) Každé zařízení musí být vybaveno:
a) doprovodnými zařízeními (zejména manipulačními a skladovacími prostory, technickými prostředky umožňujícími příjem odpadů), zařízení pro zjišťování hmotnosti přijímaného odpadu,
b) monitorovacím systémem předpokládaných dopadů provozu zařízení na jednotlivé složky životního prostředí včetně pracovního prostředí odpovídajícím typu zařízení a druhům odpadů, se kterými je v něm nakládáno,
c) technickým vybavením a/nebo organizačním opatřením zabraňujícím přístupu nepovolaných osob a využívání nebo odstraňování odpadu v rozporu s provozním řádem a právními předpisy,
d) informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství před zařízením, na níž jsou uvedeny následující informace:
1. název zařízení,
2. identifikační číslo zařízení,
3. druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být v zařízení využívány, odstraňovány, sbírány nebo vykupovány,
4. obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li provozovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firma a sídlo, je-li provozovatel fyzickou osobou, včetně jména, příjmení a telefonního spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele,
5. správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem, včetně telefonního spojení,
6. provozní doba zařízení.
(3) Při přejímce odpadů do zařízení postupuje provozovatel zařízení a dodavatel odpadů způsobem uvedeným v příloze č. 2.
(4) Při provozu zařízení musí být vždy přítomen pracovník určený provozovatelem k jeho obsluze.
(5) Povinnosti podle odstavců 2 a 4 se nevztahují na zařízení na využití odpadu na povrchu terénu a na zařízení na využití sedimentů na zemědělském půdním fondu, do kterých jsou přijímány výhradně sedimenty vytěžené z vodních koryt a nádrží.
 
§ 5
Shromažďování odpadů
(1) Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují technické požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů touto vyhláškou a které splňují požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí.3)
(2) Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické požadavky:
a) odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů,
b) zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,
c) odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,
d) v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží,2)
e) shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným technickým normám,4)
f) svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů vzniklých při spalování nebezpečných odpadů ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu,
g) zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí,
h) umožní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení.
(3) Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky.
(4) V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Obsah identifikačního listu je uveden v příloze č. 3.
(5) Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu musí být označen v souladu s § 26 a popřípadě jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.
(6) Shromažďovací prostředek může být vyprázdněn pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání se shromažďovaným druhem odpadu nebo může sám být přepravním obalem nebo může být umístěn nebo vyprázdněn do skladu jako skladovací prostředek nebo umístěn či vyprázdněn do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nebo do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. Po vyprázdnění musí umožňovat čištění a desinfekci.
(7) Na shromažďování nebezpečných odpadů, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů20) zákona, popřípadě stejné nebezpečné vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zvláštní právní předpis,5) se také vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto chemických látek a přípravků podle zvláštních právních předpisů.
(8) Požadavky stanovené v odstavcích 1 až 7 se vztahují i na shromažďování odpadů původcem, který není provozovatelem zařízení. Požadavky stanovené v odstavcích 1 až 7 se nevztahují na shromažďování sedimentů určených k využití na povrchu terénu nebo zemědělském půdním fondu.
(9) Sedimenty mohou být shromažďovány pouze na pozemcích koryta vodního toku, vodní nádrže nebo vodní plochy, nebo na pozemcích s těmito pozemky bezprostředně sousedících, po dobu nejvýše 1 roku.
 
§ 6
Soustřeďování odpadů
Pokud se nejedná o shromažďování, skladování, sběr nebo výkup odpadů, lze odpady soustřeďovat pouze za podmínek stanovených v § 5.
 
§ 7
Skladování odpadů
(1) Jako sklady odpadů mohou sloužit volné plochy, přístřešky, budovy, podzemní a nadzemní nádrže apod., které splňují technické požadavky kladené na sklady odpadů touto vyhláškou, požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí3) a které byly zřízeny k tomuto účelu v souladu se zvláštními právními předpisy.1)
(2) Sklady, jejich části a skladovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické požadavky:
a) musí být vzájemně oddělené a utěsněné tak, aby bylo zabráněno míšení jednotlivých druhů odpadů a zabráněno jejich úniku do okolního prostředí,
b) svým provedením a organizací provozu musí zabezpečit, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních právních předpisů,3)
c) sklady nebezpečných odpadů musí splňovat stejné technické a bezpečnostní požadavky jako sklady látek, přípravků a výrobků stejných nebezpečných vlastností,
d) musí umožnit snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady ve vnějších a vnitřních prostorech,
e) s výjimkou míst, na nichž jsou skladovány odpady, které splňují limity pro využití na povrchu terénu, musí místa, na nichž jsou odpady skladovány v přímém kontaktu s terénem nebo podlahou bez využití skladovacích prostředků, svým technickým zabezpečením odpovídat těsnění příslušných skupin skládek určených k odstraňování skladovaných odpadů.
(3) Sklad nebezpečných odpadů musí být vybaven identifikačními listy nebezpečných odpadů v nich skladovaných podle přílohy č. 3.
(4) Sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k odstranění po dobu delší než 1 rok, a sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k využití po dobu delší než 3 roky, musí svým technickým zabezpečením odpovídat ve vztahu ke skladovaným odpadům příslušné skupině skládek. Takové skladování se považuje za dlouhodobé.
(5) Na shromažďování nebezpečných odpadů, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů20) zákona, popřípadě stejné nebezpečné vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zvláštní právní předpis,5) se také vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto chemických látek a přípravků podle zvláštních právních předpisů.5)
(6) Sklad odpadů s výjimkou skladu sedimentů určených k využití na povrchu terénu nebo na zemědělském půdním fondu musí být provozován podle provozního řádu, jehož obsah je shodný s obsahem provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady skupiny A, uvedeného v příloze č. 1.
 
§ 8
nadpis vypuštěn
(1) Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů musí splňovat kromě obecných požadavků na zařízení podle § 4 i stejné technické požadavky jako zařízení ke shromažďování nebo skladování odpadů uvedené v § 5 a 7.
(2) Jako odpady, při jejichž odběru nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a vést o těchto skutečnostech evidenci, se vymezují tyto druhy odpadů podle Katalogu odpadů:
 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu
02 01 10 Kovové odpady 15 01 04 Kovové obaly 16 01 04* Autovraky 16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí 16 01 17 Železné kovy 16 01 18 Neželezné kovy 16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07) 17 04 01 Měď, bronz, mosaz 17 04 02 Hliník 17 04 03 Olovo 17 04 04 Zinek 17 04 05 Železo a ocel 17 04 06 Cín 17 04 07 Směsné kovy 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 20 01 40 Kovy.
(3) Identifikací fyzických osob podle odstavce 2 se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.
(4) U autovraků a jejich podstatných částí se evidence podle § 18 odst. 3 zákona nahrazuje evidencí v informačním systému pro sledování toku vybraných autovraků podle § 37b odst. 2 zákona.
(5) Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob, se vymezují jako odpady, mající povahu
a) uměleckého díla nebo jeho části,
b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,
c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,
d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo
e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c), g) a h) zákona, s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást autovraku.
(6) Při odběru nebo výkupu odpadů vymezených v odstavcích 2 a 5 může provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů poskytovat úplatu pouze způsobem uvedeným v § 18 odst. 5 zákona.
 
§ 9
Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými při spalování komunálních a nebezpečných odpadů
Přeprava a soustřeďování suchých prachových zbytků po spalování musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění okolí druhotnou prašností a byly dodrženy požadavky zvláštních právních předpisů.3)
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
§ 11a
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 12a
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
PODROBNOSTI NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI VÝROBKY, VYBRANÝMI ODPADY A VYBRANÝMI ZAŘÍZENÍMI
(K § 29 odst. 3, k § 31 odst. 8, k § 34 odst. 4, k § 35 odst. 3, k § 37 odst. 9, k § 37a odst. 4 písm. b) a k § 37b odst. 2 zákona)
Technické požadavky na nakládání s odpadními oleji
 
§ 13
Druhy odpadů podle Katalogu odpadů, které se považují za odpadní oleje podle § 28 písm. a) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 13.
 
§ 14
(1) Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, třídí a odděleně shromažďují nebo soustřeďují odpadní oleje podle jednotlivých druhů podle Katalogu odpadů.
(2) Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadních olejů a jeho provozní řád musí splňovat požadavky kladené na zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů podle části druhé a dále musí být vybaveno
a) nádržemi pro oddělený příjem jednotlivých druhů odpadních olejů vybavenými indikačním systémem proti přeplnění; nádrže musí být odděleny,
b) zařízením pro příjem a výdej odpadních olejů, včetně mechanické filtrace.
(3) Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, musí zajistit, aby odpadní oleje nebyly vzájemně míchány nebo smíchány zejména s látkami uvedenými v příloze č. 15.
 
§ 15
(1) Zařízení k využívání nebo odstraňování odpadních olejů a jeho provozní řád musí splňovat požadavky kladené na zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů podle části druhé.
(2) Oprávněná osoba provozující zařízení k využívání nebo odstraňování odpadních olejů sleduje zejména následující ukazatele kvality odpadních olejů:
a) obsah PCB,
b) obsah celkového chloru,
c) obsah vody,
d) obsah mechanických nečistot,
e) výhřevnost (při energetickém využití).
(3) Metody pro stanovení ukazatelů kvality odpadních olejů uvedených v odstavci 2 jsou stanoveny v příloze č. 16.
(4) Kvalitativní požadavky, které musí splňovat odpadní oleje určené pro regeneraci, jsou stanoveny v ČSN 656690.
(5) Kvalitativní požadavky na odpadní oleje určené ke spalování jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.9)
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
zrušen
 
§ 17a
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
§ 19a
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
 
§ 20
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
ZPŮSOB VEDENÍ PRŮBĚŽNÉ EVIDENCE ODPADŮ, OHLAŠOVÁNÍ EVIDENCE ODPADŮ, ÚDAJŮ O ZAŘÍZENÍ, ČINNOSTI DOPRAVCŮ ODPADŮ, ÚDAJŮ O OBECNÍM SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O ROZHODNUTÍCH A VYJÁDŘENÍCH A ZPŮSOB PŘIDĚLOVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA ZAŘÍZENÍ
(K § 39 odst. 12 a k § 40 odst. 5 zákona)
 
§ 21
Způsob vedení průběžné evidence odpadů
(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu nebo zařízení a za každý druh odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 a dále vždy obsahuje
a) datum a číslo zápisu do evidence,
b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.
(2) Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech.
(3) Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, kteří vedou průběžnou evidenci odpadů podle vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady nebo podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky, nevedou průběžnou evidenci odpadů podle této vyhlášky.
 
§ 22
Ohlašování evidence odpadů
(1) Původci odpadů a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok (dále jen „roční hlášení“) podle přílohy č. 20. K ročnímu hlášení připojují:
a) provozovatelé čistíren odpadních vod a provozovatelé zařízení na úpravu kalů údaje o složení kalů předávaných k jejich využití na zemědělské půdě uvedené na listě č. 3 přílohy č. 20,
b) obec údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „obecní systém nakládání s komunálními odpady“) na listě č. 5 přílohy č. 20.
(2) Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a dále provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, na které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok podle vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady nebo podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky.
(3) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, zařízení, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zasílá hlášení podle odstavců 1 a 2 ministerstvu a krajskému úřadu v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu příslušných orgánů veřejné správy, která se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Vzor formuláře pro ohlašování údajů podle čl. 12 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 je uveden v příloze č. 30 k této vyhlášce.
(6) Vzor osvědčení podle čl. 14 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 je uveden v příloze č. 31 k této vyhlášce.
(7) Vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 je uveden v příloze č. 32 k této vyhlášce.
 
§ 23
Rozsah a způsob ohlašování údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona, malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona a činnosti dopravců odpadů
(1) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona, včetně mobilních zařízení, zasílají údaje o provozu zařízení podle přílohy č. 22.
(2) Provozovatelé skládek odpadů zasílají údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, údaje o volné kapacitě skládky a údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky na listě č. 4 přílohy č. 20.
(3) Dopravci odpadů zasílají údaje o své činnosti podle přílohy č. 27.
(4) Hlášení podle odstavců 1 až 3 zasílá krajský úřad ministerstvu v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, která se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 24
Rozsah a způsob zasílání informací o rozhodnutích a vyjádřeních vydaných podle zákona
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zasílá ministerstvu informace o jím vydaných rozhodnutích a vyjádřeních podle § 79 odst. 4 písm. e) zákona podle přílohy č. 25 elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, která se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Krajský úřad zasílá ministerstvu informace o jím vydaných rozhodnutích podle zákona podle přílohy č. 25 elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, která se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 24a
Způsob přidělování identifikačního čísla zařízení
(1) Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C - Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský.
(2) Přidělení identifikačního čísla zařízení zahrnuje jeho vytvoření ve formátu podle odstavce 1 a sdělení provozovateli zařízení.
(3) V případě mobilního zařízení přiděluje identifikační číslo zařízení krajský úřad, na jehož území má provozovatel mobilního zařízení sídlo.
(4) Krajský úřad, který vede řízení o žádosti o vydání souhlasu k provozování mobilního zařízení, které doposud nemá přidělené identifikační číslo zařízení a jehož provozovatel nemá na území kraje sídlo, informuje krajský úřad, v jehož správním obvodu má provozovatel mobilního zařízení sídlo, o vydání tohoto souhlasu do 5 dnů ode dne jeho vydání. Krajský úřad, v jehož správním obvodu má provozovatel mobilního zařízení sídlo, zašle sdělení identifikačního čísla mobilního zařízení na vědomí krajskému úřadu, který vydal souhlas k provozování zařízení.
(5) Již jednou přidělené identifikační číslo zařízení nelze měnit, odstranit ani přidělit jinému zařízení.
(6) Pokud dojde k převodu nebo přechodu užívacího práva k zařízení, identifikační číslo zařízení se nemění.
(7) Samostatné identifikační číslo zařízení se přidělí každému zařízení určenému k nakládání s vybranými výrobky, které se staly odpadem, uvedenými v § 25 odst. 1 písm. g) zákona a každému zařízení určenému k nakládání s vybranými výrobky, které se staly odpadem, uvedenými v § 25 odst. 1 písm. h) zákona.
(8) Samostatné identifikační číslo zařízení se přidělí každému zařízení určenému k nakládání s odpady provádějícímu prozatímní uložení odpadní rtuti, každému zařízení určenému k nakládání s odpady provádějícímu konverzi a případně solidifikaci odpadní rtuti a každému zařízení provádějícímu trvalé uložení odpadní rtuti.
 
§ 25
Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
(1) Ohlašovací list pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů od jednoho odesílatele k jednomu příjemci z jednoho nebo více míst nakládky do jednoho místa vykládky je uveden v příloze č. 26.
(2) V případě, že se přeprava nebezpečných odpadů uskuteční vícekrát v jeden den jedním dopravním prostředkem z jednoho místa nakládky do jednoho místa vykládky, může být ohlášena podle přílohy č. 26 na jednom ohlašovacím listu s uvedením, že se jedná o kyvadlovou přepravu.
(3) Doklad přiložený v listinné podobě k zásilce nebezpečného odpadu obsahuje informace v rozsahu ohlašovacího listu uvedeného v příloze č. 26.
(4) Pokud se jedná o přepravu nebezpečných odpadů vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany, ohlašuje se ministerstvu pouze v listinné podobě. Odesílatel vyplní dva ohlašovací listy, z nichž jeden si ponechá potvrzený. Druhý ohlašovací list odesílatel přiloží k zásilce nebezpečného odpadu a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce.
  
§ 26
Způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 29.
 
ČÁST SEDMÁ
zrušena
  
§ 26
zrušen
 
§ 27
zrušen
 
§ 28
zrušen
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
nadpis vypuštěn
 
§ 29
zrušen
 
§ 30
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
 
§ 33
Zrušují se:
1. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
2. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 340/1997 Sb., kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití.
 
ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST
 
§ 34
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.
 
Příl.1
Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení
1.
Obsah provozního řádu skládky je upraven technickou normou TNO 83 8039 Skládkování odpadů. Provozní řád skládek.
2.
Pro obsah provozního řádu ostatních zařízení pro nakládání s odpady bude přiměřeně použito obsahové členění provozního řádu skládky.
3.
Zařízení pro nakládání s odpady se pro účely stanovení obsahu jejich provozního řádu dále dělí do skupin A, B, C, D.
4.
Do skupiny A jsou zařazeny:
Zařízení ke sběru a výkupu odpadů (např. sběrna, výkupna, sběrný dvůr pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu). Pro mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů a pro sklady odpadů, které nejsou zařízeními, se obsah provozního řádu zařízení této skupiny použije přiměřeně.
5.
Provozní řád zařízení skupiny A, včetně skladů odpadů, obsahuje následující základní kapitoly:
5.1 Základní údaje o zařízení: název zařízení, identifikační údaje vlastníka, identifikační údaje provozovatele zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, jména vedoucích pracovníků zařízení, významná telefonní čísla (hasiči, orgány ochrany veřejného zdraví, lékařská záchranná služba, policie apod.), údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů (Česká inspekce životního prostředí, orgán místní samosprávy - obecní úřad, příslušný orgán státní správy apod.), adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno (č.p.p. a kat. území), údaj o ukončení stavby zařízení (kolaudační rozhodnutí, č.j., datum vydání), základní kapacitní údaje zařízení, údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu.
5.2 Charakter a účel zařízení: přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění podle Katalogu odpadů), účel, k němuž je zařízení určeno.
5.3 Stručný popis zařízení: popis technického a technologického vybavení zařízení (skladovací prostředky, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady, zařízení určené pro přejímku odpadů (váha, laboratoř) apod.).
5.4 Technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení, přejímka odpadu - administrativní postup a praktický postup kontroly kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), další nakládání s odpadem - způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení.
5.5 Monitorování provozu zařízení - výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí a způsob a četnost jejich sledování a dokumentování (např. spotřeba energie, spotřeba vody, měření hlukových emisí, sledování množství a kvality emisí do ovzduší v souladu se zvláštními předpisy, sledování množství a kvality odpadních, podzemních a povrchových vod v souladu se zvláštními předpisy, meteorologické ukazatele apod.).
5.6 Organizační zajištění provozu zařízení.
5.7 Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů.
5.8 Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie.
5.9 Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí.
6.
Do skupiny B jsou zařazena: zařízení, kde jsou uplatňovány technologie k využívání a odstraňování odpadů R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, D2, D8, D9, D10, D11, D13, D14 dle příloh č. 3 a 4 zákona.
Obsah provozního řádu zařízení této skupiny se pro mobilní zařízení použije přiměřeně.
7.
Mimo náplň provozního řádu uvedenou pro zařízení skupiny A (odst. 5 této vyhlášky) obsahuje provozní řád zařízení ze skupiny B následující údaje:
7.1 Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení.
7.2 Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady).
7.3 Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům (např. kW/t odpadu).
7.4 Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů.
7.5 Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení.
7.6 Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů.
8.
Do skupiny C jsou zařazena: zařízení k využívání odpadů dle technologie R10 (program použití kalů na zemědělské půdě a jeho náležitosti jsou popsány v příslušné prováděcí vyhlášce). Provozní řád pro kompostování odpadů a pro biologické transformační procesy obsahuje mimo náplň provozního řádu uvedenou pro zařízení skupiny A (odst. 5 tohoto předpisu) následující údaje:
8.1 Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení.
8.2 Suroviny, včetně případných biopreparátů a biostimulátorů, které jsou v technologii R10 používány.
8.3 Způsob sledování a řízení kvality biologických procesů a účinnosti technologie (včetně hodnocení zdravotního rizika).
9.
Do skupiny D jsou zařazena: zařízení k odstraňování odpadů dle technologie D1, D3, D4, D5, D6, D12 - viz TNO 83 8039 Skládkování odpadů. Provozní řád skládek.
9.1 Provozní řád skládky musí obsahovat i požadavky na množství a kvalitu materiálu využívaného pro technické zabezpečení a uzavírání skládky. Tento materiál musí splňovat přinejmenším požadavky na ukládání odpadů na jednotlivé skupiny skládek podle této vyhlášky.
10.
Součástí provozního řádu zařízení předkládaného k odsouhlasení musí být i:
a) návrh na zavedení provozního deníku zařízení sloužícího k dokumentování jeho provozu. Návrh obsahuje popis způsobu vedení provozního deníku, odpovědnosti za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány. Obsah provozního deníku zařízení k nakládání s odpady musí být veden denně minimálně v následujícím rozsahu:
- všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení - např. jména obsluhy, vybrané údaje o sledování provozu zařízení - např. spotřeba energií, vody, množství přijatých odpadů, teplota zakládky při kompostování, záznamy o směru a síle větru, o množství srážek,
- další údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsledků monitorování provozu zařízení ve zkušebním i trvalém provozu,
- záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení apod.
- záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření,
b) stanovení postupu ohlášení orgánu kraje pro případ, že odpad nebyl do zařízení přijat nebo že byl přijat na základě písmene B. bodu 1 přílohy č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
c) ustanovení o uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých odpadů po dobu 5 let, v případě skládek po dobu 30 let.
 
Příl.2
Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů
1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:
a) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,
b) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu,
c) zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data dodávky, totožnosti dodavatele odpadu, včetně identifikačního čísla zařízení u oprávněných osob a v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování nebo svoz, včetně identifikačního čísla zařízení, při dodávkách nebezpečného odpadu i údaje o nebezpečných vlastnostech,
d) zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu, a jejich uchování po dobu 5 let,
e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení, včetně identifikačního čísla tohoto zařízení.
2. Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:
a) IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu, identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo provozovny, pokud je dodavatelem původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen „IČZUJ“) provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí,
b) kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech,
c) další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.
 
Příl.3
Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu
 
1. Název odpadu (podle Katalogu odpadů):

2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):

3. Kód podle ADR2) nebo COTIF15)):

4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba:
Obchodní firma/název/jméno a příjmení:
Sídlo:
Ulice:
Obec a PSČ:
IČO (bylo-li přiděleno):
Identifikační číslo zařízení (bylo-li přiděleno): 
Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:

Telefon/E-mail:

Razítko:    Podpis:

5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:

  5.1 Vzhled odpadu:
    a) skupenství:
    b) barva:

  5.2 Chemická stabilita:
    (uvede se, zda odpad je stabilní nebo nestabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních 
    a tlakových podmínek při skladování a manipulaci, neslučitelné materiály, apod.)

  5.3 Možnost nebezpečných reakcí:
    (uvede se možnost nebezpečných reakcí, v jakých případech odpad reaguje za uvolňování nadměrného tlaku nebo tepla nebo 
    vytváří jiné nebezpečné podmínky apod.)

  5.4 Další informace:
    (uvedou se podmínky, kterým je z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví nebo životního prostředí nutno zabránit, 
    jiné nepříznivé účinky, mobilita v půdě apod.) 

6. Identifikace nebezpečnosti:

  6.1 Klasifikace nebezpečného odpadu 
    (nebezpečné vlastnosti - označí se křížkem nebo se uvede příslušná vlastnost): 

+----------------------------------------------+-----------+
| Kód a název nebezpečné vlastnosti      |      |
+----------------------------------------------+-----------+
| HP 1 Výbušné                |      |
| HP 2 Oxidující               |      |
| HP 3 Hořlavé                |      |
| HP 4 Dráždivé - dráždivé pro kůži a pro oči |      |
| HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/ |      |
|    Toxicita při vdechnutí         |      |
| HP 6 Akutní toxicita            |      |
| HP 7 Karcinogenní              |      |
| HP 8 Žíravé                 |      |
| HP 9 Infekční                |      |
| HP 10 Toxické pro reprodukci         |      |
| HP 11 Mutagenní               |      |
| HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu   |      |
| HP 13 Senzibilizující            |      |
| HP 14 Ekotoxický               |      |
| HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání |      |
|    s ním některou z výše uvedených    |      |
|    nebezpečných vlastností, kterou v době |      |
|    vzniku neměl              |      |
+----------------------------------------------+-----------+

  6.2 Další nebezpečnost:

  6.3 Složení, informace o nebezpečných složkách (nebezpečných chemických látkách nebo chemických směsích podle přímo 
    použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí21), které jsou přítomny nebo 
    je podezření, že jsou přítomny v odpadu, a informace o jejich koncentracích. 

  6.4 Grafický symbol (nebo symboly) nebezpečné vlastnosti (nebo vlastností) podle bodu 6.1 o velikosti minimálně 17 x 17 mm.

7. Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: 
  7.1 Technická opatření:
    a) způsob bezpečné přepravy:
    b) požadavky na soustřeďování: 

  7.2 Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
    a) dýchací orgány:
    b) oči:
    c) ruce:
    d) ostatní části těla:

8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:

  8.1 Opatření v případě náhodného úniku (opatření na ochranu zdraví osob, opatření na ochranu životního prostředí):
  
  8.2 První pomoc (popis poskytnutí první pomoci):

  8.3 Metody a materiály pro omezení úniku, další pokyny:

  8.4 Protipožární vybavení (hasiva, pokyny pro hasiče):

  8.5 Významná telefonní čísla: 

  Jednotné číslo tísňového volání: 112
  Hasičský záchranný sbor:     150
  Záchranná služba:        155
  Policie:             158

9. Ostatní důležité údaje:

10. Identifikační list nebezpečného odpadu zpracoval:
Jméno a příjmení:
Telefon/E-mail:

Datum vyhotovení:             Podpis:
 
 
Příl.4
zrušena
 
Příl.5
zrušena
 
Příl.6
zrušena
 
Příl.7
zrušena
 
Příl.8
zrušena
 
Příl.9
zrušena
 
Příl.10
zrušena
 
Příl.11
zrušena
 
Příl.12
zrušena
 
Příl.13
Seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které se považují za odpadní oleje
+------------------+---------------------------------------------+
| kód druhu odpadu |          název druhu odpadu    |
|         |                       |
|  12 01 06    |   Odpadní minerální řezné oleje obsahující|
|         |   halogeny (kromě emulzí a roztoků)    |
|         |                       |
|  12 01 07    |  Odpadní minerální řezné oleje neobsahující|
|         |  halogeny (kromě emulzí a roztoků)     |
|         |                       |
|  12 01 10    |      Syntetické řezné oleje      |
|         |                           |
|  12 01 19    |  Lehce biologicky rozložitelný řezný olej |
|         |                       |
|  12 01 09    |  Chlorované hydraulické minerální oleje  |
|         |                       |
|  13 01 10    |  Nechlorované hydraulické minerální oleje |
|         |                       |
|  13 01 11    |     Syntetické hydraulické oleje    |
|         |                       |
|  13 01 12    |  Lehce biologicky rozložitelné hydraulické |
|         |  oleje                   |
|         |                       |
|  13 01 13    |     Ostatní hydraulické oleje     |
|         |                       |
|  13 02 04    |  Chlorované minerální motorové, převodové |
|         |  a mazací oleje              |
|         |                       |
|  13 02 05    |  Nechlorované minerální motorové, převodové|
|         |  a mazací oleje              |
|         |                       |
|  13 02 06    |    Syntetické motorové, převodové a   |
|         |    mazací oleje             |
|         |                       |
|  13 02 07    |  Lehce biologicky rozložitelné motorové,  |
|         |  převodové a mazací oleje         |
|         |                       |
|  13 02 08    |  Ostatní motorové, převodové a mazací oleje|
|         |                       |
|  13 03 06    |  Minerální chlorované izolační a teplonosné|
|         |  oleje neuvedené pod kódem 13 03 01    |
|         |                       |
|  13 03 07    |  Minerální nechlorované izolační a     |
|         |  teplonosné oleje             |
|         |                       |
|  13 03 08    |   Syntetické izolační a teplonosné oleje |
|         |                       |
|  13 03 09    |  Lehce biologicky rozložitelné izolační a |
|         |  teplonosné oleje             |
|         |                       |
|  13 03 10    |    Ostatní izolační a teplonosné oleje  |
|         |                       |
|  13 04 01    |    Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby |
|         |                       |
|  13 04 03    |    Oleje ze dna ostatních lodí     |
|         |                       |
|  13 05 06    |    Olej z odlučovačů oleje a vody    |
|         |                       |
|  20 01 26    |  Olej a tuk neuvedený pod kódem 20 01 25  |
+------------------+---------------------------------------------+
 
Příl.14
zrušena
 
Příl.15
Seznam látek, se kterými nesmějí být smíšeny odpadní oleje
a) látky obsahující polychlorované bifenyly a terfenyly (PCB) či jiné chlorované uhlovodíky a látky,
b) emulze ropných látek s obsahem vody anebo jiné emulze,
c) obsahy olejových nebo benzinových odlučovačů,
d) prostředky pro čištění zejména obsahující detergenty a emulgátory,
e) antikorozní prostředky,
f) pohonné hmoty (benzin, nafta, směsné palivo),
g) alkoholy, ředidla, nitroředidla, aceton apod.,
h) rostlinné oleje,
i) zbytky parafinů, gačů a ceresinů a z nich vyráběné prostředky,
j) zbytky z lakování a odlakování,
k) kyselina z akumulátorů a jiné kyselé látky,
l) brzdové kapaliny,
m) nemrznoucí kapaliny,
n) vody,
o) tuhé odpady,
p) látky obsahující těžké kovy,
q) alkalické látky.
 
Příl.16
Metody pro stanovení ukazatelů kvality odpadních olejů
Laboratoře provádějící analýzu vzorků odpadních olejů používají metody a postupy definované v příslušných ČSN, jako např.:
- ČSN 65 60 62 - Stanovení vody,
- ČSN 65 62 34 - Stanovení chloru,
- ČSN 65 66 90 - Upotřebené ropné oleje pro regeneraci, kde v příloze je uveden postup stanovení PCB.
Rozsah prováděných analýz je podřízen škále sledovaných příměsí, a to ve vazbě na jakostní požadavky zpracovatelských technologií.
 
Příl.17
zrušena
 
Příl.18
zrušena
 
Příl.19
zrušena
 
Příl.19A
zrušena
 
Příl.20
Hlášení o produkci a nakládání s odpady
 

Vykazovaný rok:                                                  Strana č.        

Hlášení určeno pro ORP (kód, název):                              Celkový počet stran hlášení:        

List č. 1 - Identifikace původce nebo oprávněné osoby
+--------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+ | Původce nebo oprávněná osoba | Samostatná provozovna | +--------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+ | IČO | Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP) | +--------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+ | Obchodní firma/název/jméno a příjmení původce nebo oprávněné osoby | Název provozovny | +--------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+ | Ulice č.p, č.o | Ulice, č.p., č.o. | +--------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+ | Obec | Obec | +--------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+ | PSČ | PSČ | +--------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+ | Kód ORP/SOP | Kód ORP/SOP | +--------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+ | IČZÚJ | IČZÚJ | +--------------------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------+--------------+ | Datum vyhotovení hlášení | Hlášení vyplnil | Jméno | Příjmení | +--------------------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------+--------------+ | Poznámka k hlášení | Telefon | E-mail | +--------------------------------------------------------------------+----------------------------------+-------------------------------+ | | Pro zařízení bylo vydáno | Ano / Ne | | | integrované povolení | | | | PID (IPPC kód zařízení) | MZP | +--------------------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------+--------------+ | | Provozovna je smluvně zapojena do obecního | Ano / Ne | | | systému nakládání s komunálními odpady | | +--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+--------------+ | | Katalogová čísla odpadů, s nimiž je zapojena do obecního systému | | | nakládání s komunálními odpady | +--------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+
List č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok
+-----------------------------+ +---------------------------------------------------------------------+ | IČO | | | Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)| | Číslo strany listu č. 2: +-----------------------------+ +---------------------------------------------------------------------+ | IČZÚJ provozovny | | Počet stran listu č. 2: +-----------------------------+ +----------+--------------------------------------+------------------------+-------------+-----------------------------------+----------+ | Pořadové | Zařazování odpadu | Množství odpadu (tuny) | Kód způsobu | Partner | Číslo | | číslo |------------+-----------+-------------+-----------+------------+ nakládání +-----------------------------------+ osvědčení| | | Katalogové | Kategorie | Název druhu | Celkem | Z toho dle | | IČO, obchodní firma/název/jméno a | | | | číslo | odpadu | odpadu | (+) | sloupce 7 | | příjmení, IČZ / IČP, název, | | | | odpadu | | | | (-) | | adresa, a IČZÚJ provozovny | | +----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------------------------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------------------------+----------+ | | | | | | | | | | +----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------------------------+----------+ | | | | | | | | | | +----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------------------------+----------+ | | | | | | | | | | +----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------------------------+----------+ | | | | | | | | | | +----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------------------------+----------+ | | | | | | | | | | +----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------------------------+----------+ | | | | | | | | | | +----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------------------------+----------+ | | | | | | | | | | +----------+------------+-----------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------------------------------+----------+
List č. 3 - Údaje o složení kalu (katalogové číslo odpadu 19 08 05)
I-----I-----------------------I I----------------------I I IČO I I Identifikační číslo zařízení I I I-----I------------I----------I nebo provozovny (IČZ / IČP) I----------------------I I IČZÚJ provozovny I I I------------------I----------I I------------------------------------I----------------------------------------------------------I I Provozovatel zařízení na úpravu I Ano I I kalů ve smyslu I I I § 32 písm. b) zákona I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------I I Provozovatel zařízení na úpravu I Ano I I kalů, který neprovádí úpravu ve I I I smyslu § 32 písm. b) zákona I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------I I Provozovatel ČOV, který provádí I Ano I I úpravu kalů ve smyslu I I I § 32 písm. b) zákona I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------I I Provozovatel ČOV, který neprovádí I Ano I I úpravu ve smyslu I I I § 32 písm. b) zákona I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I Ukazatel I Jednotka I Průměrná roční hodnota složení I I (rizikový prvek, látka) I I upraveného kalu I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I sušina kalu I % I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I pH I I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I Cd I mg/kg sušiny kalu I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I Cu I mg/kg sušiny kalu I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I Hg I mg/kg sušiny kalu I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I Pb I mg/kg sušiny kalu I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I Zn I mg/kg sušiny kalu I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I As I mg/kg sušiny kalu I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I Cr I mg/kg sušiny kalu I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I Ni I mg/kg sušiny kalu I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I AOX I mg/kg sušiny kalu I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I PCB (součet kongenerů 28, 52, 101, I mg/kg sušiny kalu I I I 138, 153 a 180) I I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I PAU (suma antracenu, I mg/kg sušiny kalu I I I benzo(a) antracenu, benzo(b) I I I I fluoranthenu,benzo(k) I I I I fluoranthenu,benzo(a) pyrenu, I I I I benzo(ghi) perylenu, I I I I fenantrenu, fluoranthenu, I I I I chrysenu,indeno(1,2,3- I I I I cd)pyrenu,naftalenu a pyrenu) I I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I Příloha č. 4 I Ano I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I Příloha č. 7 tabulka č. 1 I Ano I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I Příloha č. 7 tabulka č. 2 I Ano I I I------------------------------------I--------------------I-------------------------------------I I Mikrobiologické ukazatele kalu I Enterokoky I Ano I I I--------------------I-------------------------------------I I I Escherichia coli I Ano I I------------------------------------I--------------------I------------------I------------------I I I min. hodnota I max. hodnota I I------------------------------------I--------------------I------------------I------------------I I Enterokoky I I I I I------------------------------------I--------------------I------------------I------------------I I Escherichia coli I I I I I------------------------------------I--------------------I------------------I------------------I I Termotolerantní koliformní I I I I I bakterie I I I I I------------------------------------I--------------------I------------------I------------------I I I Četnost I I I------------------I------------------I I I pozitivních I negativních I I------------------------------------I--------------------I------------------I------------------I I Salmonella spp. I I I I I------------------------------------I--------------------I------------------I------------------I
List č. 4 - Údaje o finanční rezervě, volné kapacitě skládky a poplatcích za ukládání odpadů na skládky
+-----------------------------+ +----------------------+ | IČO | | Identifikační číslo zařízení | | +-----------------------------+ nebo provozovny (IČZ / IČP) +----------------------+ | IČZÚJ provozovny | | +-----------------------------+
Tabulka č. 1:
+---------------------------------+----------------------+------------------+-----------------+ | Typ skládky | Označení | Volná kapacita | Volná kapacita | | | | (m3 ) | (t) | +---------------------------------+----------------------+------------------+-----------------+ | Jednoskupinová | Ano / Ne | | | | +---------------------------------+----------------------+------------------+-----------------+ | Víceskupinová | Ano / Ne | | | | | | Z toho | | | | +---------------------------------+----------------------+------------------+-----------------+ | Stav finanční rezervy k 31. prosinci vykazovaného roku | (Kč) | +--------------------------------------------------------+------------------------------------+ | Kopie výpisu z bankovního účtu s finanční rezervou | | +--------------------------------------------------------+------------------------------------+
Tabulka č. 2:
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ | | Jednotka | Celkem | Z toho | | | | | Nebezpečných | Ostatních | Komunálních | +-----------------------------------------------------------------------------------------------+ | | Množství | (t) | | | | | | | uložených | | | | | | | | odpadů | | | | | | +-------------+----------------+------------+----------+--------------+-----------+-------------+ | Základní | Množství | (t) | | | | | | složka | zpoplatněných | | | | | | | poplatku | odpadů | | | | | | | |----------------+------------+----------+--------------+-----------+-------------+ | | Poplatky | (tis. Kč) | | | | | | | předepsané | | | | | | | |----------------+------------+----------+--------------+-----------+-------------+ | | Uhrazené | (tis. Kč) | | | | | | | poplatky | | | | | | +-------------+----------------+------------+----------+--------------+-----------+-------------+ | Riziková | Množství | (t) | | | | | | složka | zpoplatněných | | | | | | | poplatku | odpadů | | | | | | | |----------------+------------+----------+--------------+-----------+-------------+ | | Poplatky | (tis. Kč) | | | | | | | předepsané | | | | | | | |----------------+------------+----------+--------------+-----------+-------------+ | | Uhrazené | (tis. Kč) | | | | | | | poplatky | | | | | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------+
List č. 5 - Údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady
Vyplňuje obec:
+---------------------------------------------------------------------------+ | Systém nakládání s odpady v obci | +-------------------------------------------------------+-------------------+ | Počet původců (IČO) smluvně zapojených do obecního | | | systému sběru a nakládání s komunálními odpady | | +-------------------------------------------------------+-------------------+ | Platba občanů za komunální odpady je nastavena podle | | | množství produkovaných komunálních odpadů | Ano / Ne | +-------------------------------------------------------+-------------------+ | V obci je nastaven systém nakládání se stavebními | Ano / Ne | | odpady od občanů | | +-------------------------------------------------------+-------------------+ | Sběr textilu od občanů v obci | Ano / Ne | +-------------------------------------------------------+-------------------+
Vysvětlivky:
Požadované údaje se vyplňují v souladu s obchodním nebo živnostenským rejstříkem.
Veškeré údaje o množství se udávají v tunách maximálně na šest desetinných míst.
IČO - uvede se identifikační číslo původce nebo oprávněné osoby; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území má původce nebo oprávněná osoba sídlo, na jejímž správním území se nachází provozovna původce nebo oprávněné osoby, zařízení oprávněné osoby. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.
Kód ORP/SOP - uvede se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo území, na němž je vykonávána přenesená působnost městských částí hl. m. Prahy, kde má oprávněná osoba sídlo nebo kde je samostatná provozovna oprávněné osoby provozována, podle číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem.
K listu č. 1 - Identifikace původce nebo oprávněné osoby
Původce nebo oprávněná osoba - uvedou se informace o sídle ohlašovatele.
Obchodní firma/název/jméno a příjmení původce nebo oprávněné osoby - uvede se tak, jak je zapsán v obchodním nebo v živnostenském rejstříku.
Datum vyhotovení hlášení - uvede se datum vyhotovení hlášení ve formátu DD.MM.RRRR.
Poznámka k hlášení - v případě potřeby se uvede doplňující informace k hlášení pro zpracovatele hlášení.
Samostatná provozovna - uvede se provozovna, ve které vzniká odpad, nebo zařízení, ve kterém je s odpadem nakládáno. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se vyplňuje samostatně, za každé ORP, ve kterém odpad původci vzniká. Pokud je v provozovně, která je provozovnou podle obchodního zákoníku nebo živnostenského zákona, provozováno více zařízení se souhlasem podle § 14 odst. 1 zákona, nebo byl tento souhlas nahrazen integrovaným povolením podle zákona o integrované prevenci22), vyplňuje se hlášení za každé z těchto zařízení zvlášť. Za každé zařízení s přiděleným identifikačním číslem zařízení se zasílá samostatné roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Identifikační číslo zařízení (IČZ) - uvede se identifikační číslo zařízení oprávněné osoby přidělené krajským úřadem.
Identifikační číslo provozovny (IČP) - vyplňuje se v případě hlášení za původce, uvede se identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se zde vyplňuje kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny a nejedná se o hlášení za činnost, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám.
Název provozovny - vyplňuje se i v případě vzniku odpadu mimo provozovnu, kdy se uvede stručné označení činnosti, při které odpad vznikl.
PID (IPPC kód zařízení) - identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu 12 místného kódu složený z velkých písmen a čísel.
Provozovna je smluvně zapojena do obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady - pokud provozovna má podle § 17 odst. 4 zákona uzavřenou smlouvu přímo s obcí o zapojení do obecního systému nakládání s komunálními odpady (např. využívání kontejnerů na tříděný sběr, zajištění svozu komunálního odpadu) zvolí "Ano", pokud nemá takovou smlouvu a zajišťuje odstranění komunálního odpadu jiným způsobem např. smluvně s oprávněnou osobou), zvolí "Ne". Odpady s nimiž je zapojena do obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady - uvedou se katalogová čísla odpadů a názvy odpadů podle Katalogu odpadů6).
K listu č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok
Ve sloupci 1 - uvádí se pořadové číslo evidenčního záznamu u druhu (kódu) odpadu.
Ve sloupci 2 - uvádí se katalogové číslo odpadu podle Katalogu odpadů6).
Ve sloupci 3 - uvádí se kategorie odpadu v souladu s postupem zařazování odpadů podle zákona o odpadech a Katalogu odpadů6).
Ve sloupci 4 - uvádí se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů6). U odpadů končících na dvojčíslí "99 (odpady jinak blíže neurčené)", se uvede bližší popis odpadu (např. technický nebo běžně užívaný název).
Ve sloupci 5 - ke každému druhu odpadu (katalogové číslo odpadu) je nutno údaj o celkovém množství produkce nebo převzetí nebo zůstatku odpadu ve skladu uvést ve sloupci 5 na samostatném řádku. U kalů z čistíren odpadních vod (dále jen "ČOV"), druh odpadu katalogového čísla 19 08 05, se uvádí množství v původním stavu, jak byl předán k dalšímu využití nebo odstranění.
Na samostatném řádku se uvádí vždy celkové množství:
a) jednoho druhu odpadu vyprodukovaného provozovatelem zařízení, s kódem A00 ve sloupci 7. Za vyprodukovaný odpad se považuje i odpad vzniklý úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu pokud vznikl jiný druh odpadu, než byl původní,
b) převzatého odpadu jednoho druhu, které bylo odebráno od jednoho původce nebo oprávněné osoby, s kódem B00 ve sloupci 7,
c) jednoho druhu odpadu, které bylo převedeno ze skladu z předchozího roku, s kódem C00 ve sloupci 7,
d) převzetí elektrozařízení pocházejících z domácností podle § 37g písm. f) zákona od fyzické osoby - občana nebo právnické osoby, převzetí zpětně odebraných některých výrobků od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k, § 31g, § 31h nebo § 38 zákona nebo převzetí odpadů od fyzické osoby - občana mimo obecní systém nakládání s komunálními odpady, s kódem BN30 ve sloupci 7,
e) dovezeného nebo přepraveného odpadu z členského státu EU s kódem BN6 nebo BN16 ve sloupci 7.
Ve sloupci 6 - uvádí se celkové množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání dle tabulky nakládání s odpady, odpovídající způsobu nakládání uvedenému ve sloupci 7, a to pro každý způsob nakládání na zvláštní řádek.
Součet všech celkových množství uvedených v sloupci 5 se musí rovnat součtu všech množství dle jednotlivých způsobů nakládání, včetně zůstatku na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku, uvedených v sloupci 6.
Ve sloupci 7 - uvádí se kódy nakládání dle tabulky č. 1 (Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro evidenční účely) skutečně provedených jednotlivých způsobů nakládání s odpady s množstvím odpadů uvedeným ve sloupci 5 a 6.
Partner - označení původce nebo oprávněné osoby a jejich provozovny nebo fyzické osoby nepodnikající, od kterých byl odpad nebo zpětně odebraný výrobek převzat oprávněnou osobou, nebo oprávněné osoby a její provozovny, které byl odpad předán k dalšímu využití nebo odstranění.
Ve sloupci 8 - uvádí se požadované údaje o provozovně partnera, v případě oprávněné osoby identifikační číslo zařízení. V ostatních případech se uvádí identifikační číslo provozovny.
V případě převzetí odpadu, který vznikl mimo provozovnu, se v údajích o provozovně uvádí na místě identifikačního čísla provozovny kód příslušného ORP/SOP podle místa vzniku odpadu, na místě názvu stručné označení činnosti, adresa a IČZUJ obce podle místa vzniku odpadu. V případě převzetí odpadu nebo zpětně odebraného výrobku od nepodnikající fyzické osoby se uvede název a IČZÚJ obce, ve které byl odpad vyprodukován nebo zpětně odebraný výrobek odevzdán. Neuvádí se dopravce. V případě dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy odpadu se uvede kód státu podle ČSN, ISO 3166 Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2 a název státu dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy
Ve sloupci 9 - uvádí se číslo osvědčení vydaného pověřenou osobou pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v případě odpadu, pro který bylo vydáno osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností.
Tabulka č. 1: Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro evidenční účely
+------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Původ odpadů | Kód | Množství | Partner | | | | odpadu +/- | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) | A00 | (+) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby | B00 | (+) | ANO | | (sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné provozovny | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Množství odpadu převedené z minulého roku | C00 | (+) | NE | | (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného roku) | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Způsob nakládání s odpady | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Využívání odpadů | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným | XR1 | (-) | NE | | způsobem k výrobě energie | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Zpětné získávání /regenerace rozpouštědel | XR2 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se | XR3 | (-) | NE | | nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo | | | | | kompostování a | biologickou dekontaminaci) | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Recyklace/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů | XR4 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů | XR5 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Regenerace kyselin a zásad | XR6 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění | XR7 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Zpětné získávání složek katalyzátorů | XR8 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Rafinace olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů | XR9 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo | XR10 | (-) | NE | | zlepšuje ekologii | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod | XR11 | (-) | NE | | označením R1 až R10 | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod | XR12 | (-) | NE | | označením R1 až R11 | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených | XR13 | (-) | NE | | pod označením R1 až R12 | | | | | (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) | | | | | k 31. prosinci vykazovaného roku | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Odstraňování odpadů | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) | XD1 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných | XD2 | (-) | NE | | odpadů nebo kalů v půdě, apod.) | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů | XD3 | (-) | NE | | do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu, apod.) | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných | XD4 | (-) | NE | | odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.) | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. | XD5 | (-) | NE | | ukládání do utěsněných oddělených prostor, které jsou uzavřeny | | | | | a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí, apod.) | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž | XD8 | (-) | NE | | konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se | | | | | odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, | XD9 | (-) | NE | | jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se | | | | | odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až | | | | | D12(např. odpařování, sušení, kalcinace) | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Spalování na pevnině | XD10 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) | XD12 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Úprava složení, míšení nebo směšování odpadů před jejich | XD13 | (-) | NE | | odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až | | | | | D12 | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Přebalení odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů | XD14 | (-) | NE | | uvedených pod označením D1 až D13 | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Skladování odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů | XD15 | (-) | NE | | uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného | | | | | skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci | | | | | vykazovaného roku | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Ostatní | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na | XN1 | (-) | NE | | skládce | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě | XN2 | (-) | ANO | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo | XN3 | (-) | ANO | | jiné provozovně | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku | XN5 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR | BN6 | (+) | ANO | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR | XN7 | (-) | ANO | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití | XN8 | (-) | ANO | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Zpracování autovraku | XN9 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Prodej odpadu jako suroviny ("druhotné suroviny") | XN10 | (-) | ANO | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Využití odpadu na rekultivace skládek | XN11 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky | XN12 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Kompostování | XN13 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Biologická dekontaminace | XN14 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Protektorování pneumatik | XN15 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU | BN16 | (+) | ANO | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU | XN17 | (-) | ANO | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Zpracování elektroodpadu | XN18 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Převzetí elektrozařízení pocházejících z domácností podle | BN30 | (+) | ANO | | § 37g písm. f) zákona od fyzické osoby - občana nebo právnické | | | | | osoby, převzetí zpětně odebraných některých výrobků od právnické | | | | | osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje | | | | | zpětný odběr podle § 37k, § 31g, § 31h nebo § 38 zákona, | | | | | první převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení | | | | | o převzetí dle § 37b zákona, první převzetí vozidel z různých | | | | | druhů dopravy (železniční, letecká, lodní a další) určených | | | | | k využití nebo převzetí odpadů od fyzické osoby - občana mimo | | | | | obecní systém sběru a nakládání s komunálními odpady | | | | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu | BN40 | (+) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu | XN50 | (+) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu | XN53 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. | XN60 | (+) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+ | Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. | XN63 | (-) | NE | +------------------------------------------------------------------+--------+------------+---------+
K Tabulce způsobů nakládání s odpady
Původ odpadu se označuje třímístným kódem:

A00 = pro vlastní odpad (vyprodukovaný)
B00 = pro odpad převzatý 
C00 = pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku
Způsoby nakládání s odpady
Pro kódování způsobů nakládání s odpady se používá kód dle Tabulky způsobů nakládání s odpady, přičemž se rozlišuje nakládání dle původu odpadu.
Způsob nakládání s odpady se označuje kódem (XYZ), jehož první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem.
Způsob nakládání:

X = A = pro vlastní odpad
X = B = pro odpad převzatý
X = C = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku 
to znamená že:
AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ
BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ
CYZ = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku, se kterým bylo naloženo způsobem YZ
Přičemž dle Tabulky způsobů nakládání s odpady:
Y = 0 nebo R nebo D nebo N
Z = 0 nebo jedno nebo dvouciferné číslo uvedené za prvními dvěma písmeny kódu z Tabulky způsobů nakládání s odpady. 

                             X  | |  YZ
                           =mensi--------- ---------vetsi=
Údaj "Množství odpadu +/-" se vztahuje ke sloupcům Množství + a Množství - v ročním hlášení.
Označení "Partner" "ANO" znamená, že partner musí být vždy v ročním hlášení vyplněn, označení "Partner" "NE" znamená, že se partner nevyplňuje.
Při zpracování hlášení zaslaných obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 22 odst. 4 ministerstvo využívá přiřazení kódů původu odpadů a způsobů nakládání s odpady podle tabulky č. 2.
Tabulka č. 2: Přiřazení vybraných kódů původu odpadů a způsobů nakládání s odpady
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|           Přiřazení vybraných kódů původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro účely státní správy           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|          Kódy A, R, D             |                Kódy N                   |
+-------------------------------------------------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+
| Produkce odpadu                 | A00 | BN30 | Převzetí elektrozařízení pocházejících z domácností podle    |
|                         |    |    | § 37g písm. f) zákona od fyzické osoby - občana nebo právnické  |
|                         |    |    | osoby, převzetí zpětně odebraných některých výrobků od právnické |
|                         |    |    | osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje |
|                         |    |    | zpětný odběr podle § 37k, § 31g, § 31h nebo § 38 zákona, první  |
|                         |    |    | převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí|
|                         |    |    | dle § 37b zákona, první převzetí vozidel z různých druhů dopravy |
|                         |    |    | (železniční, letecká, lodní a další) určených k využití nebo   |
|                         |    |    | převzetí odpadů od fyzické osoby - občana mimo obecní systém   |
|                         |    |    | sběru a nakládání s komunálními odpady              |
|                         |    | AN60 | Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.        |
+-------------------------------------------------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+
| Recyklace nebo zpětné získávání organických   | R3  | N13  | Kompostování                           |
| látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla  |    | N10  | Prodej odpadu jako suroviny ("druhotné suroviny"), (v případě  |
| (včetně biologických procesů mimo kompostování |    |    | odpadů organického charakteru)                  |
| a biologickou dekontaminaci)          |    | N15  | Protektorování pneumatik                     |
+-------------------------------------------------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+
| Recyklace/zpětné získávání kovů a sloučenin   | R4  | N8  | Předání kovových dílů nebo kovových odpadů pro opětovné použití |
| kovů                      |    |    | (v případě autovraků)                      |
|                         |    | N10  | Prodej odpadu jako suroviny ("druhotné suroviny"), (v případě  |
|                         |    |    | kovových odpadů)                         |
+-------------------------------------------------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+
| Recyklace/zpětné získávání ostatních      | R5  | N8  | Předání dílů, odpadů pro opětovné použití (mimo kovových dílů a |
| anorganických materiálů             |    |    | kovových odpadů), (v případě autovraků)             |
|                         |    | N10  | Prodej odpadu jako suroviny (v případě odpadů anorganického   |
|                         |    |    | charakteru)                           |
+-------------------------------------------------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+
| Aplikace do půdy, která je přínosem pro     | R10 | N2  | Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě          |
| zemědělství nebo zlepšuje ekologii       |    |    |                                 | 
+-------------------------------------------------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+
| Využití odpadů získaných některým ze způsobů  | R11 | N1  | Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na  |
| uvedených pod označením R1 až R10        |    |    | skládce.                             |
|                         |    | N11  | Využití odpadu na rekultivace skládek              |
|                         |    | N12  | Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky |
+-------------------------------------------------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+
| Biologická úprava jinde v této příloze     | D8  | N14  | Biologická dekontaminace                     |
| nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou |    |    |                                 | 
| sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují   |    |    |                                 |
| některým ze způsobů uvedených pod označením D1 |    |    |                                 |
| až D12                     |    |    |                                 |
+-------------------------------------------------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+
K listu č. 3 - Údaje o složení kalu
Provozovatel zařízení na úpravu kalů ve smyslu § 32 písm. b) zákona - pokud se jedná o provozovatele zařízení na úpravu kalů, který provádí úpravu kalů ve smyslu § 32 písm. b) zákona, uvede „Ano“ v opačném případě se nevyplňuje.
Provozovatel zařízení na úpravu kalů, který neprovádí úpravu ve smyslu § 32 písm. b) zákona - pokud se jedná o provozovatele zařízení na úpravu kalů, který neprovádí úpravu kalů ve smyslu § 32 písm. b) zákona, za účelem použití kalů na zemědělské půdě, (provádí pouze úpravu např. lisováním, odstřeďováním, zahušťováním za účelem jiného zpracování než použití na zemědělské půdě) uvede „Ano“ v opačném případě se nevyplňuje.
Provozovatel ČOV (čistírna odpadních vod), který provádí úpravu ve smyslu § 32 písm. b) zákona - pokud se jedná o provozovatele ČOV, který provádí úpravu kalů ve smyslu § 32 písm. b) zákona, uvede „Ano“ v opačném případě se nevyplňuje.
Provozovatel ČOV, který neprovádí úpravu ve smyslu § 32 písm. b) zákona - pokud se jedná o provozovatele ČOV, který neprovádí úpravu ve smyslu § 32 písm. b) zákona, uvede se „Ano“ v opačném případě se nevyplňuje.
Sušina kalu - údaj vyplňuje pouze původce kalů. Původce kalů vyplňuje údaj o % sušině kalů i v případě jiného využití než použití na zemědělské půdě. Pokud se jedná o kal určený k jinému využití než použití na zemědělské půdě, vyplňuje se pouze tento údaj.
Průměrná roční hodnota složení upraveného kalu se stanoví jako podíl součtu hodnot sledovaných ukazatelů za rok a počtu analýz jednotlivých ukazatelů za rok. Tyto hodnoty vyplní provozovatel ČOV nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří provádí úpravu kalů ve smyslu § 32 písm. b) zákona.
Příloha č. 4 - vyplní provozovatel ČOV nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří využívají mikrobiologická kritéria pro upravený kal uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 437/2016 Sb. V tomto případě se uvede "Ano", v opačném případě se nevyplňuje.
Příloha č. 7 tabulka č. 1 - vyplní provozovatel ČOV nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří využívají mikrobiologická kritéria pro upravený kal uvedené v tabulce č. 1 přílohy č. 7 vyhlášky č. 437/2016 Sb. (kal kategorie I). V tomto případě se uvede „Ano“, v opačném případě se nevyplňuje.
Příloha č. 7 tabulka č. 2 - vyplní provozovatel ČOV nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří využívají mikrobiologická kritéria pro upravený kal uvedené v tabulce č. 2 přílohy č. 7 vyhlášky č. 437/2016 Sb. (kal kategorie II). V tomto případě se uvede „Ano“, v opačném případě se nevyplňuje.“
Mikrobiologické ukazatele - vyplní provozovatel čistírny odpadních vod nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří provádí úpravu kalů ve smyslu § 32 písm. b) zákona. Pokud byly provedeny rozbory pro indikátorový mikroorganismus enterokoky, uvede „Ano“, v opačném případě nevyplňuje. Pokud byly provedeny rozbory pro indikátorový mikroorganismus Escherichia coli, uvede „Ano“, v opačném případě nevyplňuje.
Enterokoky - uvede se rozmezí hodnot získaných z provedených rozborů ve vykazovaném roce (minimální hodnota - maximální hodnota). Tyto hodnoty vyplní provozovatel čistírny odpadních vod nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří provádí úpravu kalů ve smyslu § 32 písm. b) zákona, pokud provedli rozbory pro indikátorový mikroorganismus enterokoky.
Escherichia coli - uvede se rozmezí hodnot získaných z provedených rozborů ve vykazovaném roce (minimální hodnota - maximální hodnota). Tyto hodnoty vyplní provozovatel čistírny odpadních vod nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří provádí úpravu kalů ve smyslu § 32 písm. b) zákona, pokud provedli rozbory pro indikátorový mikroorganismus Escherichia coli.
Termotolerantní koliformní bakterie - uvede se rozmezí hodnot získaných z provedených rozborů ve vykazovaném roce (minimální hodnota - maximální hodnota). Tyto hodnoty vyplní provozovatel čistírny odpadních vod nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří provádí úpravu kalů ve smyslu § 32 písm. b) zákona, pokud provedli rozbory pro indikátorový mikroorganismus termotolerantní koliformní bakterie.
Salmonella spp. - uvede se pozitivní či negativní přítomnost Salmonelly. Tyto hodnoty vyplní provozovatel čistírny odpadních vod nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří provádí úpravu kalu ve smyslu § 32 písm. b) zákona, jehož výsledkem je vznik kalů kategorie I. Nevyplňuje se v případě, že se jedná o kal kategorie II.
K listu č. 4 - Údaje o finanční rezervě, volné kapacitě skládky a poplatcích za ukládání odpadů na skládky
Typ skládky - označí se, zda se jedná o jednoskupinovou nebo víceskupinovou skládku.
Jednoskupinová skládka - uvede se skupina skládky podle vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu14a) S-IO, S-OO nebo S-NO.
Víceskupinová skládka - v případě skládky s více sektory se sloupce "Označení" a "Volná kapacita" vyplňují pro každý sektor skládky na samostatný řádek. Ve sloupci označení se uvede skupina skládky podle vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu14a) S-IO, S-OO nebo S-NO.
Volná kapacita skládky (m3, t) - uvede se rozdíl objemu celkové projektované kapacity a objemu všech odpadů uložených na skládku od zahájení provozu, stav platný k 31. prosinci vykazovaného roku. Přepočet přijatých odpadů na skládky z metrů krychlových na tuny se provede pomocí zjištěných údajů provedeného monitoringu skládky podle normy ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek.
Údaj o kapacitě se udává s přesností na celá čísla.
Stav finanční rezervy k 31. prosinci vykazovaného roku - uvádí se stav finanční rezervy v Kč, doložený výpisem z bankovního účtu.
Kopie výpisu z bankovního účtu s finanční rezervou - výpis z bankovního účtu s finanční rezervou provozovatele skládky ve formátu podle přenosového standardu ministerstva, zveřejněného na portálu veřejné správy.
Údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky:
Poplatek za uložení odpadů na skládky se skládá ze dvou zákonných složek - základní a rizikové. Základní složka poplatku se vztahuje na nebezpečné odpady, ostatní odpady a komunální odpady. Riziková složka se vztahuje na nebezpečné odpady.
Do sloupce celkem se uvede součet za všechny odpady kategorie nebezpečné a ostatní podle zákona o odpadech.
Do sloupce komunální se samostatně uvede údaj za komunální odpady. Za komunální odpady jsou v tomto případě považovány odpady zařazené pod skupinu 20 Katalogu odpadů.
Množství uložených odpadů - uvede se množství odpadů v tunách s přesností na 3 desetinná místa, které bylo ve vykazovaném roce uloženo na skládku.
Množství zpoplatněných odpadů - uvede se množství odpadů uložených ve vykazovaném roce na skládku s přesností na 3 desetinná místa, podléhající poplatkové povinnosti.
Poplatky předepsané - celková částka poplatků v tisících Kč, které měly být ve vykazovaném roce uhrazeny; tzn. součet poplatků vypočtených na základě množství zpoplatněných uložených odpadů a příslušné zákonné sazby poplatku.
Uhrazené poplatky - celková částka poplatků v tisících Kč, která byla provozovateli skládky skutečně původcem odpadu uhrazena včetně poplatků uhrazených původcem na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
K listu č. 5 - Údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady
Obce jsou povinny vyplnit list č. 5 v hlášení za sídlo obce.
Počet původců (IČO) smluvně zapojených do obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady - počet subjektů (jedinečných IČO), které mají s obcí uzavřenou smlouvu o využití obecního systému nakládání s komunálními odpady.
Platba občanů za komunální odpady je nastavena podle množství produkovaných komunálních odpadů - pokud je v obci nastaven systém plateb občanů za komunální odpady podle množství skutečně produkovaných komunálních odpadů nebo objemu přiřazených sběrných nádob na komunální odpady uvede se "Ano", v opačném případě se uvede "Ne".
V obci je nastaven systém nakládání se stavebními odpady od občanů - pokud je v obci nastaven systém nakládání se stavebními odpady od občanů uvede se "Ano", v opačném případě se uvede "Ne".
Sběr textilu od občanů v obci - pokud je v obci nastaven systém sběru textilu v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady nebo jako aktivita předcházení vzniku odpadů nebo i jako činnost soukromých subjektů uvede se "Ano" v opačném případě se uvede "Ne".
 
Příl.20A
zrušena
 
Příl.20B
zrušena
 
Příl.21
zrušena
 
Příl.22
Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona
 
Hlášení určeno pro krajský úřad: 

List č. 1: Identifikační údaje ohlašovatele
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ | IČO | Obchodní firma/název/jméno a příjmení | +--------------------------+------------------------------------------------------------------+ | Ulice | č.p, č.o. | Obec | PSČ | IČZÚJ | +--------------------------+------------------------------------------------------------------+ | Hlášení vyplnil | Jméno | Příjmení | +--------------------------+------------------------------------------------------------------+ | Datum vyhotovení hlášení | | +--------------------------+------------------------------------------------------------------+ | Telefon | E-mail | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 1 zákona | | | nebo integrovaného povolení: | Ano / Ne | +-----------------------------------------------------------+---------------------------------+ | Hlášení o zařízení provozovaném podle | § 14 odst. 2 zákona | Ano / Ne | | | § 33b odst. 1 zákona | Ano / Ne | +---------------------------------------------------------------------------------------------+
List č. 2: Ohlášení údajů o provozu zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 1 zákona nebo integrovaného povolení: | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Identifikační číslo zařízení (IČZ) | | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Datum zahájení provozu zařízení | | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Datum přerušení provozu zařízení (odstávky) | | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Datum obnovení provozu zařízení | | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Datum ukončení provozu zařízení | | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+
List. č. 3 Ohlášení údajů o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Hlášení o zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | První ohlášení za účelem získání IČZ | Ano / Ne | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Identifikační číslo zařízení (IČZ) | | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Integrované povolení | Ano / Ne | | PID (IPPC kód zařízení) | MZP | | Datum zahájení provozu zařízení | | | Datum přerušení provozu zařízení (odstávky) | | | Datum obnovení provozu zařízení | | | Datum ukončení provozu zařízení | | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Při prvním ohlášení nebo změně *: | | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Místní název (název provozovny) | | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Adresa umístění zařízení: | | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Ulice | č.p., č.o. | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Obec | PSČ | IČZÚJ | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Zeměpisné souřadnice přibližného středu | Zeměpisná šířka - N | DD MM SS.sss | | místa stacionárního zařízení: | Zeměpisná délka - E | DD MM SS.sss | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Mobilní zařízení | Ano / Ne | +-----------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Technologie | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Roční projektovaná kapacita zařízení (t/rok) | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení (t/rok) | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Projektovaná denní zpracovatelská kapacita (t/den) | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Maximální okamžitá kapacita zařízení (t) | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Odpady přijímané do zařízení: | Katalogové číslo odpadu | Kategorie | Název odpadu | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Kódy způsobu nakládání s odpadem: | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ *) Vyplňuje se povinně pouze v případě, že se jedná o první ohlášení provozu zařízení podle § 14 odst. 2 a malého zařízení podle § 33b odst. 1 zákona. V případě ohlášení změny se vyplňují aktuální údaje pouze u těch položek, u kterých došlo ke změně.
Vysvětlivky:
List. č. 1: Identifikační údaje ohlašovatele
IČO - vyplňuje se identifikační číslo oprávněné osoby; pokud má oprávněná osoba IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.
Obchodní firma/název/jméno a příjmení - uvede se jméno subjektu tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.
Ulice, Obec, PSČ - uvede se přesná a úplná adresa sídla subjektu.
ICZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území má oprávněná osoba sídlo. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.
Hlášení vyplnil - uvede se jméno, příjmení a kontaktní informace osoby, která formulář vyplnila.
Datum vyhotovení hlášení - datum se uvede ve formátu DD.MM.RRRR.
Hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 1 zákona nebo integrovaného povolení - pokud jsou ohlašovány údaje o provozu zařízení provozovaném podle § 14 odst. 1 zákona nebo integrovaného povolení uvede se "Ano" v opačném případě "Ne".
Hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona - pokud jsou ohlašovány údaje o provozu zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona uvede se "Ano" v opačném případě "Ne".
Hlášení o zařízení provozovaném podle § 33b odst. 1 zákona - pokud jsou ohlašovány údaje o provozu zařízení provozovaném podle § 33b odst. 1 zákona uvede se "Ano" v opačném případě "Ne".
List č. 2: Hlášení údajů o provozu zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů
Vyplňuje v případě ohlášení údajů o provozu zařízení provozovaném podle § 14 odst. 1 zákona nebo integrovaného povolení.
Identifikační číslo zařízení (IČZ) - uvede se identifikační číslo zařízení, pokud již bylo příslušným krajským úřadem přiděleno.
Datum zahájení provozu - uvede se den, měsíc a rok skutečného zahájení provozu ve formátu DD.MM.RRRR. Jedná se i o zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení.
Datum přerušení provozu (odstávky) - v případě dočasného odstavení se uvede datum ve formátu DD.MM.RRRR, ke kterému byl provoz zařízení dočasně pozastaven (porucha, pozastavení činnosti apod.). Ohlašuje se pouze v případě, že přerušení provozu zařízení bude delší než 2 měsíce.
Datum obnovení provozu - v případě obnovení provozu po přerušení resp. dočasném odstavení se uvede datum obnovení provozu zařízení ve formátu DD.MM.RRRR.
Datum ukončení provozu - v případě ukončení provozu zařízení se vyplní datum ve formátu DD.MM.RRRR. U skládek je datem ukončení provozu datum ukončení provozu 1. fáze skládky, kdy již není možné na skládku přijímat odpady ke skládkování.
List. č. 3: Hlášení údajů o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona
Vyplňuje se v případě ohlášení údajů o provozu zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona.
První ohlášení za účelem získání IČZ - pokud se jedná o první ohlášení zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a zařízení podle § 33b odst. 1 zákona označí se "Ano", v opačném případě "Ne".
Identifikační číslo zařízení (IČZ) - uvede se identifikační číslo zařízení, pokud již bylo příslušným krajským úřadem přiděleno.
Integrované povolení - pokud se jedná o zařízení s integrovaným povolením podle zákona o integrované prevenci22), označí se "Ano", v opačném případě "Ne".
PID (IPPC kód zařízení) - identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu 12 místného kódu složený z velkých písmen a čísel.
Datum zahájení provozu - uvede se den, měsíc a rok skutečného zahájení provozu ve formátu DD.MM.RRRR. Vyplňuje se den, kdy do zařízení byly nebo budou poprvé přijímány odpady.
Datum přerušení provozu (odstávky) - v případě dočasného odstavení se uvede datum ve formátu DD.MM.RRRR, ke kterému byl provoz zařízení dočasně pozastaven (porucha, pozastavení činnosti apod.). Ohlašuje se pouze v případě, že přerušení provozu zařízení bude delší než 2 měsíce. V případě zařízení na používání upravených kalů se o přerušení nejedná v období, kdy nedochází k používání upravených kalů, protože je v daném období není možné používat ve smyslu § 3 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 437/2016 Sb.
Datum obnovení provozu - v případě obnovení provozu po přerušení resp. dočasném odstavení se uvede datum obnovení provozu zařízení ve formátu DD.MM.RRRR.
Datum ukončení provozu - v případě ukončení provozu zařízení se vyplní datum ve formátu DD.MM.RRRR.
Místní název (název provozovny) - uvede se totožně s názvem oprávněné osoby nebo název charakterizující druh zařízení nebo vžitý místní název charakterizující druh zařízení (kompostárna apod.). V případě zařízení na používání kalů se uvede „Používání upravených kalů bez jejich dočasného uložení“ nebo „Používání upravených kalů s jejich dočasným uložením“.
Adresa umístění zařízení:
Ulice, č.p. č.o., obec, PSČ - uvede se přesná a úplná adresa umístění ohlašovaného zařízení.
IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce, městského obvodu nebo městské části, kde je umístěno zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.
V případě zařízení na použití upravených kalů se uvedou jako adresa umístění zařízení a zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení údaje vztahující se k místu, které slouží k dočasnému uložení kalů ve smyslu § 2 písm. b) vyhlášky č. 437/2016 Sb., pokud je takových míst u jedné osoby užívající půdu více, uvede se místo s největší kapacitou. Pokud osoba užívající půdu takové místo nemá, uvedou se údaje vztahující se k provozovně této osoby, která používání upravených kalů převážně zajišťuje.
Mobilní zařízení - pokud se jedná o mobilní zařízení, označí se "Ano", v opačném případě "Ne".
Technologie - uvede se komerční název technologie, výrobce technologie a stručný popis provozované technologie.
Odpady přijímané do zařízení - uvedou se jednotlivá katalogová čísla odpadů, názvy a kategorie odpadů v souladu s Katalogem odpadů6) vstupujících do zařízení.
Kódy způsobu nakládání s odpadem - uvedou se kódy způsobu nakládání s odpady podle tabulky č. 1 přílohy č. 20.
Roční projektovaná kapacita zařízení (t/rok) - uvede se podle tabulky č. 1 této přílohy.
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení (t/rok) - uvede se podle tabulky č. 1 této přílohy.
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita (t/den) - uvede se podle tabulky č. 1 této přílohy.
Maximální okamžitá kapacita zařízení (t) - uvede se podle tabulky č. 1 této přílohy.
V případě zařízení na použití upravených kalů se položky Technologie, Roční projektovaná kapacita zařízení, Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení, Projektovaná denní zpracovatelská kapacita a Maximální okamžitá kapacita zařízení nevyplňují.
Tabulka č. 1: Kapacity zařízení:
 
+--------------------------------------+-------+-------------------------------------------------------------------------------+
| Roční projektovaná kapacita zařízení | t/rok | Množství odpadů v tunách za rok, které může zařízení za rok přijmout podle  | 
|                   |    | projektové dokumentace. Pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se   |
|                   |    | plánovaná kapacita.                              |
+--------------------------------------+-------+-------------------------------------------------------------------------------+
| Roční projektovaná zpracovatelská  | t/rok | Množství odpadů v tunách za rok, které může zařízení za rok zpracovat podle  |
| kapacita zařízení          |    | projektové dokumentace. Pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se   |
|                   |    | plánovaná kapacita.                              |
+--------------------------------------+-------+-------------------------------------------------------------------------------+
| Projektovaná denní zpracovatelská  | t/den | Množství odpadů, které lze s ohledem na používanou technologii přijmout    |
| kapacita               |    | do zařízení ke zpracování za jeden den. Pokud neexistuje projektová      |
|                   |    | dokumentace, uvede se plánovaná kapacita.                   |
|                   |    | Údaj má vztah k tomu, zdali bude mít zařízení integrované povolení podle   |
|                   |    | zákona o integrované prevenci22).                       |
+--------------------------------------+-------+-------------------------------------------------------------------------------+
| Maximální okamžitá kapacita zařízení |  t  | Maximální množství odpadů, které se může v jeden okamžik nacházet v zařízení. |
+--------------------------------------+-------+-------------------------------------------------------------------------------+
| Celková projektovaná kapacita    |  m
3
| Kapacita skládky pro uložení odpadů v metrech krychlových tak, jak je | | skládky | | uvedena v projektové dokumentaci. | +--------------------------------------+-------+-------------------------------------------------------------------------------+ | Volná kapacita skládky | m
3
, t | Rozdíl objemu celkové projektované kapacity a objemu všech odpadů | | | | uložených na skládku od zahájení provozu, stav platný k 31. prosinci | | | | vykazovaného roku. Přepočet přijatých odpadů na skládky z metrů krychlových | | | | na tuny se provede pomocí zjištěných údajů provedeného monitoringu skládky | | | | podle technické normy ČSN 83 8036. | +--------------------------------------+-------+-------------------------------------------------------------------------------+ | Plánovaná kapacita skládky | m3 | Celková projektovaná kapacita případných dalších plánovaných etap rozšiřování | | | | skládky. | +--------------------------------------+-------+-------------------------------------------------------------------------------+ Údaje o kapacitách se udávají s přesností na celá čísla.
 
Příl.23
zrušena
 
Příl.24
zrušena
 
Příl.25
Hlášení krajského úřadu o vydaných rozhodnutích podle zákona, včetně ohlášených údajů o zařízeních a přidělovaných identifikačních číslech zařízení a hlášení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydaných rozhodnutích a vyjádřeních podle zákona
Hlášení obsahuje:
1) identifikaci ohlašovatele:
a) identifikační číslo krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
b) název úřadu,
c) úplnou a přesnou adresu úřadu,
d) jméno a příjmení osoby zpracovávající hlášení, včetně kontaktních údajů (telefon, e-mail),
2) informaci o vydaných a platných rozhodnutích a vyjádřeních obsahující:
a) číslo jednací,
b) věc (předmět řízení),
c) datum žádosti, datum vydání rozhodnutí a datum nabytí právní moci,
d) dobu platnosti, pokud je rozhodnutí vydáno na dobu určitou,
e) identifikaci účastníků řízení23) podle stavu platného v době vydání rozhodnutí zahrnující: identifikační číslo osoby, identifikační číslo základní územní jednotky, obchodní firmu nebo název a sídlo, pokud jde o právnickou osobu, obchodní firmu nebo jméno a příjmení a sídlo, pokud jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání,
f) seznam odpadů uvedených v rozhodnutí, vstupujících a vystupujících z technologie a dalších odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno podle provozního řádu nebo odpady podle § 16 odst. 3 zákona, včetně katalogového čísla odpadu, skutečné kategorie odpadu a název odpadu podle Katalogu odpadů6),
g) název, kód zařízení pro katalogizaci typů zařízení podle číselníku, který je součástí přenosového datového standardu ministerstva, zveřejněného na portálu veřejné správy. Uvádí se pouze v případě rozhodnutí týkajících se provozování zařízení a ohlašování zařízení, h) roční projektovanou kapacitu zařízení v tunách za rok nebo celkovou projektovanou kapacitu skládky v metrech krychlových,
i) další údaje o kapacitě podle tabulky č. 1 přílohy č. 22,
j) označení ustanovení zákona o odpadech, podle kterého bylo v řízení rozhodováno, a to podle číselníku, který je součástí přenosového datového standardu ministerstva, zveřejněného na portálu veřejné správy,
3) rozhodnutí, vyjádření podle zákona a provozní řád zařízení ve formátu, který je stanoven v přenosovém datovém standardu ministerstva, zveřejněného na portálu veřejné správy. V odůvodněných případech, zejména z technických důvodů a ekonomických důvodů, je možné upustit od elektronické podoby mapových, obrazových a grafických podkladů, které jsou součástí provozního řádu,
4) údaje z evidence zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1, kterým krajský úřad přidělil identifikační číslo zařízení, včetně těchto čísel, dále včetně PID u zařízení povolených podle integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci22), a to v požadovaném rozsahu údajů podle přenosového datového standardu ministerstva, zveřejněného na portálu veřejné správy,
5) údaje z evidence ohlášených údajů dle § 23 v požadovaném rozsahu údajů podle přenosového datového standardu ministerstva, zveřejněného na portálu veřejné správy.
 
Příl.26
Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| IČOL:                            | Kyvadlová přeprava: Ano / Ne                 |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Odesílatel:                         | Příjemce / vykládka:                     |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| IČO             | IČZ/IČP            | IČO             | IČZ/IČP            |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Obchodní firma/název/jméno a příjmení            | Obchodní firma/název/jméno a příjmení             |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Ulice, č.p., č.o.                      | Ulice, č.p., č.o.                       |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Obec, PSČ                          | Obec, PSČ                           |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| IČZÚJ                            | IČZÚJ                             |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Telefon                           | Telefon                            |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Připojené doklady:                      |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
|                               |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
|                               |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
    
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Nakládka nebezpečného odpadu                                                 |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Místo nakládky:                       | Pořadové číslo místa nakládky:                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| IČO                             | IČZ/IČP                            |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Obchodní firma/název/jméno a příjmení            |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Ulice, č.p., č.o.                      |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Obec, PSČ                          |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| IČZÚJ                            |                                |
+---------+-------------------+--------------------------------+---------------------------+------------------+----------------+
| 1.   | 2.        | 3.                             | 4.        | 5.       |
+---------+-------------------+------------------------------------------------------------+------------------+----------------+
| Poř. č. | Katalogové číslo | Název nebezpečného odpadu                 | Množství (t)   | Počet kusů   |
|     | nebezpečného   | podle Katalogu odpadů                   |         |        |
|     | odpadu podle   |                              |         |        |
|     | Katalogu odpadů  |                              |         |        | 
+---------+-------------------+------------------------------------------------------------+------------------+----------------+

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Dopravce nebezpečného odpadu                                                 |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Dopravce:                          | Pořadové číslo dopravce: 
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| IČO                             | Registrační číslo návěsu                   |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Obchodní firma/název/jméno a příjmení   | Registrační značka přívěsu                            | 
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Ulice, č.p., č.o.                      | Číslo želez. vagónu                      |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Obec, PSČ                          | Číslo vodní, letecké zásilky                 |            
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| IČZÚJ                            | Razítko a podpis:                       |
+--------------------------------------------------------------+                                |
| Telefon                           |                                |
+--------------------------------------------------------------+                                |
| Kód druhu dopravy*)                     |                                |
+--------------------------------------------------------------+                                |
| Registrační značka taž. vozu                 |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Náklad předán dopravci:                   | Náklad předán příjemci:                    |
| Datum              | Čas            | Datum              | Čas            |
| Odesílatel:                         | Příjemce:                           |
| Razítko a podpis:                      | Razítko a podpis:                       | 
|                               |                                |
|                               |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná
Způsob vyplňování Ohlašovacího listu
IČOL - Identifikační číslo ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, které k ohlášené přepravě automaticky přiřazuje Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
Kyvadlová přeprava - Ano se uvede v případě, že se jedná o přepravu dle § 25 odst. 2.
Odesílatel - odesílatelem je původce odpadů ve smyslu § 4 zákona, nebo oprávněná osoba ve smyslu § 4 zákona, která odpad odesílá ze své provozovny nebo zařízení. V případě přepravy mobilním zařízením ke sběru odpadů provozovatel tohoto zařízení.
IČO - uvede se identifikační číslo původce nebo oprávněné osoby; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.
IČZ/IČP - uvede se identifikační číslo zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona, přidělené krajským úřadem, v ostatních případech se uvede identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny ani identifikační číslo zařízení, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám.
Obchodní firma/název/jméno a příjmení - uvede se jméno původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.
Ulice, Obec, PSČ - uvede se přesná a úplná adresa provozovny původce nebo oprávněné osoby.
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídající adrese provozovny původce nebo oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.
Připojené doklady - uvede se seznam dokladů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů2) pro jednotlivé druhy přepravy.
Příjemce / vykládka - uvede se původce odpadů nebo oprávněná osoba a provozovna, do které byl odpad přepraven.
V případě, že v rámci jedné přepravy odpadů je uskutečněno více míst vykládek odpadů, ohlašuje se přeprava odpadů určených pro každé jednotlivé místo vykládky jako samostatná přeprava.
IČO - uvede se identifikační číslo osoby; pokud má osoba IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.
IČZ/IČP - uvede se identifikační číslo zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona, přidělené krajským úřadem, v ostatních případech se uvede identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny ani identifikační číslo zařízení, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám.
Obchodní firma/název/jméno a příjmení - uvede se jméno původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.
Ulice, Obec, PSČ - uvede se přesná a úplná adresa provozovny původce nebo oprávněné osoby, do které byl odpad přepraven.
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídající adrese provozovny původce nebo oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.
Nakládka nebezpečného odpadu
Místo nakládky - informace o skutečném místu naložení odpadu včetně předávajícího a předávaných odpadů. Pokud je v rámci jedné ohlášené přepravy více míst nakládek nebo více předávajících původců nebo oprávněných osob, od kterých je odpad přebírán, každý se zapisuje samostatně pod vlastním pořadovým číslem.
Pořadové číslo místa nakládky - uvede se pořadové číslo nakládky vzestupně od č. 1.
IČO - vyplňuje se identifikační číslo osoby předávající odpady; pokud má osoba IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.
IČZ/IČP - uvede se identifikační číslo zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona, přidělené krajským úřadem, v ostatních případech se uvede identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny, ani identifikační číslo zařízení, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám. V případě nakládky mimo provozovnu (např. stavba) se do IČP/ IČZ vyplňuje kód ORP/ SOP z číselníku správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem.
Obchodní firma/název/jméno a příjmení - uvede se jméno původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.
Ulice, Obec, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa skutečného místa nakládky a to i v případě, že je nakládka uskutečněna mimo areál předávajícího.
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídající adrese skutečného místa nakládky. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.
Sloupec 1 - Poř. č. - uvede se pořadové číslo druhu přepravovaného odpadu v rámci jedné nakládky.
Sloupec 2 - Katalogové číslo nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů - uvede se kód druhu odpadu podle Katalogu odpadů6).
Sloupec 3 - Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů - uvede se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů6). Je možno uvést i zkrácený název.
Sloupec 4 - Množství - uvede se množství přepravovaného odpadu v tunách.
Sloupec 5 - Počet kusů - uvede se počet kusů obalů, ve kterých je odpad přepravován.
Dopravce nebezpečného odpadu
Dopravce - uvedou se údaje o dopravci, který zahajuje přepravu odpadu od odesílatele. Jde o osobu zabezpečující přepravu odpadu nebo odesílatele nebo příjemce odpadu, pokud sami zabezpečují přepravu. Pokud přepravu zajišťuje více dopravců, uvedou se samostatně s vlastním pořadovým číslem.
Pořadové číslo dopravce - uvede se pořadové číslo dopravce vzestupně od č. 1.
IČO - uvede se identifikační číslo osoby, pokud má osoba IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.
Obchodní firma/název/jméno a příjmení - uvede se jméno dopravce tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.
Ulice, Obec, PSČ - uvede se přesná a úplná adresa sídla dopravce.
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídající adrese sídla dopravce. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.
Razítko a podpis: Dopravce zde potvrdí účast na přepravě odpadů.
Náklad předán dopravci:
Datum, čas předání odpadu dopravci, identifikace odesílatele, razítko a podpis.
Náklad předán příjemci:
Datum, čas předání odpadu příjemci, identifikace příjemce, razítko a podpis.
 
Příl.27
Dopravce odpadů
Hlášení určeno pro krajský úřad:
 
--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| IČO                             |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Obchodní firma/název/jméno a příjmení            |                                |  
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Ulice                            | č.p, č.o.                           |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Obec                             | PSČ                              |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| IČZÚJ                            |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Datum zahájení činnosti                   |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Datum přerušení činnosti                   |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Datum obnovení činnosti                   |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Datum ukončení činnosti                   |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Hlášení vyplnil                       | Jméno            | Příjmení            |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Datum vyhotovení hlášení                   |                                |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
| Telefon                           | E-mail                            |
+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
Způsob vyplňování hlášení dopravců:
IČO - uvede se identifikační číslo osoby; pokud má osoba IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.
Obchodní firma/název/jméno a příjmení - uvede se jméno dopravce tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.
Ulice, Obec, PSČ - uvede se přesná a úplná adresa sídla dopravce.
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce adresy sídla dopravce. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.
Datum zahájení činnosti - uvede se den, měsíc a rok skutečného zahájení činnosti ve formátu DD.MM.RRRR.
Datum přerušení činnosti - v případě dočasného pozastavení činnosti se uvede datum ve formátu DD.MM.RRRR, ke kterému byla činnost dopravce dočasně pozastavena. Ohlašuje se pouze v případě, že přerušení činnosti bude delší než 2 měsíce.
Datum obnovení činnosti - v případě obnovení činnosti uvede datum obnovení činnosti zařízení ve formátu DD.MM.RRRR.
Datum ukončení činnosti - v případě ukončení činnosti se vyplní datum ve formátu DD.MM.RRRR.
Hlášení vyplnil - uvede se jméno, příjmení a kontaktní informace osoby, která formulář vyplnila.
Datum vyhotovení hlášení - datum se uvede ve formátu DD.MM.RRRR.
 
Příl.28
zrušena
 
Příl.29
Označování nebezpečných odpadů
1. Prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže) obsahující odpady s nebezpečnými vlastnostmi uvedenými v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů20) se označují písemně názvem odpadu, jeho katalogovým číslem a dále kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem "nebezpečný odpad" a výstražným grafickým symbolem vycházejícím z přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí21) a grafickým symbolem nebezpečné vlastnosti HP 9 podle Evropské dohody ADR2).
2. Označení kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem "nebezpečný odpad" a výstražným grafickým symbolem se uvádí na označovacím štítku, který je umístěn tak, aby byl při běžném nakládání viditelný pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady. Název odpadu a jeho katalogové číslo musí být při běžném nakládání viditelné pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady, a mohou být součástí štítku. Pokud jsou název odpadu a jeho katalogové číslo součástí štítku, musí být uvedeny stejnou velikostí písma jako nápis "nebezpečný odpad". Část štítku s názvem odpadu a jeho katalogovým číslem se nezapočítává do minimálních rozměrů štítku podle bodu 4.
3. V případě, že odpad vykazuje současně více nebezpečných vlastností je prostředek a místo pro soustřeďování nebezpečných odpadů označeno štítkem se dvěma nebo více grafickými symboly všech těchto nebezpečných vlastností.
4. Nejmenší možné rozměry označení nebezpečných odpadů (štítků) jsou stanoveny v následující tabulce:
 
+-----------------------+-----------------------------+---------------------------------+
| Velikost obalu (l)  | Nejmenší rozměr štítku (mm) | Rozměry každého z výstražných  |
|            |               | symbolů (v milimetrech)    |
+-----------------------+-----------------------------+---------------------------------+
| menší nebo rovno 3  | pokud možno alespoň     | větší než 10 x 10        |
|            | 52 × 74           | pokud možno alespoň 16 x 16   |
+-----------------------+-----------------------------+---------------------------------+
| větší než 3 a menší  | alespoň 74 × 105      |  alespoň 23 x 23        |
| nebo rovno 50     |               |                 |
+-----------------------+-----------------------------+---------------------------------+
| větší než 50 a menší | alespoň 105 x 148      |  alespoň 32 x 32       |
| nebo rovno 500    |               |                 |
+-----------------------+-----------------------------+---------------------------------+
| větší než 500     | alespoň 148 x 210      |  alespoň 46 x 46       |
+-----------------------+-----------------------------+---------------------------------+
5. Použití grafických symbolů podle tabulky:
Grafické symboly mají černý znak na bílém podkladu s červeným rámečkem, který je dostatečně široký, aby byl jasně viditelný.

Vysvětlivky k tabulce:
a) Pro nebezpečné odpady obsahující látky (nebo směsi) klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: žíravost pro kůži Skin corr. 1A, (H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí) a na poškození očí Eye dam. 1, (H318 Způsobuje vážné poškození očí).
b) Pro nebezpečné odpady obsahující látky (nebo směsi) klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: dráždivost pro kůži Skin irrit. 2 (H315 Dráždí kůži) a na podráždění očí Eye irrit. 2 (H319 Způsobuje vážné podráždění očí).
V případě, že odpad obsahuje nebo je podezření, že odpad obsahuje nebezpečné látky nebo směsi uvedené v písmeni a) i v písmeni b), pak se použije grafický symbol uvedený pod písmenem a).
c) V případě, že odpad nebude vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl, ale bude uvolňovat do vodného výluhu škodliviny v množstvích překračujících hodnoty limitních koncentrací ve výluhu stanovených v tabulce č. 2 přílohy k vyhlášce o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, nebo pokud obsahuje látku, které je možné přiřadit alespoň jednu vlastnost ze standardních vět o nebezpečnosti nebo doplňkových informací o nebezpečnosti uvedených v tabulce č. 9 v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů20), přiřazuje se mu grafický symbol pod pořadovým číslem 5 a název nebezpečné vlastnosti "Následně nebezpečný".
 
Příl.30
Formulář pro ohlašování údajů podle čl. 12 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852


 
Příl.31
Vzor osvědčení podle čl. 14 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 
Příl.32
Vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852


Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 41/2005 Sb.
Přechodné ustanovení
Pokud provozovatel skládky po posouzení shody stavu skládky podle § 12a bodu 2 zjistí, že se na něj nevztahuje povinnost předložit návrh plánu úprav skládky podle čl. II bodu 3 zákona č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uchovává vyplněnou přílohu č. 28 v rámci archivace evidence uložených odpadů podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona a oznámí tuto skutečnost orgánu veřejné správy příslušnému k vydání souhlasu k provozování skládky.
Čl. III vyhlášky č. 353/2005 Sb.
Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů se zasílá na formuláři uvedeném v příloze č. 8 zvláštního právního předpisu11a) příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností poprvé za rok 2006.
-----
11a) Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).
Čl. II vyhlášky č. 351/2008 Sb.
Přechodné ustanovení
Osoby, na které se vztahují povinnosti podle § 22, mohou ohlašovat evidenci odpadů za rok 2008 podle dosavadních právních předpisů.
Čl. II vyhlášky č. 83/2016 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Nebezpečný odpad nemusí být do 31. května 2016 označen podle § 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud je označen alespoň nápisem „nebezpečný odpad“.
2. Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu nemusí být do 31. května 2016 označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud je označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Identifikační list nebezpečného odpadu nemusí do 31. května 2016 obsahovat údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud obsahuje údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
4. Dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, je v rámci písemných informací podle přílohy č. 2 bodu 2 písm. a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, povinen poskytovat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny od 1. května 2016.
5. Při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni používat identifikační číslo provozovny u údajů o odpadech, které budou předány a převzaty po 30. červnu 2016.
1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID).
3) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
4) Například ČSN EN 840.
5) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
6) Příloha č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
7) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech.
7a) Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění pozdějších předpisů.
8) ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek, ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek.
9) Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů.
10c) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
10d) Příloha č. 1 bod 4.6. nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
10e) § 40 a 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. § 19 a 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
10f) § 21 odst. 6 písm. c) nařízení vlády č. 178/2001 Sb.
10g) § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.
10h) § 41 zákona č. 258/2000 Sb.
10i) Zákon č. 258/2000 Sb. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.
11) Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.
11a) Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).
12) § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
14) ČSN 83 8035 Uzavírání a rekultivace skládek.
14a) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
15) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., v platném znění.
16) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17) Například vyhláška č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší.
18) § 5 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.
19) Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).
Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).
Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky).
20) Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.
21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
22) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
23) § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.