452/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.

Schválený:
452/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2022,
kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 95 odst. 1 k provedení § 52 písm. a) a c) a § 60 a v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 95 odst. 2 k provedení § 52 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. a) bodě 1 se slova "kterými jsou lékařské prohlídky prováděné poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství," zrušují.
2. V § 2 písm. a) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
"2. hodnocení výsledků sledování zátěže organizmu zaměstnanců působením rizikových faktorů pracovního prostředí (dále jen "rizikový faktor"), včetně výsledků biologických expozičních testů, za účelem stanovení této zátěže; rizikovými faktory se rozumí rizikové faktory pracovních podmínek podle přílohy k této vyhlášce a podle právních předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví a zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3) a dále rizika ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce (dále jen "profesní riziko") včetně rizik vyplývajících z jiných právních předpisů,
3) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.".
3. V § 2 písmeno b) zní:
"b) poradenství jsou veškeré poradenské činnosti nezbytné pro účely písmene a) na základě zjištění při dohledu podle písmene c), a dále školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a poradenské činnosti při zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele,".
4. V § 2 písm. c) bodě 3 se za slovo "rizik" vkládají slova "při práci" a za slova "pracovních úrazů" se doplňují slova " , ohrožení nemocí z povolání".
5. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
"(2) Dohled podle § 2 písm. c) se vykonává na pracovištích zaměstnavatele nejméně jedenkrát za 3 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen "riziková práce"), anebo jde-li o profesní riziko nebo jsou-li pro vykonávané práce stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5). U ostatních prací zařazených v kategorii první a druhé podle zákona o ochraně veřejného zdraví se dohled provádí, pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb; v těchto případech frekvenci stanoví zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb s ohledem na charakter provozu a výskyt rizikových faktorů. Dohled se neprovádí zejména v dopravních prostředcích zaměstnavatele a v zařízeních, která jsou ve zkušebním provozu.
5) Například zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků, nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka).".
6. § 4 zní:
 
"§ 4
Rozsah pracovnělékařských služeb se stanoví s ohledem na zdravotní náročnost vykonávaných prací podle jejich zařazení do kategorií podle zákona o ochraně veřejného zdraví, podle obsahu činností u prací s profesním rizikem nebo podle obsahu činností, jejichž výkon je stanoven jinými právními předpisy5). Provedení pracovnělékařské prohlídky zahrnuje provedení základního vyšetření, zhodnocení výsledků zjištěného zdravotního stavu, diferenciálně diagnostickou a posudkovou rozvahu, případně též vyžádání odborných vyšetření a jejich zhodnocení, provedení záznamu do zdravotnické dokumentace, zpracování lékařského posudku a zajištění jeho předání oprávněným osobám a související administrativní činnost.".
7. Nad označením § 6 skupinový nadpis zní:
"Pracovnělékařské prohlídky, lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání a odborná vyšetření".
8. V § 6 odstavec 1 zní:
"(1) Pracovnělékařské prohlídky, včetně odborných vyšetření (dále jen "pracovnělékařská prohlídka"), a lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, včetně odborných vyšetření (dále jen "lékařská prohlídka ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání"), se provádějí za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů (dále jen "nemoc"), které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci nebo vzdělávání. Rizikové faktory a seznam nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci nebo vzdělávání při výskytu těchto faktorů, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle § 11, jsou stanoveny v příloze této vyhlášky, pokud není stanoveno jinak5).".
9. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "lékařské prohlídky ke vzdělávání nebo průběhu vzdělávání nebo každé pracovnělékařské prohlídky" nahrazují slovy "pracovnělékařské prohlídky a každé lékařské prohlídky ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání".
10. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova "č. 2 k této vyhlášce" nahrazují slovy "této vyhlášky" a slova "rizikem ohrožení zdraví" se nahrazují slovy "profesním rizikem".
11. V § 7 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova " , nedohodne-li se zaměstnavatel s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jinak".
12. V § 7 odst. 5 se slova "č. 2 k této vyhlášce" nahrazují slovy "této vyhlášky".
13. § 8 se zrušuje.
14. V § 11 odst. 2 písm. a) se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova " , pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují".
15. V § 11 odst. 2 písm. b) se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova " , pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují".
16. V § 11 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "riziko ohrožení zdraví" nahrazují slovy "profesní riziko".
17. V § 11 odst. 4 se slova "č. 2 k této vyhlášce" nahrazují slovy "této vyhlášky".
18. V § 11 odstavec 5 zní:
"(5) Periodické prohlídky se dále provádějí v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud jde o práce v profesním riziku nebo konané podle jiného právního předpisu nebo pokud provádění těchto prohlídek zaměstnanec či zaměstnavatel vyžaduje.".
19. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Vyžaduje-li zaměstnanec nebo zaměstnavatel periodickou prohlídku, vystaví zaměstnavatel zaměstnanci žádost o provedení této prohlídky.".
20. V § 12 odst. 2 písm. d) se slovo "opakovaně" nahrazuje slovy "nejméně dvakrát" a za slova "jiných vyšetření" se vkládají slova "nebo měření".
21. V § 12 odst. 2 písm. f) bodě 1 se za slova "součástí je" vkládá slovo "profesní" a slova "ohrožení zdraví" se zrušují.
22. V § 12 odst. 2 písm. f) se na konci textu bodu 3 doplňují slova " , nejedná-li se o přerušení výkonu práce z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené".
23. V § 12 odst. 2 písm. f) závěrečné části ustanovení se slovo "nejdéle" zrušuje.
24. V § 12 odst. 4 písm. a) se za slova "pracovní neschopnost" vkládají slova "(dále jen "mimořádná prohlídka v neúplném rozsahu")" a na konci textu písmene a) se doplňují slova "nebo pokud to poskytovatel pracovnělékařských služeb nevyžaduje".
25. V § 12 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova "(dále jen "mimořádná prohlídka v úplném rozsahu")".
26. V § 12 odstavec 5 zní:
"(5) Při provedení mimořádné prohlídky v úplném rozsahu se stanoví nová lhůta pro provedení další periodické prohlídky podle § 11. Při provedení mimořádné prohlídky v neúplném rozsahu nedochází ke změně lhůty provedení periodické prohlídky stanovené při předchozí prohlídce podle § 11, pokud z lékařského posudku nevyplývá jinak.".
27. V § 13 odst. 2 písm. a) bodě 3 se slovo "opakovaně" nahrazuje slovy "nejméně dvakrát".
28. V § 14 odst. 1 se slova "potřebné zdravotní péče" nahrazují slovy "potřebných zdravotních služeb".
29. V § 14 odst. 2 se v úvodní části ustanovení text "č. 2" zrušuje.
30. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:
 
"§ 14a
(1) Lékařskými prohlídkami ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání jsou
a) lékařská prohlídka uchazeče o vzdělávání ve střední škole nebo vyšší odborné škole; provádí se před podáním přihlášky ke vzdělávání do příslušného oboru vzdělání,
b) lékařská prohlídka žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání
1. při změně zdravotního stavu,
2. před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nejde-li o případy, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání podle zákona neprovádí,
c) lékařská periodická prohlídka (dále jen "periodická prohlídka") žáka nebo studenta; provádí se jedenkrát ročně, pokud žák nebo student při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonává rizikové práce; dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den vydání lékařského posudku před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu.
(2) Lékařské prohlídky podle odstavce 1
a) písm. a) nebo b) bodu 1 se provádějí na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého uchazeče o vzdělávání, žáka nebo studenta nebo zletilého uchazeče o vzdělávání, žáka nebo studenta; jde-li o žáka nebo studenta s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, lze tyto prohlídky v nezbytných případech provést na žádost ředitele příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
b) písm. b) bodu 2 a písm. c) se provádějí na základě žádosti ředitele školy; jde-li o praktické vyučování nebo praktickou přípravu uskutečňovanou na pracovišti právnické nebo fyzické osoby, vyžádá si ředitel školy pro účely žádosti od těchto osob údaje o druhu a režimu práce, kterou bude žák nebo student vykonávat, a o zdravotních a bezpečnostních rizicích této práce a míře rizik vyjádřené kategorií práce.".
31. V § 15 odst. 1 písm. c) se za slova "o druhu práce" vkládají slova "a konkrétní pracovní činnosti" a slova "režimu práce" se nahrazují slovy "režimu pracovní doby".
32. § 16 a 17 včetně skupinového nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 znějí:
"Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci a lékařský posudek ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání
 
§ 16
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vedle náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace26) obsahuje
a) identifikační údaje zaměstnavatele, a to
1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
2. adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,
b) údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, dále údaje o druhu práce a o konkrétní pracovní činnosti, režimu pracovní doby, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,
c) posudkový závěr,
d) identifikační údaje posuzujícího lékaře a jeho podpis a
e) termín provedení mimořádné prohlídky, je-li takový postup důvodný.
 
§ 17
(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání kromě náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace26) obsahuje
a) identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy, adresu sídla školy a identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno,
b) kód a název oboru vzdělání, ke kterému byl uchazeč o vzdělání posuzován,
c) posudkový závěr a
d) identifikační údaje posuzujícího lékaře a jeho podpis.
(2) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání vedle náležitostí podle odstavce 1 obsahuje
a) kód a název oboru vzdělání posuzované osoby, údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek a
b) termín provedení další prohlídky, je-li provedení této prohlídky důvodné.
26) Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.
§ 43 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.".
33. Příloha č. 1 se zrušuje.
Dosavadní příloha č. 2 se označuje jako "Příloha k vyhlášce č. 79/2013 Sb.".
34. V úvodní části přílohy položce "Zdravotní náročnost vykonávané práce" se slova "riziko ohrožení zdraví" nahrazují slovy "profesní riziko".
35. V příloze nadpis části I. zní:
"Část I. Rizikové faktory pracovních podmínek".
36. V příloze části I. se pod nadpis vkládá věta "Tato část přílohy se vztahuje jen na rizikové práce, není-li stanoveno jinak v této příloze nebo jiným právním předpisem.".
37. V příloze části I. bodě 2.32.1. položce "Periodická prohlídka" se za slova "základní vyšetření" vkládá čárka.
38. V příloze části I. bodě 3.5. položce "Vstupní prohlídka" se za slova "základní vyšetření," vkládá slovo "orientační" a za slova "tónová audiometrie" se vkládají slova "nebo screeningová audiometrie".
39. V příloze části I. bodě 4.1. písm. A. se na konci bodu 4. tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 5., který zní:
"5. morbidní obezita s indexem tělesné hmotnosti (BMI) nad 40.".
40. V příloze části I. nadpisu bodu 7.2.1. se slova "a látky, které mohou dráždit kůži" nahrazují slovy "které jsou látkami dráždícími kůži".
41. V příloze nadpis části II. zní:
"Část II. Profesní rizika".
42. V příloze části II. úvodní části bodu 1. se slova "ve školách a školských zařízeních podle školského zákona," zrušují, slova "s výjimkou prací v objektech, u kterých není obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty," se nahrazují slovy "jejíž součástí je obvyklý přímý kontakt s klienty nebo pacienty," a slova "Poznámka: Pro práce ve školství, při kterých je její součástí hlasová zátěž, platí i položka 12." se zrušují.
43. V příloze části II. se bod 2. zrušuje.
Dosavadní body 3. až 14. se označují jako body 2. až 13.
44. V příloze části II. se bod 4. zrušuje.
Dosavadní body 5. až 13. se označují jako body 4. až 12.
45. V příloze části II. v nadpisu bodu 5. se slova "jiného právního předpisu25) " nahrazují slovy "jiných právních předpisů25) ".
Poznámka pod čarou č. 25 zní:
"25) Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.
Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.".
46. V příloze části II. bodě 7. písm. B. bod 4. zní:
"4. středně těžká a těžká porucha sluchu,".
47. V příloze části II. bodě 8. písm. A. bod 7. zní:
"7. středně těžká a těžká porucha sluchu,".
48. V příloze části II. se bod 10. zrušuje.
Dosavadní body 11. a 12. se označují jako body 10. a 11.
49. V příloze části II. nadpisu bodu 10. se za slova "Noční práce" doplňují slova ": zaměstnanci pracující v noci podle § 78 odst. 1 písm. k) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.".
50. V příloze části II. bodě 10. nadpisu písmene B. se za slovo "Nemoci" vkládají slova "a rizika".
51. V příloze části II. bodě 10. písm. B. se na konci textu bodu 5. doplňují slova " , pravidelné a dlouhodobé užívání léků na spaní a na uklidnění".
52. V příloze části II. bodě 10. písm. B. se na konci bodu 7. tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 8. a 9., které znějí:
"8. závažná metabolická onemocnění včetně diabetu mellitu a metabolického syndromu,
9. rakovina prsu nebo přítomnost významně zvýšeného rizika vzniku rakoviny prsu.".
53. V příloze části II. nadpis a úvodní část bodu 11. zní:
"
11. Další práce nebo činnosti v profesním riziku, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb a práce zařazené do kategorie druhé, jejichž součástí jsou níže uvedené rizikové faktory pracovních podmínek podle části I.
Rizikové faktory pracovních podmínek podle části I.:
1. látky s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním - karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B a mutageny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B,
2. látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B
a. kovová rtuť a její anorganické sloučeniny,
b. arzén a jeho sloučeniny,
c. berylium a jeho sloučeniny,
d. kadmium a jeho sloučeniny,
e. chróm a jeho VI-mocné sloučeniny,
3. nikl a jeho sloučeniny,
4. organické sloučeniny fosforu (například organofosfáty - OF a trikrezylfosfát-TKP a další),
5. fluór a jeho anorganické a organické sloučeniny,
6. trichlorethylen a tetrachlorethylen (perchlorethylen),
7. tetrachlormethan, trichlormethan (chloroform), dichlormethan (methylenchlorid), 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, 1,1,1-trichlorethan, 1,1,2-trichlorethan,
8. vinylchlorid (chlorethen),
9. 1,3-butadien (buta-1,3dien),
10. aromatické a heterocyklické aldehydy (například 2-furaldehyd (furfural), tetrahydrothiopyran-3-karboxaldehyd, benzaldehyd),
11. akrylonitril a jiné nitrily (například acetonitril, propannitril, malononitril, adiponitril dimethylformamid),
12. benzen,
13. styren (vinylbenzen) a divinylbenzen a styrenoxid,
14. aromatické nitro sloučeniny (například nitrobenzen, nitrotolueny, dinitrobenzeny, dinitrotolueny, trinitrotoluen, dinitrofenol, trinitrofenol (kyselina pikrová), dinitro-o-krezol, dinitrochlorbenzen),
15. aromatické amino sloučeniny (například anilín, p-toluidin, m-toluidin, benzidin a jeho soli, dichlorbenzidin a jeho soli, 2-naftylamin, 4-aminobifenyl a jeho soli, o-toluidin) se zvláštním zřetelem na C, M a R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci,
16. polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny (například 2,3,7,8-TCDD) a dibenzofurany,
17. polycyklické aromatické uhlovodíky (například benzo(a)pyren, benzo(a)anthracen, benzo(e)acefenanthrylen, benzo(j)fluoranthen, benzo(k) fluoranthen, dibenzo(a,h)anthracen, chrysen, benzo(e)pyren),
18. karbamátové insekticidy (například inhibitory AChE - aldicarb, carbofuran, methomyl, bendiocarb, carbaryl, pirimicarb),
19. sloučeniny cínu (vztahuje se pouze na inhalační expozici),
20. ethylenoxid (oxiran) a epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan; chlormethyloxiran),
21. halogenované alkylethery a arylethery (například bis(chlormetyl)ether a chlorometylmethylether),
22. formaldehyd a jiné alifatické aldehydy (například acetaldehyd, butyraldehyd, paraldehyd (2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan), glutaraldehyd, metaldehyd, akrylaldehyd (akrolein)),
23. svařování elektrickým obloukem s ohledem na inhalační expozici, včetně svařování nerezové oceli,
24. alergeny a iritancia vyvolávající bronchiální astma a alergickou rinitidu - vysokomolekulární, nízkomolekulární alergeny a látky vyvolávající exogenní alergickou alveolitidu,
25. faktory, které způsobují maligní nádory kůže (sluneční záření, umělé UV záření),
26. kontaktní alergeny a látky, které mohou vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, kontaktní iritancia, které jsou látkami dráždícími kůži,
27. látky s převážně aknegenním účinkem typu chladících kapalin a řezných olejů s výjimkou látek uvedených v položce 17,
28. další látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci,
29. vibrace s přenosem na horní končetiny,
30. nepřijatelné pracovní polohy.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Osoba uznaná za zdravotně způsobilou podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zdravotně způsobilou podle této vyhlášky do uplynutí doby platnosti jejího lékařského posudku nebo do provedení nejbližší pracovnělékařské prohlídky, nestanoví-li zákon jinak.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.