436/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Schválený:
436/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 95 odst. 1 k provedení § 52 písm. a), c) a d) a § 60 a v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 95 odst. 2 k provedení § 52 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Čl. 45 odst. 3 písm. a) a b), čl. 45 odst. 4, čl. 47 a čl. 49 směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.
Čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/10/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami (pátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Čl. 14 bod 1 přílohy směrnice Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF).".
2. V § 2 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova "včetně rizik vyplývajících z jiných právních předpisů".
3. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova "jiným právním předpisem5)" nahrazují slovy "v části II přílohy č. 2 k této vyhlášce nebo jiným právním předpisem5)".
4. V § 4 se ve větě první za slovem "předpisem5)" vkládá čárka.
5. V § 5 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , a dále doklad o převzetí záznamu zaměstnavatelem, pokud toto převzetí není stvrzeno podpisem zaměstnavatele nebo osoby jednající jeho jménem v záznamu".
6. V § 6 odstavec 2 zní:
"(2) Zdravotní stav za účelem posouzení zdravotní způsobilosti při pracovnělékařských prohlídkách se hodnotí na základě
a) informací zjištěných při dohledu podle § 2 písm. c), nejde-li o případ, kdy pracovnělékařskou prohlídku vykonává registrující poskytovatel,
b) údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské prohlídky,
c) závěrů základního vyšetření a popřípadě dalších odborných vyšetření a
d) údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen "zdravotnická dokumentace registrujícího poskytovatele"), pokud se takový výpis podle zákona nebo této vyhlášky vyžaduje; je-li ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě poskytovatelem pracovnělékařských služeb (dále jen "zdravotnická dokumentace o pracovnělékařských službách") dříve vyžádaný výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele a tato skutečnost je uvedena v žádosti o výpis, v novém výpisu lze v případě zjištění změn ve zdravotním stavu posuzované osoby registrujícím poskytovatelem uvést pouze údaje za období od vydání dříve vyžádaného výpisu.
Údaje ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, který je zároveň poskytovatelem pracovnělékařských služeb, se zaznamenají v nezbytném rozsahu do zdravotnické dokumentace o pracovnělékařských službách.".
7. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Posuzuje-li zdravotní stav registrující poskytovatel zdravotních služeb na základě žádosti podle § 54 odst. 2 písm. b) zákona, postupuje se podle odstavce 2 písm. b) a c).".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
8. V § 7 odst. 2 písm. b) se za slovo "prováděná" vkládají slova "v případě mimořádné prohlídky".
9. V § 7 odst. 2 písm. d) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:
"2. jestliže posuzovaná osoba není registrována u žádného registrujícího poskytovatele a pokud je to podle zjištění zdravotního stavu při základním vyšetření k vyloučení nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci nebo vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, důvodné; sdělení, že posuzovaná osoba není registrována u žádného registrujícího poskytovatele, se zaznamená do zdravotnické dokumentace o pracovnělékařských službách,".
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.
10. V § 7 odst. 6 se za slovo "osoby" vkládají slova " , jehož součástí bude doporučení ohledně závěru o její zdravotní způsobilosti, a to".
11. V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Pokud jsou pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci stanoveny touto vyhláškou nebo jinými právními předpisy rozdílné lhůty pro provedení periodické prohlídky, provedou se při prováděné periodické prohlídce pouze taková odborná vyšetření, která jsou nezbytná s ohledem na důvod této prohlídky. To nebrání postupu podle odstavce 2 písm. d).".
12. V § 8 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:
"2. před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nejde-li o případy, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání podle zákona neprovádí,".
13. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova " ; dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den vydání lékařského posudku před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu".
14. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slovo "nezletilého" a za slovo "zletilého" vkládají slova "uchazeče o vzdělávání,".
15. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo "lékařská" zrušuje.
16. V § 10 odst. 2 se za slovo "též" vkládají slova "před změnou druhu práce nebo" a slova " , a to bez ohledu na to, zda změna takových podmínek vede ke změně výsledné kategorie práce" se nahrazují slovy "nebo jejich změna, popřípadě zařazení k výkonu rizikové práce".
17. V § 11 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova "5 let" nahrazují slovy "4 roky".
18. V § 11 odst. 2 písm. b) bodě 2 se číslo "3" nahrazuje číslem "2".
19. V § 11 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo "zdraví" vkládají slova " , pokud není pro provedení periodické prohlídky podle odstavce 2 stanovena kratší lhůta".
20. V § 11 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
"(4) Odstavec 2 nebo 3 se nepoužije, pokud je jiným právním předpisem11) nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce stanoveno jinak.
11) Například zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 361/2003 Sb., vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.".
21. V § 11 odstavec 5 zní:
"(5) Periodické prohlídky se dále provádějí v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud
a) je stejný druh práce vykonáván na základě těchto dohod opakovaně a součet dob, po které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky podle odstavce 2 nebo 3, popřípadě podle jiného právního předpisu, nebo
b) zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.".
22. V § 11 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den
a) vydání lékařského posudku na základě
1. vstupní prohlídky nebo mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nebo
2. periodické prohlídky, pokud dosavadní lékařský posudek pozbyl platnosti, nebo
b) započetí výkonu práce stejného druhu poprvé sjednaného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr podle odstavce 5.".
23. Poznámka pod čarou č. 12 zní:
"12) Zákon č. 263/2016 Sb.".
24. V § 12 odst. 2 písm. e) se slovo "interval" nahrazuje slovy "lhůta pro provedení".
25. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se závěrečná část písmene f) "mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.".
26. V § 12 odstavce 4 a 5 znějí:
"(4) Při mimořádné prohlídce podle
a) odstavce 2 písm. a) až d) nebo písm. f) bodu 1 nebo 2 nebo odstavce 3 písm. b) se zdravotní stav posuzované osoby posuzuje na základě základního a dalších odborných vyšetření, která jsou nezbytná s ohledem na důvod prohlídky, a výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, popřípadě též lékařské zprávy ošetřujícího lékaře, který ukončil dočasnou pracovní neschopnost; výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele není třeba požadovat, pokud od vydání posledního lékařského posudku uplynula doba kratší než 6 měsíců,
b) odstavce 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nebo odstavce 3 písm. a) se zdravotní stav posuzované osoby posuzuje na základě základního a dalších odborných vyšetření podle § 7 odst. 2 a výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele.
(5) S výjimkou mimořádné prohlídky podle odstavce 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3, kdy se stanoví nová lhůta pro provedení další periodické prohlídky podle § 11, nedochází provedením mimořádné prohlídky ke změně lhůty provedení periodické prohlídky stanovené při předchozí prohlídce podle § 11, pokud z lékařského posudku nevyplývá jinak.".
27. V § 12 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Má-li platnost dosavadního lékařského posudku uplynout v době kratší než 90 dnů nebo dosavadní lékařský posudek již není platný, a dojde-li v této době k souběhu mimořádné a periodické prohlídky, provede se periodická prohlídka; přitom se provedou i vyšetření potřebná pro mimořádnou prohlídku stanovená posuzujícím lékařem s ohledem na důvod provedení mimořádné prohlídky, nebo vyšetření stanovená v rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.".
28. V § 13 odst. 1 se slova "na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon," zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Pro zjištění zdravotního stavu zaměstnance podle věty první není třeba výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele požadovat.".
29. V § 13 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
"(2) Výstupní prohlídka se provádí
a) při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu vždy, pokud
1. zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté,
2. u zaměstnance byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud trvají, nebo
3. zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním byla uznána opakovaně dočasná pracovní neschopnost, popřípadě bylo provedeno nové bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění podle právního předpisu upravujícího odškodňování způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání24),
b) před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo
c) pokud tak stanoví jiný právní předpis.
Na základě provedení výstupní prohlídky je posuzované osobě a osobě, která o prohlídku požádala, předáno potvrzení o jejím provedení. Kopie potvrzení se zakládá do zdravotnické dokumentace pracovnělékařských služeb.
24) Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb.".
30. V § 13 odstavec 3 zní:
"(3) Výstupní prohlídka při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu se dále provede v případě, kdy o to požádá zaměstnavatel nebo jeho prostřednictvím zaměstnanec.".
31. V § 15 písm. a) bod 2 zní:
"2. adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,".
32. V § 15 písm. b) se slova "na území České republiky, nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nebo, nemá-li takovou adresu, adresu místa bydliště" nahrazují slovy "popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince".
33. V § 15 se na konci textu písmene c) doplňují slova " ; v případě výstupní prohlídky se pro potřeby následné prohlídky uvede údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru,".
34. V § 15 se na konci textu písmene d) doplňují slova " ; v případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i tato skutečnost".
35. V § 15 se na konci textu písmene e) doplňují slova " ; v případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i důvod pro provedení mimořádné prohlídky".
36. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) V případě žádosti o provedení výstupní prohlídky se odstavec 1 použije obdobně.".
37. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 15a
Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání
(1) Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole obsahuje tyto náležitosti:
a) identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy a adresu sídla školy,
b) identifikační údaje uchazeče o vzdělávání, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu uchazeče o vzdělávání, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
c) kód a název oboru vzdělání uvedený v přihlášce ke studiu,
d) důvod provedení prohlídky.
(2) Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání vedle náležitostí podle odstavce 1 písm. a), b) a d) obsahuje
a) identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno,
b) kód a název oboru vzdělání, ke kterému je žák nebo student posuzován,
c) druh požadované prohlídky,
d) údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek, jde-li o žádost podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 2 nebo písm. c).".
38. V § 16 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy, adresu sídla školy a identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno,".
39. V § 16 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) se slovo "vzdělávání" nahrazuje slovem "vzdělání".
40. V § 17 písm. a) bod 2 zní:
"2. adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,".
41. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 17a
Náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky
Potvrzení o provedení výstupní prohlídky obsahuje tyto náležitosti:
a) identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu podle § 17 písm. a),
b) identifikační údaje osoby, u které byla výstupní prohlídka provedena, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu této osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
c) údaje o dosavadním pracovním zařazení posuzované osoby, dále údaje o druhu práce, režimu práce, rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, kterou posuzovaná osoba vykonávala, a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,
d) údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru, pokud ho zaměstnavatel v žádosti uvede,
e) datum provedení výstupní prohlídky,
f) identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb, který potvrzení vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresu sídla a razítko poskytovatele,
g) identifikační údaje lékaře, který výstupní prohlídku provedl, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,
h) datum vydání potvrzení.".
42. Přílohy č. 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 14 až 22 a 25 znějí:
 
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.
Doba potřebná k zajištění pracovnělékařských služeb
Celková doba potřebná k zajištění pracovnělékařských služeb se stanoví na základě součtu minimálního času potřebného k provádění pracovnělékařských prohlídek s ohledem na náročnost prací a minimálního času potřebného na jedno pracovní místo za rok pro poradenství a dohled nad pracovními podmínkami, včetně školení.
I-----------------------I---------------------------------------------------------I------------------------------I
I     Druh     I          Náročnost práce           I  Minimální čas potřebný k  I
I  pracovnělékařské  I                             I provedení pracovnělékařské I
I    prohlídky    I                             I  prohlídky s ohledem na  I
I            I                             I    náročnost práce    I
I-----------------------I---------------------------------------------------------I------------------------------I
I Vstupní        I Nízká a střední (práce zařazená do první a druhé    I      40 min.      I
I            I kategorie).                       I               I
I            I---------------------------------------------------------I------------------------------I
I            I Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové,   I      60 min.      I
I            I třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou    I               I
I            I stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými    I               I
I            I právními předpisy5)).                  I               I
I-----------------------I---------------------------------------------------------I------------------------------I
I Periodická      I Nízká a střední (práce zařazená do první a druhé    I      30 min.      I
I            I kategorie).                       I               I
I            I---------------------------------------------------------I------------------------------I
I            I Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové,   I      40 min.      I
I            I třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou    I               I
I            I stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými    I               I
I            I právními předpisy5)).                  I               I
I-----------------------I---------------------------------------------------------I------------------------------I
I Mimořádná       I Nízká a střední (práce zařazená do první a druhé    I      30 min.      I
I            I kategorie).                       I               I
I            I---------------------------------------------------------I------------------------------I
I            I Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové,   I      30 min.      I
I            I třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou    I               I
I            I stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými    I               I
I            I právními předpisy5)).                  I               I
I            I---------------------------------------------------------I------------------------------I
I            I Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové,   I      40 min       I
I            I třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou    I               I
I            I stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými    I               I
I            I právními předpisy5), jde-li o prohlídku podle      I               I
I            I § 12 odst. 2 písm. e) nebo f) bodu 3) nebo       I               I
I            I odst. 3 písm. a).                    I               I
I-----------------------I---------------------------------------------------------I------------------------------I
I Výstupní       I Střední (práce zařazená do druhé kategorie).      I      30 min.      I
I            I---------------------------------------------------------I------------------------------I
I            I Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové,   I      40 min.      I
I            I třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou    I               I
I            I stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými    I               I
I            I právními předpisy5)).                  I               I
I-----------------------I---------------------------------------------------------I------------------------------I
Čas potřebný pro provedení pracovnělékařské prohlídky zahrnuje provedení základního vyšetření, zhodnocení výsledků zjištěného zdravotního stavu, diferenciálně diagnostickou a posudkovou rozvahu, popřípadě též vyžádání odborných vyšetření a jejich zhodnocení, provedení záznamu do zdravotnické dokumentace, zpracování lékařského posudku a zajištění jeho předání oprávněným osobám a související administrativní činnost.
I-----------------------I---------------------------------------------------------I------------------------------I
I            I          Náročnost práce           I Minimální čas potřebný na  I
I            I                             I jedno pracovní místo za rok I
I            I                             I pro poradenství a dohled nad I
I            I                             I  pracovními podmínkami,  I
I            I                             I    včetně školení    I
I-----------------------I---------------------------------------------------------I------------------------------I
I Poradenství a dohled I Nízká (práce zařazená do kategorie první).       I      8 min       I
I-----------------------I---------------------------------------------------------I------------------------------I
I Poradenství a dohled I Střední (práce zařazená do druhé kategorie a činnosti, I      15 min       I
I            I pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní   I               I
I            I způsobilosti jinými právními předpisy5)).        I               I
I-----------------------I---------------------------------------------------------I------------------------------I
    I Poradenství a dohled I Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové,   I      30 min.      I
I            I třetí a čtvrté).                    I               I
I-----------------------I---------------------------------------------------------I------------------------------I
Čas potřebný k provedení dohledu a poradenství podle § 2 odst. 1 písm. b) a c) lze zvýšit zejména při zohlednění velikosti a umístění jednotlivých pracovišť zaměstnavatele, charakteru rizika, počtu žáků nebo studentů účastnících se na praktickém vyučování nebo praktické přípravě na pracovištích zaměstnavatele nebo osob se zdravotním postižením.
Jedním pracovním místem pro účely stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu se rozumí jedna pracovní pozice v jedné pracovní směně.
Při směnném provozu je pro stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu určující pracovní směna s nejvyšším počtem pracovních míst. Jsou-li v dalších pracovních směnách pracovní místa na jiných pracovních pozicích, než jsou v určující pracovní směně, zohlední se při stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu minimální čas i pro tato pracovní místa.
Je-li počet pracovních míst nižší než 10, použije se pro stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu minimální čas určený nejméně pro 5 pracovních míst při nízké a střední náročnosti práce a pro 10 pracovních míst při vysoké náročnosti práce.
Při stanovení celkové doby potřebné k provádění pracovnělékařských služeb se nezohledňuje účast poskytovatele pracovnělékařských služeb při jednorázových expertízách a měření rizikových faktorů pracovních podmínek, prováděnými držiteli osvědčení o akreditaci vydaného podle zákona o technických požadavcích na výrobky nebo držiteli autorizace14).
 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.
Rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle § 11 vyhlášky
Vysvětlení některých pojmů a použitých zkratek
ALP:
alkalická fosfatáza
ALT:
alaninaminotransferáza
AST:
asparátaminotransferáza
CRP:
C reaktivní protein
EKG:
elektrokardiogram
FW:
sedimentace erytrocytů
GMT (GGT):
gama-glutamyl transferáza
KO + dif.:
krevní obraz a diferenciální rozpočet
kreatinin, cholesterol, triglyceridy, bilirubin:
hodnoty v krvi
Alfa1 mikroglobuliny:
v moči pro stanovení tubulárních poruch
PEL:
přípustný expoziční limit
PSA:
prostatický specifický antigen
RTG hrudníku:
radiodiagnostické vyšetření hrudních orgánů ne starší, než 3 měsíců, u expozice karcinogenům ne starší, než 1 měsíc
Spirometrie:
spirometrické vyšetření minimálně parametrů FVC, FEV
1
, FEV % se záznamem křivky průtok - objem
NDT
- nedestruktivní zkoušení
Prognosticky závažné nemoci:
prognosticky závažnými nemocemi se rozumí takové nemoci, které vylučují schopnost organizmu vypořádat se bez dalšího zhoršování nemoci se zdravotní náročností vykonávané práce nebo pracovních podmínek nebo u kterých to lze vzhledem ke zřejmému pokračujícímu nepříznivému vývoji zdravotního stavu důvodně předpokládat.
Závažné nemoci:
závažnými nemocemi se rozumí takové nemoci, které omezují schopnost organizmu vypořádat se bez dalšího zhoršování nemoci se zdravotní náročností vykonávané práce nebo pracovních podmínek.
Zdravotní náročnost vykonávané práce:
zdravotní náročností vykonávané práce se rozumí kvalifikovaný odhad zátěže organizmu při výkonu práce zohledňující rizikové faktory pracovních podmínek a jejich míru a riziko ohrožení zdraví zaměstnance nebo jiných osob, včetně rizik vyplývajících z jiných právních předpisů.
C - Karcinogeny:
látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1 a 2 podle právního předpisu upravujícího chemické látky15) nebo jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi16); prach tvrdých dřev uvedených v části A tabulky č. 4 vysvětlivce písm. b) přílohy č. 3 k nařízení vlády o ochraně zdraví zaměstnanců při práci, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a cytostatika, pokud jsou ve směsi léčivých přípravků přítomny látky, které jsou považovány za karcinogeny, pokud již nejsou klasifikovány jako karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B.
M - Mutageny:
látky klasifikované jako mutageny kategorie 1 a 2 podle jiného právního předpisu nebo jako mutageny kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi16).
R - Látky toxické pro reprodukci:
látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle jiného právního předpisu nebo jako látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi16).
I. Rizikové faktory pracovních podmínek
1. CHEMICKÉ FAKTORY (obecně)
1.1. Práce s chemickými látkami
Poznámka: Jde o obecný postup pro chemické látky. Hodnotí se vždy účinky všech chemických látek a směsí, kterým je zaměstnanec v pracovním prostředí při výkonu práce exponován. U každé práce s chemickými látkami je nezbytné posoudit všechny nebezpečné vlastnosti, které každá jednotlivá látka má, a současně riziko, které při práci posuzované osoby vzniká.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci cílových orgánů pro působení daných látek,
2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. prokázaná přecitlivělost v anamnéze na látky vyskytující se při posuzované práci.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. nemoci cílových orgánů pro působení daných látek,
2. kožní nemoci ekzémového charakteru a závažné dermatózy,
3. závažné poruchy kognitivních funkcí a smyslového vnímání.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT u prokazatelné vysoké expozice hepatotoxickým látkám, močový sediment a kreatinin v krvi u expozice nefrotoxickým látkám. Další odborná vyšetření podle míry expozice a povahy toxického, senzibilizujícího nebo dráždivého účinku, popřípadě dalších účinků chemických látek nebo směsí podle jiného právního předpisu
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT u prokazatelné vysoké expozice hepatotoxickým látám, močový sediment, alfa1 mikroglobuliny v moči a kreatinin v krvi u expozice nefrotoxickým látkám. Další odborná vyšetření podle míry expozice, povahy toxického, senzibilizujícího nebo dráždivého účinku, popřípadě dalších účinků chemických látek nebo směsí podle jiného právního předpisu s přihlédnutím k výsledkům biologických expozičních testů (BET)
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
u látek s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním a u látek s fibrogenním účinkem na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
1.2. Látky s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním - karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B a mutageny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prekancerózy nebo zhoubné nádory; pokud je riziko dané práce výrazné a prekanceróza nebo prodělaný zhoubný nádor postihl orgán nebo systém, který může být daným karcinogenem též postižen,
2. těžká imunodeficience nebo léčba oslabující výrazně imunitní systém.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické kožní nemoci,
2. nemoci mízních uzlin, jater, sleziny,
3. přetrvávající jednoznačně patologické nálezy orgánů nebo systémů, který může být daným karcinogenem též postižen.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a ALT, GMT
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a ALT, GMT
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky, pokud jsou stanoveny rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
1.3. Látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
těhotenství, pokud není k práci zaměstnankyně podle lékařského posudku zdravotně způsobilá, nebo jde o práci zakázanou těhotným17).
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. opakované spontánní aborty,
2. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí,
3. období plánovaného těhotenství.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2. CHEMICKÉ FAKTORY (vybrané)
2.1. Olovo a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné anémie, všechny závažné typy porfyrických nemocí,
2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
3. těžké prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické anémie,
2. známky zvýšené expozice olovu,
3. chronické nemoci nervového systému,
4. chronické nemoci jater a ledvin,
5. chronické nemoci gastrointestinálního systému,
6. závažné endokrinní nemoci,
7. opakované spontánní aborty,
8. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, KO + dif., kreatinin
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, KO + dif., kreatinin, plumbémie; při vyšetření plumbémie se postupuje se podle právního předpisu, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci18)
Mimořádná prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, KO + dif. + retikulocyty, kreatinin, plumbémie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky včetně vyšetření plumbémie
Následné prohlídky:
0
2.2. Rtuť a její sloučeniny
2.2.1. Kovová rtuť a její anorganické sloučeniny (se zvláštním zřetelem na R)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
4. prognosticky závažné nemoci ledvin.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci nervového systému,
2. závažné duševní nemoci včetně neurastenického syndromu,
3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
4. chronické nemoci ledvin,
5. poruchy funkce štítné žlázy,
6. opakované spontánní aborty u vysoké expozice parám kovové rtuti,
7. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí parám kovové rtuti,
8. závažné stomatitis.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, kreatinin
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, kreatinin, alfa1 mikroglobuliny
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.2.2. Organické sloučeniny rtuti
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci nervového systému u alkylsloučenin rtuti,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci ledvin,
2. chronické nemoci nervového systému a omezení zorného pole u alkylsloučenin rtuti,
3. závažné duševní nemoci,
4. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
5. ekzémové nemoci a závažné dermatózy.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, kreatinin
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, kreatinin
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.3. Arzén a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
2. prognosticky závažné poruchy krvetvorby,
3. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, například prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů,
4. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,
5. prekancerózy a karcinomy kůže,
6. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
7. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci nervového systému,
2. poruchy krvetvorby,
3. chronické kožní nemoci,
4. chronické nemoci dýchacího systému,
5. obliterující nemoci cév,
6. chronické nemoci jater a ledvin,
7. chronické nemoci gastrointestinálního systému,
8. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám arzénu, které jsou toxické pro reprodukci,
9. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám arzénu, které jsou toxické pro reprodukci,
10. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT.
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, po 10 letech expozice RTG hrudníku a ultrasonografie břicha a dále 1x za dva roky
Lhůty prohlídek:
1x za 1/2 roku u kategorie 4 nebo 1x za rok u kategorie 3
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
2.4. Antimon a jeho sloučeniny
Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
2. prognosticky závažné nemoci gastrointestinálního systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné nemoci srdce,
2. chronické nemoci dýchacího systému,
3. chronické kožní nemoci,
4. chronická anémie při práci s hydridem antimonu SbH
3
,
5. chronické nemoci gastrointestinálního systému.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, EKG, spirometrie, RTG hrudníku
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, EKG, spirometrie; KO + dif. při práci s hydridem antimonu SbH
3
, po 6 letech expozice navíc 1x za 4 roky RTG hrudníku
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, RTG hrudníku
Následné prohlídky:
0
2.5. Beryllium a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C)
Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
2. prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů v oblasti dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
chronické nemoci dýchacího systému,
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku poprvé za 6 let od začátku expozice a dále 1x za 2 roky
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
2.6. Kadmium a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C, M a R)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci ledvin a jater,
2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, například prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci ledvin a jater,
2. chronické nemoci dýchacího systému,
3. nemoci prostaty,
4. závažné porucha metabolizmu kalcia, fosforu a vitaminu D, osteoporóza,
5. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám kadmia, které jsou toxické pro reprodukci,
6. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám kadmia, které jsou toxické pro reprodukci,
7. anosmie.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin, alfa1 mikroglobuliny, spirometrie, RTG hrudníku
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, po 10 letech expozice navíc 1x za 2 roky RTG hrudníku a PSA u mužů
Lhůty prohlídek:
1x za 2 roky
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
2.7. Chróm a jeho VI-mocné sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)
Poznámka: Do této skupiny expozic chrómu nepatří mechanické opracovávání legované oceli.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, například prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů,
2. těžké chronické kožní nemoci, včetně prekanceróz a karcinomů kůže,
3. perzistující nedostatečně kontrolované astma bronchiale.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému,
2. alergické nemoci kůže a dýchacího systému,
3. chronické kožní nemoci,
4. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám chrómu, které jsou toxické pro reprodukci,
5. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám chrómu, které jsou toxické pro reprodukci,
6. anosmie.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, při práci s šestimocnými sloučeninami chrómu také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, ORL vyšetření s rinoskopií a RTG hrudníku
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, při práci s šestimocnými sloučeninami chrómu také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, ORL vyšetření s rinoskopií, po 10 letech expozice poprvé i RTG hrudníku, dále každé 2 roky
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici Cr
VI
1x za 2 roky
2.8. Mangan a jeho sloučeniny
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
2. prognosticky závažné poruchy a poruchy chování,
3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
4. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
5. prognosticky závažné nemoci jater.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci nervového systému,
2. závažné duševní nemoci,
3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
4. chronické nemoci dýchacího systému,
5. chronické nemoci jater.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie u prašné expozice sloučeninám manganu
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie u prašné expozice sloučeninám manganu
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následná prohlídka:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici za 2 roky a za 4 roky po ukončení expozice se zaměřením na možnost rozvoje parkinsonského syndromu
2.9. Nikl a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné nemoci dýchacího systému včetně nemocí sliznice nosní a vedlejších dutin nosních, prekancerózy a stavy po terapii nádorových nemocí v těchto lokalizacích.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému včetně nemocí sliznice nosní a vedlejších dutin nosních,
2. chronické kožní nemoci,
3. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám niklu, které jsou toxické pro reprodukci,
4. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám niklu, které jsou toxické pro reprodukci,
5. alergické nemoci kůže a dýchacích cest.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie a RTG hrudníku. U sloučenin niklu s karcinogenními účinky navíc močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
U sloučenin niklu s karcinogenními účinky také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, po 10 letech expozice ORL vyšetření s rinoskopií a RTG hrudníku
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky a spirometrie po skončení nejméně pětileté expozici těm sloučeninám niklu, které mají karcinogenní účinek, 1x za 2 roky
2.10. Fosfor a jeho sloučeniny
2.10.1. Fosfor bílý
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,
2. prognosticky závažné nemoci kostí (osteomyelitis a osteoporóza),
3. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci jater a ledvin,
2. závažné nemoci kostí,
3. závažné krvácivé stavy,
4. chronické kožní nemoci,
5. chronické nemoci dýchacího systému.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin
Lhůta prohlídky:
1x za rok
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.10.2. Fosfor a jeho anorganické sloučeniny, například (ortho) fosforečnan vápenatý, amonný, sodný, draselný, zinečnatý
Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
chronické nemoci dýchacího systému.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.10.3. Organické sloučeniny fosforu (například organofosfáty - OF a trikrezylfosfát-TKP a další se zvláštním zřetelem na R, pokud některá sloučenina je takto klasifikována)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. snížení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi pod 80 % referenční hodnoty,
2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
3. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,
4. astma bronchiale,
5. prognosticky závažné poruchy a poruchy chování,
6. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci nervového systému,
2. chronické nemoci jater a ledvin,
3. chronické nemoci dýchacího systému,
4. ekzémová nemoci, chronické nemoci kůže,
5. závažné poruchy a poruchy chování,
6. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
7. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm organickým sloučeninám fosforu, které jsou toxické pro reprodukci,
8. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm organickým sloučeninám fosforu, které jsou toxické pro reprodukci,
9. pokles aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi o 30 % proti bazální hodnotě, a to po dobu nejméně 2 měsíců.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT, stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi (základní hodnota), spirometrie
Periodická prohlídka - základní
vyšetření, ALT, GMT, podle závažnosti expozice 1 až 3x za rok, nejméně však 1x během práce stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi, spirometrie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky se zaměřením na periferní nervový systém (opožděný efekt)
Následné prohlídky:
0
2.11. Vanad a jeho sloučeniny
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. perzistující středně těžké astma bronchiale a závažné nemoci dýchacího systému,
2. závažné zánětlivé oční nemoci,
3. prognosticky závažné nemoci ledvin.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému,
2. alergické nemoci,
3. chronické kožní nemoci,
4. chronické zánětlivé oční nemoci,
5. chronické nemoci ledvin.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.12. Fluór a jeho anorganické a organické sloučeniny (se zvláštním zřetelem na sloučeniny, které jsou C, M a R)
Poznámka: Nevztahuje se na freony.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci spojené s poruchou metabolizmu kalcia a fosforu (poruchy osifikace kostí, osteoporóza),
2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné nemoci spojené s poruchou metabolizmu kalcia a fosforu (poruchy osifikace kostí, osteoporóza),
2. Morbus Bechtěrev, ankylózy páteře a velkých kloubů, prodělaná tuberkulóza kostí,
3. chronické nemoci dýchacího systému,
4. chronické nemoci ledvin,
5. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám fluoru, které jsou toxické pro reprodukci,
6. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám fluoru, které jsou toxické pro reprodukci,
7. závažné nemoci myokardu.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.13. Chlór a jeho anorganické sloučeniny (například chlornany, chlorečnany, kyselina chloristá)
Poznámka: Do této skupiny se nezařazuje chlorid sodný, chlorid draselný a další chloridy, které nemají žádnou nebezpečnou vlastnost pro člověka.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému, včetně alergických,
2. chronické zánětlivé oční nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.14. Ostatní halogeny a jejich sloučeniny (například bróm, brómované uhlovodíky - monobromomethan, 1,2, dibromethan, bromoform, dibromomethan, jód)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
3. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin se známkami aktivity procesu.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému,
2. závažné alergické nemoci,
3. chronické nemoci kožní,
4. chronické nemoci nervového systému,
5. chronické nemoci jater a ledvin u hepatotoxických nebo nefrotoxických hromovaných uhlovodíků,
6. porucha funkce štítné žlázy u jódu.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, u hepatotoxických nebo nefrotoxických uhlovodíků kreatinin a ALT, GMT
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, u hepatotoxických nebo nefrotoxických uhlovodíků kreatinin a ALT, GMT, alfa1 mikroglobuliny
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.15. Zinek a jeho sloučeniny, které nemají žádnou nebezpečnou vlastnost pro člověka
Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici. Sloučeniny zinku nebezpečné pro člověka se posuzují například podle položek 2.7, 2.25, 2.47, 2.53 a 7.2.1
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
chronické nemoci dýchacího systému.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření,
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.16. Měď a její sloučeniny
Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému,
2. závažné alergické nemoci,
3. chronické kožní nemoci,
4. závažné nemoci jater.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.17. Oxid uhelnatý u prací zařazených do kategorie 4 (se zvláštním zřetelem na R)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
4. prognosticky závažné anémie.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci nervového systému,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
4. chronická anémie,
5. závažné nemoci kardiovaskulárního systému včetně ischemické choroby srdeční,
6. opakované spontánní aborty,
7. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí,
8. hypertensní nemoc s orgánovým postižením.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, EKG, KO + dif.
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, EKG, KO + dif.
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.18. Oxidy dusíku a ozón
Poznámka: Nevztahuje se na oxid dusný (rajský plyn).
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému, včetně alergických,
2. chronické konjunktivitidy.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.19. Oxidy síry
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému,
2. chronické konjunktivitidy.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.20. Kyanovodík a kyanidy
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. prokázaná současná alkoholová a drogová závislost,
4. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci nervového systému,
2. závažné duševní poruchy,
3. alkoholová a drogová závislost v anamnéze
4. chronická anémie,
5. chronické nemoci dýchacího systému.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.21. Izokyanáty bez ohledu na kategorii práce
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prokázaná přecitlivělost na některý z izokyanátů,
2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, včetně alergických.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému,
2. alergické kožní nemoci,
3. závažné kardiální nemoci s levostrannou dekompenzací.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Lhůty prohlídek:
poprvé za 3 měsíce po nástupu k výkonu práce s izokyanáty, dále 1x za 1 rok
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.22. Fosgen
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému,
2. alergické nemoci dýchacích cest.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.23. Borany (hydridy boru - například diboran, pentaboran, dekaboran)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,
2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
3. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci jater a ledvin,
2. chronické nemoci dýchacího systému,
3. závažné oční nemoci (například nemoci rohovky),
4. závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.24. Sirouhlík
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci centrálního nebo periferního nervového systému,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
4. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci centrálního nebo periferního nervového systému,
2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
4. závažné nemoci kardiovaskulárního systému,
5. chronické nemoci jater a ledvin.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, EKG, oční vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, EKG, oční vyšetření
Lhůty prohlídek:
první za 6 měsíců, další 1x ročně
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.25. Sirovodík a sulfidy (sirníky)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
2. prognosticky závažné nemoci nervového systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému,
2. chronické zánětlivé oční nemoci,
3. chronické nemoci nervového systému,
4. závažné kardiovaskulární nemoci, včetně závažných anémií,
5. chronické kožní nemoci,
6. porucha čichu.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, EKG, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, EKG, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.26. Amoniak a ty hydroxidy, které představují riziko při inhalační expozici
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému,
2. chronické kožní nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.27. Halogenované uhlovodíky
2.27.1. Trichlorethylen a tetrachlorethylen (= perchlorethylen) (se zvláštním zřetelem na C u té z nich, která je takto klasifikována)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování včetně těžšího neurastenického syndromu,
3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
4. závažné chronické nemoci jater nebo ledvin.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci nervového systému,
2. chronické nemoci jater nebo ledvin,
3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
4. chronické kožní nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u té látky, která je klasifikována jako karcinogen, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
2.27.2. Methylchlorid (= monochlormethan)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování včetně výraznějšího neurastenického syndromu,
3. závažné chronické nemoci jater a ledvin,
4. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
2. chronické nemoci jater nebo ledvin,
3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, KO + dif., spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, KO + dif., spirometrie; první prohlídka za 3 - 9 měsíců
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.27.3. Tetrachlormethan, trichlormethan (chloroform), dichlormethan (=methylenchlorid), 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, 1,1,1-trichlorethan, 1,1,2-trichlorethan (se zvláštním zřetelem na C u těch, které jsou karcinogenem)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,
2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
5. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,
2. závažné nemoci nervového systému,
3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
4. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
5. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému,
6. chronické kožní nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, EKG
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, EKG
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u těch látek, které jsou klasifikovány jako karcinogeny, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
2.27.4. Vinylchlorid (= chlorethen) (se zvláštním zřetelem na C)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,
2. závažný Raynaudův fenomén jakékoliv etiologie,
3. závažné nemoci nervového systému,
4. závažné chronické nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné nemoci jater a ledvin,
2. chronické kožní nemoci,
3. závažné nemoci nervového systému,
4. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
5. alkoholová nebo drogová závislost,
6. poruchy krvetvorby.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, AST, ALT, GMT,
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, AST, ALT a GMT, po více než desetileté práci v riziku i vodní chladový test a prstová pletyzmografie
Mimořádná prohlídka (po vyšší expozici):
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, bilirubin, kreatinin
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, bez chladového testu a prstové pletysmografie, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
2.28. Uhlovodíky
2.28.1. Alifatické nebo alicyklické uhlovodíky, destiláty ropy (například různé druhy benzínů, solventních naft a petrolejů)
Poznámka: Pokud tyto látky obsahují nadlimitní množství benzenu nebo 1,3-butadienu a jsou proto klasifikovány jako karcinogeny nebo mutageny, posuzují se podle položky 1.2 nebo 2.28.2.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci centrálního nervového systému,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné nemoci nervového systému,
2. chronické kožní nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.28.2. 1,3-butadien (buta-1,3dien) (se zvláštním zřetelem na C a M)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. závažné chronické nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. poruchy krvetvorby,
2. prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů,
3. chronické kožní nemoci,
4. chronické nemoci jater a ledvin.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT.
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
2.29. Alkoholy
2.29.1. Alkoholy (například ethanol, propan-1-ol, propan-2-ol (iso-propanol), butanol, cyklohexanol)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci centrálního nervového systému,
1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2. prokázaná současná alkoholová a drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné nemoci nervového sytému,
2. závažné vestibulární poruchy,
3. chronické kožní nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetřen
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.29.2. Methanol
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému, včetně poruchy zrakového nervu,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci jater a ledvin,
2. chronické nemoci dýchacího systému,
3. chronické kožní nemoci,
4. závažné vestibulární poruchy.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT, oční vyšetření včetně barvocitu
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, oční vyšetření včetně barvocitu
Následné prohlídky:
0
2.30. Glykoly (ethylenglykol, diethylenglykol, hexylenglykol, 1,4 butanediol)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné chronické nemoci ledvin a jater,
2. prognosticky závažné nemoci nervového systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci ledvin a jater,
2. závažné nemoci nervového systému,
3. chronické kožní nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, kreatinin, ALT, GMT
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, kreatinin, ALT, GMT
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.31. Étery
2.31.1. Étery (kromě halogenovaných a glykoléterů) (například dimethyleter, methylethyleter, diethyleter (ether), diisopropylether
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. prokázaná současná alkoholová a drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
2. chronické nemoci jater a ledvin,
3. závažné nemoci nervového systému,
4. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
5. chronické kožní nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT a kreatinin
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT a kreatinin
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.31.2. Glykolethery a glykoletheracetáty (například ethoxyethanol, 2-ethoxyethylacetát, 2-methoxyethanol, 2-methoxyethylacetát, 2-butoxyethanol;2-butoxyethylacetát)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
2. prognosticky závažné nemoci hematopoetického systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné nemoci nervového systému,
2. závažné nemoci hematopoetického systému,
3. chronické nemoci ledvin,
4. kožní nemoci,
5. chronické nemoci dýchacího systému.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, kreatinin, KO + dif.
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, kreatinin, KO + dif.
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.32. Aldehydy
2.32.1. Formaldehyd a jiné alifatické aldehydy (například acetaldehyd, butyraldehyd, paraldehyd (2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan), glutaraldehyd, metaldehyd, akrylaldehyd (akrolein)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické oční zánětlivé nemoci,
2. ekzémové nemoci a další chronické kožní nemoci,
3. alergické nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření po nejméně desetileté expozici ORL vyšetření s rinoskopií
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.32.2. Aromatické a heterocyklické aldehydy (například 2-furaldehyd (furfural), tetrahydrothiopyran-3-karboxaldehyd, benzaldehyd) (se zvláštním zřetelem na ty, které jsou klasifikovány R)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické kožní nemoci, včetně alergických,
2. závažné nemoci nervového systému,
3. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm aromatickým a heterocyklickým aldehydům, které jsou toxické pro reprodukci,
4. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm aromatickým a heterocyklickým aldehydům, které jsou toxické pro reprodukci,
5. závažné chronické oční zánětlivé nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.33. Akrylonitril a jiné nitrily (například acetonitril, propannitril, malononitril, adiponitril) (se zvláštním zřetelem na C)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému a dále prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů u akrylonitrilu,
2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci jater a ledvin,
2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
3. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
4. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
5. chronické kožní nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, ALT, GMT a kreatinin
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, ALT, GMT a kreatinin
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u těch látek, které jsou klasifikovány jako karcinogeny, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
2.34. Alifatické nitroderiváty (například nitromethan, trinitromethan, tetranitromethan, nitroethan, nitropropan)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,
2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
4. prokázaná současná alkoholová nebo jiná drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,
2. závažné nemoci nervového systému,
3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
4. alkoholová nebo jiná drogová závislost v anamnéze,
5. chronické nemoci dýchacího systému,
6. závažné kardiovaskulární nemoci,
7. chronické kožní nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, ALT, GMT, spirometrie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.35. Alifatické amidy (například akrylamid a dimethylformamid) (se zvláštním zřetelem na ty, které jsou klasifikovány jako C, M a R)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému,
2. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému,
2. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
3. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
4. chronické oční zánětlivé nemoci,
5. chronické kožní nemoci,
6. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm alifatickým amidům, které jsou toxické pro reprodukci,
7. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm alifatickým amidům, které jsou toxické pro reprodukci.
8. nemoci jater.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, AST, ALT, GMT, u akrylamidu amyláza v krvi
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, AST, ALT, GMT, u akrylamidu amyláza v krvi
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.36. Benzen (se zvláštním zřetelem na C a M)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné poruchy krvetvorby včetně malignit, prekanceróz a stavů po terapii onkologických nemocí,
2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
3. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné poruchy krvetvorby,
2. závažné nemoci nervového systému,
3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování včetně výraznějšího neurastenického syndromu,
4. závažné nemoci kardiovaskulárního systému,
5. chronické kožní nemoci,
6. chronické nemoci jater a ledvin.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, KO + dif., FW nebo CRP
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, KO + dif., FW nebo CRP
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky u expozice překračující koncentraci 3 mg.m
-3
po dobu nejméně 6 měsíců v intervalu 1x za 2 roky
2.37. Homology benzenu (například toluen, xylen, ethylbenzen, trimethylbenzeny, kumen (isopropylbenzen))
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. prokázaná současná alkoholová a jiná drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné nemoci nervového systému,
2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze,
4. chronické kožní nemoci,
5. chronické nemoci jater a ledvin,
6. závažné nemoci kardiovaskulárního systému.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.38. Naftalen a jeho homology (například methylnaftalen, tetralin, dekalin)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému,
2. nemoci hematopoetického systému a prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické kožní nemoci,
2. závažné nemoci nervového systému,
3. závažné chronické oční nemoci, včetně katarakty,
4. chronické nemoci jater a ledvin.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, kreatinin, ALT, GMT
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, kreatinin, ALT, GMT
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.39. Styren (vinylbenzen) a divinylbenzen a styrenoxid (se zvláštním zřetelem na C a M, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. u styrenoxidu prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému a prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné nemoci kardiovaskulárního systému,
2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
4. chronické kožní nemoci,
5. chronické nemoci jater a ledvin.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie u styrenoxidu
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie u styrenoxidu
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.40. Fenol a jeho homology (například krezol, katechol, resorcinol, hydrochinon) nebo halogenované deriváty (pentachlorfenol)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,
2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
3. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,
2. závažné nemoci nervového systému,
3. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
4. chronické kožní nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.41. Aromatické nitro sloučeniny (například nitrobenzen, nitrotolueny, dinitrobenzeny, dinitrotolueny, trinitrotoluen, dinitrofenol, trinitrofenol (kyselina pikrová), dinitro-o-krezol, dinitrochlorbenzen) (se zvláštním zřetelem na C, M a R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,
2. prognosticky závažné poruchy krvetvorby,
3. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
4. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
5. prognosticky závažné chronické nemoci močového měchýře a močových cest,
6. prokázaná současná alkoholová a jiná drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,
2. závažné poruchy kardiovaskulárního systému včetně poruch krvetvorby,
3. závažné nemoci nervového systému,
4. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
5. závažné chronické nemoci močového měchýře a močových cest,
6. alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze,
7. prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy,
8. chronické kožní nemoci,
9. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm aromatickým nitrosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,
10. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm aromatickým nitrosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,
11. zákaly oční čočky u trinitrotoluenu.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, kreatinin, KO + dif., ALT, GMT, u trinitrotoluenu také oční vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, kreatinin, KO + dif., ALT, GMT u trinitrotoluenu navíc oční vyšetření 1x za 3 roky
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, oční vyšetření u trinitritoluenu.
Následné prohlídky:
u o-toluidinu vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
2.42. Aromatické amino sloučeniny (například anilín, p-toluidin, m-toluidin, benzidin a jeho soli, dichlorbenzidin a jeho soli, 2-naftylamin, 4-aminobifenyl a jeho soli, o-toluidin (se zvláštním zřetelem na C, M a R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů jater, ledvin a močových cest,
2. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,
3. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
4. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
5. prokázaná současná alkoholová a jiná drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,
2. závažné nemoci nervového systému,
3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
4. alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze,
5. chronické nemoci močového měchýře a močových cest,
6. chronické anémie a poruchy hemoglobinu,
7. prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy,
8. chronické kožní nemoci,
9. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm aromatickým aminosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,
10. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm aromatickým aminosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,
11. závažné alergické nemoci.
Vstupní prohlídka:
u expozice anilínu - základní vyšetření, karcinogenní aromatické aminy: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, ALT, GMT.
U karcinogenních aromatických aminů: chemické vyšetření moče a močového sedimentu 2x za rok
Mimořádné prohlídky:
v rozsahu periodické prohlídky
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
u karcinogenních aromatických aminů vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
2.43. Polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny (například 2,3,7,8-TCDD) a dibenzofurany (se zvláštním zřetelem na C)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. zhoubná nemoci i po terapii,
2. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. nekorigované poruchy lipidového metabolismu,
2. prekancerózy,
3. všechny druhy porfyrických nemocí,
4. závažné poruchy imunity,
5. závažné chronické kožní nemoci,
6. závažné nemoci nervového systému,
7. závažné chronické nemoci jater a ledvin,
8. závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, AST, ALT, GMT, glykémie, cholesterol, triglyceridy, u 2,3,7,8-TCDD močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., EKG
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, AST, ALT, GMT, glykémie, cholesterol, triglyceridy, u 2,3,7,8-TCDD močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif.
Lhůty prohlídek:
u 2,3,7,8-TCDD 1x za 2 roky
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
u 2,3,7,8-TCDD vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
2.44. Polycyklické aromatické uhlovodíky (například benzo(a)pyren, benzo(a)anthracen, benzo(e)acefenanthrylen, benzo(j)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, dibenzo(a,h) anthracen, chrysen, benzo(e)pyren) (se zvláštním zřetelem na C)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. závažné onkologické nemoci, prekancerózy a stavy po prodělaných onkologických nemocích,
2. prognosticky závažné chronické nemoci jater, ledvin a plic,
3. prognosticky závažné imunodeficience.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
2. závažné chronické kožní nemoci,
3. chronické nemoci jater a ledvin,
4. závažné imunodeficience.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT, GMT, RTG hrudníku
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT, GMT, RTG hrudníku 1x za 2 roky, poprvé po 10 letech expozice
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky nejméně po pětileté expozici 1x za 2 roky
2.45. Syntetické pyretroidy (například permethrin, cypermethrin, tetramethrin, deltamethrin)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému,
2. prognosticky závažné nemoci nervového systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
2. závažné chronické kožní nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.46. Dipyridily (diquat, paraquat)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,
2. závažné chronické nemoci kůže s poruchou integrity kůže.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci jater a ledvin,
2. chronické nemoci dýchacího systému,
3. chronické kožní nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, AST, ALT, GMT, kreatinin, u paraquatu spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, ALT, AST, GMT, kreatinin, u paraquatu spirometrie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.47. Karbamátové insekticidy (například inhibitory AChE - aldicarb, carbofuran, methomyl, bendiocarb, carbaryl, pirimicarb) (se zvláštním zřetelem na C, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. snížení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi pod 80 % dolní hranice referenčních mezí,
2. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné nemoci dýchacího systému,
2. chronické nemoci jater a ledvin,
3. chronické nemoci kůže,
4. pokles aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi o 30 % oproti hodnotě zjištěné před expozicí, a to po dobu nejméně 2 měsíců.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, AST, ALT, GMT, stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, AST, ALT, GMT, stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi
Mimořádná prohlídka:
před zahájením sezónní expozice, v průběhu expozice a po jejím ukončení v rozsahu stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.48. Sloučeniny kovů platinové skupiny (platina, osmium)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné alergické nemoci.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. alergické a chronické nemoci kůže a dýchacího systému, prokázaná senzibilizace na platinu,
2. významné poruchy krvetvorby,
3. chronické nemoci jater a ledvin.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, u kyseliny osmičelé kreatinin a KO + dif.
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, u kyseliny osmičelé kreatinin a KO + dif.
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.49. Thalium a jeho sloučeniny
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
2. závažné kardiovaskulární nemoci,
3. chronické kožní nemoci,
4. závažné endokrinní nemoci,
5. chronické nemoci jater a ledvin.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.50. Baryum a jeho rozpustné sloučeniny
Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
závažné chronické nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné nemoci nervového systému,
2. závažné kardiovaskulární nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.51. Sloučeniny cínu (se zvláštním zřetelem na R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)
Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému,
2. závažné poruchy krvetvorby (chlorid cínatý),
3. chronické kožní nemoci,
4. závažné nemoci nervového systému u organických sloučenin cínu,
5. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám cínu, které jsou toxické pro reprodukci,
6. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám cínu, které jsou toxické pro reprodukci,
7. chronické nemoci jater a ledvin.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, u chloridu cínatého i KO
Periodická prohlídka:
v rozsahu vstupní prohlídky
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.52. Sloučeniny selenu a teluru
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
Nejsou známy.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
2. chronické kožní nemoci,
3. závažné nemoci nervového systému,
4. chronické nemoci jater a ledvin,
5. anosmie.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.53. Uran a jeho sloučeniny
Poznámka: Podle typu expozice (například těžba uranu) viz event. také 6.4. Krátkodobé produkty přeměny radonu
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
2. poruchy krvetvorby.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, kreatinin, spirometrie, alfa1 mikroglobulin nebo N-acetylglukosaminidáza v moči
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, kreatinin, spirometrie, alfa1 mikroglobulin v moči, u nerozpustných sloučenin uranu RTG hrudníku u osob po 10 a více letech od začátku expozice
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0 nebo u nerozpustných sloučenin uranu podle charakteru expozice vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po více než pětileté expozici 1x za 2 roky, RTG hrudníku individuálně zvážit
2.54. Estery kyseliny dusičné (například nitroglycerin, dinitroglykol, pentrit, propylenglykoldinitrat,)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému,
2. dekompenzovaný diabetes mellitus,
3. záchvatovité a kolapsové stavy,
4. prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. těžší poruchy metabolismu lipidů,
2. anémie,
3. nemoci kardiovaskulárního systému.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, EKG, zátěžové EKG po 50 letech
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, EKG, zátěžové EKG po 50 letech
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.55. Anorganické a organické kyseliny
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému,
2. chronické kožní nemoci, jestliže vedle inhalační expozice je i riziko místního dráždivého nebo leptavého účinku.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2.56. Ethylenoxid (oxiran) a epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan; chlórmethyloxiran) (se zvláštním zřetelem na C a M)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. zhoubné nemoci i po prodělané léčbě,
2. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné nemoci nervového systému,
2. prekancerózy,
3. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
4. závažné poruchy krvetvorby,
5. chronické nemoci jater a ledvin,
6. závažné chronické kožní nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, kreatinin, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a ALT, GMT
Periodická prohlídka:
vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky po skončení nejméně pětileté expozice
2.57. Halogenované alkylethery a arylethery (například bis(chlormetyl)ether a chlorometylmethylether) (se zvláštním zřetelem na C)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. zhoubná nemoci i po prodělané léčbě,
2. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
2. chronické kožní nemoci,
3. chronické nemoci jater a ledvin.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT, RTG hrudníku
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT, RTG hrudníku poprvé po 10 letech expozice
Výstupní prohlídka:
v rozsahu periodické prohlídky, RTG hrudníku
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
2.58. Cytostatika (se zvláštním zřetelem na C)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. zhoubné nemoci v léčbě,
2. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné alergické nemoci,
2. zhoubné nemoci v anamnéze a prekancerózy,
3. chronické kožní nemoci,
4. chronické nemoci jater a ledvin,
5. závažné nemoci hematopoetického systému,
6. závažné chronické nemoci urogenitálního systému,
7. poruchy fertility,
8. postižení imunitního systému, léčba oslabující imunitní systém.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT, kreatinin
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT
Výstupní prohlídka:
v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
3. FYZIKÁLNÍ FAKTORY
3.1. Ionizující záření
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. zhoubné nádory, pokud ukončení léčby nevede k uspokojivé stabilizaci orgánových funkcí,
2. nositelé odkryté chromozomové odchylky (například typu Nijmegen syndrom), která je spojena se zvýšeným rizikem radiogenních malignit,
3. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém,
4. stavy po závažném poškození ionizujícím zářením,
5. závažné poruchy krvetvorby,
6. nemoci spojené se stavy bezvědomí,
7. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
8. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
9. radiofobické tendence a stavy, které omezují možnost úniku z místa nehody v případě vzniku havárie.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické kožní nemoci,
2. chronická anémie,
3. katarakta,
4. prekancerózy nebo paraneoplastické projevy,
5. závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním postižením.
Vstupní prohlídky:
základní vyšetření, KO + dif. + retikulocyty FW nebo CRP
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, KO + dif. + retikulocyty FW nebo CRP
Výstupní prohlídky:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
u pracovníků, u nichž byly zjištěny kožní změny nebo oční zákaly, nebo u nichž bylo během práce zjištěno významné překročení přípustných dávek na oční čočku nebo na kůži, popřípadě na kostní dřeň, prohlídky zaměřené na možná poškození uvedených orgánů 1x za 1 - 2 roky od skončení expozice v rozsahu výstupní prohlídky
3.2. Elektromagnetické záření, včetně laserů Kontraindikace:
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné nemoci centrálního nervového systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci centrálního nervového systému,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. závažné kardiovaskulární nemoci, implantovaný kardiostimulátor či obdobný přístroj,
4. těhotenství, poruchy fertility a spermiogeneze.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
3.3. Tepelná zátěž
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci oběhové soustavy,
2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
3. závažné poruchy termoregulace.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci oběhové soustavy,
2. chronické nemoci dýchacího systému,
3. endokrinní nemoci, závažná obezita,
4. chronické nemoci ledvin,
5. poruchy termoregulace.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie EKG, od 50 let věku zátěžové EKG
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
3.4. Tepelné záření, které může způsobit zákal čočky
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
katarakta.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
chronické zánětlivé nemoci zevního oka.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, oční vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, oční vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
3.5. Hluk
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné poruchy sluchu.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné poruchy sluchu,
2. chronické záněty středouší,
3. neurotizující ušní šelesty,
4. chronické neurózy.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, ORL vyšetření, prahová tónová audiometrie a hodnocení ztráty sluchu podle Fowlera
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, screeningová audiometrie; ORL vyšetření a prahová tónová audiometrie a hodnocení ztráty sluchu podle Fowlera po 10 letech od začátku expozice nebo při ztrátách sluchu vyšších jak 20 % podle Fowlera zjištěných screeningovou audiometrií nebo v případě významné progrese ztráty sluchu
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky
Následné prohlídky:
0
3.6. Atmosférický přetlak
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. poruchy krevního oběhu spojené s pravolevým zkratem,
2. spontánní pneumotorax v anamnéze,
3. nemožnost náležitého vyrovnávání tlaku mezi dutinou nosní a středouším nebo mezi dutinou nosní a vedlejšími dutinami nosními,
4. glaukom,
5. nedokonale sanovaný chrup s dutinami vyplněnými plynem pod plombami,
6. epilepsie u potápěčů a kesonářů,
7. klaustrofobie,
8. těhotenství.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. obezita,
2. nízký stupeň fyzické zdatnosti, netrénovanost,
3. závažné poruchy zrakové ostrosti,
4. závažné nemoci kardiovaskulárního systému, CNS, dýchacích cest, jater, ledvin, krve a krvetvorných orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, zažívacího ústrojí, pohybového a podpůrného systému,
5. poruchy sluchu omezující komunikační schopnosti,
6. antikoagulační a antitrombotická léčba,
7. chronické infekční nemoci,
8. chronické kožní nemoci významného rozsahu nebo lokalizace,
9. inteligenční kvocient pod 90, alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, FW, KO+dif., ALT, AST, GMT, kreatinin, glykémie, močový sediment, otoskopické vyšetření + zjištění průchodnosti Eustachovy trubice, spirometrie, zátěžové EKG, RTG hrudníku
Periodické prohlídky:
vyšetření ve stejném rozsahu jako vstupní prohlídka, bez RTG hrudníku a bez zátěžového EKG
Lhůty prohlídek:
1x za 1 rok
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
3.7. Atmosférický podtlak (hypobarie)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. poruchy krevního oběhu spojené s pravolevým zkratem,
2. spontánní pneumotorax v anamnéze,
3. nemožnost náležitého vyrovnávání tlaku mezi dutinou nosní a středouším nebo mezi dutinou nosní a vedlejšími dutinami nosními,
4. glaukom,
5. nedokonale sanovaný chrup s dutinami vyplněnými plynem pod plombami,
6. klaustrofobie,
7. těhotenství,
8. plicní hypertenze.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné nemoci kardiovaskulárního systému, zvláště hypertonická choroba a poruchy periferní cirkulace,
2. závažné nemoci CNS, dýchacích cest, jater, ledvin, krve a krvetvorných orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, zažívacího ústrojí, pohybového a podpůrného systému,
3. závažné poruchy zrakové ostrosti,
4. poruchy sluchu omezující komunikační schopnosti,
5. chronické infekční nemoci,
6. inteligenční kvocient pod 90, závažné duševní nemoci, alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, FW, KO+dif., ALT, AST, GMT, kreatinin, glykémie, močový sediment, otoskopické vyšetření + zjištění průchodnosti Eustachovy trubice, spirometrie, RTG hrudníku
Periodická prohlídka:
vyšetření ve stejném rozsahu jako vstupní prohlídka, bez RTG hrudníku
Lhůty prohlídek:
1x za 1 rok
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
3.8. Vibrace s přenosem na horní končetiny
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. Raynaudův syndrom,
2. prognosticky nepříznivé nemoci cév a nervů horních končetin,
3. závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového systému,
4. uznané a trvající ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání z vibrací nebo z nadměrného a jednostranného přetěžování.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. abnormální EMG nález na horních končetinách,
2. diabetes mellitus s farmakologickou terapií,
3. Dupuytrenova kontraktům,
4. chronické zánětlivé nemoci rukou,
5. stavy po těžších omrzlinách rukou,
6. nemoci spojené s poruchou viskozity krve (polyglobulie, makroglobulinémie),
7. závažné kardiovaskulární nemoci.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie
Výstupní prohlídka:
základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů
Následné prohlídky:
0
3.9. Celkové vibrace a vibrace přenášené zvláštním způsobem
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového a podpůrného systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné degenerativní a zánětlivá nemoci pohybového a podpůrného systému,
2. chronické nemoci trávicího ústroji,
3. arteriální poruchy prokrvení nohou.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
3.10. Chladová zátěž
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. závažné nemoci oběhové soustavy,
2. chladová alergie,
3. závažné nemoci dýchacího systému,
4. závažné porucha termoregulace.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci oběhové soustavy,
2. závažné endokrinní nemoci,
3. chronické nemoci dýchacího systému,
4. chronické nemoci ledvin a močových cest,
5. závažné degenerativní a chronické zánětlivé nemoci pohybového systému,
6. porucha prokrvení končetin,
7. závažné chronické gynekologické zánětlivé nemoci,
8. porucha termoregulace.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, EKG, od 50 let věku zátěžové EKG, chladový test a prstová pletysmografie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG chladový test a prstová pletysmografie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
4. FAKTORY FYZICKÉ ZÁTĚŽE19)
4.1. Celková fyzická zátěž
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulární soustavy,
2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
3. prognosticky závažné endokrinní nemoci,
4. prognosticky závažné nemoci pohybového a podpůrného systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci kardiovaskulární soustavy,
2. chronické nemoci dýchacího systému,
3. závažné endokrinní nemoci,
4. závažné nemoci ledvin,
5. chronické nemoci jater,
6. závažné poruchy termoregulace,
7. chronické nemoci pohybového a podpůrného systému.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
4.2. Nepřijatelné pracovní polohy
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového a podpůrného systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné degenerativní a chronické zánětlivé nemoci pohybového a podpůrného systému,
2. závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
základní vyšetření
Následné prohlídky:
0
4.3. Lokální svalová zátěž končetin
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky nepříznivé nemoci cév a nervů horních končetin,
2. závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového systému,
3. uznané a trvající ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání z vibrací nebo z nadměrného a jednostranného přetěžování.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. abnormální EMG nález na horních končetinách,
2. diabetes mellitus s farmakologickou terapií,
3. chronické zánětlivé a degenerativní nemoci pohybového systému,
4. závažnější poúrazové a pooperační stavy.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
základní vyšetření, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů
Následné prohlídky:
0
5. FAKTORY PSYCHOSENZORICKÉ ZÁTĚŽE19)
5.1. Zraková zátěž
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné nekorigovatelné poruchy zraku.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
závažné poruchy zraku.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, oční vyšetření; u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) se provede pouze orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, oční vyšetření; u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) se provede pouze orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu
Mimořádná prohlídka:
oční vyšetření; u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) se provede pouze orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu
Lhůty prohlídek:
u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) 1x za 1 rok
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
5.2. Psychická zátěž
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2. prokázaná současná drogová a alkoholová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2. závažné psychosomatické nemoci,
3. záchvatovité stavy a opakované kolapsové stavy,
4. chronické kardiovaskulární a respirační nemoci,
5. drogová a alkoholová závislost v anamnéze.
Vstupní prohlídka: základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
6. ŠKODLIVINY PŮSOBÍCÍ PROFESIONÁLNÍ NEMOCI DÝCHACÍCH CEST, PLIC, POHRUDNICE A POBŘIŠNICE19)
6.1. Prach s fibrogenním účinkem, možným fibrogenním a karcinogenním účinkem
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. rozvinuté pneumokoniózy (i bez funkční poruchy),
2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
3. prodělaná tuberkulóza plic s výjimkou primárního komplexu,
4. chronické nebo recidivující nemoci pohrudnice,
5. těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci,
6. závažné nemoci oběhové soustavy,
7. závažné chronické nemoci kůže a spojivek,
8. u expozice volnému oxidu křemičitému (SiO
2
) prekancerózy v oblasti dýchacího systému a stavy po léčení zhoubných tumorů respiračního systému,
9. splnění nejvyšší přípustné expozice fibrogennímu prachu.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
2. chronické nemoci kůže a spojivek.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici, dále 1x za 2 roky
Výstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky od vyřazení z expozice po nejméně pětileté expozici, při práci s expozicí prachu s karcinogenním účinkem 1x za 2 roky bez ohledu na délku expozice
6.2. Prach s převážně nespecifickým účinkem
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
2. těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
2. závažné alergické nemoci dýchacího systému,
3. chronické nemoci kůže a spojivek.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
6.3. Svařování elektrickým obloukem s ohledem na inhalační expozici
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. rozvinuté pneumokoniózy (i bez funkční poruchy),
2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
3. prodělaná tuberkulóza plic s výjimkou primárního komplexu,
4. těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci,
5. prekancerózy v oblasti dýchacího systému,
6. stavy po léčení tumorů respiračního systému.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího a kardiovaskulárního systému,
2. závažné chronické nemoci kůže a spojivek.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a následně každé 4 roky
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
6.4. Krátkodobé produkty přeměny radonu (s přihlédnutím k vlivu dlouhodobých produktů přeměny uran-radiové řady)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
2. prekancerózy a maligní nemoci v oblasti kůže a dýchacích cest,
3. stavy po léčení tumorů respiračního systému,
4. stavy po závažném poškození ionizujícím zářením,
5. nekorigované závažné poruchy krvetvorby,
6. radiofobické tendence a stavy, které omezují možnost úniku z místa nehody v případě vzniku havárie.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího a kardiovaskulárního systému,
2. závažné chronické nemoci kůže a spojivek,
3. stav po operaci bazaliomu a po léčbě zhoubných tumorů kůže,
4. závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním postižením včetně tumorů.
Vstupní prohlídky:
základní vyšetření, KO + dif., FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, KO + dif. a FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a dále za 1x za 2 roky
Výstupní prohlídky:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky po ukončení nejméně pětileté expozice v riziku
6.5. Koksárenské plyny a zplyňování uhlí
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
2. prekancerózy a maligní nemoci v oblasti dýchacího systému a stavy po léčení tumorů respiračního systému,
3. závažné chronické nemoci jater a ledvin a močových cest,
4. chronické kožní nemoci,
5. chronické zánětlivé oční nemoci,
6. závažné stavy imunodeficience.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému i bez funkční poruchy,
2. chronické kožní nemoci,
3. chronické nemoci jater a ledvin a močových cest.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, RTG hrudníku poprvé po 8 letech
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, RTG hrudníku
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po ukončení nejméně pětileté expozice 1x za 2 roky
6.6. Prachy tvrdých dřev (břízy, buku, bílého ořechu, dubu, habru, jasanu, javoru, jilmu, kaštanu, lípy, olše, ořešáku vlašského, platanu, švestky, topolu, třešně a dalších dřev uvedených v části A tabulky č. 4 vysvětlivce písm. b) přílohy č. 3 k nařízení vlády o ochraně zdraví zaměstnanců při práci
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. závažné chronické nemoci dýchacích cest, zejména prekancerózy a maligní nemoci a stavy po léčení tumorů dýchacího systému,
2. alergické nemoci dýchacích cest.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému,
2. chronické záněty nosních a paranazálních dutin,
3. chronické nemoci kůže a spojivek.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, ORL vyšetření s rinoskopií zrcátkem, po dovršení 45 let věku rinoskopem, spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, včetně rinoskopie zrcátkem, po 10 letech od začátku expozice ORL vyšetření rinoskopem, spirometrie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky
Následné prohlídky:
vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
6.7. Alergeny a iritancia vyvolávající bronchiální astma a alergickou rinitidu - vysokomolekulární, nízkomolekulární alergeny a látky vyvolávající exogenní alergickou alveolitidu
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. chronická obstrukce dýchacích cest,
2. prokázaná přecitlivělost na látku z pracovního prostředí,
3. závažné chronické nemoci dýchacího systému, astma bronchiale a jiné alergické nemoci respiračního systému,
4. chronická bronchiální hyperreaktivita,
5. závažné chronické kožní nemoci, zvláště atopická a alergické dermatitida, kopřivka.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
chronické nemoci dýchacího systému.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
6.8. Prach s převážně dráždivým účinkem - textilní, živočišný, rostlinný, pryskyřic, PVC a další látky obdobného účinku
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. chronická obstrukce dýchacích cest,
2. závažné chronické nemoci dýchacího systému, astma bronchiale a jiné alergické nemoci respiračního systému,
3. závažné chronické kožní nemoci.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci dýchacího systému,
2. chronické nemoci kůže a spojivek.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následná prohlídka:
0
7. FYZIKÁLNÍ, CHEMICKÉ NEBO BIOLOGICKÉ FAKTORY, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ KOŽNÍ NEMOCI
7.1. Faktory, které způsobují maligní nádory kůže (sluneční záření, umělé UV záření)
Poznámka: Ionizující záření viz 3.1., chemické látky viz oddíl 1. Chemické faktory.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prekancerózy, zhoubné nádory kůže i po vyléčení,
2. fotodermatózy,
3. fotosenzitivní kožní choroby,
4. fototyp I (pro expozici slunečnímu záření),
5. rosacea.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné kožní nemoci významného rozsahu a lokalizace,
2. další související kožní nemoci řádně zdokumentované,
3. fototyp II (pro expozici slunečnímu záření).
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
základní vyšetření
Následné prohlídky:
základní vyšetření po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky
7.2. Faktory, které způsobují kožní nemoci nenádorové povahy
7.2.1 Kontaktní alergeny a látky, které mohou vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, kontaktní iritancia a látky, které mohou dráždit kůži
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. kontaktní alergická dermatitida s prokázanou přecitlivělostí na konkrétní látku z daného pracovního prostředí,
2. prokázaná přecitlivělost na konkrétní látku z daného pracovního prostředí, a to i bez klinických známek nemoci.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. prognosticky závažné nemoci autoimunitní povahy,
2. chronický nebo recidivující ekzém jakékoliv etiologie.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, u práce v rizikové kategorii 4 test kožní alkalirezistence
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídky:
základní vyšetření
Následné prohlídky:
0
7.2.2. Látky s převážně aknegenním účinkem typu chladících kapalin a řezných olejů s výjimkou látek v položce 2.43
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
prognosticky závažné formy akné s projevy na obličeji a končetinách.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické kožní nemoci,
2. těžší formy seborhoické dermatitidy,
3. těžší formy rosacei.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídky:
základní vyšetření
Následné prohlídky:
0
8. BIOLOGICKÉ FAKTORY
8.1. Tuberkulóza
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
imunodeficience specifické buněčné imunity.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu,
2. snížená obranyschopnost v důsledku podávání imunosupresiv, cytostatik, radiační terapie, dlouhodobého systémového podávání kortikosteroidů nebo antibiotik, biologická léčba.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., Quantiferon nebo Mantoux II, RTG hrudníku
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif.
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, vždy RTG hrudníku
Následná prohlídka:
za 6-12 měsíců po ukončení rizikové práce RTG hrudníku
8.2. Virové hepatitidy
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. těžká imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém,
2. chronické nemoci jater.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, ALT, sérologie virových hepatitid-HBsAg, anti HBc total, anti HCV, kontrola povinného očkování proti VHB20)
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, ALT, anti HCV
Výstupní prohlídka:
základní vyšetření anti HBc total, anti HCV
Následná prohlídka:
0
8.3. Syndrom získané imunodeficience (AIDS)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
těžká imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, KO + dif., sérologie AIDS (HIV)
Periodická prohlídky:
základní vyšetření, KO + dif.
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, sérologie AIDS (HIV)
Následná prohlídka:
za 3 měsíce po ukončení rizikové práce, individuálně zvážit sérologii AIDS (HIV)
8.4. Ostatní infekční nemoci
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
těžká imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, FW, KO + dif., ALT, GMT
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, FW, KO + dif., ALT, GMT
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následná prohlídka:
0
8.5. Tropické infekční a parazitární nemoci
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
těžká imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif.
Periodická prohlídka:
vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následná prohlídka:
0
II. Rizika ohrožení zdraví
1. Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, s výjimkou prací v objektech, u kterých není obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob
Poznámka: Pro práce ve školství, při kterých je její součástí hlasová zátěž, platí i položka 12.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné duševní poruchy a poruchy chování.
2. drogová a alkoholová závislost v anamnéze,
3. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
2. Činnosti epidemiologicky závažné
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci
Nejsou známy.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2. nosičství podle jiného právního předpisu,21) pokud cesta přenosu vylučuje bezpečný výkon činnosti epidemiologicky závažné,
3. alkoholová nebo drogová závislost včetně závislosti v anamnéze.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
v rozsahu periodické prohlídky
Následná prohlídka:
0
3. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, důlních těžních strojů, stavebních a jim obdobných strojů, trvalá obsluha nákladních výtahů
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. vertigo,
2. záchvatovité stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku,
3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
4. závažné nekorigovatelné poruchy zraku,
5. těžká nedoslýchavost,
6. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. záchvatové a kolapsové stavy v anamnéze,
2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. závažné poruchy zraku,
4. závažné poruchy sluchu,
5. drogová a alkoholová závislost v anamnéze,
6. funkční poruchy pohybového aparátu, zejména končetin znesnadňující ovládání řídících prvků.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídky:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky.
Následné prohlídky:
0
4. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2. alkoholová nebo drogová závislost,
3. opakované stavy poruchy vědomí,
4. závažné poruchy zraku,
5. závažné poruchy sluchu.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2. záchvatovité a kolapsové stavy,
3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
4. závažné poruchy smyslových orgánů,
5. závažné nemoci pohybového systému a funkční poruchy pohybového aparátu, zejména končetin, znesnadňující ovládání řídících prvků.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)
Periodické prohlídky:
základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)
Výstupní prohlídka:
základní vyšetření
Následné prohlídky:
0
5. Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další osoby
Použije se příloha č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další osoby
Použije se příloha č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)
Lhůty periodických prohlídek:
1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky, a to při výkonu prací v kategorii 1; 1x za 4 roky, po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky, a to při výkonu prací v kategorii 2 až 4
Výstupní prohlídka:
základní vyšetření
Následné prohlídky:
0
6. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2. záchvatovité a kolapsové stavy,
3. závažné nekorigovatelné poruchy smyslových orgánů,
4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
5. opakované stavy poruchy vědomí.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
3. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči,
4. chronické kardiovaskulární a respirační nemoci,
5. nemoci pohybového aparátu znemožňující ovládání strojů a zařízení.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Lhůty prohlídek:
ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
7. Nakládání s výbušninami22), opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiného právního předpisu25)
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2. opakované stavy poruchy vědomí,
3. záchvatovité a kolapsové stavy,
4. závažné nekorigované poruchy smyslových orgánů,
5. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
3. záchvatovité a kolapsové stavy v anamnéze,
4. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči,
5. chronické nemoci kardiovaskulárního systému,
6. závažné nemoci pohybového aparátu.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Lhůty prohlídek:
při nakládání s výbušninami 1x za 2 roky
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
8. Práce v hlubinných dolech
Poznámka: Pro práci v hlubinných dolech, kde je riziko prachu oxidu křemičitého platí položka 6.1.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné poruchy kognitivních a smyslových funkcí, které znemožňují bezpečný výkon práce v podzemí,
2. závažné duševní poruchy a poruchy chování, které omezují bezpečný výkon práce v podzemí,
3. hypoglykemické stavy s poruchami vědomí nebo jejich důvodná hrozba,
4. opakované závažné záchvatové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti,
5. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
6. klaustrofobie.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. hypoglykemické stavy s poruchami vědomí v anamnéze nebo jejich důvodná hrozba,
2. závažné poruchy pohybového aparátu,
3. chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému snižující fyzickou zdatnost,
4. závažná porucha termoregulace.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, EKG, RTG hrudníku
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, EKG po 2 letech, RTG hrudníku - poprvé po 4 letech, následně vždy po 2 letech
Lhůty prohlídek:
ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok
Výstupní prohlídka:
základní vyšetření, RTG hrudníku
Následné prohlídky:
0
9. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. vertigo jakékoliv etiologie,
2. opakované závažné záchvatové a kolapsové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti,
3. nekorigovatelné poruchy zraku, závažné poruchy prostorového vidění,
4. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
5. současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. poruchy stability a rovnováhy,
2. nemoci s potenciálními stavy bezvědomí,
3. nekorigované poruchy zraku, porucha prostorového vidění a barvocitu,
4. nedoslýchavost znemožňující komunikaci a percepci výstražných zvukových signálů,
5. poruchy pohybového a podpůrného systému omezující pohyblivost,
6. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
7. alkoholová a drogová závislost v anamnéze.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu
Periodická prohlídka:
základní vyšetření a zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu
Výstupní prohlídka:
základní vyšetření
Následné prohlídky:
0
10. Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci oběhové soustavy, dýchacího systému,
2. prognosticky závažné endokrinní nemoci,
3. závažné nemoci ledvin,
4. závažné nemoci jater,
5. závažné nemoci pohybového a podpůrného systému,
6. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
7. nedoslýchavost znemožňující percepci výstražných signálů a zvuků,
8. současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci oběhové soustavy, dýchacího systému,
2. závažné poruchy zraku,
3. závažné endokrinní nemoci,
4. chronické nemoci ledvin,
5. chronické nemoci jater,
6. chronické nemoci pohybového a podpůrného systému,
7. záchvatové a kolapsové stavy,
8. alkoholová a drogová závislost v anamnéze.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, zátěžové EKG, spirometrie
Periodická prohlídka:
základní vyšetření, spirometrie, zátěžové EKG po 2 letech do 50 let věku, po 50. roku věku 1x ročně
Lhůty prohlídek:
ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok
Výstupní prohlídka:
základní vyšetření
Následné prohlídky:
0
11. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému,
2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
4. prognosticky závažné nemoci ledvin a jater.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. chronické nemoci kardiovaskulární soustavy,
2. chronické nemoci dýchacího systému,
3. závažné endokrinní nemoci,
4. závažné nemoci ledvin a jater
5. závažné poruchy termoregulace,
6. imunodeficience,
7. závažné duševní poruchy a poruchy chování.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření, močový sediment, KO + dif., AST, ALT ALP, bilirubin, kreatinin, glykémie, EKG, psychiatrické a psychologické vyšetření při výjezdu na dobu delší než 6 měsíců
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
základní vyšetření
Následná prohlídka:
0
12. Hlasová zátěž
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. těžká nedomykavost hlasivek,
2. těžká hyperkinetická dysfonie.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné chronické nemoci horních dýchacích cest a hlasivek,
2. papilomatóza hrtanu,
3. obrna n. recurrens,
4. fonastenie,
5. fibromy a jiné novotvary hlasivek,
6. těžká nedoslýchavost.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
13. Noční práce
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. záchvatovité a kolapsové stavy,
2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
3. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2. závažné poruchy zraku,
3. závažné chronické nemoci kardiovaskulárního systému,
4. závažné endokrinní nemoci,
5. drogová nebo alkoholová závislost v anamnéze,
6. závažné poruchy spánkového rytmu,
7. závažné nemoci gastrointestinálního systému.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Lhůty periodických prohlídek:
1x za 2 roky
Výstupní prohlídka:
základní vyšetření
Následná prohlídka:
0
14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
3. opakované stavy poruchy vědomí.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
2. záchvatovité a kolapsové stavy,
3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
4. závažné poruchy smyslových orgánů.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
a další odborná vyšetření podle charakteru a míry příslušného rizika
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
a další odborná vyšetření podle charakteru a míry příslušného rizika
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0".
14) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb.
15) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení komise (ES) č. 790/2009 a nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
17) Například § 238 odst. 2 zákoníku práce, vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).
18) § 13 a 14 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
19) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
20) Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.
21) § 53 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 267/2015 Sb.
22) § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní správě, ve znění pozdějších předpisů.
25) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Pracovnělékařské prohlídky, jejichž termíny k provedení byly stanoveny přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 79/2013 Sb. na základě jiných právních předpisů, se provedou v souladu s § 18 vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pracovnělékařské prohlídky, jejichž termíny k provedení byly stanoveny podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se provedou v termínech stanovených podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Pracovnělékařské prohlídky podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se provedou v termínech navazujících na provedení pracovnělékařských prohlídek uvedených v bodě 1 nebo 2, pokud jiné právní předpisy nestanoví jinak.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.