Jak propojit personální strategii s celkovou strategií podniku

Vydáno: 25 minut čtení

Strategie podniku v oblasti lidských zdrojů je jednou z dílčích podnikových strategií, jejímž cílem je podpořit celkovou či základní strategii podniku. Ta pochopitelně může být v různých podnicích i dalších organizacích odlišná. Důvodem jsou nejen odlišné trhy, na kterých firmy působí, ale i různé konkurenční výhody, o které se jejich strategie opírá, a různé cíle, které si kladou. Článek se zabývá tvorbou personální strategie podniku jako nástrojem podpory podnikové strategie.

Podniková strategie je zpravidla střednědobou podnikatelskou představou, na které firma zakládá či chce do budoucna založit svou konkurenční výhodu, a tím i finanční úspěšnost a prosperitu. Jejím základním cílem je nacházet a vytvářet pro firmu nové příležitosti a dávat jí vodítko pro provádění dlouhodobějších rozhodnutí, především těch, které je třeba činit s určitým předstihem nebo jejichž dopad se projeví až po určité době.

Obsah a význam podnikové strategie

Obsahem podnikové strategie jsou dlouhodobější podnikové cíle, které buď potvrzují, nebo naopak mění jeho dosavadní výrobní, produktové, tržní či zákaznické zaměření, a představy či způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. Předpokládá-li podniková strategie, že se zaměření firmy v budoucnu změní, zahrnuje zpravidla i inovace, které by měla v budoucnu provést, nové produkty, které by měla uvést na trh, nové výrobní metody, které chce využít, nové trhy či zákazníky, jež hodlá získat, apod.

Příklad č. 1:

Příkladem podnikové strategie může být rozhodnutí o prostorové (teritoriální) či dokonce mezinárodní expanzi firmy, o produktové diverzifikaci její nabídky, o akvizici některého z jejích konkurentů, o spolupráci s jinými podniky (například v podobě joint-venture), o rozvoji nových užitných vlastností firemních produktů, o zaměření se na nové zákazníky, zvýšení podílu firmy na trhu, ale i stažení se z určitého trhu, omezení investic, prodeji určité, již nepříliš výdělečné části firmy či dokonce rozhodnutí o likvidaci firmy, tj. rozprodeji jejích součástí či aktiv.

Chápeme-li strategii v užším slova smyslu, lze o ní hovořit i v případě nepodnikatelských, například veřejných organizací, a to především tehdy, mají-li své cíle, resp. funkce jasně stanoveny „zvenku“, například zákonem. Jako jejich strategii lze pak chápat (různý) způsob či postup, kterými své stanovené funkce vykonávají.

Příklad č. 2:

Strategie veřejné organizace se tak může zaměřit například na to, jak dosáhnout svého cíle – či naplnit svou funkci – s co nejnižšími náklady. Cestou k tomu může být změna způsobu řízení dané organizace zvyšující odpovědnost vedoucích za dosažení konkrétně stanovených výsledků.

Nemá-li firma správnou a jasnou představu, čeho a jak chce na trhu dosáhnout, nepomůže jí k dlouhodobější úspěšnosti ani to, že je jinak dobře řízená. Nezachrání ji dokonce ani to, dokáže-li úspěšně vyvíjet nové výrobky a technologie nebo dlouhodobě udržovat vysokou kvalitu své výroby. I kvalitní a technicky vyspělé výrobky či služby, o které na trhu není nebo v budoucnu nebude zájem, například proto, že firma podcenila měnící se trendy zákaznických potřeb či zanedbala význam nových forem marketingu, jí totiž k úspěchu nijak nepomohou. Spoléhat nemůže ani na to, že v jejím čele stojí charismatičtí manažeři, schopní přesvědčivě vést a motivovat své spolupracovníky.

Dílčí firemní strategie

Související dokumenty

Související články

Od řízení k vedení
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Emocionální inteligence v práci a řízení
Od řízení k vedení
Personální management a praxe jeho řízení ve 21. století
Efektivní rozhodování problémových situací v personální práci
Motivační nástroje vedoucího
Jaký typ leadera potřebuje vaše organizace
Jak jednat s pracovníky různých vlastností a typů
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody
Emocionální inteligence v práci a řízení
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Proč a jak v praxi uplatňovat leadership
Personální manuál jako nástroj metodické podpory personálně řídících činností
Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet
Jak se vyvarovat personálně-řídících chyb z "dobrých úmyslů"
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Talent management
Diversity Management jako konkurenční výhoda
Jak čelit pracovnímu stresu

Související otázky a odpovědi

Jmenování na dobu určitou
Odmítnutí pracovního úkolu
Kolektivní smlouva
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Teambuilding
Diskriminace v odměňování
Dovolená navíc
Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
Zaměstnanecké výhody – stravování
Průměrný výdělek - odstupné
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Nepeněžní poukázka při životním výročí od1. 1. 2024 pro volnočasové aktivity - osvobození od daně z příjmů
Dodatek k pracovní smlouvě – informační povinnost
Úrazové pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP
Stravenky nad limit 70% horního limitu stravného - nedaňové výdaje zaměstnavatele
Archivace docházky
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby