Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část

Vydáno: 17 minut čtení

V tomto článku se zaměříme na náležitosti týkající se praktické výuky chemie ve školách. Je bez jakékoli diskuse, že pro bezpečné nakládání s chemickými látkami (nejen ve školách) je odborná kvalifikace pedagogů zcela klíčová. Bohužel, ne vždy jí učitelé nebo vedoucí volnočasových kroužků či táborů opravdu disponují.

V minulém čísle časopisu BHP jsem se věnoval otázkám profesní kvalifikace. Prezentoval jsem systém kvalifikačních úrovní v BOZP a představil také nový a pro mnohé „bezpečáky“ jistě atraktivní studijní program MBA zaměřený na bezpečnost a ochranu obyvatelstva. Na co ale ve zmíněném článku už nezbyl prostor, byla informace o zcela unikátní kvalifikační úrovni „doctor honoris causa“ (in disciplinae salus laborem), kterou lze po úspěšném absolvování evaluačního řízení nově získat u našeho Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví (podrobněji níže)1). V tomto mém dalším článku u kvalifikace ještě chvíli zůstanu, byť se na ni zaměřím poněkud z jiného úhlu. Konkrétně zde zmíním náležitosti týkající se praktické výuky chemie ve školách. Je bez jakékoli diskuse, že pro bezpečné nakládání s chemickými látkami (nejen ve školách) je odborná kvalifikace pedagogů zcela klíčová. Bohužel, ne vždy jí učitelé nebo vedoucí volnočasových kroužků či táborů opravdu disponují. Tuto smutnou skutečnost ostatně opakovaně potvrzují i nejrůznější nehody. Patrně nejznámější je případ z Rokycan, kde v srpnu 2019 došlo při provádění velmi nebezpečného pokusu „Faraonův had“ k vážnému zranění tří dětí. Jedno z nich – šestiletá Natálka – utrpěla dokonce popáleniny 3. stupně na 43 % povrchu těla! Jen díky usilovné péči lékařů přežila, avšak celý svůj další život si ponese vážné trvalé následky. Význam tohoto tématu je tedy evidentní a je velmi důležité, abychom si jej neustále připomínali v nejrůznějších formách. O to smutnější ale je, že celá tato problematika není v naší legislativě příliš zdařile řešena, jak se ostatně rozebírá v tomto článku.

55. novela zákona o ochraně veřejného zdraví a n&aac

Související dokumenty

Související články

Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Odpovědnost školy za úraz žáka
Zdroje zábavy i poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti a mládež v prostředí internetu
(Ne)bezpečný svět chemie
Několik poznámek ke školním úrazům
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství
Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"
Školení řidičů motorových vozidel
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Odškodňování školních úrazů
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Soutěž PROFESIONÁL BOZP - 4. ročník má svého vítěze
Soudní znalectví v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, 6. část
Otestujte si své znalosti ke zkoušce v prevenci rizik

Související otázky a odpovědi

Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Profesní způsobilost řidiče
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Povinné školení řidičů
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
OSVČ a bezpečnost práce
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Stávka a její vliv na dovolenou
Učitel na lyžařském kurzu
Pracovní smlouva odborný zástupce
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků

Související předpisy

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
32/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
101/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky