Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny z hlediska možných zdravotních rizik

Vydáno: 16 minut čtení

V článku je uvedena jedna z ergonomických metod popisující hodnocení ruční manipulace s břemeny. Jsou zde uvedeny hygienické limity a zdravotní rizika za podmínek vykonávané vlastní manipulace s břemeny. Metodologický základ metod se opírá o nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ČSN EN 1005-2+A1 a další. V závěru je uvedeno praktické užití metody 2.

1. Všeobecně k problému při manipulaci s břemeny

Ruční manipulace s břemeny představuje energeticky značně náročnou a únavnou lidskou práci. Dle legislativy (nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) se manipulací s břemenem rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemísťování, při kterém v důsledku vlastnosti břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

Hygienickými limity ruční manipulace s břemeny se rozumí hodnoty směnově průměrné a směnově přípustné na průměrnou osmihodinovou směnu.

Stanovení limitů hmotnosti břemen při jejich zvedání a přenášení z ergonomického hlediska předpokládá respektovat řadu hledisek. Jsou to především subjektivní podmínky (např. pohlaví, věk, zkušenost aj.), vlastnosti břemene (např. rozměry a tvar, úchopové možnosti, nebezpečný obsah aj.), prostředí (např. prostorové podmínky, fyzikálně chemické faktory prostředí, stav podlahy aj.) a podmínky vlastní manipulace (např. pracovní poloha, dráha a frekvence pohybu, poměr statické a dynamické práce aj.).

V souvislosti s výše uvedenou problematikou hmotnosti břemen, ručně přenášených a zvedaných muži/ženami, nesmí překročit při dobrých úchopových možnostech hygienické limity uvedené v tabulce 1 (viz § 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.).

Tabulka 1. Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene
  Ruční manipulování břemeny (kg)
občasné časté vsedě ve směně
Muž 50 30 5 10 000
Žena 20 15 3 6 500

Vysvětlivky k tabulce 1: 

 • Občasné je zvedání a přenášení břemene nepřesahující celkem 30 minut v osmihodinové směně.
 • Časté je zvedání a přenášení břemene přesahující celkem 30 minut v osmihodinové směně,
 • Ve směně je součet hmotnosti manipulovaných břemen během osmihodinové směny.

 

Doplňkové legislativní ustanovení

 1. Hmotnost břemen a podmínky ruční manipulace s břemeny těhotnými ženami, kojícími ženami, matkami do konce devátého měsíce po porodu a mladistvými upravuje vyhláška MZ č. 180/2015 Sb.
 2. Práce spojená s ruční manipulací s břemenem překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

Ruční manipulace s břemeny může vést k vysokému riziku poškození kosterně svalového systému, jestliže jsou příliš těžké a/nebo se s nimi opakovaně manipuluje po dlouhou dobu a/nebo v nevhodné poloze. Proto se požaduje, aby při této činnosti, byly dodrženy následující zásady.

Zásady pro ruční manipulaci s břemeny

 1. Při zvedání z nízké polohy neohýbat páteř, břemeno přiblížit co nejblíže tělu (vzdálenost úchopu břemene před tělem nejlépe do 15 cm). Pokud břemeno nemá úchyty, je lépe ho uchopit vždy zespodu při pokrčení kolen. Neotáčet se s břemenem při zvedání.
 2. Správná manipulace předpokládá přednostní využití svalů dolních končetin a správnou polohu dolních končetin. Důležité je udržení rovné páteře, zaujetí správného postoje, tj. přejít do dřepu a nepředklánět trup. Rozložit rovnoměrně hmotnost břemene, těžiště má ležet v kolmé ose nohou.
 3. Nejvýhodnější svislá dráha pohybu břemene je mezi výškou zápěstí a ramen. Manipulace mimo tuto oblast znamená větší zatížení páteře.
 4. Umístění břemen pro manipulaci je optimální ve výši 75 cm. Vhodné je vyloučit manipulaci z podlahy, pod úrovní kolen a nad úrovní ramen.
 5. Délka pohybu při zvedání by měla být optimálně do 25 cm. Dráhu břemene je třeba volit co nejkratší, břemeno zvedat s využitím pohybu těla.
 6. Břemeno je vhodné zvedat bez otáčení a úklonů trupu.
 7. Při manipulaci s těžšími břemeny je třeba používat manipulační techniku, zejména při přenášení na delší vzdálenosti.
 8. Břemena delší než 4 m by měli přenášet alespoň 2 pracovníci.
 9. Břemeno by nemělo bránit ve výhledu.

2. Metody pro hodnocení rizik při ruční manipulaci s břemeny

Předmětem těchto metod (podle ČSN EN 1005-2+A1) je posuzování rizik při ruční manipulaci s břemeny v případech, kdy jsou předměty zdvihány a přenášeny, a to za podmínky, že jejich hmotnost je 3 kg nebo vyšší a jsou přenášeny na vzdálenost menší než 2 m.

Za tímto účelem jsou použity tři metody:

 • Metoda 1: Rychlá prověrka pomocí kritických hodnot.
 • Metoda 2: Odhad pomocí tabulek, jestliže předchozí prověrka indikuje rizika.
 • Metoda 3: Výpočet podle vzorce, a to rozšířeným a důkladnějším posouzením rizikových faktorů, které nejsou zahrnuty v metodě 1 nebo 2.

Všechny tři metody mají různou úroveň složitosti. Nejúčinnějším přístupem je začít posouzení rizika použitím metody 1 (nejjednodušší postup), a metodu 2 a 3 použít pouze tehdy, nejsou-li splněny předpoklady nebo provozní situace identifikované metodou 1. Každá z těchto metod vyžaduje provedení tří kroků.

Postup při šetření rizika manipulace s břemeny zahrnuje tři kroky:

 • Krok 1: Volba referenční hmotnosti ve vztahu k cílové uživatelské populaci (viz tabulka 2).
 • Krok 2: Posouzení rizika (podle kritérií manipulačních činností).
 • Krok 3: Vyhodnocení činnosti, je-li úroveň rizika přijatelná.

 

Tabulka 2. Referenční hmotnosti (Mref) pro populační skupiny
Oblast aplikace Mref (kg) Procento Populační skupina
Ž + M Ž M
Domácí použitía) 5 Není známo Děti a starší osoby Celková populace
10 99 99 99 Všeobecná domácí populace
Profesionální použití (všeobecně)b) 15 95 90 99 Všeobecná pracovní populace, včetně mladých a starých osob Celková pracovní populace
25 85 70 90 Dospělá pracovní populace
Profesionální použití (výjimečně)c) 30 Údaje nejsou k dispozici Zvláštní pracovní populace Zvláštní pracovní populace
35
40

Vysvětlivky k tabulce 2: Ž - ženy; M - muži
a) V případě domácího použití je 10 kg považováno jako všeobecná referenční hmotnost při posouzení rizika. Zahrnuje-li předpokládaná uživatelská populace děti a starší osoby, je nutno referenční hmotnost snížit na 5 kg.
b) Pro profesionální použití nesmí být celkově překročena referenční hmotnost 25 kg.
c) I přesto, že je vyvinuto veškeré úsilí, aby se zabránilo ručním manipulačním činnostem nebo se snížila rizika na nejnižší možnou míru, mohou se vyskytnout výjimečné případy, kdy může referenční hmotnost přesáhnout 25 kg (například tam, kde se nejedná o dostatečně pokročilé technické novinky nebo zásahy). Za těchto zvláštních podmínek je nutno přijmout jiná opatření ke kontrole rizika podle ČSN EN 614 - 1 + A1 (například technické prostředky (pomůcky), instrukce a/nebo zvláštní výcvik předpokládané uživatelské skupiny).

 

METODA 1: Prověrka pomocí kritických hodnot

Použitím této metody lze provádět rychlou prověrku. Omezující podmínkou je, že musí být splněny stanovené předpoklady pro manipulační operace.

Postup prověrky:

Krok 1: Výběr referenční hmotnosti - dle tabulky 2.

Krok 2: Posouzení rizika (podle pracovních hledisek).

1) Zjištění, zda manipulační operace splňují kritéria:

 • operace pouze dvěma (oběma) rukama;
 • neomezené polohy a pohyby;
 • manipulace pouze jednou osobou;
 • snadné zvedání;
 • vhodné spojení mezi rukama a drženým břemenem;
 • vhodné spojení mezi chodidly a podlahou;
 • jiné ruční manipulace, než je zvedání, jsou minimální;
 • břemena, které mají být zvedány, nejsou příliš chladné, horké nebo znečištěné;

- mírné okolní tepelné prostředí.

2) Limitující kritické proměnné:

a) Kritická hmotnost

 • přenášené břemeno nepřesahuje 70% zvolené referenční hmotnosti z tabulky 1;
 • vertikální posunutí břemene je menší nebo rovná 25 cm a nedochází k němu pod úrovní kyčlí nebo výši ramen;
 • trup je vzpřímený a neotáčí se;
 • břemeno je drženo těsně u těla;
 • frekvence zdvihů se rovná nebo je menší než 3,33 x 10-3 Hz (1 zdvih za 5 minut).

b) Kritické vertikální posunutí hmotnosti

 • hmotnost přenášeného břemena nepřesahuje 30% zvolené hmotnosti podle tabulky 1;
 • k vertikálnímu posunutí nedochází nad výškou ramen nebo pod úrovní kolen;
 • trup je vzpřímený a neotáčí se;
 • břemeno je drženo těsně u těla;
 • frekvence zdvihů se rovná nebo je menší než 3,33 x 10-3 Hz (1 zdvih za 5 minut).

c) Kritická frekvence

 • hmotnost přenášeného břemena nepřesahuje 30% zvolené hmotnosti podle tabulky 2;
 • vertikální posunutí břemena je menší nebo se rovná 25 cm, a nedochází k němu pod úrovní kyčlí nebo nad výši ramen;
 • frekvence zdvihů se rovná nebo je menší než 0,08 Hz (5 zdvihů za minutu);
 • trup je vzpřímený a neotáčí se;
 • břemeno je drženo těsně u těla nebo:
  • hmotnost přenášeného břemena nepřesahuje 50% referenční hmotnosti zvolené podle tabulky 1;
  • vertikální posunutí břemena je menší nebo se rovná 25 cm, a nedochází k němu pod úrovní kyčlí nebo nad výši ramen;
  • frekvence zdvihů se rovná nebo je menší než 0,04 (2,5 zdvihů za minutu).

Krok 3: Vyhodnocení rizika předpokládané činnosti.

Vyhovuje-li vykonávané činnosti výše popsaným situacím, lze míru rizika považovat za přijatelnou. V opačném případě se použije podrobnější způsob hodnocení k identifikaci rizikových faktorů - Metoda 2.

METODA 2: Odhad pomocí tabulek

Krok 1: Identifikace populace a podle ní se zvolí referenční hmotnost Mref (viz tabulka 2).

Krok 2: Posouzení rizika, analogicky podle hledisek jako u Metody 1.

Podle zohledňujících hledisek určí se míra rizika výpočtem doporučeného hmotnostního limitu (RML 2) s využitím koeficientů uvedených v tabulce 2 a následně ukazatel (index) rizika (Ri):

/1/

Krok 3: Volba požadované činnosti a vyhodnocení ukazatele rizika

 1. Doporučený hmotnostní limit (RML2) se vypočítá podle vzorce (2):

 

RML2 = Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM /2/ kde: Mref - je referenční hmotnost v kg VM; DM; HM; AM; CM; FM - jsou koeficienty, jako násobitelé pro odpovídající proměnné veličiny při manipulaci, uvedené v tabulce 3.

 

 1. Vyhodnocení ukazatele (indexu) rizika (podle vzorce 1)
  • je-li Ri 0,85, je riziko považováno za přijatelné;
  • 0,85 < Ri < 1,0, existuje významné riziko - doporučuje se:
  • použít Metodu 3 ke zjištění, jak lze riziko snížit, nebo
  • zajistit, aby riziko bylo, byť podmíněně, přijatelné.
  • Ri 1,0, znamená, že riziko je nepřijatelné. Proto je nutno zlepšit situaci, což vede například k volbě nižším koeficientům

 

Tabulka 3. Koeficienty pro výpočet doporučeného hmotnostního limitu (RML2)
  Proměnná veličina / konstanta Číselná hodnota
1 V - Vertikální poloha (cm) 0 25 50 75 100 130 >175
Vm 0,78 0,85 0,93 1,00 0,93 0,84 0,00
2 - Vertikální přemístění (cm) 25 30 40 50 70 100 >175
Dm 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,00
3 H - Horizontální umístění (cm) 25 30 40 50 56 60 >63
HM 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00
4 A - Úhel asymetrie (°) 0 30 60 90 120 135 >135
AM 1,00 0,90 0,81 0,71 0,62 0,57 0,00
5 Způsob uchopení1) dobrý ztížený obtížný  
CM 1,00 0,95 0,90  
6 Frekvenční koeficient - FM
Hz zdvihů/min Frekvence
0,0033 0,0166 0,0666 0,1000 0,1500 0,2000 >0,25
0,20 1 4 6 9 12 >15
Doba trvání (d):
d 1 h 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00
1 h d 2 h 0,95 0,88 0,72 0,50 0,30 0,00 0,00
2h d 8 h 0,85 0,75 0,45 0,27 0,00 0,00 0,00

1) Způsob uchopní:

 • dobrý - držadla/rukojeti, snadné uchopení břemene, bez nutnosti výrazného otáčení zápěstí;
 • ztížený - nevhodná držadla/rukojeti, flexe (ohyb) prstů bez nutnosti výrazního otáčení zápěstí;
 • obtížný - nesnadno uchopitelné břemeno nebo prohýbající se předměty, asymetrické těžiště, nestabilní obsah, nutnost používat rukavice.

Obrázek 1. Proměnné veličiny při manipulaci s břemenem ve vztahu k základním referenčním rovinám

Obrázek 1. Proměnné veličiny při manipulaci s břemenem ve vztahu k základním referenčním rovinám

Význam proměnných veličin v tabulce 3 a v obrázku 1

V - Vertikální poloha břemene, tj. vzdálenost od středu ruky k podlaze (cm). Měřeno od výchozí polohy břemene.

D - Vertikální rozsah přemístění břemene, tj. vzdálenost (rozdíl) mezi výchozí polohou a požadovanou polohou břemene (cm).

H - Horizontální umístění břemene, tj. vzdálenost středu ruky od středu vzdálenosti mezi kotníky při výchozí a požadované poloze břemene.

A - Úhel asymetrie, tj. úhel mezi mediální a asymetrickou polohou trupu, jako míra pootočení (rotace) trupu mezi středem rukou a chodidly. Úhel asymetrie má rozsah asi: 0 ° až 135°.

C - Způsob uchopení břemene. Předpokládá se břemeno menší než 40 x 30 cm. 3 stupně náročnosti: snadný; ztížený; obtížný.

F - Frekvence (Hz), zvedání (tj. počet zvednutí za 1 min) a celkové trvání práce až do 8 hodin, ve vertikálním umístění břemena asi 75 cm od podlahy.

SK - Vzdálenost středů mezi kotníky.

Referenční roviny:

RM - rovina mediální

SK - vzdálenost středů mezi kotníky

RA - rovina asymetrie

METODA 3: Výpočet podle vzorce

Krok 1: Volba referenční hmotnosti

Stanoví se předpokládaná uživatelská populace a volba referenční hmotnosti (Mref) podle předpokládané uživatelské populace (tabulka 2).

Krok 2: Posouzení rizika

Zjistí se, zda manipulační činnost vyhovuje kritériím uvedených ve 2. kroku metody 1.

V případě, že jedno nebo více z těchto kritérií není splněno, zajistí se, aby riziko bylo přijatelné (podle ČSN EN 614-1 A+).

Jsou-li splněna všechna kritéria, pak se provede odhad pomocí výpočtu doporučeného hmotnostního limitu (RML) podle ze dvou následujících případů:

Případ 1:

Je-li doporučený hmotnostní limit (RML2) již známý (vypočítaný během metody 2), pak se vypočítá doporučený hmotnostní limit (RML) podle vzorce (3):

 

RML = RML2 x OM x PM x AT /3/
kde:
RML2 - doporučený hmotnostní limit (metoda 2);
OM - manipulace s jednou rukou, jestliže ano, pak OM = 0,6; jinak OM = 1,0
PM - činnost dvou osob, jestliže ano, pak PM = 0,85; jinak PM = 1,0
AT - koeficient další činnosti, jestliže ano, pak AT = 0,8; jinak AT = 1,0

 

Případ 2:

Nejsou-li v metodě 2 žádné vhodné hodnoty pro koeficienty VM, DM, HM, AM, CM, FM, zvolí se referenční hmotnost (Mref) pro uvažovanou uživatelskou populaci podle tabulky 2 a pro výpočet RML se použije vzorec (4):

 

RML = Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM x OM x PM x AT /4/

kde platí následující vztahy:
VM = 1 - 0,0003 /V -75/, jestliže: V < 0 cm, VM = 0,78; V > 175 cm, VM = 0
DM = 0,82 + 4,5/D, jestliže: D < 25 cm, DM = 1; D > 175 cm, DM = 0
HM = 25/H, jestliže: H < 25 cm, HM = 1; H > 63 cm, HM = 0
AM = 1 - (0,0032 A), jestliže: A > 135° , AM = 0
OM (koeficient pro jednu ruku): OM = 0,6, jinak OM = 1,
PM (koeficient pro dvě osoby): PM = 0,85, jinak PM = 1,0
AT (koeficient další úlohy): AT = 0,8, jinak AT = 1,0

 

Krok 3: Zohlednění rizika předpokládané činnosti podle ukazatele rizika (Ri)

Ukazatel (index) rizika (Ri) se vypočítá podle vztahu (1), viz metoda 2.

PŘÍKLAD:
 1. Stanovit doporučenou hodnotu hmotnostního limitu pro profesionální činnost podle příslušné tabulky metody 2. Referenční hmotnost (Mref) je 15 kg.
 2. Pro zjištěné skutečné hodnoty hmotnosti břemene: a) 5 kg, b) 7 kg, c) 8 kg určit index rizika činnosti podle vzorce 1.

Postup řešení:

 1. Určit (změřit) hodnoty proměnných veličin.
 2. V tabulce 3 vyhledat pro každou zjištěnou hodnotu proměnné veličiny příslušnou číselnou hodnotu konstanty.
 3. Podle vzorce 2 vypočítat doporučený hmotnostní limit - RML2
 4. Určit ukazatele (index) rizika pro zadané skutečné hmotnosti břemen.

ad 1) Zjištěné hodnoty:

 • zvednutí břemene nad podlahu do výšky pasu (břemeno na zemi) V = 100 cm
 • přemístění břemene z výšky 100 cm do požadované výšky D = 50 cm
 • držení břemene oběma rukama před tělem ve vzdálenosti od osy procházející těžištěm těla (střed mezi kotníky nohou) a středem ruky H = 30 cm
 • úhel pootočení trupu (tzv. úhel asymetrie) A = 30°
 • způsob uchopení břemene, je hodnoceno jako „ztížené“ (nevhodná držadla)
 • frekvence zvedání břemene 1 x za 5 minut (tj. 0,20 za minutu)
 • doba trvání 8 hodin

ad 2 + 3) Výpočet

RML2 (podle vzorce 2, s dosazením číselných koeficientů z tab. 3):

 

RML2 = MC x VM x DM x HM x AM x CM x FM = 15 x 0,93 x 0,91 x 0,83 x 0,90 x 0,95 x 0,85 = 15 x 0,51 = 7,65 kg

 

Závěr 1:

Pro zadané pracovní činnosti je doporučený hmotnostní limit 7,65 kg.

ad 4) Výpočty Ri pro dané skutečné hmotnosti a doporučené hmotnosti 7,65 kg:

Závěr 2:

Je zřejmé, že nastavené koeficienty pro danou referenční hmotnost budou mít vliv na přípustnou míru rizika pro danou ruční manipulaci s břemeny.

Výpočet indexu rizika (ad 4): Pouze pro případ c) je riziko pro manipulaci s břemenem nepřijatelné. Pro případ b) lze riziko považovat za významné, podmíněně přijatelné.

3. Závěr

Uvedené metody pro hodnocení ruční manipulace s břemeny poskytují pokyny pro posuzování zdravotních rizik souvisejících s polohami a pohyby lidského těla při vlastním výkonu. Užití těchto metod je možno považovat za nenáročné, přesto se budou předpokládat jisté znalosti z ergonomie s uplatňováním tvůrčího přístupu od jejího uživatele.

Výsledným efektem by mělo být docílení stavu, aby si zaměstnanci a zaměstnavatelé byli vědomi zdravotních rizik, která souvisí s ruční manipulací s břemeny, ale především, aby si byli vědomi dodržování ergonomických zásad ve svých pracovních návycích - způsobu, jak se práce plánuje, organizuje a vykonává.

POUŽITÁ LITERATURA

 • Král, M. Metody a techniky užité v ergonomii. 1. vyd. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, NIVOS-BP Praha, 2001, 154 s.
 • Malý, S., Král, M., Hanáková, E. ABC Ergonomie. 1. vyd. PROFESSIONALPUBLISHING, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha, 2010, 386 s.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví (ve znění změn v nařízení vlády č. 68/2010 Sb., a nařízení vlády č. 115/2012 Sb.).
 • ČSN EN 1005-2+A1 (83 3503) /2009/ Bezpečnost strojních zařízení. Fyzická výkonnost člověka Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí.
 • ČSN EN 614-1+A1 (63 3501), /2009/ Bezpečnost strojních zařízení. Ergonomické zásady navrhování. Terminologie a všeobecné zásady.
 • ČSN EN ISO 12100 (83 3001) /2011/ Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika.

Související dokumenty

Související články

Pachové látky v ovzduší hodnocené normativně a jejich vliv na pocity a zdraví člověka
Patří ergonomie do problematiky BOZP?
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 1. a 2. část
Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému
Hodnocení osvětlení vnitřních pracovních prostorů
Vliv počasí z pohledu ergonomie na aktivitu a zdraví člověka
Manipulace s břemeny
Proces normalizace a užití ergonomických norem v praxi
Přístup k měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži posuzované v hygienických limitech a projevech na zdraví
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Digitální technologie, stres a muskuloskeletální poruchy
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 3. část - Ergonomické normy
Poznatky o kosterně svalovém ústrojí a jejich promítnutí do pracovních procesů člověka
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Poznatky ergonomie uplatňované v technické praxi
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Problematika monotonie v pracovním procesu
Poznatky z teorie informace aplikované v uživatelské praxi
Bezpečné pracoviště, realita nebo fikce
Přístup k analýze a hodnocení spolehlivosti člověka v pracovním systému

Související otázky a odpovědi

Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Stohování krabic
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)

Související předpisy

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
68/2010 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
115/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů