Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny z hlediska možných zdravotních rizik

Vydáno: 16 minut čtení

V článku je uvedena jedna z ergonomických metod popisující hodnocení ruční manipulace s břemeny. Jsou zde uvedeny hygienické limity a zdravotní rizika za podmínek vykonávané vlastní manipulace s břemeny. Metodologický základ metod se opírá o nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ČSN EN 1005-2+A1 a další. V závěru je uvedeno praktické užití metody 2.

1. Všeobecně k problému při manipulaci s břemeny

Ruční manipulace s břemeny představuje energeticky značně náročnou a únavnou lidskou práci. Dle legislativy (nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) se manipulací s břemenem rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemísťování, při kterém v důsledku vlastnosti břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

Hygienickými limity ruční manipulace s břemeny se rozumí hodnoty směnově průměrné a směnově přípustné na průměrnou osmihodinovou směnu.

Stanovení limitů hmotnosti břemen při jejich zvedání a přenášení z ergonomického hlediska předpokládá respektovat řadu hledisek. Jsou to především subjektivní podmínky (např. pohlaví, věk, zkušenost aj.), vlastnosti břemene (např. rozměry a tvar, úchopové možnosti, nebezpečný obsah aj.), prostředí (např. prostorové podmínky, fyzikálně chemické faktory prostředí, stav podlahy aj.) a podmínky vlastní manipulace (např. pracovní poloha, dráha a frekvence pohybu, poměr statické a dynamické práce aj.).

V souvislosti s výše uvedenou problematikou hmotnosti břemen, ručně přenášených a zvedaných muži/ženami, nesmí překročit při dobrých úchopových možnostech hygienické limity uvedené v tabulce 1 (viz § 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.).

Tabulka 1. Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene
  Ruční manipulování břemeny (kg)
občasné časté vsedě ve směně
Muž 50 30 5 10 000
Žena 20 15 3 6 500

Vysvětlivky k tabulce 1: 

  • Občasné je zvedání a přenášení břemene nepřesahující celkem 30 minut v osmihodinové směně.
  • Časté je zvedání a přenášení břemene přesahující celkem 30 minut v osmihodinové směně,
  • Ve směně je součet hmotnosti manipulovaných břemen během osmihodinové směny.

 

Doplňkové legislativní ustanovení

Související dokumenty

Související články

Pachové látky v ovzduší hodnocené normativně a jejich vliv na pocity a zdraví člověka
Patří ergonomie do problematiky BOZP?
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 1. a 2. část
Hodnocení osvětlení vnitřních pracovních prostorů
Vliv počasí z pohledu ergonomie na aktivitu a zdraví člověka
Manipulace s břemeny
Pachové látky v ovzduší hodnocené normativně a jejich vliv na pocity a zdraví člověka
Proces normalizace a užití ergonomických norem v praxi
Přístup k měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži posuzované v hygienických limitech a projevech na zdraví
Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému
Přístup k analýze a hodnocení spolehlivosti člověka v pracovním systému
Jak vybrat kancelářskou židli
Výběr optimálního pracovního stolu pro běžnou kancelářskou práci
Bezpečné pracoviště, realita nebo fikce
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 6. část - Pracovní prostředí a ergonomie práce
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Význam a užití barev pro úpravu pracovního prostředí
Skladba výživy pro zachování zdraví a výkonnosti pracujícího člověka
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 3. část - Ergonomické normy
Poznatky o kosterně svalovém ústrojí a jejich promítnutí do pracovních procesů člověka
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Digitální technologie, stres a muskuloskeletální poruchy

Související předpisy

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
68/2010 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
115/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související otázky a odpovědi

Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Stohování krabic
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)