152/1969 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení

Schválený:
152/1969 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
ze dne 12. prosince 1969
o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), stanoví v dohodě se zúčastněnými orgány:
I. oddíl
Evidence a registrace pracovních úrazů
 
§ 1
Rozsah platnosti
Evidenci a registraci podle ustanovení této vyhlášky podléhají pracovní úrazy
a) pracovníků všech organizací a zařízení (dále jen "organizace") a pracovníků u samostatných provozovatelů, kteří jsou v pracovním nebo obdobném poměru, včetně učňů,
b) členů jednotných zemědělských družstev, výrobních družstev a členů a jiných osob pracujících v družstevních organizacích,
c) studentů a žáků při výrobní praxi nebo práci v organizacích vykonávané podle učebních plánů a osnov,
d) příslušníků vojenských útvarů, pokud pracují v organizacích,
e) osob ve výkonu trestu, pokud pracují v organizacích, (dále jen pracovníci").
 
§ 2
Pracovní úraz
(1) Za pracovní úraz se považuje jakékoliv porušení zdraví nebo usmrcení, které bylo pracovníkovi způsobeno nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním; pro účely této vyhlášky se pracovnímu úrazu klade na roveň též úraz, který pracovník utrpěl na pracovišti nebo v prostorách organizace nebo samostatného provozovatele při činnosti, která nesouvisí s plněním pracovních úkolů, jestliže k této činnosti byl dán souhlas ze strany organizace nebo samostatného provozovatele.
(2) Za pracovní úraz se nepovažuje úraz, který se pracovníkovi stal na cestě do zaměstnání a zpět.
 
§ 3
Evidence a registrace pracovních úrazů
(1) Pro účely této vyhlášky se za registraci pracovních úrazů považují opatření, která jsou organizace a samostatní provozovatelé povinni vykonat, dojde-li k pracovnímu úrazu.
(2) K provedení registrace jsou organizace a samostatní provozovatelé povinni
a) zjistit příčinu, jakož i další okolnosti vzniku pracovního úrazu,
b) sepsat záznam o pracovním úrazu podle výsledku zjištění příčin úrazu,
c) stanovit opatření proti opakování podobných úrazů a kontrolovat jejich plnění v určeném termínu.
(3) Organizace a samostatní provozovatelé jsou povinni vést evidenci o pracovních úrazech podléhajících registraci. 1)
 
§ 4
Pracovní úrazy podléhající registraci
Registraci podléhají pracovní úrazy, pokud jimi byla způsobena smrt nebo neschopnost pracovníka k práci trvající nejméně jeden den mimo den, kdy došlo k pracovnímu úrazu.
 
§ 5
Druhy pracovních úrazů
(1) Pro účely této vyhlášky se pracovní úrazy dělí podle jejich závažnosti na úrazy smrtelné, těžké, hromadné a ostatní.
(2) Podle toho se považuje
a) za smrtelný úraz každý pracovní úraz, který způsobil pracovníkovi smrt ihned nebo kdykoliv později, byla-li smrt uznána jako následek úrazu tohoto pracovníka na základě lékařského posudku,
b) za těžký úraz každý pracovní úraz, který způsobil pracovníkovi těžkou újmu na zdraví, jako
- zmrzačení,
- ztrátu nebo podstatné snížení pracovní schopnosti,
- ochromení údu,
- ztrátu nebo podstatné oslabení funkce smyslového orgánu,
- poškození důležitého orgánu,
- zohyždění,
- vyvolání potratu,
- mučivé útrapy,
- déle trvající poruchu zdraví,
- všechna ostatní zranění a náhlé průmyslové otravy, které lékař označil za těžké,
c) za hromadný úraz každý pracovní úraz, kdy při jedné události byly zraněny tři nebo více osob, z nichž alespoň jedna osoba těžce nebo smrtelně, nebo kdy bylo zraněno více než deset osob,
d) za ostatní úrazy všechny pracovní úrazy, které nejsou uvedeny pod písm. a) až c).
 
§ 6
Hlášení pracovních úrazů
(1) Postižený, pokud je toho schopen, a každý jiný pracovník, který je svědkem pracovního úrazu, popřípadě se o něm nejdříve dozví, je povinen ihned uvědomit o úrazu mistra nebo jiného nejbližšího nadřízeného zraněného pracovníka.
(2) Jakmile se nadřízený dozví o pracovním úrazu, je povinen ihned oznámit úraz
a) vedení organizace,
b) závodnímu výboru nebo pověřenému orgánu základní organizace Českého odborového svazu nebo pověřenému orgánu základní organizace Českého svazu družstevních rolníků, jde-li o jednotné zemědělské družstvo, nebo komisi péče o členy, jde-li o výrobní družstvo.
(3) Organizace a samostatní provozovatelé jsou povinni po obdržení zprávy o smrtelném, těžkém nebo hromadném pracovním úrazu ihned úraz ohlásit telefonicky, telegraficky nebo jiným vhodným způsobem
a) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, 1) jde-li o pracoviště podléhající dozoru tohoto orgánu,
b) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, jde-li o pracoviště podléhající dozoru tohoto orgánu,
c) ministerstvům národní obrany, dopravy, pošt a telekomunikací a vnitra, jde-li o technická zařízení nebo vybrané objekty podléhající podle zvláštních předpisů dozoru jejich orgánů,
d) ústřednímu výboru příslušného Českého odborového svazu,
e) příslušnému útvaru Veřejné bezpečnosti,
f) příslušnému orgánu hygienické služby, jde-li o náhlou průmyslovou otravu,
g) příslušné pobočce České státní pojišťovny, jde-li o úraz jejího pojištěnce.
Organizace podají toto hlášení také svému nejblíže nadřízenému orgánu a příslušnému ústřednímu orgánu.
(4) Zemře-li pracovník kdykoliv později následkem pracovního úrazu, jsou organizace a samostatní provozovatelé povinni do 48 hodin po úmrtí dodatečně ohlásit písemně smrt způsobenou pracovním úrazem orgánům uvedeným v odstavci 3.
(5) Příslušným orgánem podle odstavce 3 je orgán příslušný podle místa úrazu.
 
§ 7
Zjišťování a vyšetřování příčin pracovních úrazů podléhajících registraci
(1) Organizace a samostatní provozovatelé jsou povinni ihned po ohlášení pracovního úrazu podléhajícího registraci zjistit objektivně příčiny pracovního úrazu a o výsledku zjištění sepsat nejdéle do 48 hodin po ohlášení úrazu záznam o pracovním úrazu.
(2) Zjišťování příčin a sepsání záznamu o pracovním úrazu podle odstavce 1 se zúčastní odborový funkcionář pověřený základní organizací Českého odborového svazu, v jednotných zemědělských družstvech funkcionář základní organizace Českého svazu družstevních rolníků a ve výrobních družstvech pověřený člen komise péče o členy.
(3) Příčiny smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů, které se staly na pracovištích podléhajících dozoru orgánů uvedených v § 6 odst. 3 písm. b) a c), vyšetřují tyto orgány podle zvláštních předpisů. Ustanovení odstavců 1 a 2 zůstávají nedotčena.
(4) Organizace a samostatní provozovatelé jsou povinni stanovit a vykonat opatření proti opakování podobných úrazů, uvést lhůty k splnění těchto opatření a způsob jejich kontroly. O plnění stanovených opatření jsou povinni informovat funkcionáře uvedené v odstavci 2.
(5) Pracovníci Veřejné bezpečnosti 1) konají vyšetřování, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin. Zástupci inspektorátu bezpečnosti práce 2) vyšetřují příčiny smrtelných a hromadných pracovních úrazů, pokud vyšetřování nekonají pracovníci Veřejné bezpečnosti. Zástupci inspektorátu bezpečnosti práce se zúčastňují vyšetřování konaného pracovníky Veřejné bezpečnosti a naopak.
(6) V případě smrtelného nebo hromadného úrazu jsou organizace a samostatní provozovatelé povinni
a) ihned uvědomit příslušné orgány uvedené v odstavcích 2, 3 a 5 o čase a místě zjišťování příčin pracovního úrazu,
b) učinit opatření, kterými by se zabránilo dalšímu možnému ohrožení života a zdraví pracujících,
c) zajistit místo pracovního úrazu tak, aby zůstalo zachováno v původním stavu až do příchodu pracovníka inspektorátu bezpečnosti práce nebo příslušníka Veřejné bezpečnosti.
(7) Změny na místě pracovních úrazů uvedených v odstavci 5 jsou přípustné, jen jde-li o záchranu postižených osob, popřípadě o další záchranné práce, nebo vyžaduje-li to bezpečnost provozu.
(8) Ve výjimečných případech, kdy není možno ponechat místo úrazu v původním stavu, musí se vyhotovit situační náčrtek s vyznačením provedených změn, popřípadě místo ofotografovat. Za pořízení náčrtku, popřípadě fotografických snímků, odpovídá pracovník, který dal příkaz nebo souhlas k provedení změn.
(9) Organizace a samostatní provozovatelé jsou povinni umožnit pracovníkům konajícím vyšetřování podle odstavce 5 plnění jejich úkolů.
 
§ 8
Pracovní úrazy nepodléhající registraci
(1) Pracovník je povinen ohlásit svému nejblíže nadřízenému i pracovní úraz, který mu nezpůsobil pracovní neschopnost nebo který mu způsobil pracovní neschopnost kratší než jeden den.
(2) O těchto úrazech jsou organizace a samostatní provozovatelé povinni vést zápisy v knize úrazů tak, aby mohly být použity jako podklad pro stanovení vhodných opatření a pro pozdější sepsání záznamu o úrazu, projeví-li se následky úrazu později.
(3) Dojde-li později k pracovní neschopnosti delší než jeden den následkem pracovního úrazu podle předcházejících odstavců, jsou organizace a samostatní provozovatelé povinni postupovat podle ustanovení § 3 a 6 této vyhlášky.
 
§ 9
Předkládání záznamů o pracovních úrazech
(1) Organizace a samostatní provozovatelé jsou povinni předložit hromadně opisy záznamů o pracovních úrazech podléhajících registraci za uplynulý měsíc do 5. dne následujícího měsíce
a) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, jde-li o pracoviště podléhající dozoru tohoto orgánu,
b) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, jde-li o pracoviště podléhající dozoru tohoto orgánu, nebo Českému báňskému úřadu, jde-li o pracovní úrazy způsobené použitím výbušnin,
c) ministerstvům dopravy, pošt a telekomunikací a vnitra, jde-li o technická zařízení nebo vybrané objekty podléhající podle zvláštních předpisů dozoru jejich orgánů.
(2) Opisy záznamů o pracovních úrazech podléhajících registraci, jde-li o technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů ministerstva národní obrany, se za uplynulý měsíc hromadně zasílají tomuto ministerstvu do 10. dne následujícího měsíce.
(3) Organizace a samostatní provozovatelé odevzdají jedno vyhotovení záznamu o pracovním úrazu zraněnému, v případě smrtelného pracovního úrazu pozůstalým, pokud o ně požádají.
(4) Jde-li o smrtelný, těžký nebo hromadný pracovní úraz, jsou organizace a samostatní provozovatelé povinni zaslat opis záznamu o pracovním úrazu nejpozději do 48 hodin po pracovním úrazu a zápis o vyšetření pracovního úrazu do 30 dnů ode dne pracovního úrazu kromě místům uvedeným v odstavci 1 též
a) ústřednímu výboru příslušného Českého odborového svazu,
b) ústřednímu výboru Českého svazu družstevních rolníků, jde-li o jednotná zemědělská družstva,
c) Českému svazu výrobních družstev, jde-li o výrobní družstva,
d) okresnímu ústavu národního zdraví, 1)
e) okresnímu oddělení Českého statistického úřadu.
Organizace zašlou tyto opisy též svému nejblíže nadřízenému orgánu.
 
§ 10
Registrace pracovního úrazu pracovníka jiné organizace
(1) Stane-li se pracovní úraz podléhající registraci pracovníkovi jiné organizace než té, v níž došlo k pracovnímu úrazu, ohlásí, zjistí příčinu pracovního úrazu a sepíše o něm záznam organizace, v níž došlo k pracovnímu úrazu, a zašle jej v potřebném počtu vyhotovení do 48 hodin ode dne úrazu organizaci, u níž je pracovník v pracovním poměru. Organizace, v níž došlo k pracovnímu úrazu, učiní opatření potřebná k odstranění příčin podobných úrazů, pokud jí byly způsobeny. Další opatření podle ustanovení této vyhlášky učiní organizace, u níž je pracovník v pracovním poměru.
(2) V případech smrtelného, těžkého nebo hromadného pracovního úrazu plní povinnosti stanovené v § 6 odst. 3 organizace, v níž došlo k úrazu. O těchto úrazech uvědomí ihned telefonicky nebo telegraficky též organizaci, u níž je pracovník v pracovním poměru.
(3) Utrpí-li pracovní úraz podléhající registraci pracovník vyslané čety (skupiny), která má určeného vedoucího, ohlásí, zjistí příčinu pracovního úrazu a sepíše o něm záznam tento vedoucí ve spolupráci s organizací, ve které se úraz stal. Utrpí-li takový úraz vedoucí vyslané čety (skupiny), postupuje se podle ustanovení odstavce 1.
(4) Utrpěl-li pracovní úraz podléhající registraci pracovník vyslaný organizací na práci mimo území Československé socialistické republiky, ohlásí, zjistí příčinu pracovního úrazu a sepíše o něm záznam vedoucí vyslané skupiny. Další opatření podle této vyhlášky učiní organizace, která pracovníka vyslala na práci v cizině. V případech, kdy pracovník byl pro práci v cizině uvolněn organizací, která je ve smluvním stavu s některou organizací zahraničního obchodu, učiní tak ve spolupráci s touto organizací zahraničního obchodu.
(5) Povinnosti vyplývající z této vyhlášky v případě pracovního úrazu učně plní organizace a samostatní provozovatelé, kteří provádějí výchovu učně v době, ve které došlo k pracovnímu úrazu.
II. oddíl
Hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
 
§ 11
(1) Provozní nehoda (havárie) je událost, kterou byla na majetku organizace způsobena škoda zřejmě převyšující 20 000 Kčs nebo kterou byl vážně ohrožen provoz nebo rozvoj organizace nebo život a zdraví pracovníků.
(2) Porucha technického zařízení je poškození technického zařízení, které mělo za následek zastavení nebo omezení jeho provozu, přičemž škoda na něm způsobená zřejmě přesahuje 5 000 Kčs, nikoliv však 20 000 Kčs.
(3) Organizace, samostatní provozovatelé a jednotliví uživatelé technických zařízení jsou povinni ihned telefonicky, telegraficky nebo jiným vhodným způsobem oznámit provozní nehodu (havárii) orgánům uvedeným v § 6 odst. 3. Poruchu technického zařízení hlásí však jen orgánům uvedeným v § 6 odst. 3 písm. a) až c). Hlášení se podává orgánům příslušným podle místa provozní nehody (havárie) nebo poruchy technického zařízení.
(4) Objasňování příčin provozních nehod (havárií) nebo poruch technických zařízení provádějí organizace nebo samostatní provozovatelé za účasti funkcionářů uvedených v § 7 odst. 2. O výsledku uvědomí do 48 hodin písemně orgány uvedené v odstavci 3. Objasňování se zúčastní zástupce příslušného inspektorátu bezpečnosti práce, který popřípadě uvedené příčiny vyšetřuje. Zjistí-li se při objasňování provozní nehody (havárie) nebo poruchy technického zařízení skutečnosti, které nasvědčují tomu, že v souvislosti s nehodou nebo poruchou byl spáchán trestný čin, oznámí to organizace, samostatní provozovatelé nebo zástupce inspektorátu bezpečnosti práce ihned příslušnému útvaru Veřejné bezpečnosti.
(5) Vyšetřování provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení na pracovištích podléhajících dozoru orgánů uvedených v § 6 odst. 3 písm. b) a c) upravují zvláštní předpisy.
III. oddíl
Společná a závěrečná ustanovení
 
§ 12
Úschova dokladů
Organizace a samostatní provozovatelé jsou povinni uschovávat doklady uvedené v § 7, 8, 9 a 11 pět let následujících po roce, v němž došlo k pracovnímu úrazu, provozní nehodě (havárii) nebo poruše technického zařízení. Dojde-li k zániku organizace, je organizace povinna odevzdat tyto doklady svému právnímu nástupci.
 
§ 13
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška Ústřední rady odborů č. 118/1961 Sb., o registraci pracovních úrazů.
 
§ 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.
Předseda Českého báňského úřadu:
v z. Dr. Ing. Beznekr v. r.
Předseda Českého úřadu bezpečnosti práce:
Ing. Šmok v. r.
1) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce.
1) Podle zákona č. 141/1961 Sb., ve znění zákona č. 57/1965 Sb., o trestním zřízení soudním (trestní řád).
1) Tím nejsou dotčeny povinnosti organizací uložené ustanovením § 10 zákona č. 33/1965 Sb., o regresních náhradách, a § 13 vyhlášky č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách.
1) Úpravu a obsah evidenčních dokladů (záznamů o pracovních úrazech, tiskopisů o jejich evidenci apod.) a další otázky souvisící se statistikou stanoví podle příslušných předpisů Český statistický úřad v dohodě s Českým úřadem bezpečnosti práce a Českým báňským úřadem.
2) Podle § 4 písm. h) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Související dokumenty

Související články

Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení