Zemní a výkopové práce - druhá nejrizikovější činnost na staveništi

Vydáno: 21 minut čtení

Zemní a výkopové práce mohou vést k závažným či smrtelným úrazům zaměstnanců na staveništi. Tyto práce jsou obzvláště nebezpečné, jelikož k sesutí výkopu může dojít velice rychle, což omezuje schopnost zaměstnanců rychle uniknout. V České republice mezi nejrizikovější činnosti na staveništi patří práce ve výškách, kdy tyto činnosti vykazují i nejvyšší počet smrtelných pracovních úrazů (cca 65 %). Na dalším místě, mezi činnosti vykazující vysokou úrazovost ve stavebnictví, pak patří zemní práce (práce v nezajištěných výkopech). Zavalení zaměstnanců ve výkopech v důsledku náhlého sesutí stěn výkopu je tak závažným rizikem, které může hrozit při provádění zemních prací na staveništích.

1. Provádění zemních a výkopových prací na staveništi

Staveniště je pracovištěm, na kterém se provádějí pracovní činnosti, které zahrnují rizika z mnoha odvětví. Vzhledem k tomuto faktu se na staveništi setkáváme s velkou škálou bezpečnostních a zdravotních rizik.

Mezi bezpečnostní a zdravotní nebezpečí a rizika při práci na staveništích patří:

 • práce ve výšce a nad volnou hloubkou (pád),
 • pohybující se vozidla a předměty (kolize se stroji a materiály),
 • chůze a práce na žebřících (uklouznutí, zakopnutí a pády),
 • hluk (poškození sluchu),
 • vibrace (onemocnění cév, nervů a pohybového aparátu horních končetin),
 • manipulace s materiálem (poškození nebo onemocnění kloubů a dalších tkání),
 • sesutí stěn výkopu (zasypání a zavalení při výkopových pracích),
 • elektrický proud (zasažení zaměstnance elektrickým proudem),
 • prach a chemické látky (plicní choroby související s prací),
 • azbest (rakovina plic vlivem expozice azbestem),
 • práce v uzavřených prostorech (udušení, intoxikace).

Mezi vysoce rizikové činnosti na staveništích pak patří práce ve výšce a nad volnou hloubkou, s rizikem pádu, práce ve výkopech s rizikem zasypání či zavalení a práce v blízkosti strojů, s rizikem kontaktu zaměstnance se strojem.

Zjištění z kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce

Kontroly Státního úřadu inspekce práce se v roce 2020 zaměřily především na práce ve výškách, které patří k nejrizikovějším činnostem na staveništích a k činnostem s nejvyšším počtem smrtelných pracovních úrazů. Další kontrolovanou činností bylo provádění zemních prací, které vykazují vysokou úrazovost při pracích v nezajištěných výkopech.

Inspektoři Státního úřadu inspekce práce v rámci své kontrolní činnosti na staveništích tak ověřovali, zda výkopové práce a stěny výkopů jsou bezpečně zajištěny a zda jsou provedeny bezpečné výstupy a sestupy.

Při kontrolách výkopových prací na staveništích je velmi často zjištěno, že zhotovitelé nedostatečně, nebo vůbec nezajišťují stěny výkopů proti sesutí při pohybu zaměstnanců ve výkopu při hloubce od 1,5 m (1,3 m) do 2 m, kdy hrozí riziko zavalení zeminou. Zaměstnanci, kteří v takto hlubokých výkopech provádějí pokládku inženýrských sítí, si riziko nepřipouštějí a myslí si, že by v případě sesutí okamžitě z výkopu vyskočili.

Právě tato skutečnost může hrát významnou roli v prevenci vzniku úrazů při práci ve výkopech. Je tak zapotřebí zaměstnancům zdůrazňovat, že stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí a že k sesutí výkopu může dojí

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost práce a výkopy
BOZP při práci ve výkopech
Bezpečnost práce při realizaci výkopových prací - zahraniční inspirace Austrálie
Zdravotní rizika spojená s prací na staveništi
Staveniště je stále jedno z nejrizikovějších pracovišť
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
Bezpečné provozování vnitropodnikové dopravy
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Řízení expozice oxidu křemičitému ve stavebnictví
Bezpečnost práce při realizaci výkopových prací - zahraniční inspirace Austrálie
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Předcházení zdravotním rizikům u pracovníků úklidu
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Organizační faktor v prevenci rizik na pracovištích
Ochrana zaměstnanců před účinky obloukového výboje
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Důsledky zanedbávání prevence rizik
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Zaměstnanec odmítl zkoušku na alkohol v krvi
Resilience, osobní a organizační odolnost na pracovišti
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Špatné pracovní podmínky - vznik stresu na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Bezpečnostní listy na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek

Související předpisy

309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)