Zemní a výkopové práce - druhá nejrizikovější činnost na staveništi

Vydáno: 21 minut čtení

Zemní a výkopové práce mohou vést k závažným či smrtelným úrazům zaměstnanců na staveništi. Tyto práce jsou obzvláště nebezpečné, jelikož k sesutí výkopu může dojít velice rychle, což omezuje schopnost zaměstnanců rychle uniknout. V České republice mezi nejrizikovější činnosti na staveništi patří práce ve výškách, kdy tyto činnosti vykazují i nejvyšší počet smrtelných pracovních úrazů (cca 65 %). Na dalším místě, mezi činnosti vykazující vysokou úrazovost ve stavebnictví, pak patří zemní práce (práce v nezajištěných výkopech). Zavalení zaměstnanců ve výkopech v důsledku náhlého sesutí stěn výkopu je tak závažným rizikem, které může hrozit při provádění zemních prací na staveništích.

1. Provádění zemních a výkopových prací na staveništi

Staveniště je pracovištěm, na kterém se provádějí pracovní činnosti, které zahrnují rizika z mnoha odvětví. Vzhledem k tomuto faktu se na staveništi setkáváme s velkou škálou bezpečnostních a zdravotních rizik.

Mezi bezpečnostní a zdravotní nebezpečí a rizika při práci na staveništích patří:

 • práce ve výšce a nad volnou hloubkou (pád),
 • pohybující se vozidla a předměty (kolize se stroji a materiály),
 • chůze a práce na žebřících (uklouznutí, zakopnutí a pády),
 • hluk (poškození sluchu),
 • vibrace (onemocnění cév, nervů a pohybového aparátu horních končetin),
 • manipulace s materiálem (poškození nebo onemocnění kloubů a dalších tkání),
 • sesutí stěn výkopu (zasypání a zavalení při výkopových pracích),
 • elektrický proud (zasažení zaměstnance elektrickým proudem),
 • prach a chemické látky (plicní choroby související s prací),
 • azbest (rakovina plic vlivem expozice azbestem),
 • práce v uzavřených prostorech (udušení, intoxikace).

Mezi vysoce rizikové činnosti na staveništích pak patří práce ve výšce a nad volnou hloubkou, s rizikem pádu, práce ve výkopech s rizikem zasypání či zavalení a práce v blízkosti strojů, s rizikem kontaktu zaměstnance se strojem.

Zjištění z kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce

Kontroly Státního úřadu inspekce práce se v roce 2020 zaměřily především na práce ve výškách, které patří k nejrizikovějším činnostem na staveništích a k činnostem s nejvyšším počtem smrtelných pracovních úrazů. Další kontrolovanou činností bylo provádění zemních prací, které vykazují vysokou úrazovost při pracích v nezajištěných výkopech.

Inspektoři Státního úřadu inspekce práce v rámci své kontrolní činnosti na staveništích tak ověřovali, zda výkopové práce a stěny výkopů jsou bezpečně zajištěny a zda jsou provedeny bezpečné výstupy a sestupy.

Při kontrolách výkopových prací na staveništích je velmi často zjištěno, že zhotovitelé nedostatečně, nebo vůbec nezajišťují stěny výkopů proti sesutí při pohybu zaměstnanců ve výkopu při hloubce od 1,5 m (1,3 m) do 2 m, kdy hrozí riziko zavalení zeminou. Zaměstnanci, kteří v takto hlubokých výkopech provádějí pokládku inženýrských sítí, si riziko nepřipouštějí a myslí si, že by v případě sesutí okamžitě z výkopu vyskočili.

Právě tato skutečnost může hrát významnou roli v prevenci vzniku úrazů při práci ve výkopech. Je tak zapotřebí zaměstnancům zdůrazňovat, že stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí a že k sesutí výkopu může dojí

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost práce a výkopy
BOZP při práci ve výkopech
Bezpečnost práce při realizaci výkopových prací - zahraniční inspirace Austrálie
Zdravotní rizika spojená s prací na staveništi
Staveniště je stále jedno z nejrizikovějších pracovišť
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Resilience, osobní a organizační odolnost na pracovišti
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Špatné pracovní podmínky - vznik stresu na pracovišti
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Motivační školení k prevenci rizik
Zahájení evropské kampaně "Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž"
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
Bezpečné provozování vnitropodnikové dopravy
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie

Související předpisy

309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Související otázky a odpovědi

Pracovní postup
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Hasicí přístroj v budově
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka