192/2005 Sb. , kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
192/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. května 2005,
kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb. a zákona č. 272/1996 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb., se mění takto:
1. V části první se oddíly druhý a třetí včetně nadpisu zrušují.
2. Část druhá se včetně nadpisu zrušuje.
3. Část třetí se včetně nadpisu zrušuje.
4. Část pátá se včetně nadpisu zrušuje.
5. Část třináctá se včetně nadpisu zrušuje.
6. § 241 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 a č. 7 zrušuje.
7. Příloha č. 1 se zrušuje.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:
Ing. Škromach v. r.