136/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Schválený:
136/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. dubna 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) k provedení § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 písm. c), § 18 odst. 2 písm. b) a § 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 88/2016 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Čl.I
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova "Evropských společenství 1) " nahrazují slovy "Evropské unie 1) ".
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).".
2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) bližší požadavky na obsah a rozsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán").".
3. V § 2 odst. 1 se slova "bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán")" zrušují.
4. Na konci § 6 se doplňuje věta "Bližší požadavky na obsah a rozsah plánu stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení.".
5. V § 7 písm. c) se slova "zabezpečuje, aby plán obsahoval," nahrazují slovy "zpracovává plán tak, aby obsahoval" a za slova "bezpečné a zdraví neohrožující práce," se vkládají slova "přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a nechá odsouhlasit a podepsat".
6. V § 7 písm. d) se slova "zajistí zpracování požadavků" nahrazují slovy "zapracuje do plánu požadavky".
7. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) koordinuje přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,".
8. V § 8 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi a upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,".
9. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na staveništi a nechá plán odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v době zpracování plánu známi.".
10. V příloze č. 3 části I. bodě 12 se slovo "přípravky" nahrazuje slovem "směsi".
11. Poznámka pod čarou č. 23 zní:
"23) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.".
12. V příloze č. 3 části V. bodě 4 se slovo "příkopy" nahrazuje slovem "výkopy".
13. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 2 se za slovo "předem" vkládá slovo "písemně".
14. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 2 se za slova "fyzická osoba" vkládají slova "podle jiného právního předpisu 38) ".
Poznámka pod čarou č. 38 zní:
"38) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.".
15. V příloze č. 3 části XVIII. bod 3 zní:
"3. V závislosti na složitosti a druhu vykonávaných prací stanoví vedoucí potápěč konkrétní postup a způsob provádění těchto prací, a to na základě průzkumu stavu pracoviště, klimatických podmínek, hloubky, proudění, teploty a složení vody. Postup a způsob provádění těchto prací musí zohlednit též možnosti bezpečného vstupu a výstupu z vody při záchranných a likvidačních pracích.".
16. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:
"b) stanovení a zajištění způsobu dorozumívání a spojení s potápěčem při pobytu pod hladinou technickými prostředky, zejména potápěčským kabelovým telefonem s minimální pevností lana stanovenou normovou hodnotou v příslušné české technické normě39), nebo jiným hlasovým zařízením tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě orientace potápěče nebo ke ztrátě jeho spojení s pracovištěm nad hladinou; v případě sestupu dvou a více potápěčů na jedno pracoviště pod hladinou bez komunikace s pracovištěm nad hladinou se zajistí bezpečný způsob jejich vzájemné komunikace pod hladinou. Při ztrátě vzájemné komunikace potápěčů pod hladinou se snahy o opětovné obnovení komunikace omezí nejvýše na dobu 30 vteřin, následně jsou potápěči povinni vynořit se předepsaným způsobem s ohledem na případné dekompresní procedury,
39) Například ČSN EN 15333-1 - Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou a ČSN EN 15333-2 - Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 2: Přístroje s volným průtokem.".
17. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písm. d) se slovo "dekompresi" nahrazuje slovy "množství a způsob dodávky dýchacích plynů, dekompresní procedury".
18. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písm. e) se slova "dýchacího média" nahrazují slovy "dýchacích plynů".
19. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písm. g) se text "3000 N" nahrazuje textem "3500 N".
20. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písmeno h) zní:
"h) trvalé zajištění potápěče, který sestupuje pod hladinu sám, potápěčským kabelovým telefonem s minimální pevností lana stanovenou normovou hodnotou v příslušné české technické normě39), nebo jiným hlasovým zařízením a lanem s minimální pevností lana stanovenou normovou hodnotou v příslušné české technické normě39), a stanovením signálů lanem pro dorozumívání před zanořením mezi potápěčem a pomocnou osobou zaškolenou zejména k manipulaci s hadicovými svazky, potápěčským kabelovým telefonem a lanem,".
21. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písmeno k) zní:
"k) pro práce v hloubce větší než 13 m a při sestupech, které jsou spojeny s více než jednou dekompresní zastávkou, zajištění vybavení pracoviště vícemístnou dekompresní komorou v pohotovostním stavu, jejíž obsluha je vyškolena pro její používání, umístěnou s ohledem na technickou proveditelnost co nejblíže místu sestupu; pro tyto práce a práce s vysokou fyzickou námahou potápěče je nutné zajistit dodávku dýchacích plynů hadicovým systémem vedeným z místa nad hladinou s výjimkou průzkumných činností,".
22. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písm. n) se za slovo "jsou" vkládají slova "vázání břemen na zdvihací zařízení" a za slovo "řezání" se vkládá slovo "kyslíkem".
23. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písm. o) se za slovo "potápěčským" vkládá slovo "kabelovým".
24. V příloze č. 3 části XVIII. se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:
"q) pro potápěčské práce v hloubkách větších než 40 m zajistit vhodné složení dýchacích plynů s ohledem na druh práce a dekompresní proceduru; pro potápěčské práce v hloubkách větších než 50 m nepoužívat jako dýchací plyn vzduch a zajistit vhodné složení dýchacích plynů v souladu s dekompresními procedurami pro použití umělých dýchacích plynů.".
25. V příloze č. 4 bod 2 zní:
"2. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zadavatele stavby (stavebníka).".
26. V příloze č. 4 body 5 až 7 znějí:
"5. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zhotovitele a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při přípravě stavby.
7. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při realizaci stavby.".
27. V příloze č. 5 bod 2 zní:
"2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.".
28. Doplňuje se příloha č. 6, která včetně poznámek pod čarou č. 40 a 41 zní:
 
"Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
I. Rozsah plánu
1. Plán obsahuje
a) identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi,
b) situační výkres stavby,
c) obsah podle části II. písmene C této přílohy.
2. Obsah jednotlivých částí plánu musí být přizpůsoben druhu a velikosti stavby, stavebně technickému provedení stavby, účelu využití a době trvání stavby v souladu s § 15 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plán se zpracovává v podrobnostech umožňujících koordinátorovi využívat plánu jako hlavního nástroje koordinace opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na dané stavbě v souladu s jeho povinnostmi stanovenými zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Plán obsahuje postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti, které se týkají stavby, pro niž se plán zpracovává, a zahrnuje konkrétní požadavky pro bezpečné a zdraví neohrožující provádění všech uvedených postupů a pracovních činností.
II. Obsah plánu
A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi
1. údaje o stavbě
a) základní údaje o druhu stavby,
b) název stavby,
c) místo stavby,
d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo o odstraňování stavby),
e) účel užívání stavby,
f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),
g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby.
2. odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu.
3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště,
b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace.
B. Situační výkres stavby
Situační výkres širších vztahů dané stavby obsahuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem40).
C. Požadavky na obsah plánu
Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí:
1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora, a
2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o:
a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem,
b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť,
c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození,
d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru,
e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení,
f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace,
g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu,
h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,
i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením,
j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění,
k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí,
l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace,
m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor,
n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce,
o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany,
p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů,
q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků,
r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem41),
s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací,
t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností,
u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů,
v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí23), ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.
"40) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
41) § 16 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Čl.II
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, se mění takto:
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
 
"§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a) požadavky pro udělení, pozastavení, změnu nebo zrušení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti a periodických zkoušek (dále jen "akreditace") podnikající fyzické nebo právnické osoby,
b) zkušební okruhy teoretických znalostí a praktických dovedností pro zkoušku z odborné způsobilosti a periodickou zkoušku,
c) obsah a způsob provedení zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky, jejich organizaci, průběh, hodnocení a podmínky pro opravu těchto zkoušek, jakož i náležitosti osvědčení o úspěšném vykonání uvedených zkoušek,
d) vedení dokumentace a evidence držitelem akreditace o stanovených termínech zkoušek, o jejich změnách, o vykonaných zkouškách odborné způsobilosti a periodických zkouškách, včetně zasílání informací o jejich výsledku.
1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).".
2. § 2 zní:
 
"§ 2
(1) Zkušební okruhy teoretických znalostí a praktických dovedností pro zkoušku z odborné způsobilosti a periodickou zkoušku k
a) zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a 18 zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Obsah a způsob ověření teoretických znalostí a praktických dovedností při provedení zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.".
3. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení ve větě druhé se slovo "Podmínkou" nahrazuje slovem "Požadavkem" a za slova "pro provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" se vkládají slova "nebo činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi".
4. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova "včetně souboru zkušebních otázek" vkládají slova "pro písemné testy, ústní zkoušky a zadání písemných prací" a za slova "pro který se zkouška z odborné způsobilosti vykonává" se vkládají slova "v souladu s přílohami č. 1, 2 a 3 k tomuto nařízení".
5. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova "ukončeným alespoň středním vzděláním s maturitní zkouškou" nahrazují slovy "platným osvědčením o odborné způsobilosti podle zákona".
6. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi".
7. V § 4 odst. 1 se slovo "podmínky" nahrazuje slovem "požadavky".
8. V § 4 odst. 4 se slovo "podmínek" nahrazuje slovem "požadavků".
9. V § 4 odst. 2 větě první se slova "doklady o" nahrazují slovy "osvědčení o získání odborné způsobilosti při".
10. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
 
"§ 5a
Pro akreditaci pro provádění periodických zkoušek se použijí § 3 až 5 obdobně.".
11. V § 6 odst. 1 se za slova "podle § 10 odst. 1 písm. a) a b)" doplňují slova "nebo § 10 odst. 2 písm. a) a b)" a na konci odstavce 1 se doplňuje věta "Splnění uvedených předpokladů ověří odborná zkušební komise s ohledem na předmět zkoušky před zahájením zkoušky.".
12. V § 6 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:
"(4) Nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky uchazeč zašle držiteli akreditace zpracovanou písemnou práci k posouzení.
(5) Držitel akreditace zajistí posouzení písemné práce podle § 7 odst. 2 a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky sdělí uchazeči, zda písemná práce byla doporučena k obhajobě.
(6) Pro periodickou zkoušku se § 6 a 7 použijí obdobně; uchazeč o vykonání periodické zkoušky musí splňovat též podmínky pro absolvování periodické zkoušky podle § 10 odst. 3 zákona, což ověří odborná zkušební komise s ohledem na předmět zkoušky před zahájením zkoušky.".
13. V § 7 odst. 1 větě druhé se slova "ukončeným alespoň středním vzděláním s maturitní zkouškou" nahrazují slovy "platným osvědčením o odborné způsobilosti podle zákona a odbornou praxí nejméně v délce 3 let v oboru činnosti, pro který se odborná způsobilost vyžaduje".
14. V § 7 odstavec 2 zní:
"(2) Zkouška je neveřejná a skládá se z písemné a ústní části; ústní část se skládá z obhajoby uchazečem předem zpracované písemné práce a přezkoušení z vylosovaných otázek v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení. K obhajobě lze přistoupit pouze, byla-li písemná práce doporučena k obhajobě členem odborné zkušební komise pověřeným odborným garantem k jejímu posouzení.".
15. V § 7 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova " , jinak nebude připuštěn ke zkoušce".
16. V § 7 odst. 4 se slova "v obou" nahrazují slovy "ve všech".
17. V § 7 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Odborná zkušební komise v odůvodnění písemného sdělení stručně uvede důvody, pro které ohodnotila uchazeče výsledkem "nevyhověl".".
18. V § 8 odstavec 1 zní:
"(1) Osvědčení o získání odborné způsobilosti je vydáváno na základě úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušky.".
19. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) datum vykonání zkoušky.".
20. V § 9 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a periodické zkoušce".
21. V § 9 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) zasílá ministerstvu podklady pro vedení evidence odborně způsobilých osob podle § 10a zákona do 30 kalendářních dnů ode dne vykonání zkoušky.".
22. V příloze č. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) dovednost při vedení seznamu smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby při zajišťování úkolů v prevenci rizik.".
23. V příloze č. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) dovednost při vedení seznamu smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako koordinátora.".
24. Doplňuje se příloha č. 3, která zní:
 
"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.
POKYNY K VYKONÁNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A PERIODICKÉ ZKOUŠKY
I. Obecná ustanovení
A. Písemný test
1. Písemné ověřování znalostí uchazeče se u vybraných zkušebních okruhů provádí při zkoušce a periodické zkoušce prostřednictvím písemného testu. Zkoušející předloží uchazeči písemný test s otázkami určenými podle části II. této přílohy.
2. Držitel akreditace zajistí vygenerování náhodného písemného testu pro každého uchazeče, sestaveného u zkoušky z odborné způsobilosti z 80 testových otázek a u periodické zkoušky ze 40 testových otázek se zastoupením jednotlivých kritérií hodnocení podle části II. této přílohy.
3. Písemné testy se zaměřují na ověření znalostní složky vybraných zkušebních okruhů popsaných v části II. této přílohy.
4. Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří variant možných odpovědí, z nichž jen jedna je správná. Všechny testové otázky jsou bodově rovnocenné.
5. Pro úspěšné hodnocení písemného testu je třeba dosáhnout alespoň 80 % úspěšnosti zodpovězení testových otázek v každém okruhu podle části II. této přílohy a zároveň alespoň 85 % úspěšnosti v písemném testu jako celku.
6. Soubor otázek pro písemné testy vypracuje držitel akreditace tak, aby písemné testy byly generovány pro jednotlivé uchazeče ze souboru alespoň 400 otázek.
7. Celkový soubor všech otázek pro písemný test obsahuje alespoň 400 otázek, přičemž pro každý zkušební okruh existuje alespoň 100 otázek, které umožní sestavení písemných testů podle písmene A části II. této přílohy.
B. Ústní ověření znalostí a dovedností uchazečů zkouškou z losovaných otázek
1. Jednotlivé ústní otázky musí být losovány samotným uchazečem.
2. Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje držitel akreditace v souladu s požadavky části II. této přílohy.
3. Při zkoušce z odborné způsobilosti a při periodické zkoušce musí být ověřena všechna hodnotící kritéria podle části II. této přílohy.
4. Pro celkový soubor ústních otázek k losování platí, že ke každému vybranému zkušebnímu okruhu, pro který se losování uplatňuje, existuje 10 ústních otázek.
5. Pro jednotlivou zkoušku uchazeče platí, že musí mít v souboru svých vylosovaných ústních otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium hodnocení, u něhož jsou losované ústní otázky stanoveným způsobem ověření.
6. Součástí procesu ověřování znalostí i dovedností je i posuzování fotografií stavenišť a jiných pracovišť připravených držitelem akreditace, které je založeno na určení odchylek a rozporů s právními předpisy nebo s normovými požadavky a požadavky správné praxe.
7. Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou držitelem akreditace uchovány jako součást dokumentace o zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce.
8. Při ústní části zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušky odborná zkušební komise hodnotí každého uchazeče zvlášť pro každý zkušební okruh podle části II. této přílohy. Výsledek ústní části zkoušky zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení ústní části zkoušky pro daný zkušební okruh musí znít "splnil" nebo "nesplnil". Uchazeč v ústní části zkoušky uspěl, jestliže splnil všechny zkušební okruhy.
C. Obhajoba písemné práce
Při hodnocení uchazečem předem zpracované písemné práce o identifikaci rizik, jejich vyhodnocení a navržení vhodných opatření na vybraném pracovišti nebo plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vybraném staveništi, se bude přihlížet zejména k zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
D. Trvání zkoušky
Doba přípravy na ústní část zkoušky a periodické zkoušky u jednoho uchazeče je alespoň 15 minut až 20 minut, a to od okamžiku vylosování ústních otázek uchazečem. Celková doba trvání písemné a ústní části zkoušky a periodické zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu ústní části zkoušky a periodické zkoušky) je nejméně 90 minut.
II. ROZSAH A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ
1. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK
A Zkouška z odborné způsobilosti
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci     I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I Písemný test 30 písemných I
I právních předpisů o bezpečnosti a ochraně   I     otázek      I
I zdraví při práci                I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů o      I Ústní ověření s písemnou I
I bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a    I     přípravou     I
I dovednost orientovat se při jejich praktickém I 1 vylosovaná ústní otázka I
I uplatňování na pracovištích          I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a I
I povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu   I
I zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších    I
I odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů   I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I Písemný test 15 otázek  I
I právních předpisů upravujících práva a     I              I
I povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců a    I              I
I dalších osob v oblasti bezpečnosti a ochraně  I              I
I zdraví při práci                I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů       I   Ústní ověření    I
I upravujících práva a povinnosti        I  1 vylosovaná ústní   I
I zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších osob v  I     otázka      I
I oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při    I              I
I práci, pokud jde o jejich praktické      I              I
I uplatňování v praxi              I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí,    I
I hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně   I
I metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání          I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I Písemný test 25 otázek  I
I právních předpisů upravujících všeobecné    I                  I
I preventivní zásady v oblasti bezpečnosti a   I              I
I ochrany zdraví při práci            I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost aplikovat v praxi právní  I   Ústní ověření 1   I
I předpisy upravující všeobecné preventivní   I vylosovaná ústní otázka I
I zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví I              I
I při práci                   I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a I
I ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při komplexním posouzení  I Předem zpracovaná písemná I
I rizik a přijetí vhodných opatření na vybraném I  práce a její ústní   I
I pracovišti při zajišťování bezpečnosti a    I  prezentace a obhajoba  I
I ochrany zdraví při práci            I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Identifikovat nebezpečí a závady v bezpečnosti I  Ústní ověření - podle  I
I a ochraně zdraví při práci v konkrétních    I  vybrané fotografie   I
I případech.                   I konkrétního pracoviště  I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit všechna kritéria.                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních  I
I prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu             I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I Písemný test 10 otázek  I
I právních předpisů upravujících poskytování   I              I
I osobních ochranných pracovních prostředků,   I              I
I jejich používání, evidenci a kontrolu     I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při aplikaci právních    I Ústní ověření s písemnou I
I předpisů upravujících poskytování osobních   I     přípravou     I
I ochranných pracovních prostředků, jejich    I 1 vylosovaná ústní otázka I
I používání, evidenci a kontrolu na konkrétním  I              I
I vybraném pracovišti              I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
B Periodická zkouška
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci     I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I   Písemný test     I
I právních předpisů               I              I
I o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci    I    15 otázek      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů o      I  Ústní ověření s    I
I bezpečnosti a ochraně             I    písemnou      I
I zdraví při práci se zaměřením na novelizované I    přípravou      I
I nebo nově                   I 1 vylosovaná ústní    I
I schválené právní předpisy.           I    otázka       I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.         I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a I
I povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu   I
I zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších    I
I odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů   I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I  Písemný test 7 otázek  I
I právních předpisů upravujících práva a     I              I
I povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců a    I              I
I dalších osob v oblasti bezpečnosti a ochraně  I              I
I zdraví při práci                I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů       I Ústní ověření s písemnou I
I upravujících práva a povinnosti        I     přípravou     I
I zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších osob v  I  1 vylosovaná otázka  I
I oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci I              I
I se zaměřením na novelizované nebo nové právní I              I
I předpisy.                   I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí,    I
I hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně   I
I metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání          I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů o      I Písemný test 13 otázek  I
I všeobecných preventivních zásadách v      I              I
I bezpečnosti a ochraně zdraví při práci     I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných  I   Ústní ověření -   I
I preventivních zásad právních předpisů v    I  prezentace a obhajoba  I
I bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na   I příslušné části písemné I
I pracovištích                  I   práce zpracované   I
I                        I     uchazečem     I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a I
I ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při komplexním posouzení  I   Ústní ověření -   I
I rizik a přijetí vhodných opatření na vybraném I  prezentace a obhajoba  I
I pracovišti při zajišťování bezpečnosti a    I příslušné části písemné I
I ochrany zdraví při práci            I   práce zpracované   I
I                        I     uchazečem     I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Identifikovat nebezpečí a závady v bezpečnosti I  Ústní ověření - podle  I
I a ochraně zdraví při práci v konkrétních    I  vybrané fotografie   I
I případech na pracovištích           I konkrétního pracoviště  I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit všechna kritéria.                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních  I
I prostředků, jejich používání, evidence a kontroly             I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob     ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I  Písemný test 5 otázek  I
I právních předpisů upravujících poskytování   I              I
I osobních ochranných pracovních prostředků,   I              I
I jejich používání, evidenci a kontrolu     I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při aplikaci právních    I   Ústní ověření -   I
I předpisů upravujících poskytování osobních   I  prezentace a obhajoba  I
I ochranných pracovních prostředků, jejich    I příslušné části písemné I
I používání, evidenci a kontrolu na konkrétním  I   práce zpracované   I
I vybraném pracovišti              I     uchazečem     I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
2. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K ČINNOSTEM KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
A Zkouška z odborné způsobilosti
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a I
I povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu   I
I zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a povinností   I
I dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle zákona a podle jiných I
I právních předpisů                             I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I Písemný test 30 otázek  I
I právních předpisů upravujících práva a     I              I
I povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců a    I              I
I dalších osob v oblasti bezpečnosti a ochraně  I              I
I zdraví při práci                I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů       I   Ústní ověření 1   I
I upravujících práva a povinnosti        I vylosovaná ústní otázka I
I zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších osob v  I              I
I oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při    I              I
I práci, pokud jde o jejich praktické      I              I
I uplatňování v praxi              I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a   I
I stavebnictví, znalost technologie provádění staveb a souvisejících     I
I činností, potřebných pro výkon činnosti koordinátora            I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat základní znalost jednotlivých     I    Písemný test    I
I ustanovení právních              I              I
I a technických předpisů z oblasti výstavby a  I     15 otázek     I
I stavebnictví                  I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost technologie provádění staveb I    Ústní ověření    I
I a souvisejících činností, potřebných pro výkon I 1 vylosovaná ústní otázka I
I činnosti koordinátora             I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.         I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí,    I
I hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně   I
I metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání          I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I Písemný test 25 otázek  I
I právních předpisů upravujících všeobecné    I              I
I preventivní zásady v oblasti bezpečnosti a   I              I
I ochrany zdraví při práci včetně metod     I              I
I předcházení pracovním úrazům a nemocem z    I              I
I povolání                    I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost aplikovat v praxi právní  I   Ústní ověření 1   I
I předpisy upravující všeobecné preventivní   I vylosovaná ústní otázka I
I zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví I              I
I při práci včetně metod předcházení pracovním  I              I
I úrazům a nemocem z povolání          I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany I
I zdraví při práci a dokumentace koordinátora                I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při komplexním posouzení  I   Uchazečem předem   I
I rizik na staveništi a koordinaci opatření   I   zpracovaný plán   I
I zhotovitelů při realizaci stavby při      I  bezpečnosti a ochrany  I
I zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při  I  zdraví při práci a po  I
I práci                     I   jeho doporučení k   I
I                        I obhajobě na zkoušce ústní I
I                        I   pohovor nad ním   I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Identifikovat nebezpečí a závady nedostatečné I  Ústní ověření - podle  I
I koordinace na staveništi v konkrétním případě I  vybrané fotografie   I
I ve fázi realizace stavby            I konkrétního staveniště  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Je třeba splnit všechna kritéria.                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost základních nástrojů komunikace koordinátora bezpečnosti a ochrany I
I zdraví při práci nezbytné pro koordinaci činností jednotlivých účastníků  I
I výstavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  I
I zejména při realizaci staveb a dovednost tyto znalosti využívat v praxi  I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost základních nástrojů      I Písemný test 10 otázek  I
I komunikace obsažených zejména v právních a   I              I
I technických předpisech aplikovatelných na   I              I
I staveništi                   I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při aplikaci základních   I Praktické předvedení při I
I nástrojů komunikace na staveništi       I  prezentaci a obhajobě  I
I                        I  plánu bezpečnosti a  I
I                        I ochrany zdraví při práci I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
B Periodická zkouška
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv  I
I a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu  I
I zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a povinností   I
I dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle zákona a podle jiných I
I právních předpisů                             I
I------------------------------------------------I---------------------------I
    I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I    Písemný test    I
I právních předpisů upravujících         I    15 otázek     I
I práva a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců I              I
I a dalších osob v oblasti bezpečnosti a ochraně I              I
I zdraví při práci                I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů       I   Ústní ověření 1   I
I upravujících práva a povinnosti        I vylosovaná ústní otázka I
I zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších osob v  I              I
I oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při    I              I
I práci, pokud jde o jejich praktické      I              I
I uplatňování v praxi na staveništi       I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a   I
I stavebnictví, znalost technologie provádění staveb a souvisejících     I
I činností, potřebných pro výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany I
I zdraví při práci                              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost jednotlivých ustanovení    I  Písemný test 7 otázek  I
I právních a technických předpisů z oblasti   I              I
I výstavby a stavebnictví            I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost technologie provádění staveb I Ústní ověření s písemnou I
I a souvisejících činností, potřebných pro výkon I     přípravou     I
I činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany  I  1 vylosovaná otázka  I
I zdraví při práci                I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí,    I
I hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně   I
I metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání          I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost právních předpisů o      I Písemný test 13 otázek  I
I všeobecných preventivních zásadách v      I              I
I bezpečnosti a ochraně zdraví při práci     I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných  I   Ústní ověření -   I
I preventivních zásad právních předpisů v    I  prezentace a obhajoba  I
I bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na   I příslušné části písemné I
I staveništi                   I   práce zpracované   I
I                        I     uchazečem     I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany I
I zdraví při práci a dokumentace koordinátora                I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při komplexním posouzení  I   Ústní ověření -   I
I rizik a koordinaci opatření zhotovitelů na   I  prezentace a obhajoba  I
I stavbě při zajišťování bezpečnosti a ochrany  I  příslušné části plánu  I
I zdraví při práci na staveništi         I  bezpečnosti a ochrany  I
I                        I   zdraví při práci   I
I                        I zpracovaného uchazečem  I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Identifikovat nebezpečí a závady nedostatečné I  Ústní ověření - podle  I
I koordinace na staveništi v konkrétním případě I  vybrané fotografie   I
I ve fázi realizace stavby            I konkrétního staveniště  I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit všechna kritéria.                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Znalost základních nástrojů komunikace koordinátora bezpečnosti a ochrany I
I zdraví při práci nezbytné pro koordinaci činností jednotlivých účastníků  I
I výstavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  I
I zejména při realizaci staveb a dovednost tyto znalosti           I
I využívat v praxi                I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Kritéria hodnocení               I Způsob ověření      I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat znalost základních nástrojů      I  Písemný test 5 otázek  I
I komunikace obsažených zejména v právních a   I              I
I technických předpisech aplikovatelných na   I              I
I staveništi                   I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Prokázat dovednost při aplikaci základních   I Praktické předvedení při I
I nástrojů komunikace na staveništi       I  prezentaci a obhajobě  I
I                        I  plánu bezpečnosti a  I
I                        I ochrany zdraví při práci I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Je třeba splnit obě kritéria.                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
Čl.III
Přechodné ustanovení
Zkouška, k jejímuž provedení podal žadatel o vykonání zkoušky přihlášku k provedení zkoušky přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzuje a bude provedena podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2016.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.