268/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Schválený:
268/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2011,
kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:
Čl. I
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
Čl. II
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, se mění takto:
1. § 7 včetně nadpisu zní:
 
㤠7
Střešní plášť
Střešní plášť musí být klasifikován podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 6 bodu 3. Střešní plášť, který se nachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být navržen s klasifikací BROOF (t3). Střešní plášť, který se nenachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být navržen s klasifikací BROOF (t1). Při navrhování střešního pláště se vychází z požadovaného sklonu podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 6 bodu 3.“.
2. V § 8 odst. 1 se slova „bodu 3“ nahrazují slovy „bodu 4“.
3. V § 8 odst. 2 se slova „české technické normě uvedené v příloze č. 1 části 7 bodu 2“ nahrazují slovy „českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 7 bodech 2 a 3“.
4. V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat nebo majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 1 bodech 1, 2 a 12 a části 4 bodu 1. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů jsou uvedeny v příloze č. 2.“.
5. V § 10 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo bezpečnostním značením podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 13“.
6. V § 14 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
7. V § 15 odstavec 5 zní:
„(5) Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být tímto zařízením vybaven každý byt. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu, a jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m
2
, mezonetový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné vhodné části bytu umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace také v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru.“.
8. V § 17 odst. 4, § 17 odst. 8, § 17 odst. 10 a v § 18 odst. 3 se slova „více než třemi“ nahrazují slovy „třemi a více“.
9. V § 17 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.
10. V § 17 odst. 6 se za slova „společných prostorech“ vkládají slova „ , s výjimkou společných prostor bez požárního rizika,“.
11. V § 17 odst. 8 písm. b), § 18 odst. 6 písm. b) a v § 19 odst. 3 písm. b) se slovo „čalounické“ nahrazuje slovem „čalouněné“.
12. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠17a
Prostory určené pro ubytování osob
(1) Prostor určený pro ubytování osob ve stavbách jiného než ubytovacího zařízení musí tvořit vždy samostatný požární úsek. V tomto požárním úseku může být umístěno nejvýše 20 lůžek.
(2) Prostor určený pro ubytování osob ve stavbách jiného než ubytovacího zařízení musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace.“.
13. V § 19 odst. 2 se slovo „konstrukce“ nahrazuje slovy „stěny, stropu a podhledu“.
14. V § 19 odstavec 4 zní:
„(4) Konstrukce lavice nebo sedadla ve shromažďovacích prostorech pevně zabudované, popřípadě k zabudování do těchto prostorů nebo umístění v nich určené, musí být navrženy z výrobků třídy reakce na oheň nejméně D.“.
15. V § 20 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Při navrhování stavby vyhlídkové věže se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 1, pokud není dále stanoveno jinak.“.
Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.
16. V § 20 odst. 4 se slova „1 a 2“ nahrazují slovy „2 a 3“.
17. V § 21 odstavec 2 zní:
„(2) Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s českou technickou normou uvedenou v příloze č. 1 části 1 bodu 2 a části 17. Požadavek uvedený ve větě první platí i pro příjezdový a výjezdový prostor hromadné garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, pokud je tento prostor delší než 30 m a je obestaven stavebními konstrukcemi alespoň ze tří stran. Posouzení garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva a jejího vybavení elektrickým zařízením z hlediska rizika vzniku výbušné atmosféry musí být provedeno v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 16 bodech 2 až 4.“.
18. V § 22 odst. 3 se za slovo „sloužící“ doplňuje slovo „i“.
19. V § 23 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
20. V § 23 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „a 17a“.
21. V § 24 odst. 2 se slova „D-s1-d0“ nahrazují slovy „D-s2-d0“.
22. V § 25 odst. 3 se slova „celkové kapacity skladu“ zrušují.
23. V § 28 odstavec 1 zní:
„(1) Při navrhování stavby zařízení staveniště se postupuje v souladu s českou technickou normou uvedenou v příloze č. 1 části 1 bodu 2.“.
24. V § 30 odst. 2 se slova „bodech 1 a 2“ nahrazují slovy „bodech 1, 2 a 5“.
25. V § 30 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 8 a 9.
26. V § 30 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „V podzemní hromadné garáži, která není určena k parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, se nesmí používat manipulační vozík s pohonem na plynné palivo, který nemá nádrž na toto palivo pevně zabudovanou.“.
27. V příloze č. 1 části 1 bod 10 zní:
„10. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci“.
28. V příloze č. 1 části 1 se doplňují body 12 až 15, které znějí:
„12. ČSN 73 0848 PBS - Kabelové rozvody
13. ČSN 27 4014 změna Z1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy
14. ČSN 73 0875 PBS - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
15. ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba“.
29. V příloze č. 1 části 2 bod 8 zní:
„8. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci“.
30. V příloze č. 1 část 3 zní:
„Část 3 Stanovení požárního rizika podle § 4
ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1 bod 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru“.
31. V příloze č. 1 části 4 se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní:
„2. ČSN 73 0821 ed. 2 PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí“.
32. V příloze č. 1 části 5 a 6 znějí:
„Část 5 Třídy reakce na oheň podle § 6
ČSN EN 13 501-1 +A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
Část 6 Klasifikační normy - požární odolnost střešních plášťů podle § 7
1. ČSN EN 13 501-2 +A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
2. ČSN EN 13 501-3 +A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky
3. ČSN EN 13 501-5 +A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru“.
33. V příloze č. 1 části 7 bod 2 zní:
„2. ČSN EN 15 287-1 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv“.
34. V příloze č. 1 části 7 se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
„3. ČSN EN 15 287-2 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv“.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.
35. V příloze č. 1 části 11 bod 1 zní:
„1. ČSN 73 0865 PBS - Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech“.
36. V příloze č. 1 část 12 zní:
„Část 12 Navrhování stabilních hasicích zařízení podle § 21
ČSN EN 12845 +A2 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba“.
37. V příloze č. 1 části 13 bod 1 zní:
„1. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci“.
38. V příloze č. 1 část 15 zní:
„Část 15 Určení počtu hasicích přístrojů - příloha č. 4
1. ČSN EN 3-7 +A1 Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody
2. ČSN EN 3-10 Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7
3. ČSN EN 2 Třídy požárů“.
39. V příloze č. 1 část 16 zní:
„Část 16 Stanovení požadavků z hlediska nebezpečí požáru a výbuchu - § 25
1. ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika
2. ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry
3. ČSN EN 60079-14 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
4. ČSN EN 60079-14 ed. 2 Elektrická zařízení pro výbušnou plynovou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)“.
40. V příloze č. 1 se doplňuje část 17, která zní:
„Část 17 Další požadavky na garáže
ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže“.
41. Příloha č. 2 zní:
 
„Příloha č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb.
Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Volně vedené kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání požárně  Druh vodiče nebo kabelu
bezpečnostních zařízení                        I   II  III   IV
-------------------------------------------------------------------------------------------------
a) domácí rozhlas podle ČSN 73 0802, evakuační rozhlas podle          x   x   x
  ČSN 73 0831, zařízení pro vizuální vyhlášení poplachu podle
  ČSN 73 0833, nouzový zvukový systém podle ČSN EN 60849
b) nouzové a protipanické osvětlení                      x   x   x
-------------------------------------------------------------------------------------------------
c) osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest               x   x
-------------------------------------------------------------------------------------------------
d) evakuační a požární výtahy                         x   x   x
-------------------------------------------------------------------------------------------------
e) větrání únikových cest                               x   x
-------------------------------------------------------------------------------------------------
f) stabilní hasicí zařízení                          x   x   x
-------------------------------------------------------------------------------------------------
g) elektrická požární signalizace                       x   x   x
-------------------------------------------------------------------------------------------------
h) zařízení pro odvod kouře a tepla                      x   x   x
-------------------------------------------------------------------------------------------------
i) posilovací čerpadla požárního vodovodu                   x   x   x
-------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejichž chod je při požáru 
  nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb
-------------------------------------------------------------------------------------------------
a) zdravotnická zařízení
  1. jesle                               x      x 
  2. lůžková oddělení nemocnic                     x      x 
  3. JIP, ARO, operační sály                      x      x 
  4. lůžkové části zařízení sociální péče                x      x 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
b) stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například školy, divadla, kina, kryté haly, 
  kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory, odbavovací haly letištních, 
  železničních a autobusových terminálů)
  1. shromažďovací prostor                       x  
  2. prostory určené pro veřejnost                   x      x 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
c) stavby pro bydlení (mimo rodinné domy)
  1. únikové cesty                                  x
-------------------------------------------------------------------------------------------------
d) stavby pro ubytování více než 20 osob (například hotely, internáty, lázně, koleje, 
  ubytovny apod.)
  1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace)   x      x 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky:     I - kabel D
ca
II - kabel B2
ca
III - kabel B2
ca
,s1,d1 v případě instalace v chráněné únikové cestě IV - kabel funkční při požáru -------------------------------------------------------------------------------------------------
Volně vedenými vodiči a kabely se rozumí nechráněné elektrické rozvody (nikoli pohyblivé), které jsou vystaveny možným účinkům požáru a jejichž uložení a ochrana neodpovídá podmínkám stanoveným českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 1 bodech 1, 2, 14 a 15 a části 4.
Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je nutno pro požární úsek splnit veškeré požadavky pro jednotlivé prostory.
Kabely a vodiče funkční při požáru se klasifikují třídou funkčnosti P15(30, 60, 90,120)-R nebo PH15(30, 60, 90,120)-R v minutách. Třídy funkčnosti kabelů anebo vodičů se prokazují zkouškou.
Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci.
42. V příloze č. 3 bod 3 zní:
„3. Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou, musí být na svém zakončení navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla. Délka a velikost smyčkového objezdu nebo plochy umožňující otáčení se do celkové délky jednopruhové přístupové komunikace nezapočítává. Plocha umožňující otáčení vozidla může mít tvar písmene T na konci jednopruhové komunikace s rameny minimálně dlouhými 10 m na každou stranu v šířce jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové přístupové komunikace nebo může být provedena rozšířením pruhu na konci komunikace na šířku minimálně 20 m v minimální délce 20 m.“.
43. V příloze č. 3 bod 5 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:
„5. Stavba a nástupní plocha pro požární techniku se umisťuje a navrhuje mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace16) takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo.
16) § 22 až 54 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.“.
44. V příloze č. 3 se doplňuje bod 9, který zní:
„9. Měnič napětí s odpojovačem se v instalaci fotovoltaické výrobny elektřiny umisťuje tak, aby stejnosměrná část rozvodu, která zůstává pod stálým napětím, byla co nejkratší. Střešní nebo fasádní instalace fotovoltaických panelů nesmí svým provedením znemožňovat odvětrání objektu či prostoru, omezit provoz, opravy a údržbu spalinových cest, ani bránit přístupu jednotek požární ochrany při zásahu.“.
45. V příloze č. 6 části B bodu B.1 písmeno b) zní:
„b) hořlavé látky uvedené v písmeni a) nesmí být použity pod stropem i v jiných prostorech určených pro více než 10 osob, pokud celková plocha použití zahrnuje více než 30 % plochy pod stropem. Hořlavé látky nesmí být dále použity v prostoru pod stropem přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.“.
Čl. III
Přechodná ustanovení
1. V garáži, jejíž stavba byla zahájena nebo jejíž užívání bylo započato přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva za podmínek uvedených v § 21 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Při provádění stavby, o jejímž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas podle jiného právního předpisu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, u stavby, u které byla zpracována projektová dokumentace, k níž bylo vydáno souhlasné stanovisko podle jiného právního předpisu, a dále i u stavby, jejíž užívání bylo započato přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se po dni nabytí účinnosti této vyhlášky postupuje podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
Čl. IV
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.
Ministr:
Kubice v. r.