Školení BOZP a PO formou e-learningu z pohledu soudního znalce

Vydáno: 9 minut čtení

Moderní doba si žádá moderní metody výuky. Přestože e-learning v BOZP a PO není již žádnou novinkou, stále k nám přicházejí dotazy od veřejnosti, zda je možné provést školení zaměstnanců touto formou a jaké má případné právní důsledky.

E-learning je podle Wikipedie vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.

Existuje řada definic e-learningu, které vznikaly v různých dobách. Vzhledem k nepřetržitému dynamickému vývoji e-learningu samotného, i souvisejících informačních a komunikačních technologií, se často výrazně liší. Některé jsou až příliš jednoduché a naopak některé příliš akademické, některé jsou velmi široké, některé zužují význam. Uveďme některé z nich, použité v různých materiálech v poslední době a pojďme si vylučovací metodou říci, zda je možné podle nich naplnit požadavky na provedené školení z hlediska zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 133/1985 Sb., zákona o PO, a předpisů souvisejících:

 1. E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu.
 2. E-learning je v podstatě jakékoli využívání elektronických, materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména/nejenom prostřednictvím počítačových sítí. V českém prostředí spojován zejména s řízeným studiem v rámci LMS.
 3. E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.
 4. E-learning je forma vzdělávání využívající multimediální prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem a spolužáky, testy, elektronické modely procesů, atd. v systému pro řízení studia.
 5. Jde o takový typ učení, při němž získávání a používání znalostí je distribuováno a usnadňováno elektronickými zařízeními.

Pročteme-li si pozorně uvedené definice, zjistíme, že se v BOZP a PO jedná o jakési přenesené vzdálené teoretické školení, které informuje zaměstnance pouze o základních právních předpisech obsažených v legislativě vztahující se v omezené míře k bezpečnosti práce a požární ochraně, nikoliv však k vykonávané práci zaměstnance a k místním podmínkám na pracovišti.

Připomínáme, že zaměstnavatel je povinen podle zákoníku práce, § 103 a níže uvedených odstavců, zajistit zaměstnancům školení:

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále

 1. při změně
  1. pracovního zařazení,
  2. druhu práce,
 2. při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
 3. v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Požadavky na provedení školení o PO podle prováděcí vyhlášky k zákonu o PO, č. 246/2001 Sb., jsou ještě konkrétnější:

§ 23

Školení zaměstnanců o požární ochraně

(1) Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen „školení zaměstnanců“) obsahuje seznámení

 1. s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
 2. s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
 3. s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,
 4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
 5. se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
 6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
 7. s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

(2) Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v odstavci 1, s kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky.

§ 36

Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

(1) Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob uvedených v § 23 odst. 4 a 5 tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona.

§ 16a

(1) U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 2 provádí

 1. odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,
 2. odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,
 3. proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně.

Z uvedeného právního výtahu požadavků na provádění školení pro zaměstnance je zřejmé, že žádné nabízené e-learningové školení na našem trhu nesplňuje požadavky jak zákoníku práce, tak i zákona o PO a předpisů souvisejících.

Z nabízených e-learningových školení v ČR se zaměstnanec nedozví např. do které kategorie prací byla jeho pozice zařazena, kdo je jeho poskytovatelem pracovně preventivné péče, jaká pracovní rizika na něho v rámci výkonu pracovní činnosti působí, kde je uložená Kniha evidence úrazů, do které kategorie činností z hlediska PO je zařazeno jeho pracoviště, kudy vedou únikové cesty a kde jsou únikové východy, jak jsou rozmístěny na pracovišti hasicí přístroje, a tak bychom mohli ve výčtu nedostatků e-learningového školení pokračovat dále.

Dokonce je zarážející, že výstup z provedeného e-learningového školení podepíše „nějaký neznámý lektor“ s dovětkem, že je oprávněný provést školení podle § 16a zákona o PO. Tato nehoráznost je v rozporu právě s požadavkem zákona o PO, protože školení může provést pouze proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista PO, který má dostatečné místní znalosti jak teoretické, tak i praktické získané u podnikající právnické nebo fyzické osoby vyšším stupněm školení.

Některé firmy nabízející provedení e-learningového školení dokonce ve své nabídce garantují po provedení školení splnění všech legislativních požadavků zaměstnavatele. Například v tomto znění, zdroj http://www.skolitel. net/cs/skoleni-po:

Nyní Vám nabízíme efektivní a rychlé BOZP a PO školení pomocí e-learningu. Elearningový systém Školitel Vás provede přehledně a jednoduše všemi kroky školení, jehož výsledkem budou všechny doklady o školeních, které potřebujete legislativně doložit. Celý systém je dostupný on-line pomocí Vašeho prohlížeče, nemusíte tedy nic složitě instalovat. Školení je optimalizováno i pro mobilní telefony, školit se tedy můžete opravdu odkudkoli a kdykoli.

On-line BOZP a PO školení plně nahrazuje klasické prezentační školení zaměstnanců.

Je pochopitelné, že mnoho zaměstnavatelů uvítá tuto garanci i z časových důvodů, kdy nemusí organizovat kolektivní školení, nebo se věnovat novému zaměstnanci a nemá tak větší výpadky v pracovním procesu, a za cenu cca 200 Kč na rok se jeho zaměstnanci vystřídají u počítačů. Úsměvné následně je, že ne všichni zaměstnanci zvládnou obsluhu PC včetně testu a vedoucí zaměstnanec de facto musí vyplnit školení za ně. Podíváme-li se na některé demo ukázky nabízených školení, nabudeme dojmu, že se hodí svou jednoduchostí a naivitou spíše pro děti v mateřské školce než pro dospělého a mnohdy zkušeného soustružníka, skladníka, svářeče, manažera, pracovníka bezpečnostní služby nebo zdravotníka. V dnešní přetechnizované době musí být i školení o BOZP a PO přizpůsobeno vyššímu stupni odborných znalostí jednotlivých zaměstnanců, což se o nabízených e-learningových školeních říci nedá.

Závěrem tedy z pohledu soudního znalce musíme konstatovat, že e-learningové školení o BOZP a PO nevyhovuje požadavkům na školení podle české právní úpravy. Pokud by došlo např. k úrazu nebo smrtelnému úrazu, či požáru, museli bychom ve znaleckém posudku při e-learningové výuce konstatovat, že zaměstnavatel zanedbal své povinnosti v oblasti školení.

POUŽITÉ ZDROJE

 1. Interní materiály Kanceláře znalkyně Dr. Ing. Jana Maturové, LL. M
 2. Interní materiály firmy PYROKONTROL trading and consulting
 3. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 4. Zákon č. 133/1985 Sb., zákon o PO
 5. Vyhláška č. 246/2001 Sb.

Kontakt: Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA, Pyrokontrol trading and consulting, Senovážné nám. 9, 370 01 České Budějovice, mobil 777 842 221, miroslav.valta@pyrokontrol. cz, www.pyrokontrol.cz, www.maturova.cz.

Související dokumenty

Související články

Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
Řidiči referenti a jejich školení
Soudní znalectví v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, 6. část
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Praktické provádění vstupního a periodického školení
Řidiči referenti a jejich školení
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Zajišťování BOZP a PO při činnosti společenství vlastníků bytových jednotek
Koncept bezpečnostních pracovních karet
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Podpora zdraví na pracovišti - Podnik podporující zdraví
Informační a znalostní zdroje pro oblast BOZP
Obecné požadavky na bezpečnost balících strojů
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Délka pracovní doby
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Povinné školení řidičů
Profesní způsobilost řidiče
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Povinnost společnosti mít závodního lékaře

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
133/1985 Sb. o požární ochraně
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)