Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele

Plné znění otázky

Zaměstnavatel má své pracoviště v areálu pronajímatele. Zaměstnanci zaměstnavatele, kteří mají v areálu své pracoviště a vykonávají zde svou pracovní činnost jsou pronajímatelem areálu prokazatelně seznámeni s bezpečnostní předpisy a pravidly , stanovující jejich chování v celém areálu tak, aby byla eliminována veškerá rizika závažné havárie. Monitorovacím systémem pronajímatel vyhodnotil jednání některých zaměstnanců jako rizikové pro celý areál s tím, že jde o nebezpečné jednání. Na základě těchto skutečností zrušil pronajímatel platnost bezpečnostních školení uvedeným zaměstnancům, což v důsledku vedlo k nemožnosti jejich vstupu do areálu a tedy i výkonu práce dle platné pracovní smlouvy zaměstnavatele. Prosím o odpověď, jak má zaměstnavatel postupovat? Může např. předat těmto zaměstnancům výpověď dle § 52, odst. f) zák. 262/2006 Sb, z důvodu, že zaměstnanec nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon práce? Jakým způsobem vykazovat tyto překážky v práci po dobu výpovědní lhůty? Jde o překážky na straně zaměstnance? Případně jakým způsobem by měl zaměstnavatel postupovat, pokud bez jeho zavinění nejsou zaměstnanci vpouštěni pronajímatelem areálu na pracoviště k výkonu práce.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Místo výkonu práce pro účely statistik
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Doplňkové penzijní spoření
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Profesní způsobilost řidiče
Povinné školení řidičů
Platnost slovenských revizí
OSVČ a bezpečnost práce
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Pracovní smlouva odborný zástupce
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka

Související články

Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Školení řidičů motorových vozidel
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Jaké je (bude) nové vedení Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti
Soutěž PROFESIONÁL BOZP - 4. ročník má svého vítěze
Soudní znalectví v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, 6. část
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Otestujte si své znalosti ke zkoušce v prevenci rizik
Motivační školení k prevenci rizik
Digitalizované školení a inteligentní ochrana budoucnosti
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích

Související pracovní situace

Výpověď

Související předpisy

§ 41. 2. a), 52. f) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce