Profesní způsobilost řidiče

Plné znění otázky

Jsme česká dopravní firma, zabývající se mezinárodní kamionovou dopravou. Profesionální řidiči musí mít "profesní způsobilost řidiče", která je vyznačena v řidičském průkazu. Na jejím základě absolvují 35 hodin výuky. Ta je rozdělena do pěti pravidelných sedmihodinových lekcí a řidič musí každý rok absolvovat jedno školení. Přijali jsme do pracovního poměru řidiče - občana Slovenské republiky. Musí toto každoroční školení v CZ absolvovat, jestliže má trvalé bydliště v SK, má slovenský řidičský průkaz a Slovenský profesní průkaz a předložil "Osvědčení o pravidelném výcviku řidiče nákladní dopravy, platné do roku 2022? (absolvuje 35 hodin výcviku jedenkrát za 5 let). Dle našeho školitele k případnému českému školení na Slovensku při výměně profesního průkazu nebude přihlédnuto.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Antivirus C
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Kompenzační bonus při souběhu OSVČ, HPP a rodičovského příspěvku
Povinné školení řidičů
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Platnost slovenských revizí
OSVČ a bezpečnost práce
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Pracovní úraz
Praktická výuka u těhotných studentek
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka

Související články

Řidiči referenti a jejich školení
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Motivační školení k prevenci rizik
Praktické provádění vstupního a periodického školení
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Školení řidičů motorových vozidel
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Digitalizace s důrazem na virtuální realitu jako součást vzdělávacích procesů v BOZP
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 11. část - Školení zaměstnanců o BOZP za využití e-learningu

Související předpisy

247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů