Bezpečné provozování vnitropodnikové dopravy

Vydáno: 29 minut čtení

1. Úvod

Vnitropodniková doprava je důležitou součástí činností každé organizace. Ovšem, jako každá jiná lidská činnost, sebou přináší i jistá rizika. Při provozování vnitropodnikové dopravy často dochází ke střetu osob a vozidel, jejíž příčinu je možné většinou hledat ve špatném uspořádání pracovišť a dopravních cest a nedostatečném oddělení chodců a vozidel. Pěší trasy by měly být umístěny v bezpečné vzdálenosti od oblastí činnosti vozidla, nebo by měly být vybaveny vhodnou fyzickou zábranou. Plánování rozmístění pracovišť a dopravních cest vede ke snížení pravděpodobnosti střetu osob s vozidly. Pro efektivní řízení rizik z dopravy na pracovišti je dále zapotřebí zvážit tři klíčové oblasti, a to je „bezpečné pracoviště“, „bezpečné vozidlo“ a „bezpečný řidič“.

2. Rizika při provozování vnitropodnikové dopravy

V rámci hodnocení rizik musí být identifikována a posouzena i dopravní rizika. Při posuzování rizik musí být samotné pracoviště vyhodnoceno s ohledem na pohyb vozidel a chodců a musí být zavedena odpovídající kontrolní opatření, která odstraní nebo sníží všechna zjištěná rizika.

Každé místo je jiné a pravděpodobně bude představovat různá nebezpečí a rizika. Dobře navržené místo s vhodnou segregací vozidel a lidí sníží pravděpodobnost dopravních nehod na pracovišti. Nejúčinnějším způsobem zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel po pracovišti je zajištění oddělených tras pro chodce a vozidla.

V některých případech však není úplná segregace možná, takže je nutné jasně vyznačit trasy pro pěší a vozidla. Pro vozidla a chodce by měly existovat oddělené vchody a východy a na dveře, které se otevírají na dopravních trasách vozidel, by měly být instalovány výhledové panely. Pokud se křižují trasy pro chodce a vozidla, měly by být jasně označeny pomocí opatření, jako jsou padající obrubníky, bariéry, odrazující dlažba atd., které pomáhají nasměrovat chodce k příslušným přechodům.

Příklad z praxe: Segregace vozidel

Zaměstnanec byl zraněn 360stupňovým rypadlem, který byl provozován na špatně organizovaném „šrotišti“. Rypadlo při couvání přejelo zaměstnanci pravou nohu. Rypadlo nebylo vybaveno zařízením pro zlepšení viditelnosti z kabiny nebo signalizací a řidič neprošel školením. Rypadlo před incidentem pracovalo denně ve vzdálenosti 3 nebo 4 m od zraněného zaměstnance a jednou ho již zasáhlo. Po nehodě firma reorganizovala pracoviště a fyzicky oddělila prostor, kde zaměstnanci manuálně demontovali vozidla. Rovněž i rypadlo se nyní používá v ohraničeném prostoru, bez přítomnosti zaměstnanců.

Mnohé společnosti využívají k hodnocení rizik „sofistikované metody“, které zpracovávají sami nebo si nechají zpracovat externě, přičemž ve většině případů stačí jednoduché hodnocení rizik v pěti krocích.

Důležité:

Hodnocení rizik je funkční, jen v případě, že se na jeho zpravování podílí příslušní zaměstnanci a jejich přímí vedoucí. Hodnocení rizik nemá být pouze dílem odborně způsobilé osoby. Zaměstnavatel však musí přidělit dostatečné zdroje.

Jednoduché hodnocení rizik v pěti krocích:

  • zjisti, kde a jak jsou vozidla na pracovišti využívána,
  • zamysli se, kdo a jakým způsobem může být zraněn (přednostně identifikuj případná riziková místa střetu vozidel a pěších),
  • vyhodnoť příslušná rizika (posuď, zda jsou již přijatá opatření dostatečná, jako je například bezpečnostní značení, zpomalovací prahy, omezená rychlost vozidel, zákaz vstupu pro pěší, školení řidičů a ostatních zaměstnanců, atd.),
  • dokumentuj svá zjištění,
  • pravidelně reviduj platnost hodnocení rizik (bezodkladně po provedených změnách, majících vliv na bezpečnost práce a pracovních úrazech).

Bezpečný způsob práce by měl mimo jiné zahrnovat:

  • poskytnuté informace (řidiči musí mít dostatečné informace, jakým způsobem pracovat bezpečně, například znalost dopravních tras, parkovacích ploch, atd.)

Související dokumenty

Související články

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 24. část - Bezpečnost práce při provozu dopravních prostředků
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Karta BOZP pro profesi: Řidič silniční osobní dopravy
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Zaměstnanec odmítl zkoušku na alkohol v krvi
Zemní a výkopové práce - druhá nejrizikovější činnost na staveništi
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Předcházení zdravotním rizikům u pracovníků úklidu
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Organizační faktor v prevenci rizik na pracovištích
Ochrana zaměstnanců před účinky obloukového výboje
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Důsledky zanedbávání prevence rizik
Resilience, osobní a organizační odolnost na pracovišti
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Špatné pracovní podmínky - vznik stresu na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Pes na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Náhrada za pracovní úraz

Související předpisy

168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí