Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena

Vydáno: 2 minuty čtení

Mezi časté úrazy dětí patří otravy, popáleniny (vč. chemických) nebo poleptání. Příčinou těchto závažných důsledků jsou právě chemické látky. Chemické látky jsou všude kolem nás a v každém výrobku, který kupujeme. Jsou užitečné, ale zároveň i nebezpečné. Téma nebezpečnosti chemických látek je tématem další z dětských výtvarných soutěží pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů.

Soutěž (Ne)bezpečný svět chemie

Děti by se neměly dostávat do styku s chemickými výrobky, a už vůbec ne s těmi, které podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí klasifikujeme jako nebezpečné chemické látky. Právě vzhledem ke škodlivým účinkům nebezpečných chemických látek a obecně k rizikům, která představují pro zdraví člověka (a v některých případech také pro životní prostředí), je třeba, aby se dětem dostávalo kvalifikovaného poučení o nebezpečnosti těchto látek a o potřebě správného chování. Je důležité, aby si co nejdříve uvědomily, co jim může hrozit a jak se vyvarovat nepříjemných a mnohdy fatálních následků.

Téma soutěže (NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE vychází z cíle kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2018-2019 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou. Cílem je zvýšit povědomí o nebezpečných látkách a o rizicích, která představují, a věnovat pozornost účinnému řízení rizik a osvědčeným (a správným) postupům při zacházení s těmito látkami.

Soutěž pořádá Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které nad soutěží již tradičně převzalo záštitu. Mladí umělci budou soutěžit ve věkových kategoriích 6 až 10 let a 11 až 16 let. Své práce mohou přihlašovat do 29. března 2019.

Doručené soutěžní práce zhodnotí odborná porota složená ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Státního úřadu inspekce práce, Českomoravské konfederace odborových svazů a organizátora soutěže. Výsledky soutěže budou zveřejněny dne 14. května 2019 v 10 hodin v Poslanecké sněmovně, Sněmovní 1, Praha 1. Zde budou předány hodnotné ceny pěti vítězům v každé kategorii. Ceny si odnesou také školy a školská zařízení, která se umístila na 1. místě v dané věkové kategorii, a rovněž pedagogové, kteří přispěli k úspěchu mladých tvůrců a přihlásili je do soutěže.

Více informací o soutěži je k dispozici na http://skoly.vubp.cz/soutez_chemie.php.

Související dokumenty

Související články

Mladí lidé a BOZP
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - II. Úraz při práci na lisu
Pachové látky v ovzduší hodnocené normativně a jejich vliv na pocity a zdraví člověka
(Ne)bezpečný svět chemie
Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství
Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"
Několik poznámek ke školním úrazům
Zdroje zábavy i poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti a mládež v prostředí internetu
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Odpovědnost školy za úraz žáka
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Odškodňování školních úrazů
Svařování
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků
Azbest a zdraví
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů

Související otázky a odpovědi

Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Praktická výuka u těhotných studentek
Stávka a její vliv na dovolenou
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Učitel na lyžařském kurzu
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Pes na pracovišti
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží